Sti

Flere værktøjer

  • Printversion
  • Mindre tekst
  • Større tekst

EU's administration bygger på grundpiller som service, uafhængighed, ansvarlighed, effektivitet og åbenhed. Derfor vedtog Kommissionen den 13. september 2000 en administrativ adfærdskodeks for sine ansatte i forbindelserne med offentligheden.

Den administrative adfærdskodeks søger at omsætte principperne om god administrativ adfærd i praksis i det daglige arbejde og garantere, at Kommissionen yder EU-borgerne en god service.

Kodeksen fastslår, hvilke principper der gælder for adfærden: lovlighed, ikke-diskrimination og ligebehandling, proportionalitet mellem foranstaltninger og mål samt konsekvens i den administrative adfærd. Disse principper stemmer overens med dem, Den Europæiske Ombudsmand angiver i sin erklæring om "principper for offentlig tjeneste for EU's tjenestemænd".

Borgere, som ikke mener, at de er blevet behandlet efter de nævnte regler, kan klage.

Kodeksens indhold

Pdf-formatpdf(68 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 

Klageprocedure

Hvornår kan der rejses klager?

Den administrative adfærdskodeks giver borgerne mulighed for at klage, hvis Europa-Kommissionen misligholder dens bestemmelser. Det betyder, at der kan anvendes sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse af de principper for god administration, der er fastsat i kodeksen.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan indgive en klage ved almindeligt brev eller ved hjælp af en særlig formular. Formularen er ikke er obligatorisk, men den kan hjælpe dig med at strukturere din klage. Vi anbefaler dig derfor at bruge den. Klageformularen kan fremsendes elektronisk Vælg oversættelse af det forrige link  eller i papirversion (hvis du foretrækker dette, skal du udskrive formularen i rtf-formatrtf(14 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  ).

Hvem skal klagen sendes til?

Du kan sende din klage til Europa-Kommissionens Generalsekretariat Vælg oversættelse af det forrige link  , som videresender den til den relevante afdeling i Kommissionen.

Hvem behandler klagen, og hvor lang tid tager det?

Den relevante generaldirektør eller kontorchef undersøger klagens indhold og giver dig skriftligt svar inden for en frist på to måneder.

Hvilke ankemuligheder og frister gælder for genoptagelse af klagen?

Du kan inden for en måned anmode Kommissionens generalsekretær om at genoptage klagen. Denne frist gælder fra modtagelsen af svaret på klagen. Generalsekretæren svarer på en sådan anmodning om genoptagelse af klagen inden for en måned.

Er der andre klagemuligheder?

Du kan ligeledes indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i overensstemmelse med artikel 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og Den Europæiske Ombudsmands statut.

Kontakt os

Europa-Kommissionens Generalsekretariat
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles
BELGIEN