Navigačný riadok

Pravidlá a pokyny

ÚVOD

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad (GR pre preklad) organizuje súťaž v preklade pre školy v Európskej únii. Súťaž pozostáva z

 • prípravnej fázy,
 • prekladateľského testu a
 • slávnostného udeľovania cien.

Podrobné pravidlá a pokyny pre jednotlivé fázy sú uvedené v oddieloch 1 až 8.

PRÍPRAVNÁ FÁZA

Táto fáza zahŕňa vyhlásenie súťaže, registráciu, výber škôl, zápis žiakov školami a prípravy v rámci školy, ako je uvedené v oddieloch 1 – 3.

GR pre preklad vyhlási súťaž na svojej vyhradenej webovej stránke: http://ec.europa.eu/translatores

Školy, ktoré sa chcú zúčastniť súťaže, sa musia elektronicky zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky od 1. septembra do 20. októbra 2014 (oddiel 1). Registrácia sa začne aj skončí v uvedených dňoch o 12.00 hod. napoludnie.

Náhodným výberom (pozri oddiel 2) sa spomedzi registrovaných škôl vyberú školy, ktoré sa zúčastnia súťaže.

Následne školy vyberú 2 až 5 žiakov, ktorí sa zúčastnia súťaže, pričom musia do databázy súťaže uviesť ich mená a jazykové kombinácie najneskôr do 20. novembra 2014 (oddiel 3).

Školy budú zodpovedné za organizáciu súťaže vo svojich priestoroch. Ide o všetky praktické opatrenia, napr. poskytnutie priestorov a personálu a zabezpečenie spravodlivých a objektívnych podmienok konania testu (oddiely 1.3, 1.4, 4 a 7).

PREKLADATEĽSKÝ TEST

Test sa uskutoční 27. novembra 2014. V deň testu poskytne GR pre preklad školám texty na preklad. Priebeh súťaže si organizuje každá škola sama. Preklady sa musia ešte v ten istý deň nahrať do databázy, ktorú spravuje GR pre preklad (pozri oddiel 4).

GR pre preklad ohodnotí preklady a vyberie 1 víťazný preklad z každého členského štátu EÚ (oddiel 5).

SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE CIEN

Víťazi budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien v Bruseli, ktoré sa bude konať na jar 2015. GR pre preklad uhradí výdavky na cestu a pobyt pre jedného víťaza, jedného sprevádzajúceho dospelého a jedného učiteľa z každého členského štátu (oddiel 6).

Všetky dôležité informácie o súťaži sa budú postupne uverejňovať na webovej stránke súťaže Juvenes Translatores. Poverení učitelia by preto mali túto stránku pravidelne kontrolovať, aby im neunikla žiadna podstatná informácia.

 

PRÍPRAVNÁ FÁZA

1. VYHLÁSENIE SÚŤAŽE A REGISTRÁCIA

GR pre preklad vyhlási súťaž na vyhradenej webovej stránke: http://ec.europa.eu/translatores dňa

1. septembra 2014 o 12.00 hod. napoludnie bruselského času.

Ak má vaša škola záujem o účasť v súťaži, je potrebné vyplniť online registračný formulár (pozri oddiel 1.2).

Odoslaním registračného formulára vzniknú vašej škole určité záväzky (pozri oddiel 1.3).

1.1. Ktoré školy sa môžu zúčastniť?

Školy

 • sa musia nachádzať v členskom štáte,
 • musia byť ako školy uznané príslušnými orgánmi jedného alebo viacerých členských štátov,
 • musia vybrať 2 až 5 žiakov, ktorí sa narodili v roku 1997,
 • musia mať prístup na internet,
 • musia disponovať počítačovým vybavením na vytlačenie súborov vo formáte PDF (testy a prekladateľské hárky budú zaslané v tomto formáte) a
 • mať prístup ku skeneru (preklady žiakov je pred nahratím do databázy DGT potrebné naskenovať a uložiť vo formáte PDF).
1.2. Registrácia

Pred registráciou musí poverený učiteľ získať súhlas riaditeľa školy s účasťou školy na súťaži.

