Ścieżka nawigacji

Regulamin

WPROWADZENIE

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej (DG ds. Tłumaczeń Pisemnych) organizuje konkurs tłumaczeniowy dla szkół na terenie Unii Europejskiej. Główne etapy konkursu to:

 • przygotowania
 • pisemny konkurs tłumaczeniowy oraz
 • uroczystość wręczenia nagród.

Szczegółowe wskazówki i zasady dotyczące poszczególnych etapów przedstawiono poniżej w punktach od 1 do 8.

PRZYGOTOWANIA

Przygotowania obejmują ogłoszenie konkursu, rejestrację szkół, losowanie szkół, zakwalifikowanie uczestników przez szkoły oraz przygotowania na poziomie lokalnym, jak przedstawiono to w punktach od 1 do 3.

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych ogłosi konkurs na specjalnej stronie Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores

Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem w konkursie muszą odpowiedzieć na zaproszenie przez rejestrację drogą elektroniczną na stronie internetowej w okresie między 1 września a 20 października 2014 r. (zob. punkt 1). Rejestracja rozpoczyna się i kończy o godz. 12.00 w południe w tych terminach.

Drogą losowania (zob. punkt 2), odbędzie się wybór szkół, które wezmą udział w konkursie spośród szkół, które dokonają zgłoszenia.

Następnie wylosowane szkoły mogą wybrać od 2 do 5 uczniów, Którzy wezmą udział w konkursie. Szkoły muszą wpisać ich nazwiska oraz wybrane kombinacje językowe do odpowiedniej bazy danych w terminie do 20 listopada 2014 r. Najpóźniej (zob. punkt 3).

Szkoły są odpowiedzialne za organizację konkursu na poziomie lokalnym. Obejmuje to wszelkie kwestie praktyczne, np. zapewnienie pomieszczeń i personelu do obsługi konkursu oraz zagwarantowanie, że test zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy i bezstronny (punkty 1.3, 1.4, 4 i 7).

PISEMNY KONKURS TŁUMACZENIOWY

Konkurs odbędzie się 27 listopada 2012 r. do 27 listopada 2014 r.. W dniu konkursu DG ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) prześle do szkół pocztą elektroniczną teksty do przetłumaczenia. W każdej szkole konkurs zostanie przeprowadzony w ustalony przez nią sposób. Tłumaczenia należy jeszcze tego samego dnia zamieścić w bazie danych prowadzonej przez DGT (zob. punkt 4).

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych oceni tłumaczenia i wybierze po jednym najlepszym tłumaczeniu z każdego państwa członkowskiego(punkt 5).

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

Laureaci Zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród do Brukseli, wiosną 2015 r. DG ds. Tłumaczeń Pisemnych pokryje koszty podróży oraz noclegu dla jednego laureata, jednego rodzica lub opiekuna oraz jednego nauczyciela z każdego państwa członkowskiego (punkt 6).

Wszelkie istotne informacje dotyczące konkursu będą regularnie zamieszczane na stronie internetowej konkursu Juvenes Translatores. Zachęcamy nauczycieli do częstego odwiedzania tej strony.

 

PRZYGOTOWANIA

1. OGŁOSZENIE KONKURSU I REJESTRACJA

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych opublikuje ogłoszenie o konkursie na stronie Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores w dniu

1 września 2014 r.o godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Zainteresowane szkoły muszą wypełnić dostępny na stronie formularz zgłoszenia (zob. punkt 1.2).

Dokonując zgłoszenia, szkoła bierze na siebie pewne zobowiązania (zob. punkt 1.3).

1.1. Które szkoły mogą uczestniczyć w konkursie?

Do udziału w konkursie zgłosić się może każda szkoła, która:

 • mieści się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • została uznana przez władze oświatowe co najmniej jednego państwa członkowskiego,
 • wyznaczy od 2 do 5 uczniów urodzonych w 1997 r.,
 • ma dostęp do internetu,
 • oraz dysponuje komputerem umożliwiającym otwarcie i wydrukowanie plików PDF (w tym formacie zostaną przesłane testy i arkusze tłumaczeniowe), oraz
 • ma dostęp do skanera (tłumaczenia uczniów są skanowane i zapisywane w formie plików PDF przez nauczycieli w celu umieszczenia w bazie danych DGT)
1.2. Rejestracja

Przed dokonaniem rejestracji nauczyciel musi upewnić się, że dyrektor szkoły wyraża zgodę na jej udział w konkursie.

