Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου

Η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση στηρίζεται σε ορισμένες βασικές αρχές, όπως της εξυπηρέτησης, της ανεξαρτησίας, της υπευθυνότητας, της λογοδοσίας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας. Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή θέσπισε, στις 13 Σεπτεμβρίου 2000, έναν Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς για το προσωπικό της στις σχέσεις του με το κοινό.

Ο κώδικας αυτός σκοπό έχει να διευκολύνει την καθημερινή εφαρμογή στην πράξη των αρχών της χρηστής διοίκησης και να εγγυηθεί ότι η Επιτροπή είναι ένα θεσμικό όργανο που βρίσκεται στην υπηρεσία των Ευρωπαίων.

Ο κώδικας αυτός περιλαμβάνει κυρίως τις αρχές που οφείλουν να διέπουν αυτή τη συμπεριφορά: νομιμότητα, μη διακριτική μεταχείριση, αναλογικότητα των μέτρων με τους επιδιωκόμενους σκοπούς, συνέπεια όσον αφορά τη διοικητική συμπεριφορά. Οι αρχές αυτές συνάδουν με τις αρχές που καθόρισε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στη "Δήλωση αρχών της δημόσιας διοίκησης για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Οι πολίτες που θεωρούν ότι δεν τηρήθηκαν στην περίπτωσή τους οι παραπάνω κανόνες μπορούν να υποβάλουν σχετική καταγγελία.

Περιεχόμενα

Mορφότυπος RTFpdf(68 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου 

Διαδικασία καταγγελίας

Καταγγελίες: σε ποιες περιπτώσεις;

Ο κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν καταγγελία όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον παραβιάζει. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν να υποβάλλονται κυρώσεις για κάθε παράλειψη στις αρχές ορθής διοίκησης που προβλέπονται στον εν λόγω κώδικα.

Πώς μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία;

Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί με απλή επιστολή ή με τη χρήση ειδικού εντύπου. Το έντυπο αυτό, παρότι δεν είναι υποχρεωτικό, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τον καταγγέλλοντα στη διατύπωση της καταγγελίας του. Επομένως, συνιστάται η χρήση του. Το έντυπο καταγγελίας μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  ή σε χαρτί (στην περίπτωση αυτή, πρέπει να τυπωθεί το διαθέσιμο, σε μορφότυπο RTFrtf(14 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  , έντυπο καταγγελίας).

Σε ποιον πρέπει να απευθύνετε την καταγγελία;

Η καταγγελία πρέπει να αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  , η οποία τη διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία.

Ποιος εξετάζει την καταγγελία και εντός ποιας προθεσμίας;

Ο αρμόδιος γενικός διευθυντής ή προϊστάμενος υπηρεσίας εξετάζει την καταγγελία επί της ουσίας και απαντά, γραπτώς, στον καταγγέλλοντα εντός προθεσμίας δύο μηνών.

Ποια είναι τα μέσα προσφυγής και η προθεσμία υποβολής αίτησης για επανεξέταση της καταγγελίας;

Ο καταγγέλλων μπορεί να ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την επανεξέταση της καταγγελίας του, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της απάντησης στην καταγγελία του. Ο Γενικός Γραμματέας απαντά στην εν λόγω αίτηση επανεξέτασης εντός προθεσμίας ενός μηνός.

Υπάρχει άλλη δυνατότητα καταγγελίας;

Καταγγελία μπορεί επίσης να υποβληθεί στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Secretariat-General of the European Commission
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË