Ścieżka nawigacji

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Konsultacje społeczne w sprawie nowego projektu dotyczącego obowiązkowej rejestracji w rejestrze służącym przejrzystości

Komisja Europejska chce poznać opinie wszystkich zainteresowanych stron na temat obecnego funkcjonowania rejestru służącego przejrzystości dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki Unii Europejskiej oraz jego dalszego rozwoju w kierunku systemu obowiązkowego obejmującego Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską.

Cel konsultacji

Komisja zobowiązała się do zwiększenia przejrzystości swojej działalności oraz całego procesu decyzyjnego Unii Europejskiej. W tym kontekście Komisja zapowiedziała, że zamierza zaproponować ulepszenie rejestru służącego przejrzystości. Jest on narzędziem, które Parlament Europejski i Komisja Europejska utworzyły w celu zwiększenia przejrzystości działalności lobbingowej polegającej na wywieraniu wpływu na politykę europejską.

Te konsultacje mają dwa cele: (1) zgromadzić opinie na temat aktualnego funkcjonowania rejestru służącego przejrzystości (2) zgromadzić opinie na temat kształtu przyszłego systemu obowiązkowego, zapowiedzianego w wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera. Konsultacje mają pomóc w stwierdzeniu, co działa prawidłowo, co można poprawić i w jaki sposób, tak by w pełni wykorzystać potencjał rejestru jako konkretnego narzędzia regulującego stosunki między instytucjami UE i przedstawicielami różnych interesów. Na podstawie wyników konsultacji Komisja opracuje wniosek ustawodawczy dotyczący rejestru obowiązkowego.

Priorytety przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera dla Komisji zawierają wyraźne zobowiązanie do większej przejrzystości. Zobowiązanie to jest realizowane na wiele sposobów. W listopadzie 2014 r. Komisja zobowiązała się do publikowania informacji o tym, z kim spotykają się jej przywódcy polityczni i urzędnicy wyższego szczebla, oraz do zapewniania szerszego dostępu do dokumentów dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) ze Stanami Zjednoczonymi. W maju 2015 r. Komisja przedstawiła swój program lepszego stanowienia prawa, który obejmuje szereg środków zmierzających do zwiększenia otwartości i przejrzystości procesu decyzyjnego UE, łącznie z prawodawstwem wtórnym.

Nowa Komisja zdecydowała również, że komisarze, członkowie gabinetu i dyrektorzy generalni powinni spotykać się wyłącznie z przedstawicielami grup interesu, którzy zarejestrowali się w rejestrze służącym przejrzystości – rejestrze, który zawiera informacje na temat osób starających się wpływać na kształtowanie polityki w instytucjach UE, na temat kwestii, które te osoby interesują, oraz środków finansowych i zasobów ludzkich, z których korzystają.

Lobbing jest integralną częścią sprawnie funkcjonującej demokracji. Umożliwia on różnym grupom interesów przedstawianie swoich opinii na temat decyzji publicznych, które wpływają na ich działalność. Daje on również możliwość poprawy jakości procesu decyzyjnego, oferuje bowiem metody pozyskiwania wiedzy fachowej potrzebnej ustawodawcom i politykom. Rejestr służący przejrzystości to narzędzie internetowe, które pokazuje, kto prowadzi działalność lobbingową w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej, w czyim imieniu, w związku z jakimi sprawami, jak również jakim budżetem dysponuje. W rejestrze zapisanych jest obecnie ponad 9 tys. podmiotów, z których wszystkie podpisały kodeks postępowania związany z rejestrem.

Zgodnie ze zobowiązaniem do zwiększenia przejrzystości i wytycznymi politycznymi Komisji Europejskiej na lata 2015– 2019 Komisja ogłosiła zamiar złożenia wniosku w sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego dotyczącego obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości obejmującego Parlament Europejski, Radę UE i Komisję Europejską. Celem tych konsultacji jest pozyskanie opinii, które zostaną wykorzystane do opracowywania tego wniosku.

Więcej

Czas trwania

01/03/2016 – 01/06/2016

Odpowiedzi nadesłane po dacie zakończenia konsultacji nie zostaną uwzględnione.

Grupa docelowa i struktura konsultacji publicznych

Te konsultacje społeczne składają się z dwóch części: A. OGÓLNEJ i B. SZCZEGÓŁOWEJ.

Część A jest obowiązkowa dla wszystkich respondentów i zawiera 7 pytań. Po udzieleniu odpowiedzi w części A można przejść do części B, która zawiera 13 pytań nieobowiązkowych.

Odpowiedzi należy udzielać, zaznaczając wybrane okienko i ewentualnie dodając komentarze.

A. CZĘŚĆ OGÓLNA


Udzielenie odpowiedzi na pytania w tej części nie wymaga wcześniejszej wiedzy na temat rejestru służącego przejrzystości.

Główna grupa docelowa: wszelkie rodzaje organizacji ze wszystkich sektorów; wszystkie zainteresowane strony, jak również organy władzy publicznej, ale w szczególności obywatele.

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA


Udzielenie odpowiedzi na pytania w tej części wymaga pewnej wiedzy na temat rejestru służącego przejrzystości.

Główna grupa docelowa: wszelkie rodzaje organizacji ze wszystkich sektorów; wszystkie zainteresowane strony, jak również organy władzy publicznej, ale w szczególności podmioty reprezentujące różne kategorie z rejestru służącego przejrzystości:

  • Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/samozatrudnieni konsultanci
  • Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe
  • Organizacje pozarządowe
  • Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
  • Organizacje reprezentujące kościoły i wspólnoty religijne
  • Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.

Przejrzystość

Prosimy zaznaczyć, czy odpowiadają Państwo jako osoba prywatna czy wyrażają poglądy organizacji. Odpowiedzi nadesłane przez podmioty niezarejestrowane będą traktowane jako wypowiedzi prywatne (o ile nie są w zapisach traktatu uznane za reprezentatywne strony) i zostaną opublikowane osobno, a nie razem z odpowiedziami podmiotów zarejestrowanych. Odpowiedzi od przedstawicieli organów publicznych zostaną opublikowane oddzielnie.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Proszę wypełnić kwestionariusz poniżej i wysłać odpowiedź on-line.

Odpowiedzi można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE.

Uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi wysłane za pomocą tego kwestionariusza.

Można podać dodatkowe informacje (dokumenty określające stanowiska, sprawozdania itp.) uzasadniające odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji. Można załączyć maksymalnie trzy pliki.

Swoją odpowiedź można zapisać w formacie .pdf po wysłaniu.

Odpowiedzi i informacje zwrotne

W ramach tych konsultacji społecznych Komisja otrzymała ponad 1700 odpowiedzi. Niektórych z nich nie można opublikować ze względu na ochronę danych. Opublikowane odpowiedzi są dostępne tutaj:

Ochrona danych osobowych i oświadczenie o ochronie prywatności

Ochrona danych osobowych

Specjalne oświadczenie o ochronie prywatności pdf - 157 KB [157 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) hrvatski (hr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Kontakt

Odpowiedzialny dział: Dział ds. Przejrzystości w Sekretariacie Generalnym Komisji Europejskiej (SG.B.4)

Pytania na temat tych konsultacji społecznych prosimy przesyłać na adres:

SG-TRANSPARENCY-REGISTER-PUBLIC-CONSULTATION@ec.europa.eu