Navigacijska pot

Pravila tekmovanja

UVOD

Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji organizira prevajalsko tekmovanje za srednje šole v Evropski uniji. Glavni deli tekmovanja so:

 • priprava
 • pisanje prevoda in
 • podelitev nagrad.

Natančna pravila in navodila za vsak del so navedena v razdelkih 1–8.

PRIPRAVA

Priprava obsega objavo tekmovanja, prijavo in izbor šol, prijavo dijakov ter šolske priprave (razdelki 1–3).

Generalni direktorat za prevajanje bo razpis tekmovanja objavil na posebnem spletišču: http://ec.europa.eu/translatores

Šole, ki želijo sodelovati, se morajo prijaviti na naši spletni strani od 1. septembra do 20. oktobra 2014 (razdelek 1). Prijavni rok se začne in konča ob 12. uri posameznega dne.

Med prijavljenimi šolami bomo izžrebali tiste, ki se bodo udeležile tekmovanja (razdelek 2).

Izbrane šole bodo določile 2 do 5 dijakov, ki se bodo udeležili tekmovanja. Imena izbranih dijakov in njihove jezikovne dvojice bodo morale vnesti v posebno podatkovno zbirko najpozneje do20. novembra 2014 (razdelek 3).

Šole prevzamejo tudi odgovornost za organizacijo tekmovanja na šoli. Sem sodijo vsi praktični ukrepi, npr. zagotovitev prostorov in osebja ter poštenih in nepristranskih pogojev tekmovanja (razdelki 1.3, 1.4, 4 in 7).

PISANJE PREVODA

Dijaki bodo pisali prevod 27. novembra 2014. Na dan tekmovanja bo GD za prevajanje šolam poslal besedila za prevod. Pisanje prevoda organizira vsaka šola sama. Šole morajo prevode še isti dan prenesti v podatkovno zbirko Generalnega direktorata za prevajanje (razdelek 4).

Na GD za prevajanje bomo prevode ocenili in izbrali najboljši prevod iz vsake države članice (razdelek 5).

PODELITEV NAGRAD

Zmagovalce bomo povabili v Bruselj na slovesno podelitev nagradspomladi 2015. GD za prevajanje bo kril potne in nastanitvene stroške za enega zmagovalca, enega odraslega spremljevalca in enega učitelja iz vsake države članice (razdelek 6).

Vse pomembne informacije o tekmovanju bomo sproti objavljali na spletišču Juvenes Translatores. Učiteljem, odgovornim za tekmovanje, priporočamo, da stran redno obiskujejo in spremljajo obvestila.

 

PRIPRAVA

1. OBJAVA TEKMOVANJA IN PRIJAVA

Generalni direktorat za prevajanje bo razpisal tekmovanje na posebnem spletišču: http://ec.europa.eu/translatores, in sicer

1. septembra 2014 ob 12. uri po srednjeevropskem času.

Šole, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo izpolniti spletno prijavnico (razdelek 1.2).

S prijavo prevzame šola določene obveznosti (razdelek 1.3).

1.1. Katere šole lahko sodelujejo?

Šola mora:

 • biti v eni od držav članic,
 • imeti v eni ali več državah članicah koncesijo za izvajanje izobraževalnega programa, ki jo podeli pristojni organ za šolstvo,
 • izbrati 2 do 5 dijakov, rojenih leta 1997,
 • imeti dostop do interneta,
 • imeti računalnik, ki omogoča odpiranje in tiskanje datotek PDF (prevodna besedila in pole bodo v tej obliki), in
 • imeti dostop do skenerja (učitelji morajo skenirati prevode dijakov in jih v obliki PDF naložiti v podatkovno zbirko GD za prevajanje).
1.2. Registracija

Pred prijavo mora odgovorni učitelj pridobiti ravnateljevo dovoljenje za udeležbo šole na tekmovanju.

Na prijavnico (en obrazec na šolo) morate vpisati:

 • ime in naslov šole,
 • ime in priimek 1 kontaktne osebe,
 • najmanj 1 veljaven e-naslov.

Elektronska sporočila bodo osnovna oblika našega sporazumevanja s šolami, zato naj šole:

 • redno pregledujejo elektronski nabiralnik,
 • skrbijo, da bo v njem dovolj prostora.

Prijaviti se bo mogoče od 12. ure 1. septembra (po srednjeevropskem času) do 12. ure 20. oktobra 2014 (po srednjeevropskem času). Nepopolnih ali prepoznih prijav ne bomo upoštevali.

Vsaka prijavljena šola bo dobila številko prijave, prav tako vsi prijavljeni dijaki. Odgovorni učitelj mora imeti številko prijave šole in dijakov na dan tekmovanja pri roki.