Podczas rejestracji (nie więcej niż 1 formularz na szkołę) należy podać następujące informacje:

 • nazwa i adres szkoły
 • imię i nazwisko jednej osoby wyznaczonej do kontaktu
 • co najmniej jeden aktualny adres e-mail.

Ponieważ to na ten adres e-mail przesyłać będziemy wszystkie informacje związane z konkursem, ważne jest, by:

 • regularnie sprawdzać tę skrzynkę pocztową
 • i kontrolować, czy nie jest ona przepełniona.

Rejestracja uczestników odbędzie się między 12:00 (CET) w południe dnia 1 września a godz. 12.00 (CET) w południe dnia 20 października 2014 r. (CET - czas obowiązujący w Brukseli i Warszawie). Formularze niekompletne lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Zarejestrowanym szkołom, a następnie uczniom, zostaną przypisane numery. Państwa obowiązkiem będzie użyć właściwych numerów w dniu konkursu..

1.3. Do czego zobowiązuje się szkoła, składając formularz zgłoszeniowy?

Składając formularz zgłoszeniowy, szkoła zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu konkursu, a w przypadku gdy zostanie wybrana do udziału w konkursie – do zorganizowania konkursu tłumaczeniowego na terenie szkoły.

Obowiązki szkoły obejmują m.in.:

 • selekcję i zgłoszenie uczniów urodzonych w 1997 roku
 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz personelu do organizacji konkursu
 • wydrukowanie i rozdanie tekstów do przetłumaczenia oraz arkuszy tłumaczeniowych
 • umożliwienie wybranym uczniom uczestnictwa w konkursie
 • dopilnowanie, aby test odbył się na uczciwych i bezstronnych zasadach
 • w przypadku zwycięstwa ucznia z danej szkoły – zezwolenie uczniowi na wyjazd do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród.

Szkoła wyraża również zgodę na umieszczenie swojej nazwy na stronie internetowej Juvenes Translatores w przypadku wybrania jej do uczestnictwa w konkursie Juvenes Translatores

1.4. Co się stanie, jeśli szkoła nie dotrzyma zobowiązań, o których mowa w punkcie 1.3.?

W takim przypadku szkoła może zostać wykluczona z konkursu. Wykluczenie oznacza natychmiastowe wycofanie szkoły oraz jej uczniów z uczestnictwa w konkursie.

 

2. WYBÓR SZKÓŁ

W celu wybrania określonej liczby szkół spośród tych, które poprawnie prześlą formularze zgłoszeniowe, przeprowadzone zostanie losowanie elektroniczne.

Lista wybranych szkół zostanie opublikowana na stronie internetowej Juvenes Translatores przed końcem października 2014 r.

Szkoły nie mogą rejestrować się w innym państwie członkowskim niż to, w którym się mieszczą, a liczba szkół z danego państwa członkowskiego, które mogą wziąć udział w konkursie, jest z góry określona.

Liczba szkół wybranych z każdego państwa członkowskiego będzie równa liczbie posłów danego państwa członkowskiego w Parlamencie Europejskim:

Państwo członkowskieSzkoły
Austria18.
Belgia21.
Bułgaria17.
Chorwacja11.
Cypr6.
Republika Czeska21.
Dania13.
Estonia6.
Finlandia13.
Francja74.
Niemcy96.
Grecja21.
Węgry21.
Irlandia11.
Włochy73.
Łotwa8.
Litwa11.
Luksemburg6.
Malta6.
Niderlandy26.
Polska51.
Portugalia21.
Rumunia32.
Słowenia8.
Słowacja13.
Hiszpania54.
Szwecja20.
Zjednoczone Królestwo73.
Ogółem751.
 

3. WYBÓR UCZNIÓW

W niniejszym regulaminie określenia „uczeń” oraz„wybrany uczeń” Oznaczają wszystkich uczniów (od 2 do 5) wyznaczonych przez każdą z wylosowanych szkół.

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczeni tylko ci uczniowie, którzy:

 • urodzeni w 1997 r. oraz
 • zostali oficjalnie przyjęci i uczęszczają do szkoły spełniającej kryteria podane w punkcie 1.1.

Szkoła podaje, jaką parę języków wybrał każdy z wyznaczonych uczniów, tj. język, z którego zamierza tłumaczyć, oraz język, na który zamierza tłumaczyć (zob. punkt 3.4.).

3.1. Nazwiska uczniów i pary języków

Wylosowane szkoły muszą zarejestrować wybranych przez siebie uczniów najpóźniej do 20 listopada 2014 r. Termin obowiązuje. Każda szkoła może zgłosić od 2 do 5 uczniów. W tym celu należy wprowadzić ich imiona i nazwiska oraz wybrane przez nich pary języków do bazy danych za pośrednictwem linku podanego w e-mailu, który otrzymają Państwo od zespołu organizacyjnego Juvenes Translatores (zespołu JT).

Oprócz tych pięciorga uczniów szkoła może zarejestrować szóstego uczestnika rezerwowego, na wypadek gdyby któryś z pozostałych uczniów nie mógł wziąć udziału w konkursie, na przykład z powodu choroby.

Po 20 listopada 2014 r. nie można już będzie zmienić danych wybranych uczniów, ani wybranych przez nich par języków.

O uczestnictwie w konkursie szkoła musi poinformować rodziców lub opiekunów wybranych uczniów.

3.2. W jaki sposób odbywa się wybór uczniów?

Szkoły mogą same ustalać kryteria wyboru uczniów, jednak muszą być one przejrzyste, uczciwe i niedyskryminujące. Jeśli DG ds. Tłumaczeń Pisemnych uzna, że szkoła zastosowała nieuczciwe lub dyskryminujące kryteria, może zdecydować o wykluczeniu szkoły z konkursu.

3.3. W jaki sposób chronione są dane osobowe?

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych gwarantuje, że wszelkie przekazane dane osobowe będą chronione zgodnie z obowiązującym prawem.

Po ogłoszeniu wyników konkursu oprócz nazw szkół do wiadomości publicznej podane zostaną nazwiska laureatów i ich przekłady (punkt 5). Opublikowane mogą zostać również relacje mediów z wizyty laureatów w Brukseli oraz z uroczystości wręczenia nagród.

Bardziej szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób DG ds. Tłumaczeń Pisemnych wypełnia swoje obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, można znaleźć w formularzu zgłoszenia do Juvenes Translatores oraz załączonym do niego oświadczeniu o ochronie prywatności. Wymienione dokumenty zostaną przesłane drogą elektroniczną do 28 nauczycieli zwycięskich uczniów.

3.4. Kombinacje językowe

Uczeń może dowolnie wybrać język, z którego zamierza tłumaczyć, oraz język, na który będzie tłumaczyć, spośród wszystkich języków urzędowych Unii Europejskiej.

Języki urzędowe UE to:

angielski (EN), bułgarski (BG), chorwacki (HR)*, czeski (CS), duński (DA), estoński (ET), fiński (FI), francuski (FR), grecki (EL), hiszpański (ES), irlandzki (GA), litewski (LT), łotewski (LV), maltański (MT), niderlandzki (NL), niemiecki (DE), polski (PL), portugalski (PT), rumuński (RO), słowacki (SK), słoweński (SL), szwedzki (SV), węgierski (HU) oraz włoski (IT).

Wybraną przez każdego ucznia parę języków należy podać w momencie jego rejestracji (zob. punkt 3.1) i po 20 listopada 2014 r. nie można jej już zmienić.

Zachęcamy uczniów do tłumaczenia na swój język ojczysty lub język, który znają najlepiej.

 

PISEMNY KONKURS TŁUMACZENIOWY

4. DZIEŃ KONKURSU

W dniu konkursu teksty źródłowe oraz arkusze tłumaczeniowe dla uczniów zostaną udostępnione szkołom wyłącznie w formie elektronicznej (pocztą elektroniczną lub do pobrania ze strony internetowej). Teksty źródłowe oznaczone będą liczbą „2014” oraz kodem danego języka źródłowego.

Test tłumaczeniowy musi odbyć się równocześnie we wszystkich szkołach uczestniczących w konkursie między godz. 10.00 a 12.00CET, w dniu do 27 listopada 2014 r.. Test musi odbyć się na terenie szkoły.

W konkursie oficjalnie uczestniczyć może od 2 do 5 uczniów z każdej szkoły. Szkoły mogą jednak zezwolić innym uczniom na nieoficjalne uczestnictwo w teście (np. organizując równolegle konkurs wewnętrzny lub wykorzystując test do oceny uczniów), lecz nie powinny przesyłać prac tych uczniów do DG ds. Tłumaczeń Pisemnych.

Szkoły muszą dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować uczciwe i bezstronne warunki testu. Uczniowie muszą pracować indywidualnie, bez pomocy nauczycieli. Nie dopuszcza się również tłumaczeń wykonanych w parach lub w grupach.

Podczas konkursu nie wolno używać komputerów ani żadnych innych urządzeń elektronicznych.

Tłumaczenia należy pisać odręcznie i czytelnie. Tłumaczenia nieczytelne zostaną odrzucone.

Po zakończeniu tłumaczenia należy zeskanować i zapisać w formacie PDF zapewniającym czytelność (tylko jeden plik o maksymalnej wielkości 500 KB na każde tłumaczenie), i wprowadzić do bazy danych Juvenes Translatores, poprzez link wysłany do osoby kontaktowej w szkole. W razie uporczywych problemów technicznych tłumaczenia można przesłać listem poleconym do DG ds. Tłumaczeń Pisemnych w Brukseli:

"Juvenes Translatores"
European Commission,
Directorate-General for Translation,
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels,
Belgia

Szkoły muszą przechowywać oryginały przez okres sześciu miesięcy.

W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają wysłanie prac, szkoła powinna skontaktować się z zespołem JT, który udzieli jej odpowiednich wskazówek.

4.1. Uczniowie niepełnosprawni

Dyskryminacja uczniów niepełnosprawnych jest zakazana. Zespół organizacyjny JT zdaje sobie sprawę, że aby zapewnić uczniom niepełnosprawnym uczciwe i równe warunki udziału w konkursie, należy podjąć szczególne środki. Jeżeli szkoła uzna, że niezbędne szczególne środki naruszają regulamin (np. stopień niepełnosprawności sprawia, że uczeń pisze dużo wolniej i potrzebuje więcej czasu na skończenie tłumaczenia, lub do udziału ucznia w konkursie niezbędny jest komputer), musi poinformować o tym zespół Juvenes Translatores, podając rodzaj niepełnosprawności oraz przedstawiając do zatwierdzenia proponowane rozwiązanie.

4.2. Kto zajmuje się praktyczną stroną testu?

Za organizację konkursu odpowiadają szkoły. Odpowiedzialność ta obejmuje wszelkie kwestie praktyczne w dniu testu, mianowicie:

 • dopilnowanie, aby z tekstami nadesłanymi przez DG ds. Tłumaczeń Pisemnych obchodzono się we właściwy sposób, tj. niepowodujący opóźnień bądź naruszenia poufności
 • zgromadzenie uczniów w miejscu testu
 • rozdanie tekstów źródłowych i upewnienie się, że każdy uczeń otrzymał odpowiednią wersję językową z właściwego roku
 • dopilnowanie, aby uczniowie oznaczyli na okładce tłumaczenia wymagane dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, szkołę macierzystą i kraj, a także nadany im w konkursie osobisty numer uczestnika.
 • nadzorowanie uczniów podczas testu
 • gromadzenie i zapisywanie tłumaczeń w bazie danych Juvenes Translatores jako jeden, osobny plik PDF dla każdej pracy.

Szkoły muszą przechowywać oryginały przez okres sześciu miesięcy. Rano w dniu konkursu DG ds. Tłumaczeń Pisemnych prześle teksty do przetłumaczenia do szkół pocztą elektroniczną. Jednocześnie teksty te zostaną umieszczone na stronie Juvenes Translatores. DG ds. Tłumaczeń Pisemnych będzie również w miarę możliwości służyć radą i udzielać odpowiedzi pocztą elektroniczną.

4.3. Czy uczniowie mogą korzystać ze słowników lub innych źródeł podczas egzaminu?

Słowniki to narzędzia pracy tłumacza, więc uczniowie mogą z nich korzystać podczas testu. Dotyczy to jednak wyłącznie słowników w wersji papierowej.

Nie wolno korzystać z żadnych narzędzi elektronicznych np. komputerów, telefonów komórkowych, słowników elektronicznych, elektronicznych leksykonów i narzędzi tłumaczeniowych.

 

5. OCENA I PUBLIKACJA TŁUMACZEŃ

Każde tłumaczenie zostanie ocenione przez zespół składający się z zawodowych tłumaczy i korektorów pracujących w DG ds. Tłumaczeń Pisemnych.

