Naršymo kelias

Taisyklės ir sąlygos

ĮŽANGA

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas (Vertimo raštu GD) Europos Sąjungos mokyklose rengia vertimo konkursą. Pagrindiniai konkurso etapai:

 • pasirengimas,
 • vertimo konkursas ir
 • apdovanojimų ceremonija.

Kiekvieno etapo taisyklės ir sąlygos išsamiai išdėstytos toliau 1–8 dalyse.

PASIRENGIMAS

Šiame etape paskelbiama apie konkursą, mokyklos registruojamos ir atrenkamos, jos užregistruoja mokinius ir vyksta pasirengimas vietoje, kaip nurodyta 1–3 dalyse.

Vertimo raštu GD paskelbs apie konkursą savo specialioje interneto svetainėje http://ec.europa.eu/translatores.

Visos konkurse dalyvauti norinčios mokyklos privalo nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. 12.00 val. (vidurdienio) iki spalio 20 d. 12.00 val. (vidurdienio) elektroniniu būdu užsiregistruoti interneto svetainėje (1 dalis).

Iš užsiregistravusių mokyklų burtais bus atrinktos konkurse dalyvausiančios mokyklos (žr. 2 dalį).

Po to atrinktosios mokyklos dalyvauti konkurse gali atrinkti nuo 2 iki 5 mokinių ir ne vėliau kaip 2014 m. lapkričio 20 d. duomenų bazėje privalo įrašyti jų vardus bei pavardes ir kalbų poras (3 dalis).

Mokyklos bus atsakingos už šio renginio organizavimą vietoje: visą praktinį pasirengimą, pvz., patalpų ir darbuotojų renginiui skyrimą, be to, jos turės užtikrinti, kad konkursas vyktų sklandžiai ir nešališkai (1.3., 1.4, 4 ir 7 dalys).

VERTIMO KONKURSAS

Konkursas vyks 2014 m. lapkričio 27 d. Konkurso dieną Vertimo raštu GD mokykloms pateiks verstinus tekstus. Kiekvienoje mokykloje konkursas vyks jos pasirinkta tvarka. Vertimai turi būti tą pačią dieną įkelti į Vertimo raštu GD tvarkomą duomenų bazę (žr. 4 dalį).

Vertimo raštu GD įvertins vertimus ir išrinks po vieną laureatą iš kiekvienos ES valstybės narės (5 dalis).

APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA

Konkurso laureatai bus pakviesti į 2015 m. pavasarį Briuselyje įvyksiančią apdovanojimų ceremoniją. Vertimo raštu GD apmokės kiekvienos valstybės narės laureato, vieno jį lydinčio suaugusio asmens ir vieno mokytojo kelionės ir apgyvendinimo išlaidas (6 dalis).

Kadangi visa svarbi informacija apie konkursą bus reguliariai skelbiama „Juvenes Translatores“ interneto svetainėje, atsakingi mokytojai turėtų dažnai ją tikrinti, kad neliktų nepastebėta jokia svarbi informacija.

 

PASIRENGIMAS

1. SKELBIMAS IR REGISTRACIJA

Vertimo raštu GD apie konkurso pradžią paskelbs specialioje interneto svetainėje http://ec.europa.eu/translatores

2014 m. rugsėjo 1 d. 12.00 val. (vidurdienį) Briuselio laiku.

Jei jūsų mokykla nori dalyvauti konkurse, privalote užpildyti elektroninę registracijos formą (žr. 1.2 dalį).

Pateikdama registracijos formą jūsų mokykla prisiima tam tikrus įsipareigojimus (žr. 1.3 dalį).

1.1. Kurios mokyklos gali dalyvauti?

Mokykla privalo:

 • būti valstybėje narėje,
 • būti pripažinta vienos arba kelių valstybių narių švietimo institucijų,
 • atrinkti 2–5 mokinius, gimusius 1997 m.,
 • turėti interneto prieigą,
 • turėti kompiuterį, kuriuo galima atidaryti ir spausdinti PDF formato rinkmenas (šiuo formatu bus atsiųsti verstini tekstai ir vertimui skirti lapai), ir
 • turėti prieigą prie skaitytuvo (kad mokinių vertimai būtų įkelti į Vertimo raštu GD duomenų bazę, mokytojai turi juos nuskenuoti ir išsaugoti kaip PDF rinkmenas).
1.2. Registracija

Prieš registruodamas mokyklą dalyvauti konkurse, atsakingas mokytojas tam privalo gauti direktoriaus pritarimą.

