Navigacijska pot

Pravila tekmovanja

UVOD

Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji organizira prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores 2015 za srednje šole v Evropski uniji. Glavni deli tekmovanja so:

 • priprava
 • pisanje prevoda in
 • podelitev nagrad.

Natančna pravila in navodila za vsak del so navedena v razdelkih 1–8.

PRIPRAVA

Priprava obsega objavo tekmovanja, prijavo in izbor šol, prijavo dijakov ter šolske priprave (razdelki 1–3).

Generalni direktorat za prevajanje bo razpis tekmovanja objavil na posebnem spletišču: http://ec.europa.eu/translatores

Šole, ki želijo sodelovati, se morajo prijaviti na naši spletni strani od 1. septembra do 20. oktobra 2015 (razdelek 1). Prijavni rok se začne in konča ob 12. uri posameznega dne (po srednjeevropskem času).

Med prijavljenimi šolami bomo izžrebali tiste, ki se bodo udeležile tekmovanja (razdelek 2).

Izbrane šole bodo določile 2 do 5 dijakov, ki se bodo udeležili tekmovanja. Imena izbranih dijakov in njihove jezikovne dvojice bodo morale vnesti v posebno podatkovno zbirko najpozneje do 20. novembra 2015 (razdelek 3).

Šole prevzamejo tudi odgovornost za organizacijo tekmovanja na šoli. Sem sodijo vsi praktični ukrepi, npr. zagotovitev prostorov, osebja in ustrezne računalniške opreme (razdelek 1.1) ter poštenih in nepristranskih pogojev tekmovanja (razdelki 1.3, 4 in 7).

PISANJE PREVODA

Dijaki bodo pisali prevod 26. novembra 2015. Na dan tekmovanja bo GD za prevajanje šolam poslal besedila za prevod. Pisanje prevoda organizira vsaka šola sama. Šole morajo prevode še isti dan prenesti v podatkovno zbirko Generalnega direktorata za prevajanje (razdelek 4).

Na GD za prevajanje bomo prevode ocenili in izbrali najboljši prevod iz vsake države članice (razdelek 5).

PODELITEV NAGRAD

Zmagovalce bomo povabili v Bruselj na slovesno podelitev nagradspomladi 2016. GD za prevajanje bo kril potne in nastanitvene stroške za enega zmagovalca, enega odraslega spremljevalca in enega učitelja iz vsake države članice (razdelek 6).

Vse pomembne informacije o tekmovanju bomo redno objavljali na spletišču Juvenes Translatores. Učiteljem, odgovornim za tekmovanje, priporočamo, da stran redno obiskujejo in spremljajo obvestila.

 

PRIPRAVA

1. OBJAVA TEKMOVANJA IN PRIJAVA

Generalni direktorat za prevajanje bo razpis tekmovanja objavil na posebnem spletišču: (http://ec.europa.eu/translatores), in sicer

1. septembra 2015 ob 12. uri po srednjeevropskem času.

Šole, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo izpolniti spletno prijavnico (razdelek 1.2).

S prijavo prevzame šola določene obveznosti (razdelek 1.3).

1.1. Katere šole lahko sodelujejo?

Šola mora:

 • biti v eni od držav članic,
 • imeti v eni ali več državah članicah koncesijo za izvajanje izobraževalnega programa, ki jo podeli pristojni organ za šolstvo,
 • izbrati 2 do 5 dijakov, rojenih leta 1998,
 • imeti dostop do interneta,
 • imeti računalnik, ki omogoča odpiranje in tiskanje datotek PDF (prevodna besedila in pole bodo v tej obliki) in
 • imeti dostop do skenerja. Učitelji morajo na dan tekmovanja skenirati prevode dijakov in jih v obliki PDF naložiti v podatkovno zbirko GD za prevajanje.
1.2. Registracija

Pred prijavo mora odgovorni učitelj pridobiti ravnateljevo dovoljenje za udeležbo šole na tekmovanju.