Po dokonaniu oceny jury, któremu będzie przewodniczył dyrektor generalny DG ds. Tłumaczeń Pisemnych, wybierze najlepsze tłumaczenie z każdego państwa członkowskiego.

Prace oraz konsultacje zespołu i jury są poufne. Oceny poszczególnych tłumaczeń nie będą udostępniane.

Decyzje podjęte przez zespół i jury są ostateczne.

5.1. Ogłoszenie wyników i formularz zezwolenia

Lista 28 laureatów zostanie ogłoszona z początkiem lutego 2015 r.

Dla każdego z uczniów prześlemy formularz zezwolenia, który musi zostać wydrukowany, podpisany i odesłany na adres DG ds. Tłumaczeń Pisemnych w Brukseli w określonym terminie, wraz z kopią ważnego dowodu tożsamości danego ucznia.

Formularz musi zostać podpisany przez:

 • ucznia
 • dyrektora szkoły
 • rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów ucznia (jeśli w dniu wyjazdu do Brukseli uczeń nie będzie miał ukończonych 18 lat).

Za pośrednictwem formularza uczeń oraz jego rodzic(-e) lub opiekun(-owie) potwierdzają:

 • swoją zgodę na wyjazd ucznia do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród,
 • i zgadzają się na zamieszczenie nazwiska ucznia, jego przekładu, a także zdjęć i nagrań wideo z uroczystości wręczenia nagród i wizyty w Brukseli na stronie Juvenes Translatores i na specjalnej stronie Facebooka, a także
 • deklarują, że uczniowi w podróży do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród będzie towarzyszyć rodzic, opiekun bądź zaakceptowana przez nich osoba dorosła (nie jest to konieczne, jeśli w dniu wyjazdu do Brukseli uczeń będzie miał ukończone 18 lat).

Oświadczenie o ochronie prywatnościpdf(57 kB) Wybierz wersję językową tego linka  , dołączone do formularza zezwolenia, zawiera informacje na temat sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, w ścisłej zgodności z obowiązującym prawodawstwem.

5.2. Jakie kryteria będą stosowane podczas oceny?

Panel będzie stosował podobne kryteria, jakie stosuje się przy ocenie tłumaczeń sporządzanych w DG ds. Tłumaczeń Pisemnych, czyli:

 • dokładność tłumaczenia
 • poprawność tekstu (wybór wyrażeń i gramatyka)
 • umiejętność płynnego wyrażania się na piśmie
 • pomysłowość zastosowanych rozwiązań.

Zespół może odrzucić wszelkie tłumaczenia, które uzna za powstałe w nieuczciwych lub dyskryminujących okolicznościach.

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

6. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród do Brukseli. Zaproszenie dla laureata obejmuje również jedną dorosłą osobę towarzyszącą oraz jednego nauczyciela. W uroczystości udział weźmie europejska komisarz ds. wielojęzyczności.

Jeśli w dniu wyjazdu do Brukseli uczeń nie ma ukończonych 18 lat, w podróży musi mu towarzyszyć rodzic lub opiekun bądź inna zaakceptowana przez nich osoba dorosła, która weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za ucznia w trakcie podróży i pobytu w Brukseli.

Uczeń, nauczyciel i osoba towarzysząca muszą posiadać wymagane dokumenty podróży. Komisja Europejska zorganizuje wyjazd i zwróci koszty podróży i pobytu jednemu laureatowi, jednemu nauczycielowi i jednej osobie towarzyszącej z każdego państwa członkowskiego. Nie będą zwracane koszty dojazdów np. taksówką na lotnisko.

 

7. KOSZTY

Szkoła pokrywa koszty organizacji konkursu na poziomie lokalnym, np. koszty drukowania tekstów do przetłumaczenia lub udostępnienia infrastruktury do konkursu.

Komisja Europejska pokrywa koszty uroczystości wręczenia nagród, a także koszty związane z przygotowaniem tekstów do przetłumaczenia oraz oceną nadesłanych prac.

Komisja pokryje koszty podróży (z kraju pochodzenia do Brukseli i z powrotem) i zakwaterowania laureata, towarzyszącej mu osoby dorosłej oraz nauczyciela.

 

8. INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU

Interpretacja niniejszego regulaminu przez DG ds. Tłumaczeń Pisemnych jest ostateczna.

Dodatkowe informacje

Skontaktuj się z osobą wyznaczoną do nadzoru nad konkursem w przedstawicielstwie Komisji w Twoim kraju (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices)