Kruimelpad

Regels en instructies

INLEIDING

Het directoraat-generaal Vertaling (DG Vertaling) van de Europese Commissie houdt een vertaalwedstrijd voor scholen in de Europese Unie. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen:

 • voorbereiding
 • vertaaltoets
 • prijsuitreiking

Een uitgebreide beschrijving van de regels en instructies voor elk onderdeel wordt gegeven in de punten 1 t/m 8.

VOORBEREIDING

Hieronder vallen de aankondiging van de wedstrijd, de inschrijving, de selectie van de scholen, de inschrijving van de leerlingen door de scholen en de voorbereiding ter plaatse (punten 1-3).

DG Vertaling kondigt de wedstrijd aan op de website http://ec.europa.eu/translatores

Scholen kunnen zich tussen 1 september en maandag 20 oktober 2014 online inschrijven (punt 1). De inschrijving begint c.q. eindigt op deze dagen om 12 uur 's middags.

Uit de ingeschreven scholen wordt een willekeurige selectie (punt 2) gemaakt om te bepalen welke scholen mogen deelnemen.

Vervolgens kiezen de geselecteerde scholen twee tot vijf leerlingen om aan de wedstrijd deel te nemen. Zij voeren de namen van de deelnemers met hun talencombinatie uiterlijk op donderdag 20 november 2014 in de database in (punt 3).

De scholen zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd ter plaatse. Dit betreft alle praktische aspecten, zoals het ter beschikking stellen van een locatie en personeel voor de wedstrijd en het garanderen dat de toets onder eerlijke, onpartijdige voorwaarden wordt afgelegd (punten 1.3, 1.4, 4 en 7).

VERTAALTOETS

Deze vindt plaats op 27 november 2014. DG Vertaling stuurt de scholen de te vertalen teksten op de dag van de toets. Elke school mag de toets naar eigen inzicht organiseren. De vertalingen moeten dezelfde dag worden geüpload naar de database van DG Vertaling (punt 4).

DG Vertaling beoordeelt de vertalingen en kiest per lidstaat één winnende vertaling (punt 5).

PRIJSUITREIKING

De winnaars worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking in Brussel in het voorjaar van 2015. DG Vertaling betaalt de reis- en verblijfkosten voor één winnaar, één volwassen begeleider en één leerkracht per lidstaat (punt 6).

Alle belangrijke informatie wordt op de website van Juvenes Translatores gepubliceerd. De verantwoordelijke leerkrachten doen er dus goed aan om regelmatig een kijkje op de website te nemen.

 

VOORBEREIDING

1. AANKONDIGING EN INSCHRIJVING

DG Vertaling kondigt de wedstrijd aan op de website http://ec.europa.eu/translatores op

1 september 2014 om 12 uur 's middags, Brusselse tijd.

Scholen die mee willen doen, moeten zich online inschrijven (punt 1.2).

Door inzending van het inschrijfformulier stemt de school in met een aantal voorwaarden (punt 1.3).

1.1. Welke scholen mogen meedoen?

Scholen moeten:

 • in de EU gevestigd zijn
 • erkend zijn door de onderwijsautoriteiten van één of meer lidstaten
 • twee tot vijf leerlingen uitkiezen die in 1997 geboren zijn
 • toegang tot internet hebben
 • een computer hebben die pdf-bestanden kan openen en printen (de toetsen en het voor de vertaling bestemde formulier worden in pdf-formaat verstuurd)
 • toegang hebben tot een scanner (om te worden geüpload naar de database van DG Vertaling, moeten de vertalingen van de leerlingen door de leerkrachten worden gescand en opgeslagen als pdf-bestanden)
1.2. Inschrijving

Vóór de inschrijving dient de verantwoordelijke leerkracht toestemming te krijgen van het hoofd van de school (directeur) om deel te nemen.

Bij de inschrijving (één inschrijving per school) moet u het volgende opgeven:

 • naam en adres van de school
 • naam van één contactpersoon
 • minimaal één geldig e-mailadres

Omdat wij vrijwel alleen per e-mail met u zullen communiceren, moet u

 • de mailbox regelmatig checken
 • zorgen dat hij niet vol is.

Inschrijving is mogelijk van 1 september, 12 uur 's middags (Brusselse tijd) tot en met 20 oktober 2014, 12 uur 's middags(Brusselse tijd). Onvolledig ingevulde of te laat ingezonden formulieren worden niet in aanmerking genomen.

Alle ingeschreven scholen, en later de geselecteerde leerlingen, krijgen een inschrijvingsnummer. U moet dit nummer op de wedstrijddag bij de hand hebben.

1.3. Waartoe verplicht uw school zich bij inschrijving?

Door inzending van het inschrijvingsformulier verplicht uw school zich de regels en instructies voor de wedstrijd op te volgen en, mocht zij worden geselecteerd, de vertaaltoets in de school te organiseren.

Dat betekent onder meer:

 • leerlingen selecteren die in 1997 geboren zijn
 • ter beschikking stellen van geschikte faciliteiten en personeel voor de vertaaltoets
 • printen en uitdelen van de te vertalen teksten en vertaalformulieren
 • de geselecteerde leerlingen de gelegenheid geven deel te nemen
 • garanderen dat de toets onder eerlijke en onpartijdige voorwaarden kan worden afgelegd
 • als een leerling van de school tot de winnaars behoort, de winnaar vrijaf geven om de prijsuitreiking in Brussel bij te wonen

Uw school gaat er ook mee akkoord dat, in geval van selectie, de naam van de school op de website van Juvenes Translatores zal verschijnen.

1.4. Wat gebeurt er als uw school de verplichtingen van punt 1.3 niet nakomt?

Dan kan uw school van deelname worden uitgesloten. Dat betekent de onmiddellijke beëindiging van de deelname van uw school en haar leerlingen.

 

2. SELECTIE VAN DE SCHOLEN

Uit de scholen die het inschrijvingsformulier volgens de voorschriften hebben ingediend, wordt elektronisch een willekeurige selectie gemaakt.

De lijst van de geselecteerde scholen wordt eind oktober 2014 bekendgemaakt op de Juvenes Translatores-website.

Bij de selectieprocedure tellen scholen mee voor de lidstaat waar ze gevestigd zijn.

Het aantal scholen dat uit elke lidstaat geselecteerd kan worden, komt overeen met het aantal zetels van de lidstaat in het Europees Parlement:

LidstaatScholen
Oostenrijk18
België21
Bulgarije17
Kroatië11
Cyprus6
Tsjechië21
Denemarken13
Estland6
Finland13
Frankrijk74
Duitsland96
Griekenland21
Hongarije21
Ierland11
Italië73
Letland8
Litouwen11
Luxemburg6
Malta6
Nederland26
Polen51
Portugal21
Roemenië32
Slovenië8
Slowakije13
Spanje54
Zweden20
Verenigd Koninkrijk73
Totaal751
 

3. SELECTIE VAN DE LEERLINGEN

In de regels en instructies verwijzen de termen "leerling" en "geselecteerde leerling" naar alle leerlingen (twee tot vijf) die zijn voorgedragen door de geselecteerde scholen.

Deze leerlingen moeten

 • geboren zijn in 1997
 • regulier ingeschreven zijn in een school die voldoet aan de criteria van punt 1.1

Uw school moet voor elke geselecteerde leerling de gekozen talencombinatie opgeven, dat wil zeggen de taal waaruit en de taal waarnaar de leerling zal vertalen (punt 3.4).

3.1. Namen van leerlingen en talencombinaties

Als uw school wordt geselecteerd, moet u de leerlingen die de school mogen vertegenwoordigen uiterlijk op 20 november 2014 inschrijven. Per school mogen twee tot vijf leerlingen worden ingeschreven door hun namen en talencombinaties in de database in te voeren via een link die de scholen per e-mail van het Juvenes Translatores-team (JT-team) toegestuurd krijgen.

U mag ook een zesde leerling inschrijven als reserve voor het geval dat een van de ingeschreven leerlingen niet kan deelnemen, bijv. wegens ziekte.

Na 20 november 2014 kunnen de geselecteerde leerlingen en hun talencombinaties niet meer veranderd worden.

De school moet de ouder(s) of voogd(en) van de geselecteerde leerlingen op de hoogte stellen van hun deelname.

3.2. Hoe moeten de leerlingen worden geselecteerd?

De scholen mogen hun eigen selectiecriteria bepalen, maar deze moeten wel duidelijk, rechtvaardig en niet-discriminerend zijn. Als DG Vertaling van mening is dat een school onrechtvaardige of discriminerende criteria heeft gebruikt, kan zij de school van deelname uitsluiten.

3.3. Hoe zit het met de bescherming van persoonsgegevens?

DG Vertaling garandeert dat alle ontvangen persoonsgegevens conform de wet beschermd worden.

De namen van de scholen, die van de winnaars en hun vertalingen worden gepubliceerd (punt 5). Bovendien kan in de pers bericht worden over het bezoek van de winnaars aan Brussel voor de prijsuitreiking.

Meer informatie over hoe DG Vertaling uw gegevens beschermt, vindt u in het toestemmingsformulier voor Juvenes Translatores en de bijbehorende privacyverklaring. Deze documenten worden per e-mail aan de 28 winnaars toegezonden via hun leerkracht.

3.4. Talencombinaties

Alle leerlingen kunnen vrij kiezen vanuit welke officiële EU-taal en naar welke andere officiële EU-taal zij willen vertalen.

Deze talen zijn:

Bulgaars (BG), Deens (DA), Duits (DE), Engels (EN), Ests (ET), Fins (FI), Frans (FR), Grieks (EL), Hongaars (HU), Iers (GA), Italiaans (IT), Kroatisch (HR)*, Lets (LV), Litouws (LT), Maltees (MT), Nederlands (NL), Pools (PL), Portugees (PT), Roemeens (RO), Sloveens (SL), Slowaaks (SK), Spaans (ES), Tsjechisch (CS) en Zweeds (SV).

U moet de keuze van elke leerling bij diens inschrijving opgeven (punt 3.1) en u kunt die keuze na 20 november 2014 niet meer veranderen.

We raden leerlingen aan om naar hun moedertaal / beste taal te vertalen.

 

VERTAALTOETS

4. DE DAG VAN DE TOETS

Op de dag van de toets worden de bronteksten alleen in elektronische vorm gegeven (via e-mail of een download vanaf de website). Bovenaan de teksten staan het jaartal "2014" en de code van de brontaal.

De vertaaltoets moet op alle deelnemende scholen tegelijkertijd uitgevoerd worden tussen 10.00 en 12.00 uur Brusselse tijd op 27 november 2014. De toets vindt plaats op school.

Per school mogen twee tot vijf geregistreerde leerlingen officieel meedoen. De scholen mogen andere leerlingen de toets onofficieel laten doen (en bijvoorbeeld gelijktijdig een interne wedstrijd organiseren; ook mogen zij de toets gebruiken voor een beoordeling van de leerlingen), maar ze mogen deze vertalingen niet inzenden.

De scholen moeten alles in het werk stellen om te zorgen dat de toets plaatsvindt onder eerlijke en onpartijdige omstandigheden. De leerlingen moeten individueel werken, en dus niet in groepjes van twee of meer leerlingen. De leraren mogen hen niet helpen.

Tijdens de toets mogen geen computers of andere elektronische apparaten gebruikt worden.

De vertalingen moeten handgeschreven en leesbaar zijn. Onleesbare teksten worden uitgesloten.

Na de proef moeten de vertalingen worden gescand en opgeslagen als pdf-bestanden van goed leesbare kwaliteit (één enkel bestand voor elke vertaling met een maximale omvang van 500 KB), en vervolgens worden geüpload naar de JT database via de link die naar de contactpersoon van de school is gestuurd. Indien er zich aanhoudende technische problemen voordoen, mogen de vertalingen per aangetekende post worden verzonden naar DG Vertaling in Brussel op het volgende adres:

"Juvenes Translatores"
Europese Commissie
Directoraat-generaal Vertaling
T.a.v. mevr. Pinuccia Contino
G- 6 06/16
B – 1049 Brussel
België

De scholen moeten de originelen zes maanden bewaren.

Als u door overmacht de vertalingen niet kunt versturen, moet u contact opnemen met het JT-team voor verdere instructies.

4.1 Leerlingen met een handicap

Scholen moeten leerlingen met een handicap evenveel kans geven om deel te nemen als andere leerlingen. Het JT-team is zich ervan bewust dat er bij de toets wellicht speciale voorzieningen getroffen moeten worden om leerlingen met een handicap eerlijke en gelijke kansen te geven. Als de school het noodzakelijk acht speciale voorzieningen te treffen die strijdig zijn met het wedstrijdreglement (bijvoorbeeld als een leerling zo traag schrijft dat hij of zij meer tijd nodig heeft of als een leerling niet kan deelnemen zonder het gebruik van een computer), dan moet de school hiervoor voorafgaande toestemming vragen aan het team van Juvenes Translatores en de handicap en de voorgestelde voorzieningen beschrijven.

4.2. Wie draagt zorg voor de praktische organisatie van de toets?

De scholen zijn verantwoordelijk voor de concrete organisatie van de toets in hun lokalen. Dit omvat alle praktische zaken die op de dag van de toets moeten worden geregeld, zoals:

 • ervoor zorgen dat de door DG Vertaling gestuurde teksten met zorg behandeld worden, zonder vertragingen en zonder dat de geheimhouding in gevaar komt
 • de leerlingen in het wedstrijdlokaal samenbrengen
 • de teksten uitdelen en ervoor zorgen dat iedere leerling de juiste taalversie van het juiste jaar ontvangt
 • ervoor zorgen dat de leerlingen de nodige informatie op het voorblad van hun vertaling schrijven: naam, geboortedatum, school, land en zowel hun eigen inschrijvingsnummer als dat van de school
 • toezicht houden op de leerlingen tijdens de toets
 • de vertalingen verzamelen en uploaden naar de Juvenes Translatores-database, als één pdf-bestand voor elke vertaling

De scholen moeten de originele vertalingen zes maanden bewaren. DG Vertaling stuurt u de te vertalen teksten op de ochtend van de vertaaltoets en zet deze gelijktijdig op de website van Juvenes Translatores. DG Vertaling beantwoord dan ook vragen en geeft u advies per e-mail.

4.3. Mogen leerlingen bij de toets woordenboeken of andere hulpmiddelen gebruiken?

Woordenboeken zijn een normaal hulpmiddel voor vertalers en mogen daarom bij de toets door de leerlingen worden gebruikt, maar alleen in gedrukte vorm.

Het gebruik van elektronische hulpmiddelen, zoals computers, mobiele telefoons of elektronische woordenboeken, terminologielijsten en andere vertaalhulpmiddelen, is niet toegestaan.

 

5. BEOORDELING EN PUBLICATIE VAN DE VERTALINGEN

Elke vertaling wordt beoordeeld door een panel van professionele vertalers en reviseurs van DG Vertaling.

Na de beoordeling kiest de jury, die wordt voorgezeten door de directeur-generaal van DG Vertaling, de beste vertaling uit elke lidstaat.

De werkzaamheden en beraadslagingen van het panel en de jury zijn vertrouwelijk. Er worden geen individuele beoordelingen bekendgemaakt.

De beslissingen van het panel en de jury zijn definitief.

5.1 Bekendmaking van de winnaars – toestemmingsformulier

De lijst met de 28 winnaars wordt begin februari 2015 bekendgemaakt.

We zenden elke winnaar per e-mail een toestemmingsformulier. De school moet dit binnen de vermelde termijn printen en ondertekend terugsturen naar DG Vertaling in Brussel, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de leerling.

Het formulier moet worden ondertekend door:

 • de leerling
 • het hoofd van de school (directeur)
 • de ouder(s) of voogd(en) van de leerling (als die onder de 18 is bij het bezoek aan Brussel)

Met dit formulier stemmen de leerling en zijn of haar ouder(s) of voogd(en) ermee in dat:

 • de leerling voor de prijsuitreiking naar Brussel gaat
 • foto's en video-opnamen van de prijsuitreiking en het bezoek aan Brussel worden gepubliceerd op de website en de facebookpagina van Juvenes Translatores
 • een van de ouders of een voogd, dan wel een door deze gemachtigd persoon, de leerling naar de prijsuitreiking in Brussel vergezelt (niet verplicht als de leerling 18 is bij het bezoek aan Brussel)

In een privacyverklaring pdf(58 kB) Bekijk deze link in een andere taal  bij het toestemmingsformulier wordt gespecificeerd hoe de persoonsgegevens conform de wettelijke regels worden verzameld, verwerkt en gebruikt.

5.2. Welke criteria worden bij de beoordeling gehanteerd?

Het panel hanteert soortgelijke criteria als bij de beoordeling van vertalingen binnen DG Vertaling. Een goede vertaling is dus:

 • nauwkeurig
 • foutloos (spelling en grammatica)
 • vlot geschreven
 • creatief

Het panel kan een vertaling uitsluiten indien het van oordeel is dat deze niet onder eerlijke en onpartijdige voorwaarden tot stand is gekomen.

 

PRIJSUITREIKING

6. PRIJSUITREIKING

De winnaars worden met een volwassen begeleider en een leerkracht uitgenodigd voor de prijsuitreiking in Brussel door de Europese commissaris voor meertaligheid.

Als de winnaar dan nog geen 18 jaar is, moet hij of zij worden begeleid door een van de ouders of een voogd, of een door deze gemachtigde volwassene, die gedurende de reis van en naar Brussel en het verblijf aldaar de volle verantwoordelijkheid voor beiden draagt.

De leerling, leerkracht en de volwassen begeleider moeten zorgen voor de nodige reisdocumenten, zoals een geldig paspoort of identiteitsbewijs. De Europese Commissie regelt en betaalt de reis (behalve korte afstanden, zoals de taxirit naar en van de luchthaven) en het verblijf voor één winnaar, één leerkracht en één volwassen begeleider per lidstaat.

 

7. KOSTEN

De school draagt de kosten van de lokale organisatie, zoals die voor het printen van de te vertalen teksten en het ter beschikking stellen van de faciliteiten.

De Europese Commissie draagt de kosten van de prijsuitreiking, het aanleveren van de te vertalen teksten en de beoordeling van de vertalingen.

De Europese Commissie vergoedt de reiskosten van de winnaars, en van een leerkracht en één ouder of voogd per winnaar, van hun land naar Brussel.

 

8. INTERPRETATIE VAN DE REGELS EN INSTRUCTIES

De interpretatie van DG Vertaling van deze regels en instructies is bepalend.

Hebt u meer informatie nodig?

U kunt ook terecht bij de contactpersoon voor de wedstrijd bij een vertegenwoordiging van de Europese Commissie in uw land (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).