Na prijavnico (enobrazec na šolo) morate vpisati:

 • ime in naslov šole,
 • ime in priimek kontaktne osebe in
 • najmanj en veljaven e-naslov.

Elektronska sporočila bodo osnovna oblika našega sporazumevanja s šolami, zato naj šole:

 • redno pregledujejo elektronski nabiralnik in
 • skrbijo, da bo v njem dovolj prostora.

Prijavite se lahko od 1. septembra 2015 od 12. ure dalje (po srednjeevropskem času) do 20. oktobra 2015 do 12. ure(po srednjeevropskem času). Nepopolnih ali prepoznih prijav ne bomo upoštevali.

Vsaka prijavljena šola bo dobila številko prijave, prav tako vsi prijavljeni dijaki. Odgovorni učitelj mora imeti številko prijave šole in dijakov na dan tekmovanja pri roki.

1.3. Katere obveznosti prevzame šola s prijavo?

Šola se s prijavo zaveže, da bo upoštevala pravila in navodila tekmovanja in da bo, če bo izžrebana, organizirala prevajalski preskus na šoli.

To pomeni, da bo:

 • izbrala in prijavila dijake, rojene leta 1998,
 • zagotovila ustrezen prostor in učiteljsko osebje za izvedbo tekmovanja,
 • natisnila prava besedila v izvirnem jeziku in prevodne pole ter jih razdelila dijakom,
 • omogočila izbranim dijakom, da se udeležijo tekmovanja,
 • poskrbela, da se bodo izbrani dijaki in njihovi starši oziroma skrbniki seznanili in se strinjali s pravili tekmovanja,
 • poskrbela za pošteno in nepristransko tekmovanje in
 • dovolila morebitnemu dijaku zmagovalcu, da se udeleži podelitve nagrad v Bruslju.

Šola dovoli tudi objavo imena šole (če bo med izžrebanimi) na spletišču Juvenes Translatores.

Šolo, ki ne spoštuje obveznosti iz razdelka 1.3, lahko izključimo iz tekmovanja.

 

2. IZBOR ŠOL

Med pravočasno prijavljenimi šolami bomo z elektronskim žrebom izbrali določeno število šol.

Število izžrebanih šol iz posamezne države članice bo enako številu sedežev, ki pripadajo tej državi v Evropskem parlamentu:

Država članicaŠole
Avstrija18
Belgija21
Bolgarija17
Hrvaška11
Ciper6
Češka21
Danska13
Estonija6
Finska13
Francija74
Nemčija96
Grčija21
Madžarska21
Irska11
Italija73
Latvija8
Litva11
Luksemburg6
Malta6
Nizozemska26
Poljska51
Portugalska21
Romunija32
Slovenija8
Slovaška13
Španija54
Švedska20
Združeno kraljestvo73
Skupaj751

Pri izboru šol bomo upoštevali številčno kvoto države, v kateri je šola. Tako bomo denimo špansko šolo IES Liceo español Luis Buñuel v Franciji šteli v francosko kvoto.

Imena izbranih šol bomo objavili na spletišču Juvenes Translatores konec oktobra 2015.

 

3. IZBOR DIJAKOV

Izraza dijak in izbrani dijak uporabljamo v teh pravilih za vse dijakinje in dijake, ki jih predlaga izžrebana šola. Vsaka šola lahko izbere dva do pet dijakov, ki morajo biti:

 • rojeni leta 1998 in
 • redno vpisani na šoli, ki izpolnjuje pogoje iz razdelka 1.1.

S pravilom glede leta rojstva želimo zagotoviti enake pogoje za izobraževalne sisteme v vseh državah Evropske unije. Če bomo ugotovili, da dijak ni bil rojen leta 1998, ga bomo izključili iz tekmovanja.

