Navigačný riadok

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Konzultácia o registri transparentnosti

Oblasť(ti) politiky

Všeobecné a inštitucionálne záležitosti (transparentnosť)

Cieľová(-é) skupina(-y)

  1. Organizácie, orgány a jednotlivci zaregistrovaní v registri transparentnosti (profesionálne konzultantské spoločnosti, právnické firmy, samostatne zárobkovo činní konzultanti, firemní (in-house) lobisti a obchodné/profesijné združenia, mimovládne organizácie, think tanky, výskumné a akademické inštitúcie, organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá, organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty).

  2. Organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie a ktoré nie sú zaregistrované v registri transparentnosti (profesionálne konzultantské spoločnosti, právnické firmy, samostatne zárobkovo činní konzultanti, firemní (in-house) lobisti a obchodné/profesijné združenia, mimovládne organizácie, think tanky, výskumné a akademické inštitúcie, organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá, organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty).

Obdobie trvania konzultácie

Od 08.06.2012 do 31.08.2012

Predmet konzultácie

Predmetom tejto konzultácie je zozbierať údaje v rámci prípravy výročnej správy o fungovaní registra v súlade s bodom 27 medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom a Komisiou o spoločnom registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie.

Spôsob predkladania príspevkov

Vítané sú príspevky organizácií uvedených v cieľovej skupine. Na predloženie príspevku kliknite sem

Doručené príspevky uverejníme na internete. Upozorňujeme, že informácie o ochrane vašich osobných údajov a spracovávaní príspevkov nájdete v časti vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré sa viaže k tejto konzultácii.

Zobraziť dotazník

Užitočné odkazy

Kontaktné údaje

  • zodpovedný útvar: Generálny sekretariát, oddelenie B5 – Transparentnosť
  • e-mail: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • poštová adresa: B-1049 Bruxelles

Zobraziť príspevky

V záujme transparentnosti boli organizácie vyzvané, aby o sebe verejnosti poskytli relevantné informácie formou registrácie v Registri záujmových skupín a prijatím Etického kódexu. Príspevky organizácií, ktoré sa nezaregistrovali, sa uverejňujú oddelene od príspevkov registrovaných organizácií. 

  • Na týchto stránkach nájdete informácie o dialógu a konzultáciách, ktoré prebiehajú medzi Komisiou a občianskou spoločnosťou
  • V sekcii „Zaostrené na“ sa zameriame na webovú lokalitu Komisie alebo tému, ktorá súvisí s občianskou spoločnosťou.