Navigacijska pot

Pravila tekmovanja

UVOD

Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji organizira prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores 2016 za srednje šole v Evropski uniji. Glavni deli tekmovanja so:

 • priprava
 • pisanje prevoda
 • podelitev nagrad

Natančna pravila in navodila za vsak del so navedena v razdelkih 1–8.

PRIPRAVA

Priprava obsega objavo tekmovanja, prijavo in izbor šol, prijavo dijakov ter šolske priprave (razdelki 1–3).

Generalni direktorat za prevajanje bo razpis tekmovanja objavil na posebnem spletišču Juvenes Translatores: ec.europa.eu/translatores

Šole, ki želijo sodelovati, se morajo prijaviti na našem spletišču od 1. septembra do 20. oktobra 2016 (razdelek 1). Prijavni rok se začne in konča ob 12. uri posameznega dne (po srednjeevropskem času).

Med prijavljenimi šolami bomo izžrebali tiste, ki se bodo udeležile tekmovanja (razdelek 2).

Izbrane šole bodo določile 2 do 5 dijakov, ki se bodo udeležili tekmovanja. Imena izbranih dijakov in njihove jezikovne dvojice bodo morale vnesti v posebno podatkovno zbirko najpozneje do 21. novembra 2016 (razdelek 3).

Šole prevzamejo tudi odgovornost za organizacijo tekmovanja na šoli. Sem sodijo vsi praktični ukrepi, npr. zagotovitev prostorov, osebja in ustrezne računalniške opreme (razdelek 1.1) ter poštenih in nepristranskih pogojev tekmovanja (razdelki 1.3, 4 in 7).

PISANJE PREVODA

Dijaki bodo pisali prevod 24. novembra 2016. Na dan tekmovanja bo GD za prevajanje šolam poslal besedila za prevod. Pisanje prevoda organizira vsaka šola sama. Šole morajo prevode še isti dan naložiti v podatkovno zbirko GD za prevajanje (razdelek 4).

Na GD za prevajanje bomo prevode ocenili in izbrali najboljši prevod iz vsake države članice EU (razdelek 5).

PODELITEV NAGRAD

Zmagovalce tekmovanja bomo povabili na slovesno podelitev nagrad v Bruselj spomladi 2017. GD za prevajanje bo kril potne in nastanitvene stroške za enega zmagovalca, enega odraslega spremljevalca in enega učitelja iz vsake države članice (razdelek 6).

Učiteljem, odgovornim za tekmovanje, priporočamo, da spletišče Juvenes Translatores redno obiskujejo in spremljajo obvestila.

 

PRIPRAVA

1. OBJAVA TEKMOVANJA IN PRIJAVA

Generalni direktorat za prevajanje bo razpis tekmovanja objavil na posebnem spletišču Juvenes Translatores: (ec.europa.eu/translatores), in sicer

1. septembra 2016 ob 12. uri po srednjeevropskem času.

Šole, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo izpolniti spletno prijavnico (razdelek 1.2).

S prijavo prevzame šola določene obveznosti (razdelek 1.3).

1.1. Katere šole lahko sodelujejo?

Šola mora:

 • biti v eni od držav članic,
 • imeti v eni ali več državah članicah koncesijo za izvajanje izobraževalnega programa, ki jo podeli pristojni organ za šolstvo,
 • izbrati 2 do 5 dijakov, rojenih leta 1999,
 • imeti dostop do interneta,
 • imeti računalnik, ki omogoča odpiranje in tiskanje datotek PDF (prevodna besedila in pole bomo poslali v tej obliki) ter
 • imeti dostop do skenerja, da bodo lahko učitelji skenirali prevode dijakov in jih v obliki PDF naložili v podatkovno zbirko GD za prevajanje. To je treba narediti na dan tekmovanja.

Sodelujejo lahko samo srednje šole. Jezikovne šole in ustanove s podobnim neobveznim jezikovnim poukom se tekmovanja ne morejo udeležiti.