Šola mora za vsakega izbranega dijaka navesti jezikovno dvojico, tj. jezika, iz katerega in v katerega bo dijak prevajal (razdelek 3.4).

3.1. Imena dijakov in jezikovne dvojice

Izbrane šole morajo dijake, ki bodo predstavljali šolo na tekmovanju, prijaviti najpozneje do 20. novembra 2015. Vsaka šola lahko prijavi od dva do pet dijakov. Organizacijski odbor Juvenes Translatores bo šolam z elektronskim sporočilom poslal povezavo na podatkovno zbirko, v katero bodo vnesle imena in jezikovne dvojice izbranih dijakov. (Šola lahko prijavi še šestega dijaka kot rezervo, če se kateri od prijavljenih dijakov ne bi mogel udeležiti tekmovanja, na primer zaradi bolezni.)

Podatkov o dijakih in njihovih jezikovnih dvojicah po 20. novembru 2015 ne bo več mogoče spreminjati.

Šola mora starše oziroma skrbnike izbranih dijakov obvestiti o njihovem sodelovanju.

3.2. Merila za izbor dijakov

Šole same določijo merila, po katerih bodo izbrale dijake, pri čemer morajo biti ta merila jasna, poštena in nediskriminatorna. Če Generalni direktorat za prevajanje meni, da je šola ravnala nepošteno in diskriminatorno lahko izključi iz tekmovanja.

3.3. Varstvo osebnih podatkov

Generalni direktorat za prevajanje skrbi za varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Imena šol in državnih zmagovalcev ter njihove prevode bomo javno objavili (razdelek 5), dijaki bodo na slovesni podelitvi nagrad v Bruslju deležni pozornosti medijev.

Več informacij o tem, kako GD za prevajanje varuje osebne podatke, boste našli v dovoljenju Juvenes Translatores in izjavi o varstvu podatkov. Oba dokumenta bomo 28 zmagovalcem poslali po elektronski pošti na naslov njihovih učiteljev.

3.4. Jezikovne dvojice

Dijaki lahko prevajajo iz kateregakoli uradnega jezika EU v katerikoli uradni jezik EU. Uradni jeziki EU so:

angleščina (EN), bolgarščina (BG), češčina (CS), danščina (DA), estonščina (ET), finščina (FI), francoščina (FR), grščina (EL), hrvaščina (HR), irščina (GA), italijanščina (IT), latvijščina (LV), litovščina (LT), madžarščina (HU), malteščina (MT), nemščina (DE), nizozemščina (NL), poljščina (PL), portugalščina (PT), romunščina (RO), slovaščina (SK), slovenščina (SL), španščina (ES) in švedščina (SV).

Jezikovno dvojico dijaka je treba navesti ob prijavi dijaka (razdelek 3.1), morebitne spremembe pa so možne samo do 20. novembra 2015.

Priporočamo, da dijaki prevajajo v svoj materni jezik oziroma jezik, ki ga najbolj obvladajo.

 

PISANJE PREVODA

4. IZVEDBA PRESKUSA

Na dan pisanja prevoda, 26. novembra 2015, bomo besedila v izhodiščnem jeziku šolam poslali samo v elektronski obliki (po elektronski pošti ali s prenosom s spletišča tekmovanja). Besedila bodo na zgornjem robu označena z letnico 2015 in kratico izhodiščnega jezika.

Dijaki morajo prevod pisati istočasno na vseh sodelujočih šolah, in sicer med 10. in 12. uro po srednjeevropskem času. Prevod pišejo v šolskih prostorih.

Šola mora z vsemi ustreznimi ukrepi zagotoviti poštene in nepristranske pogoje za pisanje prevoda. Dijaki pišejo prevod sami. Skupinsko delo in pomoč učiteljev nista dovoljena.

Šole lahko omogočijo tudi drugim dijakom, da se neuradno udeležijo pisanja prevoda (na primer tako, da organizirajo vzporedno šolsko tekmovanje ali prevod uporabijo za ocenjevanje dijakov), vendar njihovih prevodov ne pošljejo GD za prevajanje.

