Sökväg

Regler och anvisningar

INLEDNING

Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning (DGT) anordnar Juvenes Translatores 2016, en översättningstävling för skolor i EU. De olika stegen i tävlingen är

 • förberedelserna
 • översättningsprovet
 • prisutdelningen.

Du hittar detaljerade regler och anvisningar för varje steg i avsnitt 1–8 nedan.

FÖRBEREDELSER

Förberedelserna omfattar utlysningen av tävlingen, anmälan och urval av skolor, skolans anmälan av elever samt förberedelser på plats (se avsnitt 1–3).

DGT utlyser tävlingen på Juvenes Translatores webbplats: ec.europa.eu/translatores

De skolor som vill delta måste anmäla sig elektroniskt på webbplatsen mellan den 1 september och den 20 oktober 2016 (se avsnitt 1). Anmälningsperioden börjar och slutar klockan 12.00 (Brysseltid) dessa dagar.

Vilka skolor som får delta i tävlingen avgörs genom lottning bland de skolor som har anmält sig (se avsnitt 2).

De deltagande skolorna ska därefter välja mellan två och fem elever som ska delta i tävlingen. Skolorna ska registrera tävlingsdeltagarnas namn och val av språkpar i tävlingens databas senast den 21 november 2016 (se avsnitt 3).

Skolorna ansvarar för att organisera tävlingen på plats. Detta omfattar alla praktiska arrangemang, som att hålla med lokaler, personal och datorer (se avsnitt 1.1) och se till att provet genomförs på rättvisa och opartiska villkor (se avsnitten 1.3, 4 och 7).

ÖVERSÄTTNINGSPROV

Provet äger rum den 24 november 2016. På tävlingsdagen kommer DGT att förse skolorna med de texter som ska översättas. På varje skola genomförs provet i enlighet med skolans arrangemang. Samma dag ska översättningarna laddas upp till en databas som sköts av DGT (se avsnitt 4).

DGT bedömer översättningarna och väljer ut en vinnare från varje EU-land (se avsnitt 5).

PRISUTDELNING

Vinnarna bjuds in till en prisutdelning i Bryssel under våren 2017. DGT betalar resa och logi för vinnaren, en medföljande vuxen och en lärare per medlemsland (se avsnitt 6).

De ansvariga lärarna bör besöka tävlingens webbplats med jämna mellanrum för att inte missa viktig information.

 

FÖRBEREDELSER

1. UTLYSNING AV TÄVLINGEN OCH ANMÄLAN

DGT utlyser tävlingen på Juvenes Translatores webbplats (ec.europa.eu/translatores)

den 1 september 2016, kl. 12.00 (Brysseltid).

De skolor som vill delta måste fylla i en anmälningsblankett på nätet (se avsnitt 1.2).

Genom att anmäla sig gör skolan vissa åtaganden (se avsnitt 1.3).

1.1. Vilka skolor får delta?

Skolan måste

 • ligga i ett EU-land
 • vara godkänd av utbildningsmyndigheterna i ett eller flera EU-länder
 • välja ut mellan två och fem elever som är födda 1999
 • ha tillgång till internet
 • ha en dator som kan öppna och skriva ut pdf-filer (texterna och bladen som översättningarna ska skrivas på skickas i det formatet)
 • ha tillgång till en skanner (på tävlingsdagen ska översättningarna skannas och laddas upp som pdf-filer i DGT:s databas).

Skolan måste vara en gymnasieskola. Tävlingen är inte öppen för andra typer av skolor som ordnar kvällskurser i språk eller andra icke-obligatoriska språkkurser.

1.2. Anmälan

Rektorn måste godkänna skolans deltagande innan den ansvariga läraren får skicka in anmälan (en anmälningsblankett per skola).

Vid anmälan måste skolan uppge:

 • Skolans namn och adress
 • Namnet på en kontaktperson
 • Minst en fungerande e-postadress

Eftersom kontakten med skolorna i första hand sker via e-post måste du se till att

 • e-posten kontrolleras regelbundet
 • e-brevlådan inte är full.

Det går att anmäla skolan mellan den 1 september kl. 12.00 (Brysseltid) och den 20 oktober 2016 kl. 12.00 (Brysseltid). Försenade eller ofullständigt ifyllda blanketter godtas inte.

Anmälda skolor får ett ansökningsnummer. Senare får även de anmälda eleverna ett nummer. Den ansvariga läraren måste ha dessa nummer tillgängliga på tävlingsdagen.