1.2. Prijava

Pred prijavo mora odgovorni učitelj pridobiti ravnateljevo dovoljenje za udeležbo šole na tekmovanju.

Na prijavnico (samo en obrazec na šolo) morate vpisati:

 • ime in naslov šole,
 • ime in priimek kontaktne osebe
 • najmanj en veljaven e-naslov.

Elektronska sporočila bodo osnovna oblika našega sporazumevanja s šolami, zato naj šole:

 • redno pregledujejo elektronski nabiralnik in
 • skrbijo, da bo v njem dovolj prostora.

Prijavite se lahko od 1. septembra 2016 od 12. ure dalje (po srednjeevropskem času) do 20. oktobra 2016 do 12. ure (po srednjeevropskem času). Nepopolnih ali prepoznih prijav ne bomo upoštevali.

Vsaka prijavljena šola bo dobila številko prijave, pozneje tudi vsi prijavljeni dijaki. Odgovorni učitelj mora imeti številko prijave šole in dijakov na dan tekmovanja pri roki.

1.3. Katere obveznosti prevzame šola s prijavo?

Šola se s prijavo zaveže, da bo upoštevala pravila in navodila tekmovanja in da bo, če bo izžrebana, organizirala prevajalski preskus na šoli.

To pomeni, da bo:

 • izbrala in prijavila dijake, rojene leta 1999,
 • zagotovila ustrezen prostor in učiteljsko osebje za izvedbo preskusa,
 • natisnila prava besedila v izvirnem jeziku in prevodne pole ter jih razdelila dijakom,
 • omogočila izbranim dijakom, da se udeležijo preskusa,
 • poskrbela, da se bodo izbrani dijaki in njihovi starši oziroma skrbniki seznanili in se strinjali s pravili tekmovanja
 • poskrbela za pošteno in nepristransko tekmovanje in
 • dovolila morebitnemu dijaku zmagovalcu, da se udeleži podelitve nagrad v Bruslju.

Šola dovoli tudi objavo imena šole (če bo med izžrebanimi) na spletišču Juvenes Translatores.

Šolo, ki ne spoštuje teh obveznosti, lahko izključimo iz tekmovanja.

 

2. IZBOR ŠOL

Med pravočasno prijavljenimi šolami bomo z elektronskim žrebom izbrali določeno število šol.

Število izžrebanih šol iz posamezne države članice bo enako številu sedežev, ki pripadajo tej državi v Evropskem parlamentu:

Država članicaŠole
Avstrija18
Belgija21
Bolgarija17
Hrvaška11
Ciper6
Češka21
Danska13
Estonija6
Finska13
Francija74
Nemčija96
Grčija21
Madžarska21
Irska11
Italija73
Latvija8
Litva11
Luksemburg6
Malta6
Nizozemska26
Poljska51
Portugalska21
Romunija32
Slovenija8
Slovaška13
Španija54
Švedska20
Združeno kraljestvo73
Skupaj751

Pri izboru šol bomo upoštevali številčno kvoto države, v kateri je šola. Tako bi denimo špansko šolo IES Liceo español Luis Buñuel v Franciji šteli v francosko kvoto.

Imena izbranih šol bomo objavili na spletišču Juvenes Translatores konec oktobra 2016.

 

3. IZBOR DIJAKOV

Izraza dijak in izbrani dijak uporabljamo v teh pravilih za vse dijakinje in dijake, ki jih prijavi izžrebana šola. Vsaka šola lahko izbere dva do pet dijakov, ki morajo biti:

 • rojeni leta 1999 in
 • redno vpisani na šoli, ki izpolnjuje pogoje iz razdelka 1.1.

S pravilom glede letnice rojstva želimo zagotoviti enake pogoje za izobraževalne sisteme v vseh državah Evropske unije. Če bomo ugotovili, da dijak ni bil rojen leta 1999, ga bomo izključili iz tekmovanja.
Šola mora za vsakega izbranega dijaka navesti jezikovno dvojico, tj. jezika, iz katerega in v katerega bo dijak prevajal (razdelek 3.4).

3.1. Imena dijakov in jezikovne dvojice

Izbrane šole morajo dijake, ki bodo predstavljali šolo na tekmovanju, prijaviti najpozneje do 21. novembra 2016 do 12. ure. Vsaka šola lahko prijavi dva do pet dijakov. Organizacijski odbor Juvenes Translatores bo šolam z elektronskim sporočilom poslal povezavo na podatkovno zbirko, v katero bodo vnesle imena in jezikovne dvojice izbranih dijakov. (Šola lahko prijavi še šestega dijaka kot rezervo, če se kateri od prijavljenih dijakov ne bi mogel udeležiti tekmovanja, na primer zaradi bolezni.)

Podatkov o dijakih in njihovih jezikovnih dvojicah po 21. novembru 2016 ne bo več mogoče spreminjati.

Šola mora starše oziroma skrbnike izbranih dijakov obvestiti o njihovem sodelovanju.

3.2. Merila za izbor dijakov

Šole same določijo merila, po katerih bodo izbrale dijake, pri čemer morajo biti ta merila jasna, poštena in nediskriminatorna. Če GD za prevajanje meni, da je šola ravnala nepošteno in diskriminatorno, jo lahko izključi iz tekmovanja.

3.3. Varstvo osebnih podatkov

GD za prevajanje skrbi za varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi.
Imena šol in državnih zmagovalcev ter njihove prevode bomo javno objavili (razdelek 5), dijaki bodo na slovesni podelitvi nagrad v Bruslju deležni pozornosti medijev.
Več informacij o tem, kako GD za prevajanje varuje osebne podatke, boste našli v dovoljenju Juvenes Translatores in izjavi o varstvu podatkov. Oba dokumenta bomo 28 zmagovalcem poslali po elektronski pošti na naslov njihovih učiteljev.

3.4. Jezikovne dvojice

Dijaki lahko prevajajo iz kateregakoli uradnega jezika EU v katerikoli uradni jezik EU. Uradni jeziki EU so:
angleščina (EN), bolgarščina (BG), češčina (CS), danščina (DA), estonščina (ET), finščina (FI), francoščina (FR), grščina (EL), hrvaščina (HR), irščina (GA), italijanščina (IT), latvijščina (LV), litovščina (LT), madžarščina (HU), malteščina (MT), nemščina (DE), nizozemščina (NL), poljščina (PL), portugalščina (PT), romunščina (RO), slovaščina (SK), slovenščina (SL), španščina (ES) in švedščina (SV).
Jezikovno dvojico dijaka je treba navesti ob prijavi dijaka (razdelek 3.1), morebitne spremembe pa so možne samo do 21. novembra 2016.
Priporočamo, da dijaki prevajajo v svoj materni jezik oziroma jezik, ki ga najbolj obvladajo, biti pa mora uradni jezik EU, naveden zgoraj.

 

PISANJE PREVODA

4. IZVEDBA PRESKUSA

Na dan pisanja prevoda, 24. novembra, bomo šolam poslali besedila v izhodiščnem jeziku samo v elektronski obliki (po elektronski pošti, mogoče jih bo tudi prenesti s spletišča Juvenes Translatores). Besedila bodo na zgornjem robu označena z letnico 2016 in kratico izhodiščnega jezika.

Dijaki morajo prevod pisati istočasno na vseh sodelujočih šolah, in sicer od 10. do 12. ure po srednjeevropskem času. Prevod pišejo v šolskih prostorih.

Šola mora z vsemi ustreznimi ukrepi zagotoviti poštene in nepristranske pogoje za pisanje prevoda. Dijaki pišejo prevod sami. Skupinsko delo in pomoč učiteljev nista dovoljena.

Šole lahko omogočijo tudi drugim dijakom neuradno pisanje prevoda (na primer tako, da organizirajo vzporedno šolsko tekmovanje ali prevod uporabijo za ocenjevanje dijakov), vendar njihovih prevodov ne pošljejo GD za prevajanje.

Med pisanjem ni dovoljeno uporabljati računalnikov in drugih elektronskih naprav.

Prevod mora biti čitljivo napisan na prevodne pole, ki jih pošlje DG za prevajanje, in sicer z roko in črnim pisalom. Nečitljiva besedila in besedila, ki niso napisana na prevodnih polah, bodo izločena. Dijaki prevoda NE smejo pisati samo z VELIKIMI črkami, da bodo ocenjevalci prevodov lahko presodili tudi pravilno rabo velike začetnice.

Po preskusu je nato treba na dan tekmovanja prevode:

 • skenirati in jih shraniti v obliki PDF (datoteke morajo biti dobro berljive; za vsak prevod samo ena datoteka z največjo velikostjo 3 MB; če je datoteka prevelika, jo namesto v barvni skenirajte v črno-beli tehniki) in
 • naložiti v podatkovno zbirko Juvenes Translatores prek povezave, ki jo bo na dan tekmovanja prejela kontaktna oseba na šoli.

Če se pojavijo nerešljive tehnične težave, lahko prevode pošljete po elektronski pošti ali s priporočeno pošto na GD za prevajanje v Bruslju na naslov:

Juvenes Translatores
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Anna Holmén
G-6 - 06/16
1049 Brussels
Belgium

Če šola prevodov ne more poslati zaradi zunanjih okoliščin, mora o tem obvestiti organizacijski odbor Juvenes Translatores, ki ji bo poslal dodatna navodila.

GD za prevajanje bo po elektronski pošti odgovarjal tudi na vprašanja in po potrebi svetoval.

4.1. Dijaki invalidi

Šola ne sme diskriminirati invalidnih dijakov. Organizacijski odbor Juvenes Translatores se zaveda, da je včasih samo s posebno ureditvijo mogoče invalidnim dijakom zagotoviti poštene in enake pogoje. Če bi bila ta posebna ureditev v nasprotju s pravili (če denimo dijak zaradi invalidnosti piše počasneje in bi zato potreboval več časa za prevod ali če ne bi mogel tekmovati brez računalnika), mora šola o tem obvestiti odbor Juvenes Translatores, navesti vrsto invalidnosti dijaka in predvideni ukrep ter zaprositi odbor za predhodno odobritev.

4.2. Skrb za praktični del pisanja prevoda

Za organizacijo tekmovanja na šoli so odgovorne šole. Sem sodijo vsi praktični ukrepi na dan pisanja prevoda, in sicer mora šola:

 • zagotoviti primerno ravnanje z besedili, ki jih pošlje GD za prevajanje, tj. brez zamud in kršenja zaupnosti,
 • zbrati dijake v razredu preskusa,
 • dijakom razdeliti besedila v ustreznem izhodiščnem jeziku in prevodne pole,
 • poskrbeti, da vsak dijak na prevodne pole napiše obvezne podatke: številko prijave šole, državo, referenčno številko dijaka, jezikovno dvojico, začetnici imena in priimka dijaka (da se prepreči zamenjava pri nalaganju prevodov) in letnico rojstva,
 • nadzorovati dijake med pisanjem in
 • skenirati vsak prevod in ga naložiti kot eno datoteko PDF v podatkovno zbirko Juvenes Translatores (prek spletne povezave, poslane po e-pošti).

Šole morajo originalne prevode hraniti šest mesecev.

4.3. Uporaba slovarjev in drugih pripomočkov

Slovarji so poklicno orodje prevajalcev, zato jih dijaki lahko uporabijo pri pisanju prevoda – vendar samo tiskane slovarje. Uporabljajo lahko enojezične in dvojezične slovarje.

Prepovedani so vsi elektronski pripomočki, npr. računalniki, mobilni telefoni, elektronske različice slovarjev in glosarjev ter druga elektronska prevajalska orodja.

 

5. OCENJEVANJE PREVODOV IN OBJAVA REZULTATOV

5.1. Ocenjevanje

Vsak prevod bo ocenil ocenjevalni odbor, ki ga bodo sestavljali poklicni prevajalci na GD za prevajanje.

Ko bodo prevodi pregledani in ocenjeni, bo ocenjevalna komisija, ki ji bo predsedoval generalni direktor GD za prevajanje, izbrala najboljši prevod iz vsake države članice.

Delo in razprave ocenjevalnega odbora in komisije so zaupni. Ocene prevodov niso javne.

Posebno pohvalo bomo namenili približno 10 % dijakov, če bo njihov prevod odlične kakovosti. Vsak dijak prejme potrdilo o sodelovanju.

Odločitve ocenjevalnega odbora in komisije so dokončne. Institucije EU lahko prevode in njihove ocene pozneje znova uporabijo za interno usposabljanje v ocenjevanju prevodov.

5.2. Ocenjevalna merila

Ocenjevalni odbor bo uporabil podobna merila, kot se uporabljajo za ocenjevanje prevodov v GD za prevajanje:

 • natančnost,
 • pravilno izražanje (izbor izrazov in upoštevanje slovničnih pravil),
 • tekoče izražanje in
 • domiselnost prevajalskih rešitev.

Odbor lahko izloči vsak prevod, za katerega meni, da ni bil napisan pod poštenimi in nepristranskimi pogoji.

5.3. Razglasitev zmagovalcev in dovoljenje

Imena 28 zmagovalcev bomo objavili na začetku februarja 2017.

GD za prevajanje bo vsem po elektronski pošti na naslov njihove šole poslal dovoljenje, ki ga je treba natisniti, podpisati in poslati na GD za prevajanje v Bruselj – do navedenega roka – skupaj s kopijo veljavnega osebnega dokumenta dijaka.

Dovoljenje morajo podpisati:

 • dijak oz. dijakinja in
 • dijakovi starši oziroma skrbnik (če bo dijak v času podelitve nagrad mlajši od 18 let).

Podpis dovoljenja pomeni privolitev dijaka in njegovih staršev oziroma skrbnika:

 • da se dijak sme udeležiti podelitve nagrad v Bruslju,
 • da lahko fotografije in videoposnetke s podelitve nagrad ter obiska v Bruslju objavimo na spletišču Juvenes Translatores in straneh Facebooka in
 • da bo eden od staršev oziroma skrbnik oziroma odrasli spremljevalec z dovoljenjem staršev oziroma skrbnika spremljal dijaka na podelitev nagrad v Bruselj (ni obvezno, če bo dijak v času podelitve nagrad star 18 let).

Izjava o varstvu podatkovpdf(58 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  , ki je priložena dovoljenju, določa način zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov ob strogem upoštevanju veljavnih predpisov.

 

PODELITEV NAGRAD

6. PODELITEV NAGRAD

Zmagovalca, enega odraslega spremljevalca in enega učitelja bomo povabili na podelitev nagrad v Bruselj.

Če je zmagovalec v času podelitve nagrad mlajši od 18 let, ga mora v Bruselj spremljati odrasla oseba (eden od staršev oziroma skrbnik ali pooblaščena oseba), ki bo med potovanjem v Bruselj in tamkajšnjim bivanjem odgovorna za oba.

Dijak, učitelj in odrasli spremljevalec morajo imeti vse potrebne dokumente za potovanje.

 

7. STROŠKI

Šola krije stroške organizacije tekmovanja na šoli, npr. natis besedil za prevod, zagotovitev prostorov in potrebne opreme.

Evropska komisija krije stroške podelitve nagrad ter priprave besedil za prevod in postopka ocenjevanja.

Evropska komisija bo organizirala in plačala potovanje (iz matične države do hotela v Bruslju, ne pa tudi krajših prevozov, denimo s taksijem na letališče/železniško postajo in nazaj v matični državi) in nastanitev za enega zmagovalca, enega učitelja in enega spremljajočega odraslega iz vsake države članice.

 

8. RAZLAGA PRAVIL

Razlaga teh pravil in navodil, ki jo da Generalni direktorat za prevajanje, je dokončna.

Potrebujete več informacij?