Pri registrácii (iba 1 formulár za školu) musíte uviesť:

 • názov a adresu školy,
 • meno 1 kontaktnej osoby,
 • aspoň 1 platnú e-mailovú adresu.

Keďže e-mail bude hlavnou formou našej komunikácie s vami:

 • pravidelne si kontrolujte e-mailovú schránku,
 • uistite sa, že nie je plná.

Registrácia bude prebiehať od 1. septembra, 12.00 hod. napoludnie(bruselského času) do 20. októbra 2014, 12.00 hod. napoludnie(bruselského času). Neúplné alebo neskoro podané formuláre nebudú zaradené do výberového procesu.

Každej škole, ktorá sa zaregistruje (a neskôr aj prihláseným žiakom), bude pridelené registračné číslo. Tieto čísla musíte mať v deň súťaže k dispozícii.

1.3. K čomu sa vaša škola registráciou zaväzuje?

Zaslaním registračného formulára sa vaša škola zaväzuje, že sa bude riadiť týmito pravidlami a pokynmi, a ak ju vyberú, že v priestoroch školy zorganizuje prekladateľský test.

Tým sa rozumie napríklad:

 • výber a registrácia žiakov narodených v roku 1997,
 • poskytnutie vhodného vybavenia a zamestnancov na uskutočnenie prekladateľského testu,
 • tlač a distribúcia správnych súťažných textov a prekladateľských hárkov,
 • umožnenie vybraným žiakom, aby sa zúčastnili testu,
 • zabezpečenie spravodlivých a objektívnych podmienok konania testu,
 • uvoľnenie žiaka, ktorý sa stane víťazom, na účasť na slávnostnom udeľovaní cien v Bruseli.

V prípade, ak bude vybraná, vaša škola tiež súhlasí, že sa jej názov objaví na webovej stránke súťaže Juvenes Translatores.

1.4. Čo ak vaša škola nedodrží záväzky uvedené v oddiele 1.3?

Škola môže byť vylúčená zo súťaže. Znamenalo by to okamžitý koniec vašej účasti a účasti vašich žiakov v súťaži.

 

2. VÝBER ŠKÔL

Na základe náhodného elektronického losovania bude spomedzi škôl, ktoré zaslali svoje registračné formuláre, vybraný určitý počet.

Zoznam vybraných škôl bude uverejnený na webovej stránke Juvenes Translatores koncom októbra 2014.

Na účely tohto výberu sa počet škôl stanoví podľa kvóty členského štátu, v ktorom sa škola nachádza.

Počet škôl vybraných z každého členského štátu sa bude rovnať počtu kresiel členského štátu v Európskom parlamente:

Členský štátŠkoly
Rakúsko18
Belgicko21
Bulharsko17
Chorvátsko11
Cyprus6
Česká republika21
Dánsko13
Estónsko6
Fínsko13
Francúzsko74
Nemecko96
Grécko21
Maďarsko21
Írsko11
Taliansko73
Lotyšsko8
Litva11
Luxembursko6
Malta6
Holandsko26
Poľsko51
Portugalsko21
Rumunsko32
Slovinsko8
Slovensko13
Španielsko54
Švédsko20
Spojené kráľovstvo73
Spolu751
 

3. VÝBER ŽIAKOV

V týchto pravidlách a pokynoch označujú pojmy „žiak“ a „vybraný žiak“ všetkých žiakov (v počte 2 až 5), ktorých vybrané školy navrhli.

Žiaci musia:

 • byť narodení v roku 1997 a
 • byť riadne zapísaní v škole, ktorá spĺňa kritériá uvedené v oddiele 1.1.

Vaša škola musí uviesť jazykovú kombináciu, ktorú si zvolil každý vybraný žiak, jazyk originálu a jazyk prekladu (pozri oddiel 3.4).

3.1. Mená žiakov a ich jazykové kombinácie

V prípade, že vaša škola bude vybraná, musíte žiakov, ktorých ste určili na reprezentáciu školy, zaregistrovať najneskôr do 20. novembra 2014. Každá škola môže zaregistrovať 2 až 5 žiakov, pričom do databázy uvedie ich mená a zvolené jazykové kombinácie prostredníctvom internetového odkazu, ktorý im e-mailom zašle tím Juvenes Translatores (tím JT).

Môžete tiež zaregistrovať šiesteho žiaka ako náhradníka v prípade, že sa niektorý z pôvodne zaregistrovaných žiakov nebude môcť zúčastniť (napríklad pre chorobu).

Po 20. novembri 2014 nemôžete meniť mená nominovaných žiakov, ani ich zvolené jazykové kombinácie.

Škola musí o účasti vybraných žiakov informovať ich rodičov alebo zákonného zástupcu.

3.2. Ako uskutočniť výber žiakov?

Školy môžu stanoviť vlastné kritériá výberu žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnia. Tieto kritériá však musia byť jednoznačné, spravodlivé a nediskriminačné. Ak GR pre preklad dospeje k názoru, že škola použila nespravodlivé alebo diskriminačné kritériá, môže sa rozhodnúť, že školu zo súťaže vylúči.

3.3. Ako sú chránené osobné údaje?

GR pre preklad zabezpečí, aby boli všetky poskytnuté osobné údaje chránené v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Názvy škôl a víťazi z jednotlivých štátov a ich preklady sa uverejnia (pozri oddiel 5). Návšteva víťazov v Bruseli na slávnostnom udeľovaní cien môže byť medializovaná.

Podrobnejšie informácie o tom, ako GR pre preklad plní svoje záväzky týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete vo formulári pre písomný súhlas s použitím osobných údajov a v priloženom vyhlásení o ochrane osobných údajov. Tieto dokumenty budú zaslané e-mailom 28 víťazom iba prostredníctvom ich učiteľov.

3.4. Jazykové kombinácie

Každý žiak si môže vybrať ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ, z ktorého chce prekladať, a ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ, do ktorého chce prekladať.

Týmito jazykmi sú:

bulharčina (BG), chorvátčina (HR), čeština (CS), dánčina (DA), holandčina (NL), angličtina (EN), estónčina (ET), fínčina (FI), francúzština (FR), nemčina (DE), gréčtina (EL), maďarčina HU), írčina (GA), taliančina (IT), lotyština (LV), litovčina (LT), maltčina (MT), poľština (PL), portugalčina (PT), rumunčina (RO), slovenčina (SK), slovinčina (SL), španielčina (ES) a švédčina (SV).

Pri registrácii každého žiaka musíte uviesť jeho zvolenú kombináciu (pozri oddiel 3.1), pričom po 20. novembri 2014 ju už nemôžete zmeniť.

Dôrazne odporúčame, aby žiaci prekladali do svojho rodného jazyka alebo do jazyka, ktorý ovládajú najlepšie.

 

PREKLADATEĽSKÝ TEST

4. DEŇ TESTOVANIA

V deň testovania budú školám výlučne v elektronickej podobe (buď prostredníctvom e-mailu, alebo webovej stránky, z ktorej ich bude možné stiahnuť) poskytnuté zdrojové texty. Texty budú v hornej časti označené číslom „2014“, ako aj kódom zdrojového jazyka.

Prekladový test je potrebné uskutočniť naraz vo všetkých zúčastnených školách dňa 27. novembra 2014od 10.00 hod. do 12.00 hod. bruselského času. Test sa musí uskutočniť v priestoroch školy.

Oficiálne sa môžu testu za jednu školu zúčastniť 2 až 5 zaregistrovaní žiaci. Školy však môžu ostatným žiakom umožniť neoficiálnu účasť na teste (napr. zorganizovaním vlastnej paralelnej súťaže, prípadne test využiť na hodnotenie žiakov). Takéto preklady by však v žiadnom prípade nemali byť odoslané GR pre preklad.

Školy musia vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečili, že test bude prebiehať za spravodlivých a objektívnych podmienok. Žiaci musia pracovať samostatne, nie v pároch ani v skupinách, a učitelia im nesmú pomáhať.

Počas súťaže nie je dovolené používať počítače, ani iné elektronické zariadenia.

Preklady musia byť písané rukou a musia byť čitateľné. Nečitateľné texty budú zo súťaže vyradené.

Po ukončení testu musia byť preklady naskenované a uložené vo formáte PDF, pričom musia byť dobre čitateľné (jeden súbor za každý preklad s maximálnou veľkosťou 500 KB). Súbory sa pomocou odkazu zaslaného kontaktnej osobe v škole nahrajú do databázy JT. V prípade pretrvávajúcich technických problémov sa preklady môžu odoslať doporučenou poštou na adresu GR pre preklad v Bruseli:

„Juvenes Translatores“
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels
Belgicko

Školy musia uchovať originály prekladov počas šiestich mesiacov.

Ak by sa vyskytli prekážky, ktoré škola nemôže ovplyvniť a ktoré by jej znemožnili poslať preklady (napr. štrajk pošty), kontaktujte tím JT, ktorý vám poskytne ďalšie pokyny.

4.1 Žiaci so zdravotným postihnutím

Školy nemôžu diskriminovať zdravotne postihnutých žiakov. Tím JT si uvedomuje, že na účasť zdravotne postihnutých žiakov na súťaži je potrebné prijať osobitné opatrenia, ktoré im zaručia rovnakú šancu na úspech. Ak škola zistí, že tieto špeciálne opatrenia nie sú v súlade s pravidlami (napr. ak zdravotné postihnutie spomaľuje písanie žiaka v takej miere, že by potreboval viac času na dokončenie prekladu, alebo ak je pre jeho účasť nevyhnutný počítač), musí o tom informovať tím Juvenes Translatores (opísať zdravotné obmedzenie a navrhované opatrenia) a vopred získať súhlas s týmito opatreniami.

4.2. Kto má na starosti praktickú organizáciu testu?

Školy sú zodpovedné za fyzickú organizáciu testov vo svojich priestoroch. Tá zahŕňa všetky praktické opatrenia v deň testovania, konkrétne:

 • zabezpečenie správneho nakladania s textami zaslanými GR pre preklad, aby sa napr. zabránilo omeškaniu alebo ohrozeniu ich dôvernosti,
 • zhromaždenie žiakov na mieste konania testu,
 • distribúciu textov a zabezpečenie toho, aby každý žiak dostal správnu jazykovú verziu za správny rok,
 • zabezpečenie toho, aby žiaci vyplnili požadované informácie na úvodnom hárku prekladu: meno, dátum narodenia, školu a krajinu, ako aj registračné číslo školy a ich osobné registračné číslo v súťaži,
 • dohľad nad žiakmi počas testu,
 • zber a nahrávanie prekladov do databázy Juvenes Translatores vo forme jedného súboru PDF za každý preklad.

Školy musia uchovať originály prekladov počas šiestich mesiacov. GR pre preklad pošle texty na preklad ráno v deň testovania a súčasne ich uverejní na webovej stránke súťaže Juvenes Translatores. GR pre preklad bude tiež podľa možnosti odpovedať na otázky a poskytovať poradenstvo prostredníctvom e-mailu.

4.3. Môžu žiaci používať slovníky alebo iné pomôcky počas súťaže?

Slovníky sú profesijné pomôcky a ako také ich žiaci počas testu môžu používať, ale iba v tlačenej podobe.

Nie je možné používať žiadne elektronické pomôcky – počítače, mobilné telefóny, elektronické verzie slovníkov alebo zbierok pojmov, iné elektronické prekladateľské pomôcky atď.

 

5. HODNOTENIE A UVEREJNENIE PREKLADOV

Každý preklad bude hodnotiť výbor zložený z profesionálnych prekladateľov a korektorov z GR pre preklad.

Porota, ktorej bude predsedať generálny riaditeľ GR pre preklad, na základe tohto hodnotenia vyberie z každého členského štátu najlepší preklad.

Práca a diskusie výboru a poroty sú dôverné. Bodové hodnotenia jednotlivých prekladov nebudú zverejnené.

Rozhodnutie výboru a poroty má konečnú platnosť.

