Navigačný riadok

Pravidlá a pokyny

ÚVOD

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad (GR pre preklad) organizuje prekladateľskú súťaž Juvenes Translatores 2015 pre školy v Európskej únii. Súťaž pozostáva z:

 • prípravnej fázy,
 • prekladového testu a
 • slávnostného udeľovania cien.

Podrobné pravidlá a pokyny pre jednotlivé fázy sú uvedené v oddieloch 1 až 8.

PRÍPRAVNÁ FÁZA

Táto fáza zahŕňa vyhlásenie súťaže, registráciu, výber škôl, zápis študentov školami a prípravy v rámci školy, ako je uvedené v oddieloch 1 – 3.

GR pre preklad vyhlási súťaž na svojej vyhradenej webovej lokalite: http://ec.europa.eu/translatores

Školy, ktoré sa chcú zúčastniť na súťaži, sa musia elektronicky zaregistrovať prostredníctvom webovej lokality od 1. septembra do 20. októbra 2015 (oddiel 1). Registrácia sa začne aj skončí v uvedených dňoch o 12.00 hod. napoludnie bruselského času.

Náhodným výberom (pozri oddiel 2) sa spomedzi registrovaných škôl vyberú školy, ktoré sa zúčastnia na súťaži.

Následne školy vyberú 2 až 5 študentov, ktorí sa zúčastnia na súťaži, pričom musia do databázy súťaže uviesť ich mená a jazykové kombinácie najneskôr do20. novembra 2015 (oddiel 3).

Školy budú zodpovedné za organizáciu súťaže vo svojich priestoroch. Ide o všetky praktické opatrenia, napr. poskytnutie priestorov, personálu a relevantnej IT infraštruktúry (pozri oddiel 1.1) a zabezpečenie spravodlivých a objektívnych podmienok konania testu (pozri oddiely 1.3, 4 a 7).

PREKLADOVÝ TEST

Test sa uskutoční 26. novembra 2015. V deň testu poskytne GR pre preklad školám texty na preklad. Test sa uskutoční v súlade s individuálnymi opatreniami, ktoré si stanovili školy. Preklady sa musia ešte v ten istý deň nahrať do databázy, ktorú spravuje GR pre preklad (pozri oddiel 4).

GR pre preklad ohodnotí preklady a vyberie jeden víťazný preklad z každého členského štátu EÚ (oddiel 5).

SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE CIEN

Víťazi budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien v Bruseli, ktoré sa bude konať na jar 2016. GR pre preklad uhradí výdavky na cestu a pobyt pre jedného víťaza, jedného sprevádzajúceho dospelého a jedného učiteľa z každého členského štátu (pozri oddiel 6).

Všetky dôležité informácie o súťaži sa budú pravidelne uverejňovať na webovej lokalite Juvenes Translatores. Poverení učitelia by preto mali tieto stránky pravidelne kontrolovať.

 

PRÍPRAVNÁ FÁZA

1. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE A REGISTRÁCIA

GR pre preklad vyhlási súťaž na svojej vyhradenej webovej lokalite (http://ec.europa.eu/translatores):

1. septembra 2015 o 12.00 hod. napoludnie bruselského času.

Ak má vaša škola záujem o účasť v súťaži, je potrebné vyplniť online registračný formulár (pozri oddiel 1.2).

Odoslaním registračného formulára vzniknú vašej škole určité záväzky (pozri oddiel 1.3).

1.1. Ktoré školy sa môžu zúčastniť?

Školy:

 • sa musia nachádzať v členskom štáte,
 • musia byť ako školy uznané príslušnými orgánmi jedného alebo viacerých členských štátov,
 • musia vybrať 2 až 5 študentov, ktorí sa narodili v roku 1998,
 • musia mať prístup na internet,
 • musia disponovať vybavením na vytlačenie súborov vo formáte PDF (v tomto formáte budú zaslané testy a prekladové hárky) a
 • mať prístup ku skeneru, aby mohli naskenovať preklady vo formáte PDF a nahrať ich do databázy GR pre preklad. Tento krok je potrebné vykonať v deň súťaže.
1.2. Registrácia

Pred registráciou musí poverený učiteľ získať súhlas riaditeľa školy s účasťou školy na súťaži.

Pri registrácii (iba 1 formulár za školu) musíte uviesť:

 • názov a adresu školy,
 • meno jednej kontaktnej osoby a
 • aspoň jednu platnú e-mailovú adresu.

Keďže e-mail bude hlavnou formou našej komunikácie s vami, žiadame vás,

 • aby ste pravidelne kontrolovali vašu e-mailovú schránku a
 • uistili sa, že nie je plná.

Zaregistrovať sa môžete od 1. septembra, 12.00 hod. napoludnie(bruselského času), do 20. októbra 2015, 12.00 hod. napoludnie(bruselského času). Neúplné žiadosti a žiadosti odoslané po tomto termíne nebudú prijaté.

Každej škole, ktorá sa zaregistruje (a neskôr aj prihláseným študentom), bude pridelené registračné číslo. Tieto čísla musíte mať v deň súťaže k dispozícii.

1.3. K čomu sa vaša škola registráciou zaväzuje?

Zaslaním registračného formulára sa vaša škola zaväzuje, že sa bude riadiť týmito pravidlami a pokynmi, a ak ju vyberú, že v priestoroch školy zorganizuje prekladový test.

Medzi povinnosti školy patrí:

 • výber a registrácia študentov narodených v roku 1998,
 • poskytnutie vhodného vybavenia a zamestnancov na uskutočnenie prekladového testu,
 • tlač a distribúcia správnych súťažných textov a prekladových hárkov,
 • umožnenie vybraným študentom, aby sa zúčastnili testu,
 • zabezpečenie toho, že sa vybraní žiaci a ich rodičia alebo iní zákonní zástupcovia oboznámili s týmito pravidlami a pokynmi a súhlasia s nimi,
 • zabezpečenie spravodlivých a objektívnych podmienok konania testu a
 • uvoľnenie študenta, ktorý zvíťazí, na účasť na slávnostnom udeľovaní cien v Bruseli.

Ak bude vaša škola vybraná, takisto súhlasí s tým, že sa jej názov objaví na webovej lokalite súťaže Juvenes Translatores.

Ak vaša škola nedodrží záväzky uvedené v oddiele 1.3, môže byť zo súťaže vylúčená.

 

2. VÝBER ŠKÔL

Spomedzi škôl, ktoré zaslali registračné formuláre, sa účastníci vyberú náhodným elektronickým losovaním.

Počet škôl vybraných z každého členského štátu sa bude rovnať počtu kresiel členského štátu v Európskom parlamente:

Členský štátŠkoly
Rakúsko18
Belgicko21
Bulharsko17
Chorvátsko11
Cyprus6
Česká republika21
Dánsko13
Estónsko6
Fínsko13
Francúzsko74
Nemecko96
Grécko21
Maďarsko21
Írsko11
Taliansko73
Lotyšsko8
Litva11
Luxembursko6
Malta6
Holandsko26
Poľsko51
Portugalsko21
Rumunsko32
Slovinsko8
Slovensko13
Španielsko54
Švédsko20
Spojené kráľovstvo73
Spolu751

Na účely tohto výberu sa počet škôl stanoví podľa kvóty členského štátu, v ktorom sa nachádzajú. Napríklad španielska škola IES Liceo español Luisa Buñuela vo Francúzsku sa bude počítať do kvóty Francúzska.

Zoznam vybraných škôl bude uverejnený na webovej lokalite Juvenes Translatores koncom októbra 2015.

 

3. VÝBER ŠTUDENTOV

V týchto pravidlách a pokynoch označujú pojmy „študent“ a „vybraný študent“ všetkých študentov, ktorých vybrané školy navrhli. Všetky vybrané školy môžu navrhnúť dvoch až piatich študentov, ktorí musia:

 • byť narodení v roku 1998 a
 • byť riadne zapísaní v škole, ktorá spĺňa kritériá uvedené v oddiele 1.1.

Účelom pravidla týkajúceho sa roku narodenia je vytvorenie rovnakých podmienok pre vzdelávacie systémy vo všetkých krajinách EÚ. Ak sa ukáže, že študent nebol narodený v roku 1998, bude zo súťaže vylúčený.

Škola musí uviesť jazykovú kombináciu, ktorú si zvolil každý vybraný študent, jazyk originálu a jazyk prekladu (pozri oddiel 3.4).

3.1. Mená študentov a ich jazykové kombinácie

V prípade, že vaša škola bude vybraná, musíte študentov, ktorých ste určili na reprezentáciu školy, zaregistrovať najneskôr do 20. novembra 2015. Každá škola môže zaregistrovať 2 až 5 študentov, pričom do databázy uvedie ich mená a zvolené jazykové kombinácie prostredníctvom internetového odkazu, ktorý vám e-mailom zašle tím Juvenes Translatores. (Môžete tiež zaregistrovať šiesteho študenta ako náhradníka v prípade, že sa niektorý z pôvodne zaregistrovaných študentov nebude môcť zúčastniť, napríklad pre chorobu).

Po 20. novembri 2015 nemôžete meniť mená nominovaných študentov, ani ich zvolené jazykové kombinácie.

Škola je povinná informovať rodiča(-ov) každého študenta alebo jeho zákonného(-ých) zástupcu(-ov) o ich účasti na súťaži.

3.2. Ako uskutočniť výber študentov?

Školy môžu stanoviť vlastné kritériá výberu študentov, ktorí sa na súťaži zúčastnia. Tieto kritériá však musia byť jasné, spravodlivé a nediskriminačné. Ak GR pre preklad dospeje k názoru, že škola použila nespravodlivé alebo diskriminačné kritériá, môže sa rozhodnúť, že školu zo súťaže vylúči.

3.3. Ako sú chránené osobné údaje?

GR pre preklad zabezpečí, aby boli všetky poskytnuté osobné údaje chránené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Názvy škôl a mená víťazov z jednotlivých štátov a ich preklady sa uverejnia (pozri oddiel 5). Návšteva víťazov v Bruseli na slávnostnom udeľovaní cien môže byť medializovaná.

Podrobnejšie informácie o tom, ako GR pre preklad plní svoje záväzky týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete vo formulári Juvenes Translatores pre písomný súhlas s použitím osobných údajov a v priloženom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Tieto dokumenty budú zaslané e-mailom 28 víťazom iba prostredníctvom ich učiteľov.

3.4. Jazykové kombinácie

Každý študent si môže vybrať ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ, z ktorého chce prekladať, a ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ, do ktorého chce prekladať. Úradné jazyky Európskej únie sú:

bulharčina (BG), chorvátčina (HR), čeština (CS), dánčina (DA), holandčina (NL), angličtina (EN), estónčina (ET), fínčina (FI), francúzština (FR), nemčina (DE), gréčtina (EL), maďarčina HU), írčina (GA), taliančina (IT), lotyština (LV), litovčina (LT), maltčina (MT), poľština (PL), portugalčina (PT), rumunčina (RO), slovenčina (SK), slovinčina (SL), španielčina (ES) a švédčina (SV).

Pri registrácii každého študenta musíte uviesť jeho zvolenú kombináciu (pozri oddiel 3.1), pričom po 20. novembri 2015 ju už nemôžete zmeniť.

Dôrazne odporúčame, aby študenti prekladali do svojho rodného jazyka alebo do jazyka, ktorý ovládajú najlepšie.

 

PREKLADOVÝ TEST

4. USKUTOČNENIE TESTU

V deň testu, 26. novembra 2015, sprístupní GR pre preklad súťažné texty výlučne v elektronickej podobe (budú zaslané e-mailom a školy si ich budú tiež môcť stiahnuť z webovej lokality Juvenes Translatores). Texty budú v hornej časti stránky označené číslom „2015“, ako aj kódom zdrojového jazyka.

Prekladový test je potrebné uskutočniť naraz vo všetkých zúčastnených školách od 10.00 hod. do 12.00 hod. bruselského času. Test sa musí uskutočniť v priestoroch školy.

Školy musia vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečili, že test bude prebiehať za spravodlivých a objektívnych podmienok. Študenti musia pracovať samostatne, nie v pároch ani v skupinách, a učitelia im nesmú pomáhať.

Školy však môžu ostatným študentom umožniť neoficiálnu účasť na teste (napr. zorganizovaním vlastnej paralelnej súťaže, prípadne test využiť na hodnotenie študentov). Takéto preklady by však v žiadnom prípade nemali byť odoslané GR pre preklad.