Registruodami mokyklą (1 mokyklai reikia užpildyti tik 1 formą), privalote nurodyti:

 • mokyklos pavadinimą ir adresą,
 • vieno asmens ryšiams vardą ir pavardę,
 • bent vieną galiojantį e. pašto adresą.

Kadangi e. paštas bus pagrindinė mūsų bendravimo su jumis priemonė, turėtumėte:

 • reguliariai tikrinti pašto dėžutę,
 • pasirūpinti, kad ji nebūtų perpildyta.

Registracija vyks nuo rugsėjo 1 d. 12.00 val. (vidurdienio) Briuselio laiku iki 2014 m. spalio 20 d. 12.00 val. (vidurdienio) Briuselio laiku. Neišsamiai užpildytos arba per vėlai pateiktos formos nebus priimtos.

Kiekvienai užsiregistravusiai mokyklai, o vėliau – ir užregistruotiems mokiniams bus skirti registracijos numeriai. Šiuos numerius privalote turėti konkurso dieną.

1.3. Kokius įsipareigojimus jūsų mokykla prisiima užsiregistruodama?

Pateikdama registracijos formą jūsų mokykla įsipareigoja laikytis konkurso taisyklių ir sąlygų ir, jei bus atrinkta, surengti vertimo konkursą savo patalpose.

Pavyzdžiui, ji turi:

 • atrinkti ir užregistruoti mokinius, gimusius 1997 m.,
 • pasirūpinti tinkamomis patalpomis ir darbuotojais vertimo konkursui organizuoti,
 • atspausdinti ir išdalyti tinkamus verstinus tekstus ir vertimui skirtus lapus,
 • suteikti galimybę atrinktiems mokiniams dalyvauti konkurse,
 • užtikrinti sklandžią ir nešališką jo eigą,
 • jei laureatu paskelbiamas jos mokinys, sudaryti jam sąlygas vykti į Briuselyje įvyksiančią apdovanojimų ceremoniją.

Jūsų mokykla taip pat sutinka, kad ją atrinkus jos pavadinimas būtų skelbiamas Juvenes Translatores interneto svetainėje.

1.4. Kas atsitiktų, jei jūsų mokykla nesilaikytų 1.3 dalyje nustatytų įsipareigojimų?

Ji gali būti pašalinta iš konkurso. Tai reiškia, kad būtų iš karto nutrauktas jūsų ir jūsų mokinių dalyvavimas konkurse.

 

2. MOKYKLŲ ATRANKA

Iš tinkamai registracijos formą užpildžiusių mokyklų elektroniniu būdu burtais bus atrinktas tam tikras mokyklų skaičius.

Atrinktų mokyklų sąrašas bus paskelbtas „Juvenes Translatores“ interneto svetainėje iki 2014 m. spalio pabaigos.

Per šią atranką mokykla bus įskaičiuojama į valstybės narės, kurioje ji įsikūrusi, kvotą.

Kiekvienoje valstybėje narėje bus atrinkta tiek mokyklų, kiek vietų ta valstybė narė turi Europos Parlamente.

Valstybė narėMokyklos
Austrija18
Belgija21
Bulgarija17
Kroatija11
Kipras6
Čekija21
Danija13
Estija6
Suomija13
Prancūzija74
Vokietija96
Graikija21
Vengrija21
Airija11
Italija73
Latvija8
Lietuva11
Liuksemburgas6
Malta6
Nyderlandai26
Lenkija51
Portugalija21
Rumunija32
Slovėnija8
Slovakija13
Ispanija54
Švedija20
Jungtinė Karalystė73
Iš viso751
 

3. MOKINIŲ ATRANKA

Šiose taisyklėse ir sąlygose sąvokos mokinys ir atrinktas mokinys reiškia visus atrinktų mokyklų siūlomus mokinius (nuo 2 iki 5).

Šie mokiniai:

 • turi būti gimę 1997 m. ir
 • registruoti mokykloje, atitinkančioje 1.1 dalyje nurodytus kriterijus.

Jūsų mokykla turi nurodyti kiekvieno atrinkto mokinio pasirinktą kalbų porą, t. y. kalbą, iš kurios ir į kurią mokinys ketina versti, (žr. 3.4 dalį).

3.1. Mokinių vardai bei pavardės ir kalbų poros

Jei jūsų mokykla atrinkta, privalote užregistruoti mokinius, kuriuos norite pasiūlyti atstovauti mokyklai, ne vėliau kaip iki 2014 m. lapkričio 20 d. Kiekviena mokykla gali užregistruoti nuo 2 iki 5 mokinių, duomenų bazėje, kurią ras spustelėjusi Juvenes Translatores rengėjų e. laiške atsiųstą nuorodą, įrašydama mokinių vardus bei pavardes ir pasirinktas kalbų poras.

Galite užregistruoti ir šeštą mokinį, kuris dalyvautų tuo atveju, jei kuris nors iš kitų registruotų mokinių negalėtų dalyvauti konkurse, pavyzdžiui, dėl ligos.

Po 2014 m. lapkričio 20 d. negalite keisti pasiūlytų mokinių ar jų pasirinktų kalbų porų.

Mokykla privalo informuoti atrinktų mokinių vieną iš tėvų (tėvus) arba globėją (globėjus) apie jų dalyvavimą konkurse.

3.2. Kaip atrenkami mokiniai?

Mokyklos gali nustatyti savo dalyvaujančių mokinių atrankos kriterijus. Jie turi būti aiškūs, teisingi ir nešališki. Jei Vertimo raštu GD mano, kad mokykla taikė šališkus ar diskriminacinius kriterijus, jis gali nuspręsti tai mokyklai neleisti dalyvauti konkurse.

3.3. Asmens duomenų apsauga

Vertimo raštu GD užtikrins, kad visi gauti asmens duomenys būtų saugomi pagal galiojančius teisės aktus.

Mokyklų pavadinimai, šalių laureatų vardai bei pavardės ir jų vertimai bus skelbiami (žr. 5 dalį), be to, apie laureatų viešnagę Briuselyje ir apdovanojimų ceremoniją gali būti pranešta žiniasklaidoje.

Išsamesnės informacijos apie tai, kaip Vertimo raštu GD laikysis savo įsipareigojimų dėl duomenų apsaugos, pateikta „Juvenes Translatores“ leidimo formoje ir prie jos pridėtame pareiškime apie privatumo apsaugą. Šie dokumentai bus atsiųsti e. paštu tik 28 konkurso laureatams per jų mokytojus.

3.4. Kalbų poros

Kiekvienas mokinys gali versti iš bet kurios ES oficialiosios kalbos į bet kurią kitą ES oficialiąją kalbą.

Šios kalbos yra:

airių (GA), anglų (EN), bulgarų (BG), čekų (CS), danų (DA), estų (ET), graikų (EL), ispanų (ES), italų (IT), kroatų (HR), latvių (LV), lenkų (PL), lietuvių (LT), maltiečių (MT), olandų (NL), portugalų (PT), prancūzų (FR), rumunų (RO), slovakų (SK), slovėnų (SL), suomių (FI), švedų (SV), vengrų (HU) ir vokiečių (DE).

Mokinio kalbų porą turite nurodyti jį registruodami (žr. 3.1 dalį), ir jos negalima keisti pasibaigus terminui, t. y. po 2014 m. lapkričio 20 d.

Labai rekomenduojame, kad mokiniai verstų į savo gimtąją kalbą arba tą kalbą, kurią moka geriausiai.

 

VERTIMO KONKURSAS

4. KONKURSO DIENA

Konkurso dieną verstini tekstai bus išplatinti mokykloms tik elektroniniu būdu (e. paštu arba juos bus galima parsisiųsdinti iš interneto svetainės). Virš tekstų bus nurodyti 2014 metai ir kalbos, kuria jie parašyti, kodas.

Vertimo konkursas visose dalyvaujančiose mokyklose turi vykti vienu metu – 2014 m. lapkričio 27 d. nuo 10.00 iki 12.00 val. Briuselio laiku – mokyklų patalpose.

Oficialiai konkurse gali dalyvauti nuo 2 iki 5 registruotų vienos mokyklos mokinių. Tačiau mokyklos gali leisti kitiems mokiniams neoficialiai dalyvauti konkurse (ir, pavyzdžiui, surengti lygiagretų vidinį konkursą arba naudoti konkurso tekstus mokinių žinioms įvertinti), tik neturėtų siųsti jų vertimų Vertimo raštu GD.

Mokyklos turi imtis visų galimų priemonių užtikrinti, kad konkursas vyktų sklandžiai ir nešališkai. Mokiniai turi versti savarankiškai (ne poromis ir ne grupėmis), o mokytojai neturi teisės jiems padėti.

Per konkursą negalima naudotis kompiuteriu ar kitais elektroniniais prietaisais.

Vertimai turi būti įskaitomai rašomi ranka. Neįskaitomi tekstai bus atmesti.

Po konkurso vertimai turėtų būti nuskenuoti (jie turi būti gerai įskaitomi), išsaugoti PDF formatu (viena ne didesnė kaip 500 KB vieno vertimo rinkmena) ir naudojantis asmeniui ryšiams mokykloje išsiųsta nuoroda įkelti į „Juvenes Translatores“ duomenų bazę. Jei kiltų techninių problemų, kurių nepavyktų išspręsti, vertimai gali būti išsiųsti registruotuoju paštu Vertimo raštu GD Briuselyje:

"Juvenes Translatores"
European Commission
Directorate-General for Translation
Attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels
Belgium

Mokyklos privalo išsaugoti originalus šešis mėnesius.

Jei vertimų negalėtumėte išsiųsti dėl kokių nors nuo mokyklos nepriklausančių kliūčių, susisiekite su „Juvenes Translatores“ rengėjais ir laikykitės jų nurodymų.

4.1. Neįgalūs mokiniai

Mokyklos negali diskriminuoti neįgalių mokinių. „Juvenes Translatores“ rengėjai supranta, kad gali reikėti imtis specialių priemonių, kad neįgalūs mokiniai turėtų lygias galimybes dalyvauti konkurse. Jei, mokyklos nuomone, būtinos specialios priemonės prieštarauja taisyklėms (pvz., jei dėl negalios mokinys rašo lėtai, todėl jam reikia daugiau laiko vertimui baigti, arba jei tam, kad mokinys galėtų dalyvauti, būtinas kompiuteris), mokykla privalo apie tai pranešti Juvenes Translatores rengėjams, apibūdindama negalią bei siūlomas priemones, ir gauti išankstinį jų sutikimą.

4.2. Kas atsakingas už konkurso organizavimą mokyklose?

Už renginio organizavimą savo patalpose atsakingos mokyklos. Jos pasirūpina visu praktiniu pasirengimu konkurso dieną, t. y.:

 • užtikrina, kad Vertimo raštu GD atsiųsti tekstai būtų tinkamai tvarkomi, pavyzdžiui, kad nebūtų vėluojama juos išdalyti ir jie būtų konfidencialūs,
 • sukviečia mokinius į patalpą, kurioje vyks konkursas,
 • išdalija tekstus ir užtikrina, kad kiekvienas mokinys gautų tų metų tekstą pasirinkta kalba,
 • užtikrina, kad mokiniai ant antraštinio vertimo lapo užrašytų reikiamą informaciją: savo vardą, pavardę, gimimo datą, mokyklos pavadinimą, šalį ir mokyklos bei savo konkurso registracijos numerį,
 • prižiūri mokinius per vertimo konkursą,
 • surenka vertimus ir įkelia juos į „Juvenes Translatores“ duomenų bazę (po vieną kiekvieno vertimo PDF rinkmeną).

Mokyklos privalo išsaugoti vertimų originalus šešis mėnesius. Verstinus tekstus Vertimo raštu GD išsiųs konkurso dienos rytą. Tuo pačiu metu jie bus paskelbti ir „Juvenes Translatores“ interneto svetainėje. Be to, Vertimo raštu GD, kiek galės, elektroniniu paštu atsakys į klausimus ir patars.

4.3. Ar mokiniai gali konkurse naudotis žodynais arba kitomis pagalbos priemonėmis?

Žodynai – vertėjo įrankis, todėl konkurse mokiniams bus leista jais naudotis, tačiau tik popieriniais.

Elektroninėmis pagalbos priemonėmis, t. y. kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais, elektroniniais žodynais arba terminų rinkiniais, kitomis elektroninėmis vertimo priemonėmis ir pan., naudotis draudžiama.

 

5. VERTIMO VERTINIMAS IR REZULTATŲ SKELBIMAS

Visus vertimus vertins iš profesionalių Vertimo raštu GD vertėjų ir redaktorių sudaryta specialistų grupė.

Baigus vertinti, Vertimo raštu GD generalinio direktoriaus vadovaujama vertinimo komisija iš kiekvienos valstybės narės išrinks po vieną geriausią vertimą.

Specialistų grupės ir vertinimo komisijos darbas bei svarstymai yra konfidencialūs. Atskiri įvertinimai nebus skelbiami.

Specialistų grupės ir vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai.

5.1. Laureatų paskelbimas ir leidimo forma

28 laureatų sąrašas bus paskelbtas iki 2015 m. vasario pradžios.

Kiekvienam iš jų Vertimo raštu GD e. paštu atsiųs leidimo formą, kurią jų mokykla turės atsispausdinti, pasirašyti ir iki nustatyto termino išsiųsti atgal Vertimo raštu GD į Briuselį kartu su mokinio galiojančio tapatybės dokumento kopija.

Formą turi pasirašyti:

 • mokinys,
 • mokyklos direktorius,
 • vienas iš mokinio tėvų (tėvai) arba globėjų (globėjai) (jei kelionės į apdovanojimų ceremoniją metu mokiniui mažiau kaip 18 metų).

Šioje formoje mokinys ir vienas iš jo tėvų (tėvai) arba globėjų (globėjai) sutinka, kad:

 • mokinys galės vykti į Briuselį dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje,
 • apdovanojimų ceremonijos bei viešnagės Briuselyje nuotraukos ir vaizdo įrašai būtų skelbiami Juvenes Translatores interneto svetainėje ir Facebook puslapyje ir
 • vienas iš tėvų ar globėjų arba jų įgaliotas suaugęs asmuo lydėtų mokinį į apdovanojimų ceremoniją Briuselyje (neprivaloma, jei kelionės į apdovanojimų ceremoniją metu mokiniui yra suėję 18 metų).

Prie leidimo formos pridedamame pareiškime apie privatumo apsaugąpdf(58 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  nurodoma, kaip asmens duomenys bus renkami, tvarkomi ir naudojami griežtai laikantis galiojančių teisės aktų.

5.2. Kokie bus vertinimo kriterijai?

Specialistų grupė taikys kriterijus, panašius į tuos, kuriais vadovaujamasi vertinant Vertimo raštu GD atliktus vertimus, t. y.:

 • vertimo tikslumas,
 • gebėjimas rašyti taisyklingai (pasirinktos raiškos priemonės ir gramatika),
 • gebėjimas rašyti sklandžiai,
 • sprendimų kūrybiškumas.

Specialistų grupė gali atmesti vertimą, jei mano, kad jis buvo atliktas neskaidriomis ir šališkomis aplinkybėmis.

 

APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA

6. APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA

Laureatai, po vieną kiekvieną jų lydintį suaugusį asmenį ir po vieną mokytoją bus pakviesti atvykti į Briuselyje vyksiančią apdovanojimų ceremoniją. Joje apdovanojimus įteiks už daugiakalbystę atsakingas Europos Komisijos narys.

Jei laureatui kelionės į apdovanojimų ceremoniją metu mažiau kaip 18 metų, jį į Briuselį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų arba jų įgaliotas suaugęs asmuo, prisiimantis visą atsakomybę už juos abu kelionės ir viešnagės Briuselyje metu.

Mokinys, jį lydintis suaugęs asmuo ir mokytojas turi pasirūpinti kelionei reikalingais dokumentais. Europos Komisija pasirūpins kiekvienos valstybės narės vieno laureato, vieno jį lydinčio suaugusio asmens ir vieno mokytojo kelione (išskyrus netolimus atstumus, pavyzdžiui, taksi iš oro uosto ir į jį) ir apgyvendinimu bei padengs susijusias išlaidas.

 

7. IŠLAIDOS

Mokykla apmokės konkurso rengimo savo patalpose (pvz., vertimui skirtų tekstų spausdinimo ir patalpų konkursui suteikimo) išlaidas.

Europos Komisija apmokės apdovanojimų ceremonijos, verstinų tekstų pateikimo ir vertinimo išlaidas.

Europos Komisija padengs kiekvieno laureato, jį lydinčio vieno iš tėvų arba globėjų ir jo mokytojo kelionės iš jų šalies į Briuselį išlaidas.

 

8. TAISYKLIŲ IR SĄLYGŲ AIŠKINIMAS

Vertimo raštu GD šių taisyklių ir sąlygų aiškinimas yra galutinis.

Reikia daugiau informacijos?

Kreipkitės į konkurso asmenį ryšiams jūsų šalyje esančiame Komisijos biure (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).