Ścieżka nawigacji

Regulamin

WPROWADZENIE

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej (DG ds. Tłumaczeń Pisemnych) organizuje kolejną edycję konkursu tłumaczeniowego dla szkół na terenie Unii Europejskiej – Juvenes Translatores 2016. Główne etapy konkursu to:

 • przygotowania
 • test tłumaczeniowy oraz
 • uroczystość wręczenia nagród.

Szczegółowe wskazówki i zasady dotyczące poszczególnych etapów przedstawiono poniżej w punktach od 1 do 8.

PRZYGOTOWANIA

Przygotowania obejmują ogłoszenie konkursu, rejestrację szkół, losowanie szkół, wybór uczniów przez szkoły oraz przygotowania na poziomie lokalnym, jak przedstawiono to w punktach od 1 do 3.

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych opublikuje ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu na specjalnej stronie poświęcone konkursowi Juvenes Translatores (JT): ec.europa.eu/translatores

Wszystkie szkoły zainteresowane udziałem powinny zarejestrować się na stronie internetowej w okresie od 1 września do 20 października 2016 r. (punkt 1). Rejestracja rozpoczyna się i kończy o godzinie 12.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

Spośród wszystkich zarejestrowanych szkół wylosowane zostaną te, które wezmą udział w tegorocznej edycji konkursu (zob. punkt 2).

Wylosowane szkoły wybierają od 2 do 5 uczniów, którzy wezmą udział w konkursie, a następnie muszą wpisać ich nazwiska oraz wybrane kombinacje językowe do odpowiedniej bazy danych najpóźniej do 21 listopada 2016 r. (punkt 3).

Szkoły są odpowiedzialne za organizację konkursu na poziomie lokalnym. Obejmuje to wszelkie kwestie praktyczne, np. zapewnienie pomieszczeń, personelu do obsługi konkursu i odpowiedniej infrastruktury informatycznej (zob. punkt 1.1) oraz zagwarantowanie, że test zostanie przeprowadzony w sposób uczciwy i bezstronny (punkty 1.3, 4 i 7).

TEST TŁUMACZENIOWY

Test odbędzie się 24 listopada 2016 r. W dniu konkursu DG ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) prześle do szkół pocztą elektroniczną teksty do przetłumaczenia. Test zostanie przeprowadzony w sposób zaplanowany przez poszczególne szkoły. Tłumaczenia należy jeszcze tego samego dnia zamieścić w bazie danych prowadzonej przez DGT (zob. punkt 4).

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych oceni tłumaczenia i wybierze po jednym najlepszym tłumaczeniu z każdego państwa członkowskiego (punkt 5).

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

Laureaci zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się w Brukseli wiosną 2017 r. DG ds. Tłumaczeń Pisemnych pokryje koszty podróży oraz noclegu dla jednego laureata, jednego rodzica lub opiekuna oraz jednego nauczyciela z każdego państwa członkowskiego (zob. punkt 6).

Nauczyciele odpowiedzialni za konkurs powinni regularnie sprawdzać stronę internetową JT, aby uzyskać wszystkie ważne informacje.

 

PRZYGOTOWANIA

1. OGŁOSZENIE KONKURSU I REJESTRACJA

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych opublikuje ogłoszenie o rozpoczęciu rejestracji do konkursu na stronie Juvenes Translatores (ec.europa.eu/translatores):

1 września 2016 r. o godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Zainteresowane szkoły muszą wypełnić dostępny na stronie formularz zgłoszenia (zob. punkt 1.2).

Dokonując zgłoszenia, szkoła bierze na siebie pewne zobowiązania (zob. punkt 1.3).

1.1. Które szkoły mogą uczestniczyć w konkursie?

Do udziału w konkursie zgłosić się może każda szkoła, która:

 • mieści się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • została uznana przez władze oświatowe co najmniej jednego państwa członkowskiego,
 • wyznaczy od 2 do 5 uczniów urodzonych w 1999 r.,
 • ma dostęp do internetu,
 • dysponuje komputerem umożliwiającym otwarcie i wydrukowanie plików PDF (w tym formacie zostaną przesłane testy i arkusze tłumaczeniowe) oraz
 • ma dostęp do skanera, który będzie potrzebny do tego, żeby zeskanować tłumaczenia jako pliki PDF i zamieścić je w bazie danych Dyrekcji ds. Tłumaczeń Pisemnych. Należy to zrobić w dniu konkursu.

Szkoła musi być szkołą średnią. Konkurs nie jest przeznaczony dla szkół wieczorowych prowadzących zajęcia z języków obcych ani innych szkół oferujących nieobowiązkowe kursy językowe.

1.2. Rejestracja

Przed dokonaniem rejestracji nauczyciel musi upewnić się, że dyrektor szkoły wyraża zgodę na jej udział w konkursie.

Podczas rejestracji (nie więcej niż 1 formularz na szkołę) należy podać następujące informacje:

 • nazwę i adres szkoły,
 • imię i nazwisko jednej osoby wyznaczonej do kontaktu oraz
 • co najmniej jeden prawidłowy adres e-mail.

Ponieważ to na ten adres e-mail przesyłać będziemy wszystkie informacje związane z konkursem (i będzie to jedyna forma kontaktu z Państwem), ważne jest, by:

 • regularnie sprawdzać skrzynkę odbiorczą oraz
 • kontrolować, czy nie jest ona przepełniona.

Rejestracja będzie możliwa od 1 września (godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli) do 20 października 2016 r. (również do godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli). Zgłoszenia niekompletne lub przysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkim zarejestrowanym szkołom, a następnie wszystkim wybranym uczniom, zostaną przypisane numery. Numery te trzeba mieć przy sobie w dniu testu.

1.3. Do czego zobowiązuje się szkoła, składając formularz zgłoszeniowy?

Składając formularz zgłoszeniowy, szkoła zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu konkursu, a w przypadku gdy zostanie wybrana do udziału w konkursie – do zorganizowania testu tłumaczeniowego na terenie szkoły.

Obejmuje to:

 • selekcję i zgłoszenie uczniów urodzonych w 1999 roku,
 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz personelu do organizacji testu,
 • wydrukowanie i rozdanie właściwych tekstów do przetłumaczenia oraz arkuszy tłumaczeniowych,
 • umożliwienie wybranym uczniom uczestnictwa w teście,
 • sprawdzenie, czy wybrani uczniowie oraz ich rodzice lub opiekunowie na pewno zapoznali się z tym regulaminem i akceptują jego warunki;
 • dopilnowanie, aby test odbył się na uczciwych i bezstronnych zasadach oraz
 • w przypadku zwycięstwa ucznia z danej szkoły – zezwolenie uczniowi na wyjazd do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród.

Szkoła wyraża również zgodę na umieszczenie swojej nazwy na stronie internetowej Juvenes Translatores w przypadku wybrania jej do uczestnictwa w konkursie.

Jeśli szkoła nie dotrzyma tych zobowiązań, może zostać wykluczona z konkursu.

 

2. WYBÓR SZKÓŁ

W celu wybrania określonej liczby szkół spośród tych, które poprawnie prześlą formularze zgłoszeniowe, przeprowadzone zostanie losowanie elektroniczne.

Liczba szkół wybranych z każdego państwa członkowskiego będzie równa liczbie posłów danego państwa członkowskiego w Parlamencie Europejskim zgodnie z informacjami poniżej:

Państwo członkowskieLiczba szkół
Austria18
Belgia21
Bułgaria17
Chorwacja11
Cypr6
Czechy21
Dania13
Estonia6
Finlandia13
Francja74
Niemcy96
Grecja21
Węgry21
Irlandia11
Włochy73
Łotwa8
Litwa11
Luksemburg6
Malta6
Holandia26
Polska51
Portugalia21
Rumunia32
Słowenia8
Słowacja13
Hiszpania54
Szwecja20
Wielka Brytania73
Ogółem751

Przy wyborze szkoły będą wliczane do ogólnej liczby szkół w państwie, w którym się mieszczą. Czyli na przykład liceum hiszpańskie IES im. Luisa Buñuela, które mieści się we Francji, zostanie wliczone do szkół z Francji.

Lista wybranych szkół zostanie opublikowana na stronie internetowej Juvenes Translatores do końca października 2016 r.

 

3. WYBÓR UCZNIÓW

W niniejszym regulaminie określenia „uczeń” oraz „wyznaczony uczeń” oznaczają wszystkich uczniów wyznaczonych przez wylosowane szkoły. Każda ze szkół może wybrać od 2 do 5 uczniów, którzy:

 • urodzili się w 1999 r. oraz
 • są zapisani i uczęszczają do szkoły spełniającej kryteria podane w punkcie 1.1.

Wymóg tego samego roku urodzenia obowiązujący wszystkich uczniów ma na celu zapewnić takie same warunki traktowania bez względu na różnice w systemach edukacyjnych w poszczególnych krajach UE. Uczniowie, którzy nie urodzili się w 1999 r., zostaną wykluczeni z konkursu.
Szkoła podaje, jaką parę języków wybrał na egzamin każdy z wyznaczonych uczniów, tj. język, z którego zamierza tłumaczyć, oraz język, na który zamierza tłumaczyć (zob. punkt 3.4.).

3.1. Nazwiska uczniów i pary języków

Wylosowane szkoły muszą zarejestrować wybranych przez siebie uczniów najpóźniej do godz. 12.00 w dniu 21 listopada 2016 r. Każda szkoła może zgłosić od 2 do 5 uczniów. W tym celu należy wprowadzić ich imiona i nazwiska oraz wybrane przez nich pary języków do bazy danych za pośrednictwem linku podanego w e-mailu, który otrzymają Państwo od zespołu organizacyjnego. Oprócz tych pięciorga uczniów szkoła może zarejestrować szóstego uczestnika rezerwowego, na wypadek gdyby któryś z pozostałych uczniów nie mógł wziąć udziału w konkursie, na przykład z powodu choroby.

Po 21 listopada 2016 r. nie można już będzie zmienić danych wybranych uczniów ani wybranych przez nich par języków.

Szkoła musi poinformować rodziców lub opiekunów każdego ucznia o ich udziale w konkursie.

3.2. W jaki sposób odbywa się wybór uczniów?

Szkoły mogą same ustalać kryteria wyboru uczniów, jednak muszą być one przejrzyste, uczciwe i niedyskryminujące. Jeśli DG ds. Tłumaczeń Pisemnych uzna, że szkoła zastosowała nieuczciwe lub dyskryminujące kryteria, może zdecydować o wykluczeniu szkoły z konkursu.

3.3. W jaki sposób chronione są dane osobowe?

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych gwarantuje, że wszelkie przekazane dane osobowe będą chronione zgodnie z obowiązującym prawem.
Po ogłoszeniu wyników konkursu oprócz nazw szkół do wiadomości publicznej podane zostaną nazwiska laureatów i ich przekłady (punkt 5). Opublikowane mogą zostać również relacje mediów z wizyty laureatów w Brukseli oraz z uroczystości wręczenia nagród.
Bardziej szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób DG ds. Tłumaczeń Pisemnych wypełnia swoje obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, można znaleźć w formularzu zgłoszenia do Juvenes Translatores oraz załączonym do niego oświadczeniu o ochronie prywatności. Wymienione dokumenty zostaną przesłane drogą elektroniczną tylko do 28 nauczycieli zwycięskich uczniów.

3.4. Kombinacje językowe

Uczeń może dowolnie wybrać język, z którego zamierza tłumaczyć, oraz język, na który będzie tłumaczyć, spośród wszystkich języków urzędowych Unii Europejskiej. Języki urzędowe UE to:
angielski (EN), bułgarski (BG), chorwacki (HR), czeski (CS), duński (DA), estoński (ET), fiński (FI), francuski (FR), grecki (EL), hiszpański (ES), irlandzki (GA), litewski (LT), łotewski (LV), maltański (MT), niderlandzki (NL), niemiecki (DE), polski (PL), portugalski (PT), rumuński (RO), słowacki (SK), słoweński (SL), szwedzki (SV), węgierski (HU) oraz włoski (IT).
Wybraną przez każdego ucznia parę języków należy podać w momencie jego rejestracji (zob. punkt 3.1) i po 21 listopada 2016 r. nie można jej już zmienić.
Zachęcamy uczniów do tłumaczenia na swój język ojczysty lub język, który znają najlepiej. Musi to być jednak jeden z języków urzędowych UE wymienionych powyżej.

 

TEST TŁUMACZENIOWY

4. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TESTU

W dniu testu tłumaczeniowego (24 listopada) DG ds. Tłumaczeń Pisemnych przekaże szkołom teksty do przetłumaczenia wyłącznie w formie elektronicznej (prześlemy je e-mailem i można będzie również pobrać je ze strony internetowej JT). Teksty źródłowe oznaczone będą w górnej części strony liczbą „2016” oraz kodem danego języka źródłowego.

Test tłumaczeniowy musi odbyć się równocześnie we wszystkich szkołach uczestniczących w konkursie w godzinach 10.00–12.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Test musi odbyć się na terenie szkoły.

Szkoły muszą dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować uczciwe i bezstronne warunki testu. Uczniowie muszą pracować indywidualnie (nie w parach lub w grupach) i bez pomocy nauczycieli.

Szkoły mogą jednak zezwolić innym uczniom na nieoficjalne uczestnictwo w teście (np. organizując równolegle konkurs wewnętrzny lub wykorzystując test do oceny uczniów), lecz nie mogą przesyłać prac tych uczniów do DG ds. Tłumaczeń Pisemnych.

Podczas konkursu nie wolno używać komputerów ani żadnych innych urządzeń elektronicznych.

Tłumaczenia muszą być napisane odręcznie, czarnym długopisem, na arkuszach dostarczonych przez DGT i muszą być czytelne. Teksty nieczytelne i teksty napisane nie na arkuszach z DGT zostaną wykluczone z konkursu. Uczniom nie wolno pisać tylko dużymi literami, ponieważ oceniający muszą sprawdzić, czy uczniowie prawidłowo stosują duże i małe litery.

Po zakończeniu testu, w tym samym dniu, należy:

 • zeskanować tłumaczenia i zapisać je w formie czytelnych plików PDF dobrej jakości (po jednym tłumaczeniu w jednym pliku, maksymalnie 3 MB – jeśli plik będzie większy, proszę spróbować zeskanować go w wersji czarno-białej, a nie kolorowej) oraz
 • zamieścić je w bazie danych Juvenes Translatores za pomocą linku, który został przesłany w dniu konkursu, osobie wyznaczonej do kontaktów w szkole.

W razie niedających się usunąć problemów technicznych tłumaczenia można przesłać e-mailem lub listem poleconym do DG ds. Tłumaczeń Pisemnych w Brukseli:

Juvenes Translatores
Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych
attn: Anna Holmén
G-6 - 06/16
1049 Bruksela
Belgia

Jeśli z powodów niezależnych od Państwa nie będą Państwo w stanie wysłać tłumaczeń w opisany powyżej sposób, prosimy o kontakt z zespołem organizacyjnym Juvenes Translatores.

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych będzie w miarę możliwości e-mailem odpowiadać na pytania i udzielać porad.

4.1. Uczniowie niepełnosprawni

Dyskryminacja uczniów niepełnosprawnych jest zakazana. Zespół organizacyjny JT zdaje sobie sprawę, że aby zapewnić uczniom niepełnosprawnym uczciwe i równe warunki udziału w konkursie, należy podjąć szczególne środki. Jeżeli szkoła uzna, że niezbędne szczególne środki naruszają regulamin (np. stopień niepełnosprawności sprawia, że uczeń pisze dużo wolniej i potrzebuje więcej czasu na skończenie tłumaczenia, lub do udziału ucznia w konkursie niezbędny jest komputer), musi poinformować o tym zespół Juvenes Translatores, podając rodzaj niepełnosprawności oraz przedstawiając do zatwierdzenia proponowane rozwiązanie.

4.2. Kto zajmuje się praktyczną stroną testu?

Za organizację konkursu na trenie szkoły odpowiada szkoła. Odpowiedzialność ta obejmuje wszelkie kwestie praktyczne w dniu testu, mianowicie:

 • dopilnowanie, aby z tekstami nadesłanymi przez DG ds. Tłumaczeń Pisemnych obchodzono się we właściwy sposób, tj. niepowodujący opóźnień bądź naruszenia poufności,
 • zgromadzenie uczniów w miejscu testu,
 • przekazanie uczniom odpowiednich tekstów źródłowych oraz arkuszy tłumaczeniowych,
 • upewnienie się, że wszyscy uczniowie wypełnili wszystkie pola obowiązkowe znajdujące się na arkuszach: numer rejestracyjny szkoły, kraj, numer ucznia w bazie danych, kombinacja językowa, inicjały ucznia (jako dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek gdyby podczas zamieszczania tłumaczeń w bazie danych doszło do pomyłki), data urodzenia,
 • nadzorowanie uczniów podczas testu oraz
 • zeskanowanie tłumaczeń i zamieszczenie ich w bazie danych JT za pomocą linku przesłanego e-mailem (każde tłumaczenie w osobnym pliku PDF).

Szkoły muszą przechowywać oryginały przez okres sześciu miesięcy.

4.3. Czy uczniowie mogą korzystać podczas testu ze słowników lub innych narzędzi?

Słowniki to narzędzia pracy tłumacza, więc uczniowie mogą z nich korzystać podczas testu. Dotyczy to jednak wyłącznie słowników w wersji papierowej. Uczniowie mogą korzystać ze słowników jedno- i dwujęzycznych.

Nie można korzystać z żadnych narzędzi elektronicznych, np. komputerów, telefonów komórkowych, słowników elektronicznych, elektronicznych leksykonów i narzędzi tłumaczeniowych.

 

5. OCENA I PUBLIKACJA TŁUMACZEŃ

5.1. Ocena

Każde tłumaczenie zostanie ocenione przez zespół składający się z zawodowych tłumaczy i korektorów pracujących w DG ds. Tłumaczeń Pisemnych.

Po dokonaniu oceny jury, któremu będzie przewodniczył dyrektor generalny DG ds. Tłumaczeń Pisemnych, wybierze najlepsze tłumaczenie z każdego państwa członkowskiego.

Prace oraz konsultacje zespołu i jury są poufne. Indywidualne oceny nie będą podawane do wiadomości.

Jeśli wśród pozostałych uczniów znajdą się autorzy doskonałych tłumaczeń, do 10 proc. spośród nich może otrzymać wyróżnienia. Wszyscy uczniowie otrzymają zaświadczenie o udziale w konkursie.

Decyzje podjęte przez zespół i jury są ostateczne. Tłumaczenia i arkusze oceny mogą być w przyszłości powielane i wykorzystywane wewnętrznie przez instytucje UE podczas szkoleń dotyczących oceny tłumaczeń.

5.2. Jakie kryteria będą stosowane podczas oceny?

Panel będzie stosował podobne kryteria, jakie stosuje się przy ocenie tłumaczeń sporządzanych w DGT, czyli będzie sprawdzał:

 • dokładność;
 • poprawność tekstu (wybór wyrażeń i gramatyka)
 • umiejętność płynnego wyrażania się na piśmie oraz
 • pomysłowość zastosowanych rozwiązań.

Jury może odrzucić wszelkie tłumaczenia, które uzna za powstałe w nieuczciwych lub dyskryminujących okolicznościach.

5.3. Ogłoszenie wyników i formularz zezwolenia

Nazwiska 28 laureatów zostaną ogłoszone na początku lutego 2017 r.

Każda szkoła, której uczeń został laureatem, otrzyma e-mailem formularz zezwolenia, który musi zostać wydrukowany, podpisany i odesłany na adres DG ds. Tłumaczeń Pisemnych w Brukseli – w określonym terminie, wraz z kopią ważnego dowodu tożsamości danego ucznia.

Formularz musi zostać podpisany przez:

 • ucznia oraz
 • rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów ucznia (jeśli w dniu uroczystości wręczenia nagród uczeń nie będzie miał ukończonych 18 lat).

Za pośrednictwem formularza uczeń oraz jego rodzic(-e) lub opiekun(-owie):

 • zgadzają się na to, aby uczeń mógł wziąć udział w uroczystości wręczenia nagród w Brukseli;
 • zgadzają się na zamieszczenie na stronie Juvenes Translatores i na Facebooku zdjęć i nagrań wideo z uroczystości wręczenia nagród i wizyty w Brukseli oraz
 • deklarują, że uczniowi w podróży do Brukseli na uroczystość wręczenia nagród będzie towarzyszyć rodzic, opiekun bądź zaakceptowana przez nich osoba dorosła (nie jest to konieczne, jeśli uczeń będzie miał wówczas ukończone 18 lat).

Oświadczenie o ochronie prywatnościpdf(58 kB) Wybierz wersję językową tego linka  , dołączone do formularza zezwolenia, zawiera informacje na temat sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, w ścisłej zgodności z obowiązującym prawodawstwem.

 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

6. UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRÓD

Laureaci, w towarzystwie jednej dorosłej osoby towarzyszącej i jednego nauczyciela na jednego laureata, zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród do Brukseli.

Laureatom, którzy w chwili udziału w uroczystości wręczenia nagród nie mają ukończonych 18 lat, musi towarzyszyć rodzic, opiekun lub inna zaakceptowana przez rodzica lub opiekuna osoba dorosła, która weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za siebie i ucznia podczas podróży oraz pobytu w Brukseli.

Uczeń, nauczyciel i osoba towarzysząca muszą posiadać wymagane dokumenty podróży.

 

7. KOSZTY

Szkoła pokrywa koszty organizacji konkursu na poziomie lokalnym, np. koszty drukowania tekstów do przetłumaczenia lub udostępnienia infrastruktury do konkursu.

Komisja Europejska pokrywa koszty uroczystości wręczenia nagród, a także koszty związane z przygotowaniem tekstów do przetłumaczenia oraz oceną nadesłanych prac.

Komisja Europejska zorganizuje wyjazd i zwróci koszty podróży (z kraju rodzinnego do hotelu w Brukseli, z wyjątkiem krótkich tras, takich jak przejazd taksówką z lotniska lub dworca kolejowego na lotnisko lub na dworzec w kraju rodzinnym) i pobytu jednemu laureatowi, jednemu nauczycielowi i jednej osobie towarzyszącej z każdego państwa członkowskiego.

 

8. INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU

Interpretacja niniejszego regulaminu przez DG ds. Tłumaczeń Pisemnych jest ostateczna.

Więcej informacji...