Počas súťaže nie je dovolené používať počítače, ani iné elektronické zariadenia.

Preklady musia byť napísané rukou použitím pera s náplňou čiernej farby na prekladových hárkoch, ktoré poskytlo GR pre preklad, a musia byť čitateľné. Nečitateľné texty a texty, ktoré nie sú napísané na poskytnutých prekladových hárkoch, budú zo súťaže vylúčené.

V ten istý deň po ukončení testu by ste mali:

 • preklady naskenovať a uložiť ich vo formáte PDF, pričom musia byť čitateľné a v dobrej kvalite (jeden súbor za každý preklad s maximálnou veľkosťou 3 MB – ak veľkosť súboru presahuje stanovený limit, skúste text naskenovať v čierno-bielom, a nie farebnom rozlíšení) a
 • nahrať ich do databázy Juvenes Translatores prostredníctvom odkazu, ktorý bol vopred zaslaný kontaktnej osobe školy.

V prípade pretrvávajúcich technických problémov sa preklady môžu odoslať e-mailom alebo doporučenou poštou na adresu GR pre preklad v Bruseli:

Juvenes Translatores
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Anna Holmén
G-6, 06/16
1049 Brussels
Belgicko

Ak v dôsledku nepredvídaných okolností preklady nemôžete nahrať, resp. odoslať v súlade s postupom uvedeným vyššie, kontaktujte tím JT, ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.

Pokiaľ to bude možné, GR pre preklad takisto odpovie na vaše otázky a poradí vám prostredníctvom e-mailu.

4.1. Študenti so zdravotným postihnutím

Školy nemôžu diskriminovať zdravotne postihnutých študentov. Tím JT si uvedomuje, že na zabezpečenie spravodlivých a rovnakých podmienok pre účasť zdravotne postihnutých študentov v súťaži je potrebné prijať osobitné opatrenia. Ak zistíte, že tieto nevyhnutné opatrenia sú v rozpore s pravidlami (napr. ak zdravotné postihnutie spomaľuje písanie žiaka v takej miere, že by potreboval viac času na dokončenie prekladu, alebo ak je pre jeho účasť nevyhnutný počítač), musíte o tom informovať tím JT (opísať zdravotné postihnutie a navrhované opatrenia) a vopred získať súhlas na tieto opatrenia.

4.2. Kto má na starosti praktickú organizáciu testu?

Za organizáciu testov vo svojich priestoroch sú zodpovedné školy. Patria sem všetky praktické opatrenia v deň testu, konkrétne:

 • zabezpečenie správneho nakladania s textami zaslanými GR pre preklad, aby sa napr. zabránilo omeškaniu alebo ohrozeniu ich dôvernosti,
 • zhromaždenie študentov v mieste konania testu,
 • poskytnutie správnych súťažných textov a prekladových hárkov študentom,
 • zabezpečenie toho, aby na úvodnom prekladovom hárku študenti vyplnili požadované informácie: registračné číslo školy, registračné číslo študenta v databáze, krajinu, jazykovú kombináciu, iniciály študenta (opatrenie v prípade zámeny pri nahrávaní prekladov) a rok narodenia,
 • dohľad nad študentmi počas testu a
 • skenovanie a nahratie prekladov do databázy JT prostredníctvom odkazu zaslaného e-mailom (jeden súbor vo formáte PDF za každý preklad).

Školy musia uchovať originály prekladov počas šiestich mesiacov.

4.3. Môžu študenti používať slovníky alebo iné pomôcky počas testu?

Slovníky sú profesijné pomôcky a ako také ich študenti počas testu môžu používať, ale iba v tlačenej podobe.

Elektronické pomôcky – počítače, mobilné telefóny, elektronické verzie slovníkov alebo zbierok pojmov, iné elektronické prekladateľské pomôcky atď., nie sú dovolené.

 

5. HODNOTENIE A UVEREJNENIE PREKLADOV

5.1. Hodnotenie

Každý preklad bude hodnotiť výbor zložený z profesionálnych prekladateľov a korektorov z GR pre preklad.

Porota, ktorej bude predsedať generálny riaditeľ GR pre preklad, na základe tohto hodnotenia vyberie z každého členského štátu najlepší preklad.

Práca a diskusie výboru a poroty sú dôverné. Informácie o jednotlivých známkach sa neposkytnú.

Osobitné vyznamenanie sa prípadne zašle približne 10 % študentov, ktorých preklady mali vysokú kvalitu. Všetci študenti dostanú potvrdenie o účasti.

Rozhodnutie výboru a poroty má konečnú platnosť.

5.2. Aké kritériá sa použijú pri hodnotení?

Výbor použije podobné kritériá, aké sa uplatňujú na hodnotenie prekladov v rámci GR pre preklad, t. j.:

 • presnosť prekladu,
 • schopnosť správneho písania (výber výrazov a gramatika),
 • schopnosť plynulého písania a
 • tvorivosť prekladateľských riešení.

Skupina odborníkov môže vyradiť všetky preklady, o ktorých sa domnieva, že nevznikli za spravodlivých a nestranných okolností.

5.3. Vyhlásenie víťazov a formulár pre písomný súhlas s použitím osobných údajov

Zoznam 28 víťazov sa uverejní začiatkom februára 2016.

GR pre preklad pošle každej víťaznej škole e-mailom formulár pre písomný súhlas s použitím osobných údajov, ktorý musí škola vytlačiť, dať podpísať a poslať späť v stanovenom termíne GR pre preklad v Bruseli spolu s kópiou platného identifikačného preukazu študenta.

Formulár musí podpísať:

 • študent,
 • riaditeľ školy a
 • rodič(-ia)/zákonný(-í) zástupca(-ovia) študenta (ak študent v čase cesty na udeľovanie cien nedovŕšil 18 rokov).

Podpísaním tohto formulára študent a jeho rodič(-ia)/zákonný(-í) zástupca(-ovia) vyjadrujú súhlas, že:

 • žiak môže vycestovať do Bruselu na slávnostné udeľovanie cien,
 • fotografie a videonahrávky zo slávnostného udeľovania cien a z návštevy Bruselu sa môžu uverejniť na webovej lokalite súťaže Juvenes Translatores a jej facebookovej stránke a
 • rodič, zákonný zástupca alebo dospelá osoba nimi schválená bude sprevádzať študenta na slávnostné udeľovanie cien v Bruseli (nie je podmienkou, ak študent v čase cesty na udeľovanie cien dovŕšil 18 rokov).

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajovpdf(58 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  , ktoré je pripojené k formuláru pre písomný súhlas s použitím osobných údajov, sa uvádza, akým spôsobom sa zbierajú, spracúvajú a použijú osobné údaje, pričom sa bude dbať na prísne dodržiavanie príslušných právnych predpisov.

 

SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE CIEN

6. SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE CIEN

Víťazi, spolu s jednou sprevádzajúcou dospelou osobou a jedným učiteľom, budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien do Bruselu, na ktorom si od podpredsedníčky Komisie, Kristaliny Georgievovej, prevezmú ceny.

Víťazov, ktorí v čase slávnostného udeľovania cien nedovŕšili 18 rokov, musí sprevádzať rodič, zákonný zástupca alebo iná dospelá osoba nimi schválená, ktorá prevezme plnú zodpovednosť za seba a za študenta počas cesty a pobytu v Bruseli.

Študent, učiteľ a sprevádzajúca dospelá osoba musia v súvislosti s cestou predložiť požadované cestovné doklady.

 

7. NÁKLADY

Škola pokryje náklady na organizáciu súťaže vo svojich priestoroch, napr. na tlač súťažných textov a poskytnutie priestorov na test.

Komisia znáša náklady súvisiace so slávnostným udeľovaním cien, poskytnutím súťažných textov a postupom hodnotenia.

Komisia zorganizuje cestu a uhradí súvisiace výdavky (z krajiny pôvodu do Bruselu, s výnimkou krátkych presunov, ako je cesta taxíkom na letisko a z letiska) a ubytovanie pre víťaza, jednu sprevádzajúcu dospelú osobu a jedného učiteľa z každého členského štátu.

 

8. VÝKLAD PRAVIDIEL A POKYNOV

Výklad týchto pravidiel a pokynov zo strany GR pre preklad je konečný.

Potrebujete viac informácií?