Med pisanjem ni dovoljeno uporabljati računalnikov in drugih elektronskih naprav.

Prevod mora biti čitljivo napisan na prevodne pole, in sicer z roko in črnim pisalom. Nečitljiva besedila in besedila, ki niso napisana na prevodnih polah, bodo izločena.

Prevode je nato treba na dan tekmovanja:

 • skenirati in jih shraniti v obliki PDF (datoteke morajo biti dobro berljive – za vsak prevod samo ena datoteka z največjo velikostjo 3 MB; če je datoteka prevelika, jo namesto v barvni skenirajte v črno-beli tehniki) in
 • prenesti v podatkovno zbirko Juvenes Translatores prek povezave, ki jo je prejela kontaktna oseba na šoli.

Če pride do nerešljivih tehničnih težav, lahko prevode pošljete po elektronski pošti ali s priporočeno pošto na GD za prevajanje v Bruslju na naslov:

Juvenes Translatores
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Anna Holmén
G-6 – 06/16
1049 Bruxelles
Belgija

Če šola prevodov ne more poslati zaradi zunanjih okoliščin, mora o tem obvestiti organizacijski odbor Juvenes Translatores, ki ji bo poslal dodatna navodila.

GD za prevajanje bo po elektronski pošti odgovarjal tudi na vprašanja in po potrebi svetoval.

4.1. Dijaki invalidi

Šola ne sme diskriminirati invalidnih dijakov. Organizacijski odbor Juvenes Translatores se zaveda, da je včasih samo s posebno ureditvijo mogoče invalidnim dijakom zagotoviti poštene in enake pogoje. Če bi bila ta posebna ureditev v nasprotju s pravili (če denimo dijak zaradi invalidnosti piše počasneje in bi zato potreboval več časa za prevod ali če ne bi mogel tekmovati brez računalnika), mora šola o tem obvestiti odbor Juvenes Translatores, navesti vrsto invalidnosti dijaka in predvideni ukrep ter zaprositi odbor za predhodno odobritev.

4.2. Skrb za praktični del pisanja prevoda

Za organizacijo tekmovanja na šoli so odgovorne šole. Sem sodijo vsi praktični ukrepi na dan pisanja prevoda, in sicer mora šola:

 • zagotoviti primerno ravnanje z besedili, ki jih pošlje GD za prevajanje, tj. brez zamud in kršenja zaupnosti;
 • zbrati dijake v razredu preskusa;
 • dijakom razdeliti besedila v ustreznem izhodiščnem jeziku in prevodne pole;
 • poskrbeti, da vsak dijak na prevodne pole napiše obvezne podatke: številko prijave šole, državo, referenčno številko dijaka, jezikovno dvojico, začetnici imena in priimka dijaka (da se prepreči zamenjava prevodov pri prenosu) in letnico rojstva;
 • nadzorovati dijake med pisanjem in
 • skenirati in prenesti vsak prevod kot eno samo datoteko PDF v podatkovno zbirko Juvenes Translatores (prek spletne povezave, poslane po e-pošti).

Šole morajo originalne prevode hraniti šest mesecev.

4.3. Uporaba slovarjev in drugih pripomočkov

Slovarji so poklicno orodje prevajalcev, zato jih dijaki lahko uporabijo pri pisanju prevoda – vendar samo tiskane slovarje.

Prepovedani so vsi elektronski pripomočki, npr. računalniki, mobilni telefoni, elektronske različice slovarjev ali glosarjev in druga prevajalska orodja.

 

5. OCENJEVANJE PREVODOV IN OBJAVA REZULTATOV

5.1. Ocenjevanje

Vse prevode bo ocenil ocenjevalni odbor, ki ga bodo sestavljali poklicni prevajalci na GD za prevajanje.