1.3. Vilka åtaganden gör skolan i och med anmälan?

När din skola skickar in ansökningsblanketten förbinder den sig att följa reglerna och anvisningarna för tävlingen och, om den får delta, att anordna översättningsprovet på skolan.

Det innebär att

 • välja ut och anmäla elever födda 1999
 • tillhandahålla lokaler, utrustning och personal för översättningsprovet
 • skriva ut och dela ut de originaltexter som ska översättas och de blad som ska användas för översättningarna
 • göra det möjligt för de utvalda eleverna att delta i provet
 • se till att de utvalda eleverna och deras föräldrar eller vårdnadshavare känner till och samtycker till de här reglerna och anvisningarna
 • se till att provet genomförs på rättvisa och opartiska villkor
 • ge vinnaren ledigt – om en av skolans elever vinner – för att resa till prisutdelningen i Bryssel.

Skolan accepterar också att dess namn publiceras på Juvenes Translatores webbplats om den väljs ut.

Om skolan inte uppfyller villkoren kan den uteslutas från tävlingen.

 

2. VAL AV SKOLOR

För varje land väljs ett bestämt antal skolor ut bland dem som har skickat in en korrekt ifylld ansökningsblankett. Skolorna väljs ut genom elektronisk lottdragning.

Antalet skolor som får delta från ett visst medlemsland är detsamma som det antal ledamöter som landet har i Europaparlamentet:

MedlemslandSkolor
Österrike18
Belgien21
Bulgarien17
Kroatien11
Cypern6
Tjeckien21
Danmark13
Estland6
Finland13
Frankrike74
Tyskland96
Grekland21
Ungern21
Irland11
Italien73
Lettland8
Litauen11
Luxemburg6
Malta6
Nederländerna26
Polen51
Portugal21
Rumänien32
Slovenien8
Slovakien13
Spanien54
Sverige20
Storbritannien73
Totalt751

En skola ingår i kvoten för det medlemsland där skolan ligger. Den spanska skolan IES Liceo español Luis Buñuel i Frankrike ingår till exempel i Frankrikes kvot.

Listan över deltagande skolor läggs ut på Juvenes Translatores webbplats i slutet av oktober 2016.

 

3. VAL AV ELEVER

I dessa regler och anvisningar avses med termerna ”elev” och ”anmäld elev” alla elever som har anmälts av de utvalda skolorna. Varje skola kan anmäla mellan två och fem elever som måste

 • vara födda 1999 och
 • vara stadigvarande inskrivna i en skola som uppfyller kriterierna i avsnitt 1.1.

Regeln om födelseår ska garantera lika villkor för alla deltagare, oavsett skolsystem. Anmälda elever som inte är födda 1999 kommer att uteslutas.
Skolan ska ange det språkpar som varje elev har valt, dvs. de språk som eleven ska översätta från och till (se avsnitt 3.4).

3.1. Elevernas namn och språkpar

De deltagande skolorna ska senast den 21 november 2016 kl. 12.00 (Brysseltid) anmäla de elever som de vill ska företräda skolan. Varje skola får anmäla mellan två och fem elever genom att skriva in deras namn och val av språkpar i databasen via en länk som skolan får med e-post från Juvenes Translatores-teamet (JT-teamet). Skolorna får också anmäla en sjätte elev som ersättare om en av de ordinarie anmälda inte kan delta, till exempel på grund av sjukdom.

Efter den 21 november är anmälan av elever och språkpar slutgiltig och kan inte ändras.

Skolan måste informera de anmälda elevernas föräldrar eller vårdnadshavare om barnens deltagande.

3.2. Hur ska eleverna väljas ut?

Skolorna får fastställa egna urvalskriterier, men de måste vara tydliga, rättvisa och icke-diskriminerande. Om DGT anser att en skola har använt orättvisa eller diskriminerande kriterier kan den uteslutas från tävlingen.

3.3. Hur fungerar skyddet av personuppgifter?

DGT kommer att se till att personuppgifterna skyddas i enlighet med lagen.
Skolans namn och vinnarnas namn och deras översättningar kommer att publiceras (se avsnitt 5). Medierna kan dessutom komma att rapportera om vinnarnas Brysselbesök i samband med prisutdelningen.
Mer information om hur DGT uppfyller sina skyldigheter i fråga om skydd av personuppgifter finns i tillståndsblanketten för Juvenes Translatores och reglerna för skydd av personuppgifter. Dessa dokument skickas med e-post till de 28 vinnarna via deras lärare.

3.4. Språkpar

Varje elev får välja att översätta från ett valfritt officiellt EU-språk till ett annat valfritt officiellt EU-språk. Språken är:
bulgariska (BG), danska (DA), engelska (EN), estniska (ET), finska (FI), franska (FR), grekiska (EL), iriska (GA), italienska (IT), kroatiska (HR), lettiska (LV), litauiska (LT), maltesiska (MT), nederländska (NL), polska (PL), portugisiska (PT), rumänska (RO), slovakiska (SK), slovenska (SL), spanska (ES), svenska (SV), tjeckiska (CS), tyska (DE) och ungerska (HU).
Elevernas val ska anges när de anmäls (se avsnitt 3.1) och kan inte ändras efter den 21 november.
Vi rekommenderar varmt att eleverna översätter till sitt modersmål eller starkaste språk. Det måste dock vara något av de officiella EU-språk som anges ovan.

 

ÖVERSÄTTNINGSPROV

4. SÅ GÅR DET TILL

På tävlingsdagen, den 24 november 2016, kommer DGT att distribuera originaltexterna till skolorna enbart elektroniskt (de skickas med e-post men kan också laddas ner från tävlingens webbplats). Texterna kommer att vara markerade med ”2016” högst upp och koden för originalspråket.

Översättningsprovet ska genomföras samtidigt på alla deltagande skolor kl. 10.00–12.00 (Brysseltid). Provet ska genomföras i skolans lokaler.

Skolorna ska göra sitt yttersta för att se till att provet genomförs på rättvisa och opartiska villkor. Eleverna ska översätta helt på egen hand. De får inte jobba i par eller grupp och lärarna får inte hjälpa dem.

Skolorna får dock låta andra elever göra provet inofficiellt (och t.ex. anordna en intern tävling eller använda provet för att utvärdera eleverna), men de kan inte skicka in dessa översättningar till DGT.

Inga datorer eller andra elektroniska hjälpmedel får användas under provet.

Översättningarna ska vara skrivna för hand med svart penna på de översättningsblad som DGT har skickat. Översättningarna måste vara läsliga. Oläsliga texter eller texter som inte har skrivits på översättningsbladen kommer att sorteras bort. Eleverna får INTE skriva med enbart STORA bokstäver, eftersom de som ska bedöma översättningarna måste kunna se om eleverna har använt stora bokstäver korrekt eller inte.

Efter provet, på tävlingsdagen, ska skolan

 • skanna översättningarna och spara dem som läsbara pdf-filer (en fil för varje översättning på högst 3 MB – om filen är större kan man prova att skanna den i svartvitt i stället för i färg)
 • ladda upp dem till JT-databasen med hjälp av den länk som skickats på tävlingsdagen till skolans kontaktperson.

Vid olösliga tekniska problem kan översättningarna skickas med e-post eller rekommenderat brev till följande adress:

Juvenes Translatores
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för översättning
c/o Anna Holmén
G-6 06/16
1049 Bryssel
Belgien

Om det inträffar något som skolan inte råder över och som hindrar dem från att skicka översättningarna, ska skolan kontakta JT-teamet.

I möjligaste mån kommer DGT också att svara på frågor och ge råd via e-post.

4.1. Elever med funktionsnedsättning

Skolorna får inte diskriminera elever med funktionsnedsättningar. JT-teamet förstår att det kan behövas särskilda åtgärder för att elever med funktionsnedsättningar ska kunna delta i tävlingen på rättvisa och lika villkor. Om skolorna anser att de åtgärder som krävs strider mot reglerna (t.ex. om eleven inte kan skriva lika snabbt och behöver få mer tid för sin översättning eller det krävs en dator för att eleven ska kunna delta), ska skolan informera JT-teamet och beskriva funktionsnedsättningen och de föreslagna åtgärderna för att få ett förhandsgodkännande.

4.2. Vem har hand om de praktiska detaljerna för provet?

Skolan ansvarar för att organisera provet på plats. I detta ingår alla praktiska arrangemang under tävlingsdagen, det vill säga att

 • se till att texterna från DGT hanteras korrekt så att inga förseningar uppstår eller sekretessen äventyras
 • samla eleverna i provlokalen
 • dela ut originaltexter och översättningsblad till eleverna
 • se till att varje elev märker översättningsbladen med skolans och sitt eget ansökningsnummer, land, språkpar, sina initialer (en säkerhetsåtgärd så att översättningarna inte blandas ihop vid uppladdningen) och födelseår
 • vakta eleverna under provet
 • skanna och ladda upp översättningarna till JT-databasen med hjälp av den länk som skickats med e-post (en pdf-fil för varje översättning).

Skolorna måste spara originalöversättningarna i sex månader.

4.3. Får eleverna använda ordböcker eller andra hjälpmedel under provet?

Ordböcker är yrkesredskap, och därför får eleverna använda dem under provet, men bara enspråkiga eller tvåspråkiga ordböcker i pappersformat.

Inga elektroniska hjälpmedel, som datorer, mobiltelefoner, elektroniska ordböcker och termsamlingar eller andra elektroniska översättningsverktyg, får användas.

 

5. BEDÖMNING AV PROVEN OCH PUBLICERING AV RESULTATEN

5.1. Bedömning

Översättningarna bedöms av en panel bestående av översättare och granskare från DGT.

Efter bedömningen väljer en jury, med DGT:s generaldirektör som ordförande, den bästa översättningen från varje medlemsland.

Panelens och juryns arbete och överväganden är sekretessbelagda. Individuella poäng lämnas inte ut.

Omkring 10 procent av eleverna kan få hedersomnämnanden om de har gjort utmärkta översättningar. Alla elever får ett deltagarintyg.

Panelens och juryns beslut är slutgiltiga. Översättningarna och bedömningarna kan komma att kopieras och användas internt i EU-institutionerna för kurser i hur man bedömer översättningar.

5.2. Vilka kriterier används vid bedömningen?

Panelen tillämpar kriterier som liknar dem som används vid bedömningar av översättningar som görs inom DGT:

 • Hur korrekt översatt texten är.
 • Förmågan att använda termer rätt (val av uttryck och grammatik).
 • Förmågan att skriva ledigt.
 • Förmågan att hitta kreativa lösningar.

Om panelen misstänker att en översättning inte har gjorts på rättvisa och opartiska villkor, får den sorteras bort.

5.3. Publicering av vinnarna och tillståndsblankett

Listan med de 28 vinnarna publiceras i början av februari 2017.

Alla vinnande skolor får en tillståndsblankett med e-post, som skolan måste skriva ut, underteckna och skicka tillbaka till DGT i Bryssel inom en viss tid – tillsammans med en kopia av elevens giltiga legitimation.

Blanketten ska skrivas under av

 • eleven
 • förälder/föräldrar eller vårdnadshavare (om eleven är under 18 under resan).

På blanketten ger eleven och hans eller hennes föräldrar eller vårdnadshavare sitt tillstånd till att

 • eleven deltar i prisutdelningen i Bryssel
 • foton och videoupptagningar av prisutdelningen och besöket i Bryssel får läggas ut på Juvenes Translatores webbplats och Facebooksida
 • en förälder eller vårdnadshavare, eller en annan person som godkänts av dem, följer med eleven till prisutdelningen i Bryssel (inget krav om eleven är 18 år då priset delas ut).

I reglerna för skydd av personuppgifterpdf(58 kB) Visa översättning av föregående länk  som bifogas tillståndsblanketten förklaras hur personuppgifter samlas in, behandlas och används i enlighet med gällande lag.

 

PRISUTDELNING

6. PRISUTDELNINGEN

Vinnarna samt en medföljande vuxen och en lärare per vinnare bjuds in till prisutdelningen i Bryssel.

Elever som är under 18 år måste resa till Bryssel tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare, eller en annan person som godkänts av dem, som tar fullt ansvar för dem båda under resan och vistelsen i Bryssel.

Eleven, läraren och den medföljande vuxna personen måste ha nödvändiga resehandlingar, dvs. ett giltigt pass eller id-kort.

 

7. KOSTNADER

Skolan står för kostnaderna för de lokala arrangemangen, som utskrift av de texter som ska översättas och provlokaler.

EU-kommissionen står för prisutdelningen, de texter som ska översättas och bedömningen av översättningarna.

Kommissionen ordnar och betalar resan (från hemlandet till hotellet i Bryssel, men inte korta förflyttningar som taxi till och från flygplatsen eller tågstationen i hemlandet) och logi för en vinnare, en lärare och en medföljande vuxen per EU-land.

 

8. TOLKNING AV REGLERNA OCH ANVISNINGARNA

DGT:s tolkning av dessa regler och anvisningar är slutgiltig.

Behöver du mer information?