5.1 Vyhlásenie víťazov a formulár pre písomný súhlas s použitím osobných údajov

Zoznam 28 víťazných žiakov bude uverejnený začiatkom februára 2015.

Každému z nich pošle GR pre preklad e-mailom formulár pre písomný súhlas s použitím osobných údajov, ktorý musí ich škola vytlačiť, podpísať a poslať späť v stanovenom termíne GR pre preklad v Bruseli spolu s kópiou platného identifikačného preukazu žiaka.

Formulár musí podpísať:

 • žiak,
 • riaditeľ školy,
 • rodič(-ia)/zákonný zástupca žiaka (ak žiak v čase cesty na udeľovanie cien nedovŕšil 18 rokov).

Týmto formulárom žiak a jeho rodič(-ia)/zákonný zástupca vyjadrujú súhlas, že:

 • žiak môže vycestovať do Bruselu na slávnostné udeľovanie cien,
 • fotografie a videonahrávky zo slávnostného udeľovania cien a z návštevy Bruselu sa môžu uverejniť na webovej a facebookovej stránkeJuvenes Translatores a
 • rodič, zákonný zástupca alebo dospelá osoba nimi schválená bude sprevádzať žiaka na slávnostné udeľovanie cien do Bruselu (nie je podmienkou, ak žiak v čase cesty na udeľovanie cien dovŕšil 18 rokov).

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajovpdf(58 kB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu  , ktoré je pripojené k formuláru pre písomný súhlas s použitím osobných údajov, sa uvádza, akým spôsobom sa zbierajú, spracúvajú a použijú osobné údaje, pričom sa bude dbať na prísne dodržiavanie príslušných právnych predpisov.

5.2. Aké kritériá sa použijú pri hodnotení?

Výbor použije podobné kritériá, aké sa uplatňujú na hodnotenie prekladov v rámci GR pre preklad, t. j.:

 • presnosť prekladu,
 • schopnosť správneho písania (výber výrazov a gramatika),
 • schopnosť plynulého písania,
 • využitie kreativity pri riešení prekladu.

Skupina odborníkov môže vyradiť všetky preklady, o ktorých sa domnieva, že nevznikli za spravodlivých a nestranných okolností.

 

SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE CIEN

6. SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE CIEN

Víťazi, sprevádzajúce dospelé osoby (1 na víťaza) a učitelia (1 na víťaza) budú pozvaní na slávnostné udeľovanie cien v Bruseli, na ktorom si od komisárky/komisára pre viacjazyčnosť prevezmú ceny.

Ak víťaz v čase cesty na udeľovanie cien nedovŕšil 18 rokov, musí ho do Bruselu sprevádzať rodič alebo zákonný zástupca alebo dospelá osoba nimi schválená, ktorá plne zodpovedá počas cesty a pobytu v Bruseli za seba a za študenta, ktorého sprevádza.

Žiak, sprevádzajúca dospelá osoba a učiteľ musia v súvislosti s cestou predložiť požadované cestovné doklady. Európska komisia zorganizuje a uhradí výdavky na cestu (s výnimkou krátkych presunov, ako je cesta taxíkom na letisko a z letiska) a ubytovanie pre víťaza, jednu sprevádzajúcu dospelú osobu a jedného učiteľa z každého členského štátu.

 

7. NÁKLADY

Škola pokryje náklady na organizáciu súťaže vo svojich priestoroch, napr. tlač súťažných textov a poskytnutie priestorov.

Európska komisia znáša náklady na slávnostné udeľovanie cien, náklady na poskytnutie súťažných textov a náklady na proces hodnotenia.

Európska komisia uhradí cestovné náklady každého víťaza, učiteľa každého víťaza a rodiča alebo zákonného zástupcu každého víťaza z ich domovskej krajiny do Bruselu.

 

8. VÝKLAD PRAVIDIEL A POKYNOV

Výklad týchto pravidiel a pokynov zo strany GR pre preklad je konečný.

Potrebujete viac informácií?

Obráťte sa na príslušnú kontaktnú osobu pre súťaž na zastúpení Komisie vo vašom členskom štáte (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices)