Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта

Работата на европейската публична администрация се основава на ключови принципи като изпълнение на служебните задължения, независимост, отговорност, задължение за отчетност, ефикасност и прозрачност. В тази връзка на 13 септември 2000 г. Комисията приема Кодекс за добро административно поведение на своя персонал в отношенията му с обществеността.

Кодексът за добро административно поведение има за цел да улесни ежедневното прилагане на принципите на добро административно обслужване и да гарантира, че Европейската комисия е институция, работеща в услуга на европейските граждани.

В кодекса са посочени принципите, които трябва да ръководят административното поведение: законност, недискриминация, пропорционалност на мерките по отношение на визираната цел, последователност на поведението. Тези принципи са в съответствие с декларацията на Европейския омбудсман за принципите на работа на служителите на европейската публична администрация.

Гражданите, които смятат, че към тях са се отнесли при незачитане на посочените правила, могат да подадат жалба.

Съдържание на кодекса

PDF форматpdf Избор на превод за предходната връзка 

Процедура за подаване на жалби

Жалби: при какви обстоятелства?

Кодексът за добро административно поведение позволява на гражданите да подават жалби, когато има нарушение на този кодекс от страна на Европейската комисия. Това означава, че неспазването на принципите на добро управление, изложени в кодекса, може да бъде санкционирано.

Как да подадете жалба?

Жалба се подава с обикновено писмо или чрез специален формуляр. Формулярът не е задължителен, но е създаден, за да се помогне на жалбоподателите да подадат жалбата си по структуриран начин. Препоръчваме ви да го използвате, ако това е възможно. Жалбата може да бъде подадена по електронен път Избор на превод за предходната връзка  или на хартия (ако предпочитате този вариант, просто разпечатайте формуляра във формат RTFrtf Избор на превод за предходната връзка  ).

На кого да изпратите жалбата си?

Жалбите се изпращат до Генералния секретариат на Европейската комисия Избор на превод за предходната връзка  , който ги препраща до съответната генерална дирекция на Комисията.

Кой ще обработи жалбата и колко време ще е нужно за това?

Съответният генерален директор или ръководител на отдел ще провери жалбата по същество и ще отговори писмено на жалбоподателя в рамките на два месеца.

Какви процедури за обезщетения има и в какъв срок може да се иска преразглеждане на жалбата?

Жалбоподателят разполага със срок от един месец за подаване на молба до генералния секретар на Европейската комисия за преразглеждане на решението по жалбата; този срок тече от датата, на която е получен отговорът на жалбата. Генералният секретар отговаря на тази молба за преразглеждане в срок от един месец.

Има ли други начини за подаване на жалби?

Жалба може да бъде подадена и до европейския омбудсман в съответствие с член 228 от Договора за функционирането на Европейския съюз и Статута на Европейския обмудсман.

За контакти

Secretariat-General of the European Commission
SG Unit B/3 – Ethics
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË