Διαδρομή πλοήγησης

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text

Διαβούλευση σχετικά με το Μητρώο Διαφάνειας

Τομέας/είς πολιτικής

Γενικές και θεσμικές υποθέσεις (Διαφάνεια)

Ομάδα/ες στόχος

  1. Οργανώσεις, φορείς και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Διαφάνειας (γραφεία συμβούλων, εταιρείες νομικών, αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι, εσωτερικοί εκπρόσωποι συμφερόντων, εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες, οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς).

  2. 2. Οργανώσεις, φορείς και αυτοαπασχολούμενοι που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ και δεν έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Διαφάνειας (γραφεία συμβούλων, εταιρείες νομικών, αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι, εσωτερικοί εκπρόσωποι συμφερόντων, εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανώσεις που εκπροσωπούν εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες, οργανώσεις που εκπροσωπούν τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, λοιποί δημόσιοι ή μικτοί φορείς).

Περίοδος διαβούλευσης

Από 08.06.2012 μέχρι 31.08.2012

Στόχος της διαβούλευσης

Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι η συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο της προετοιμασίας της  ετήσιας έκθεσης, όπως προβλέπεται στο σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση Μητρώου Διαφάνειας για οργανώσεις και αυτοαπασχολούμενα άτομα που συμμετέχουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Καλούμε τους οργανισμούς- στόχο να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Κάντε κλικ εδώ για να υποβάλετε τις απαντήσεις σας.

Οι απαντήσεις που θα λάβουμε θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Διαβάστε προσεκτικά την ειδική δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευσης για να δείτε πώς μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις απαντήσεις σας. 

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Στοιχεία επικοινωνίας

  • αρμόδια υπηρεσία: Secrétariat général, Unité B5 – Transparence
  • ηλεκτρονική διεύθυνση: sg-transparency-register-public-consultation@ec.europa.eu
  • ταχυδρομική διεύθυνση: B-1049 Bruxelles

Δείτε τις απαντήσεις

Για λόγους διαφάνειας, καλούνται οι οργανισμοί να δημοσιοποιούν κάθε πληροφορία που τους αφορά, μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας. Αν ένας οργανισμός δεν έχει καταχωριστεί, η απάντησή του δημοσιεύεται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών. 

  • Ο ιστότοπος αυτός σας δίνει πληροφορίες για τον διάλογο και τις διαβουλεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επ
  • Στην ενότητα "Πρωτοσέλιδο" παρουσιάζουμε κάθε ιστότοπο ή θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την κοι