Ko bodo prevodi pregledani in ocenjeni, bo ocenjevalna komisija, ki ji bo predsedoval generalni direktor GD za prevajanje, izbrala najboljši prevod iz vsake države članice.

Delo in razprave ocenjevalnega odbora in komisije so zaupni. Ocene prevodov niso javne.

Posebno pohvalo lahko namenimo približno 10 % dijakom, če bo njihov prevod odlične kakovosti. Vsak dijak prejme potrdilo o sodelovanju.

Odločitve ocenjevalnega odbora in komisije so dokončne.

5.2. Ocenjevalna merila

Ocenjevalni odbor bo uporabil podobna merila, kot se uporabljajo za ocenjevanje prevodov znotraj GD za prevajanje:

 • točnost prevoda,
 • pravilno izražanje (izbor izrazov in upoštevanje slovničnih pravil),
 • tekoče izražanje,
 • domiselnost rešitev.

Odbor lahko izloči vsak prevod, za katerega meni, da ni bil napisan pod poštenimi in nepristranskimi pogoji.

5.3. Razglasitev zmagovalcev in dovoljenje

Imena 28 zmagovalcev bomo objavili na začetku februarja 2016.

GD za prevajanje bo vsem po elektronski pošti na naslov njihove šole poslal dovoljenje, ki ga je treba natisniti, podpisati in poslati na GD za prevajanje v Bruselj – do navedenega roka – skupaj s kopijo veljavnega osebnega dokumenta dijaka.

Dovoljenje morajo podpisati:

 • dijak oz. dijakinja,
 • ravnatelj šole,
 • dijakovi starši oziroma skrbnik (če bo dijak v času podelitve nagrad mlajši od 18 let).

Dovoljenje pomeni privolitev dijaka in njegovih staršev oziroma skrbnika:

 • da dijak sme oditi v Bruselj na slovesno podelitev nagrad,
 • da fotografije in videoposnetke podelitve nagrad ter obiska v Bruslju lahko objavimo na spletišču Juvenes Translatores in straneh Facebooka,
 • da bo eden od staršev oziroma skrbnik oziroma odrasli spremljevalec z dovoljenjem staršev oziroma skrbnika spremljal dijaka na podelitev nagrad v Bruselj (ni obvezno, če bo dijak v času potovanja star 18 let).

Izjava o varstvu podatkovpdf(58 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  , ki je priložena dovoljenju, določa način zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov ob strogem upoštevanju veljavnih predpisov.

 

PODELITEV NAGRAD

6. PODELITEV NAGRAD

Zmagovalca, enega odraslega spremljevalca in enega učitelja bomo povabili na podelitev nagrad v Bruselj, kjer bo nagrade izročila podpredsednica Evropske komisije Kristalina Georgieva.

Če je zmagovalec v času podelitve mlajši od 18 let, ga mora v Bruselj spremljati odrasla oseba (eden od staršev oziroma skrbnik ali pooblaščena oseba), ki bo med potovanjem v Bruselj in tamkajšnjim bivanjem odgovorna za oba.

Dijak, učitelj in odrasli spremljevalec morajo imeti vse potrebne dokumente za potovanje.

 

7. STROŠKI

Šola krije stroške organizacije tekmovanja na šoli, npr. natis besedil za prevod, zagotovitev prostorov in potrebne opreme.

Evropska komisija krije stroške podelitve nagrad ter priprave besedil za prevod in postopka ocenjevanja.

Evropska komisija bo organizirala in plačala potovanje (od države dijaka do Bruslja, razen krajših poti, denimo prevoz s taksijem z letališča do mesta in nazaj) in nastanitev za enega zmagovalca, enega učitelja in enega spremljajočega odraslega iz vsake države članice.

 

8. RAZLAGA PRAVIL

Razlaga teh pravil in navodil, ki jo da Generalni direktorat za prevajanje, je dokončna.

Dodatne informacije