1.3. Katere obveznosti prevzame šola s prijavo?

Šola se s prijavo zaveže, da bo upoštevala pravila in navodila tekmovanja in da bo, če bo izžrebana, organizirala prevajalski preskus na šoli.

To pomeni, da bo:

 • izbrala in prijavila dijake, rojene leta 1997,
 • zagotovila ustrezen prostor in učiteljsko osebje za izvedbo tekmovanja,
 • natisnila prava prevodna besedila in prevodne pole ter jih razdelila dijakom,
 • omogočila izbranim dijakom, da se udeležijo tekmovanja,
 • poskrbela za pošteno in nepristransko tekmovanje,
 • dovolila morebitnemu dijaku zmagovalcu, da se udeleži podelitve nagrad v Bruslju.

Šola dovoli tudi objavo imena šole (če bo med izžrebanimi) na spletišču Juvenes Translatores.

1.4. Kaj se zgodi, če šola ne izpolni obveznosti iz razdelka 1.3?

Šolo lahko izključimo iz tekmovanja, kar pomeni takojšen konec tekmovanja za dijake.

 

2. IZBOR ŠOL

Med pravočasno prijavljenimi šolami bomo z elektronskim žrebom izbrali določeno število šol.

Imena izbranih šol bomo objavili na spletišču Juvenes Translatores konec oktobra 2014.

Pri izboru šol bomo upoštevali številčno kvoto, ki velja za državo šole.

Število izžrebanih šol iz posamezne države članice bo enako številu sedežev, ki pripadajo tej državi v Evropskem parlamentu:

Država članicaŠole
Avstrija18
Belgija21
Bolgarija17
Hrvaška11
Ciper6
Češka21
Danska13
Estonija6
Finska13
Francija74
Nemčija96
Grčija21
Madžarska21
Irska11
Italija73
Latvija8
Litva11
Luksemburg6
Malta6
Nizozemska26
Poljska51
Portugalska21
Romunija32
Slovenija8
Slovaška13
Španija54
Švedska20
Združeno kraljestvo73
Skupaj751
 

3. IZBOR DIJAKOV

Izraza dijak in izbrani dijak uporabljamo v teh pravilih za vse dijakinje in dijake (2–5), ki jih predlaga izžrebana šola.

Izbrani dijaki morajo biti:

 • rojeni leta 1997 in
 • redno vpisani na šoli, ki izpolnjuje pogoje iz razdelka 1.1.

Šola mora za vsakega izbranega dijaka navesti jezikovno dvojico, tj. jezika, iz katerega in v katerega bo dijak prevajal (razdelek 3.4).

3.1. Imena dijakov in jezikovne dvojice

Izbrane šole morajo dijake, ki bodo predstavljali šolo na tekmovanju, prijaviti najpozneje do 20. novembra 2014. Vsaka šola lahko prijavi od dva do pet dijakov. Organizacijski odbor Juvenes Translatores bo šolam z elektronskim sporočilom poslal povezavo na podatkovno zbirko, v katero bodo vnesle imena in jezikovne dvojice izbranih dijakov.

Šola lahko prijavi še šestega dijaka kot rezervo, če se kateri od prijavljenih dijakov ne bi mogel udeležiti tekmovanja, na primer zaradi bolezni.

Podatkov o dijakih in njihovih jezikovnih dvojicah po 20. novembru 2014 ne bo več mogoče spreminjati.

Šola mora starše oziroma skrbnike izbranih dijakov obvestiti o njihovem sodelovanju.

3.2. Izbor dijakov

Šole same določijo merila, po katerih bodo izbrale dijake, pri čemer morajo biti ta merila jasna, poštena in nediskriminacijska. Če Generalni direktorat za prevajanje meni, da je šola ravnala nepošteno in diskriminacijsko, lahko šolo izključi iz tekmovanja.

3.3. Varstvo osebnih podatkov

Generalni direktorat za prevajanje skrbi za varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi.

Imena šol in državnih zmagovalcev ter njihove prevode bomo javno objavili (razdelek 5), dijaki bodo na slovesni podelitvi nagrad v Bruslju deležni pozornosti medijev.

Več informacij o tem, kako GD za prevajanje varuje osebne podatke, boste našli v dovoljenju Juvenes Translatores in priloženi izjavi o varstvu podatkov. Oba dokumenta bomo 28 zmagovalcem poslali po elektronski pošti na naslov njihovih učiteljev.

3.4. Jezikovne dvojice

Dijaki lahko prevajajo iz kateregakoli uradnega jezika EU v katerikoli uradni jezik EU.

Uradni jeziki EU so:

angleščina (EN), bolgarščina (BG), češčina (CS), danščina (DA), estonščina (ET), finščina (FI), francoščina (FR), grščina (EL), hrvaščina (HR), irščina (GA), italijanščina (IT), latvijščina (LV), litovščina (LT), madžarščina (HU), malteščina (MT), nemščina (DE), nizozemščina (NL), poljščina (PL), portugalščina (PT), romunščina (RO), slovaščina (SK), slovenščina (SL), španščina (ES) in švedščina (SV).

Jezikovno dvojico dijaka je treba navesti ob prijavi dijaka (razdelek 3.1), morebitne spremembe pa so možne samo do 20. novembra 2014.

Priporočamo, da dijaki prevajajo v svoj materni jezik oziroma jezik, ki ga najbolj obvladajo.

 

PISANJE PREVODA

4. DAN TEKMOVANJA

Na dan pisanja prevoda bomo besedila v izhodiščnem jeziku šolam poslali samo v elektronski obliki (po elektronski pošti ali s prenosom s spletišča tekmovanja). Besedila bodo na zgornjem robu označena z letnico 2014 in kratico izhodiščnega jezika.

Dijaki morajo prevod pisati istočasno na vseh sodelujočih šolah, in sicer 27. novembra 2014 med 10. in 12. uro po srednjeevropskem času. Prevod pišejo v šolskih prostorih.

Na vsaki šoli lahko tekmuje od dva do pet prijavljenih dijakov. Šole lahko omogočijo tudi drugim dijakom, da se neuradno udeležijo pisanja prevoda (na primer tako, da organizirajo vzporedno šolsko tekmovanje ali prevod uporabijo za ocenjevanje dijakov), vendar njihovih prevodov ne pošljejo GD za prevajanje.

Šola mora z vsemi ustreznimi ukrepi zagotoviti poštene in nepristranske pogoje za pisanje prevoda. Dijaki pišejo prevod sami. Skupinsko delo in pomoč učiteljev nista dovoljena.

Med pisanjem ni dovoljeno uporabljati računalnikov in drugih elektronskih naprav.

Prevodi morajo biti napisani z roko in čitljivi. Nečitljiva besedila bodo izločena.

Prevode je nato treba skenirati in jih shraniti v obliki PDF. Datoteke, ki morajo biti dobro berljive (samo ena datoteka za vsak prevod z največjo velikostjo 500 KB), je treba prenesti v podatkovno zbirko Juvenes Translatores prek povezave, ki jo je prejela kontaktna oseba na šoli. Če pride do nerešljivih tehničnih težav, lahko prevode pošljete GD za prevajanje v Bruslju s priporočeno pošto na naslov:

„Juvenes Translatores“
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels,
Belgija

Šole morajo originalne prevode hraniti šest mesecev.

Če šola prevodov ne more poslati zaradi zunanjih okoliščin, mora o tem obvestiti organizacijski odbor Juvenes Translatores, ki ji bo poslal dodatna navodila.

4.1 Dijaki invalidi

Šola ne sme diskriminirati invalidnih dijakov. Organizacijski odbor Juvenes Translatores se zaveda, da je včasih samo s posebnimi ukrepi mogoče invalidnim dijakom zagotoviti poštene in enake pogoje. Če bi bili ti posebni ukrepi v nasprotju s pravili (če denimo dijak zaradi invalidnosti piše počasneje in bi zato potreboval več časa za prevod ali če ne bi mogel tekmovati brez računalnika), mora šola o tem obvestiti odbor Juvenes Translatores, navesti vrsto invalidnosti dijaka in predvideni ukrep ter zaprositi odbor za predhodno odobritev.

4.2. Skrb za praktični del pisanja prevoda

Za organizacijo tekmovanja na šoli so odgovorne šole. Sem sodijo vsi praktični ukrepi na dan pisanja prevoda, in sicer mora šola:

 • zagotoviti primerno ravnanje z besedili, ki jih pošlje GD za prevajanje, tj. brez zamud in kršenja zaupnosti;
 • zbrati dijake v razredu preskusa;
 • razdeliti besedila in poskrbeti, da vsak dijak dobi izbrano jezikovno različico in pole s pravilno letnico;
 • poskrbeti, da vsak dijak na prvo stran prevodne pole napiše obvezne podatke: ime in priimek, datum rojstva, ime šole in države, številko prijave šole in svojo številko prijave;
 • nadzorovati dijake med pisanjem;
 • zbrati prevode in vsak prevod prenesti kot eno samo datoteko PDF v podatkovno zbirko Juvenes Translatores.

Šole morajo originalne prevode hraniti šest mesecev. GD za prevajanje bo poslal besedila za prevod na dan pisanja prevoda in jih istočasno objavil na spletišču Juvenes Translatores. GD za prevajanje bo po elektronski pošti odgovarjal tudi na vprašanja in po potrebi svetoval.

4.3. Uporaba slovarjev in drugih pripomočkov

Slovarji so poklicno orodje prevajalcev, zato jih dijaki lahko uporabijo pri pisanju prevoda – vendar samo tiskane slovarje.

Prepovedani so vsi elektronski pripomočki, npr. računalniki, mobilni telefoni, elektronske različice slovarjev ali glosarjev in druga prevajalska orodja.

 

5. OCENJEVANJE PREVODOV IN OBJAVA REZULTATOV

Vse prevode bo ocenil ocenjevalni odbor, ki ga bodo sestavljali poklicni prevajalci na GD za prevajanje.

Ko bodo prevodi pregledani in ocenjeni, bo ocenjevalna komisija, ki ji bo predsedoval generalni direktor GD za prevajanje, izbrala najboljši prevod iz vsake države članice.

Delo in razprave ocenjevalnega odbora in komisije so zaupni. Ocene prevodov niso javne.

Odločitve ocenjevalnega odbora in komisije so dokončne.

5.1 Razglasitev zmagovalcev in dovoljenje

Imena 28 zmagovalcev bomo objavili na začetku februarja 2015.

GD za prevajanje bo vsem po elektronski pošti na naslov njihove šole poslal dovoljenje, ki ga je treba natisniti, podpisati in poslati na GD za prevajanje v Bruseljdo navedenega roka – skupaj s kopijo veljavnega osebnega dokumenta dijaka.

Dovoljenje morajo podpisati:

 • dijak, dijakinja
 • ravnatelj šole,
 • dijakovi starši oziroma skrbnik (če bo dijak v času podelitve nagrad mlajši od 18 let).

Dovoljenje pomeni privolitev dijaka in njegovih staršev oziroma skrbnika:

 • da dijak sme oditi v Bruselj na slovesno podelitev nagrad,
 • da fotografije in videoposnetke podelitve nagrad ter obiska v Bruslju lahko objavimo na spletišču Juvenes Translatores in straneh Facebooka, ter
 • da bo eden od staršev oziroma skrbnik oziroma odrasli spremljevalec z dovoljenjem staršev oziroma skrbnika spremljal dijaka na podelitev nagrad v Bruselj (ni obvezno, če bo dijak v času potovanja star 18 let).

Izjava o varstvu podatkovpdf(58 kB) Seznam prevodov predhodne povezave  , ki je priložena dovoljenju, določa način zbiranja, obdelave in uporabe osebnih podatkov ob strogem upoštevanju veljavnih predpisov.

5.2. Ocenjevalna merila

Ocenjevalni odbor bo uporabil podobna merila, kot se uporabljajo za ocenjevanje prevodov znotraj GD za prevajanje:

 • točnost prevoda,
 • pravilno izražanje (izbor izrazov in upoštevanje slovničnih pravil),
 • tekoče izražanje,
 • ustvarjalnost in domiselnost prevajalskih rešitev.

Odbor lahko izloči vsak prevod, za katerega meni, da ni bil napisan pod poštenimi in nepristranskimi pogoji.

 

PODELITEV NAGRAD

6. PODELITEV NAGRAD

Zmagovalca, enega odraslega spremljevalca in enega učitelja bomo povabili na podelitev nagrad v Bruselj, kjer bo nagrade izročil komisar za večjezičnost.

Če je zmagovalec v času potovanja mlajši od 18 let, ga mora v Bruselj spremljati odrasla oseba (eden od staršev oziroma skrbnik ali pooblaščena oseba), ki bo med potovanjem v Bruselj in tamkajšnjim bivanjem odgovorna za oba.

Dijak, učitelj in odrasli spremljevalec morajo imeti vse potrebne dokumente za potovanje. Evropska komisija bo organizirala in plačala potovanje (razen krajših poti, denimo prevoz s taksijem z letališča do mesta in nazaj) in nastanitev za enega zmagovalca, enega učitelja in enega spremljajočega odraslega iz vsake države članice.

 

7. STROŠKI

Šola krije stroške organizacije tekmovanja na šoli, npr. natis besedil za prevod, zagotovitev prostorov in potrebne opreme.

Evropska komisija krije stroške podelitve nagrad ter priprave besedil za prevod in postopka ocenjevanja.

Evropska komisija krije potne stroške za pot iz domovine v Bruselj za vsakega posameznega zmagovalca, njegovega učitelja ter enega starša oziroma skrbnika.

 

8. RAZLAGA PRAVIL

Razlaga teh pravil in navodil, ki jo da Generalni direktorat za prevajanje, je dokončna.

Potrebujete več informacij?

Obrnete se lahko tudi na kontaktno osebo na predstavništvu Evropske komisije v svoji državi (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).