Naršymo kelias

Taisyklės ir sąlygos

ĮŽANGA

Europos Komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas (Vertimo raštu GD) Europos Sąjungos mokyklose rengia vertimo konkursą Juvenes Translatores 2016. Pagrindiniai konkurso etapai:

 • pasirengimas,
 • vertimo konkursas ir
 • apdovanojimų ceremonija.

Kiekvieno etapo taisyklės ir sąlygos išsamiai išdėstytos toliau 1–8 dalyse.

PASIRENGIMAS

Šiame etape paskelbiama apie konkursą, mokyklos registruojamos ir atrenkamos, jos užregistruoja moksleivius ir vyksta pasirengimas vietoje (žr. 1–3 dalis).

Vertimo raštu GD paskelbs apie konkursą savo specialioje Juvenes Translatores interneto svetainėje ec.europa.eu/translatores.

Konkurse dalyvauti norinčios mokyklos privalo nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 12.00 val. (vidurdienio) Briuselio laiku iki spalio 20 d. 12.00 val. (vidurdienio) Briuselio laiku elektroniniu būdu užsiregistruoti interneto svetainėje (1 dalis).

Iš užsiregistravusių mokyklų atsitiktine tvarka bus atrinktos konkurse dalyvausiančios mokyklos (žr. 2 dalį).

Kiekviena atrinkta mokykla dalyvauti konkurse gali atrinkti nuo dviejų iki penkių moksleivių ir ne vėliau kaip 2016 m. lapkričio 21 d. duomenų bazėje privalo įrašyti jų vardus bei pavardes ir kalbų poras (3 dalis).

Mokyklos bus atsakingos už šio renginio organizavimą vietoje: visą praktinį pasirengimą, pvz., patalpų, darbuotojų ir tinkamos IT infrastruktūros renginiui skyrimą (žr. 1.1 dalį), be to, jos turės užtikrinti, kad konkursas vyktų sklandžiai ir nešališkai (žr. 1.3, 4 ir 7 dalis).

VERTIMO KONKURSAS

Konkursas vyks 2016 m. lapkričio 24 d. Konkurso dieną Vertimo raštu GD mokykloms pateiks verstinus tekstus. Konkursas vyks pačių mokyklų nustatyta tvarka. Vertimai turi būti tą pačią dieną įkelti į Vertimo raštu GD tvarkomą duomenų bazę (žr. 4 dalį).

Vertimo raštu GD įvertins vertimus ir išrinks po vieną laureatą iš kiekvienos ES valstybės narės (5 dalis).

APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA

Konkurso laureatai bus pakviesti į 2017 m. pavasarį Briuselyje įvyksiančią apdovanojimų ceremoniją. Vertimo raštu GD apmokės kiekvienos valstybės narės laureato, vieno jį lydinčio suaugusio asmens ir vieno mokytojo kelionės ir apgyvendinimo išlaidas (žr. 6 dalį).

Atsakingi mokytojai turėtų dažnai tikrinti Juvenes Translatores interneto svetainę, kad neliktų nepastebėta jokia svarbi informacija.

 

PASIRENGIMAS

1. SKELBIMAS IR REGISTRACIJA

Vertimo raštu GD apie konkurso pradžią paskelbs specialioje interneto svetainėje ec.europa.eu/translatores

2016 m. rugsėjo 1 d. 12.00 val. (vidurdienį) Briuselio laiku.

Jei jūsų mokykla nori dalyvauti konkurse, privalote užpildyti elektroninę registracijos formą (žr. 1.2 dalį).

Pateikdama registracijos formą jūsų mokykla prisiima tam tikrus įsipareigojimus (žr. 1.3 dalį).

1.1. Kurios mokyklos gali dalyvauti?

Mokykla privalo:

 • būti valstybėje narėje;
 • būti pripažinta vienos arba kelių valstybių narių švietimo institucijų;
 • atrinkti nuo dviejų iki penkių moksleivių, gimusių 1999 m.;
 • turėti interneto prieigą;
 • turėti kompiuterį, kuriuo galima atidaryti ir spausdinti PDF formato rinkmenas (šiuo formatu bus atsiųsti verstini tekstai ir vertimui skirti lapai);
 • turėti prieigą prie skaitytuvo, kad moksleivių vertimai būtų nuskenuoti kaip PDF rinkmenos ir įkelti į Vertimo raštu GD duomenų bazę. Tai turi būti padaryta konkurso dieną.

Mokykla turi būti vidurinė mokykla. Konkursas neskirtas vakarinėms mokykloms, kuriose mokoma kalbų arba rengiami panašūs neprivalomi kalbų kursai.

1.2. Registracija

Prieš registruodamas mokyklą dalyvauti konkurse, atsakingas mokytojas tam privalo gauti direktoriaus pritarimą.

Registruodami mokyklą (vienai mokyklai reikia užpildyti tik vieną formą), privalote nurodyti:

 • mokyklos pavadinimą ir adresą,
 • vieno asmens ryšiams vardą ir pavardę ir
 • bent vieną galiojantį e. pašto adresą.

Kadangi e. pašto adresas bus vienintelė mūsų bendravimo su jumis priemonė, turėtumėte:

 • reguliariai tikrinti pašto dėžutę,
 • pasirūpinti, kad ji nebūtų perpildyta.

Registruotis galite nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 12.00 val. (vidurdienio) Briuselio laiku iki spalio 20 d. 12.00 val. (vidurdienio) Briuselio laiku. Neišsamiai užpildytos arba per vėlai pateiktos formos nebus priimtos.

Kiekvienai užsiregistravusiai mokyklai, o vėliau – ir kiekvienam užregistruotam moksleiviui, bus skirti registracijos numeriai. Šiuos numerius privalote turėti konkurso dieną.

1.3. Kokius įsipareigojimus jūsų mokykla prisiima užsiregistruodama?

Pateikdama registracijos formą jūsų mokykla įsipareigoja laikytis konkurso taisyklių ir sąlygų ir, jei bus atrinkta, surengti vertimo konkursą savo patalpose.

Pavyzdžiui, ji turi:

 • atrinkti ir užregistruoti moksleivius, gimusius 1999 m.;
 • pasirūpinti tinkamomis patalpomis ir darbuotojais vertimo konkursui organizuoti;
 • atspausdinti ir išdalyti tinkamus verstinus tekstus ir vertimui skirtus lapus;
 • suteikti galimybę atrinktiems moksleiviams dalyvauti konkurse;
 • užtikrinti, kad atrinkti moksleiviai ir jų tėvai arba globėjai susipažintų ir sutiktų su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis;
 • užtikrinti sklandžią ir nešališką konkurso eigą;
 • jei laureatu paskelbiamas jos moksleivis, sudaryti jam sąlygas vykti į Briuselyje įvyksiančią apdovanojimų ceremoniją.

Jūsų mokykla taip pat sutinka, kad ją atrinkus jos pavadinimas būtų skelbiamas Juvenes Translatores interneto svetainėje.

Jei jūsų mokykla nesilaikytų šių įsipareigojimų, ji gali būti pašalinta iš konkurso.

 

2. MOKYKLŲ ATRANKA

Iš tinkamai registracijos formą užpildžiusių mokyklų elektroniniu būdu atsitiktine tvarka bus atrinktos konkurse dalyvausiančios mokyklos.

Kiekvienoje valstybėje narėje bus atrinkta tiek mokyklų, kiek vietų ta valstybė narė turi Europos Parlamente.

Valstybė narėMokyklos
Austrija18
Belgija21
Bulgarija17
Kroatija11
Kipras6
Čekija21
Danija13
Estija6
Suomija13
Prancūzija74
Vokietija96
Graikija21
Vengrija21
Airija11
Italija73
Latvija8
Lietuva11
Liuksemburgas6
Мalta6
Nyderlandai26
Lenkija51
Portugalija21
Rumunija32
Slovėnija8
Slovakija13
Ispanija54
Švedija20
Jungtinė Karalystė73
Iš viso751

Per šią atranką mokykla bus įskaičiuojama į valstybės narės, kurioje ji įsikūrusi, kvotą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje esanti ispanų mokykla IES Liceo español ‘Luis Buñuel’ įskaičiuojama į Prancūzijos kvotą.

Atrinktų mokyklų sąrašas bus paskelbtas Juvenes Translatores interneto svetainėje iki 2016 m. spalio pabaigos.

 

3. MOKSLEIVIŲ ATRANKA

Šiose taisyklėse ir sąlygose sąvokos moksleivis ir atrinktas moksleivis reiškia visus atrinktų mokyklų įrašytus moksleivius. Kiekviena atrinkta mokykla gali įrašyti nuo dviejų iki penkių moksleivių, kurie:

 • turi būti gimę 1999 m. ir
 • registruoti mokykloje, atitinkančioje 1.1 dalyje nurodytus kriterijus.

Gimimo metų taisykle siekiama sudaryti vienodas sąlygas visų ES šalių švietimo sistemoms. Jei paaiškėtų, kad moksleivis gimęs ne 1999 m., jis bus pašalintas iš konkurso.
Mokykla turi nurodyti kiekvieno atrinkto moksleivio pasirinktą kalbų porą, t. y. iš kurios kalbos ir į kurią kalbą moksleivis ketina versti (žr. 3.4 dalį).

3.1. Moksleivių vardai bei pavardės ir kalbų poros

Jei jūsų mokykla atrinkta, privalote užregistruoti moksleivius, kuriuos norite pasiūlyti jai atstovauti, ne vėliau kaip 2016 m. lapkričio 21 d. vidurdienį (12.00 val.). Kiekviena mokykla gali užregistruoti nuo dviejų iki penkių moksleivių duomenų bazėje, kuri atsiveria spustelėjus Juvenes Translatores rengėjų e. laiške atsiųstą nuorodą. Registruojant reikia įrašyti moksleivių vardus bei pavardes ir pasirinktas kalbų poras. (Galite užregistruoti ir šeštą moksleivį, kuris dalyvautų tuo atveju, jei kuris nors iš kitų registruotų moksleivių negalėtų dalyvauti konkurse, pavyzdžiui, dėl ligos.)

Po lapkričio 21 d. negalite keisti pasiūlytų moksleivių sąrašo ar jų pasirinktų kalbų porų.

Mokykla privalo informuoti kiekvieno moksleivio vieną iš tėvų (tėvus) arba globėją (globėjus) apie jų dalyvavimą konkurse.

3.2. Kaip atrenkami moksleiviai?

Mokyklos gali nustatyti savo dalyvaujančių moksleivių atrankos kriterijus. Jie turi būti aiškūs, teisingi ir nešališki. Jei Vertimo raštu GD mano, kad mokykla taikė šališkus ar diskriminacinius kriterijus, jis gali nuspręsti jai neleisti dalyvauti konkurse.

3.3. Asmens duomenų apsauga

Vertimo raštu GD užtikrins, kad visi gauti asmens duomenys būtų saugomi pagal galiojančius teisės aktus.
Mokyklų pavadinimai, šalių laureatų vardai bei pavardės ir jų vertimai bus skelbiami (žr. 5 dalį), be to, apie laureatų viešnagę Briuselyje ir apdovanojimų ceremoniją gali būti pranešta žiniasklaidoje.
Išsamesnės informacijos apie tai, kaip Vertimo raštu GD laikysis savo įsipareigojimų dėl duomenų apsaugos, pateikta Juvenes Translatores leidimo formoje ir pareiškime apie privatumo apsaugą. Šie dokumentai bus atsiųsti e. paštu tik 28 konkurso laureatams per jų mokytojus.

3.4. Kalbų poros

Kiekvienas moksleivis gali versti iš bet kurios ES oficialiosios kalbos į bet kurią kitą ES oficialiąją kalbą. Oficialiosios ES kalbos yra:
airių (GA), anglų (EN), bulgarų (BG), čekų (CS), danų (DA), estų (ET), graikų (EL), ispanų (ES), italų (IT), kroatų (HR), latvių (LV), lenkų (PL), lietuvių (LT), maltiečių (MT), nyderlandų (NL), portugalų (PT), prancūzų (FR), rumunų (RO), slovakų (SK), slovėnų (SL), suomių (FI), švedų (SV), vengrų (HU) ir vokiečių (DE).
Moksleivio pasirinktą kalbų porą turite nurodyti jį registruodami (žr. 3.1 dalį), ir jos negalima keisti pasibaigus terminui, t. y. po lapkričio 21 d.
Labai rekomenduojame, kad moksleiviai verstų į savo gimtąją kalbą arba tą kalbą, kurią moka geriausiai. Tačiau tai turi būti viena iš pirmiau nurodytų oficialiųjų ES kalbų.

 

VERTIMO KONKURSAS

4. KONKURSO EIGA

Konkurso dieną, lapkričio 24 d., Vertimo raštu GD verstinus tekstus išplatins mokykloms tik elektroniniu būdu (išsiųs e. paštu, be to, juos bus galima parsisiųsdinti iš Juvenes Translatores interneto svetainės). Virš tekstų bus nurodyti 2016 metai ir kalbos, kuria jie parašyti, kodas.

Vertimo konkursas visose dalyvaujančiose mokyklose turi vykti vienu metu – nuo 10.00 iki 12.00 val. (vidurdienio) Briuselio laiku – mokyklų patalpose.

Mokyklos turi imtis visų galimų priemonių užtikrinti, kad konkursas vyktų sklandžiai ir nešališkai. Moksleiviai turi versti savarankiškai (ne poromis ir ne grupėmis), o mokytojai neturi teisės jiems padėti.

Mokyklos gali leisti kitiems moksleiviams neoficialiai dalyvauti konkurse (ir, pavyzdžiui, surengti lygiagretų vidinį konkursą arba naudoti konkurso tekstus moksleivių žinioms įvertinti), bet neturėtų siųsti šių moksleivių vertimų Vertimo raštu GD.

Per konkursą negalima naudotis kompiuteriu ar kitais elektroniniais prietaisais.

Vertimai turi būti įskaitomai rašomi ranka juodu rašikliu Vertimo raštu GD pateiktuose vertimui skirtuose lapuose. Neįskaitomi tekstai ir tekstai ne pateiktuose vertimui skirtuose lapuose bus atmesti. Moksleiviai NETURĖTŲ rašyti vien DIDŽIOSIOMIS raidėmis, nes vertintojai turi galėti nuspręsti, ar didžiosios raidės rašomos taisyklingai.

Po konkurso tą pačią dieną turėtumėte:

 • nuskenuoti vertimus ir išsaugoti juos kaip įskaitomas kokybiškas PDF formato rinkmenas (viena ne didesnė kaip 3 MB vieno vertimo rinkmena; jei rinkmena didesnė, bandykite išsaugoti nespalvotą skenuotą vertimo kopiją);
 • naudodamiesi konkurso dieną mokyklos asmeniui ryšiams išsiųsta nuoroda įkelti juos į Juvenes Translatores duomenų bazę.

Jei kiltų techninių problemų, kurių nepavyktų išspręsti, vertimai gali būti išsiųsti e. paštu arba registruotuoju paštu Vertimo raštu GD Briuselyje:

Juvenes Translatores
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Anna Holmén
G-6 - 06/16
1049 Brussels
Belgium

Jei dėl nuo jūsų nepriklausančių priežasčių vertimų, kaip nurodyta pirmiau, išsiųsti negalite, susisiekite su Juvenes Translatores rengėjais ir laikykitės jų nurodymų.

Kiek galės, Vertimo raštu GD taip pat atsakys į klausimus ir patars e. paštu.

4.1. Neįgalūs moksleiviai

Mokyklos negali diskriminuoti neįgalių moksleivių. Juvenes Translatores rengėjai supranta, kad gali tekti imtis specialių priemonių, kad neįgalūs moksleiviai turėtų sąžiningas ir vienodas galimybes dalyvauti konkurse. Jei manote, kad būtinos specialios priemonės prieštarauja taisyklėms (pvz., jei dėl negalios moksleivis rašo lėtai, todėl jam reikia daugiau laiko vertimui baigti, arba jei tam, kad moksleivis galėtų dalyvauti, būtinas kompiuteris), privalote apie tai pranešti Juvenes Translatores rengėjams, apibūdindami negalią bei siūlomas priemones, ir gauti išankstinį jų sutikimą.

4.2. Kas atsakingas už konkurso organizavimą mokyklose?

Už renginio organizavimą savo patalpose atsakingos mokyklos. Jos pasirūpina visu praktiniu pasirengimu konkurso dieną, t. y.:

 • užtikrina, kad Vertimo raštu GD atsiųsti tekstai būtų tinkamai tvarkomi, pavyzdžiui, kad nebūtų vėluojama juos išdalyti ir jie būtų konfidencialūs;
 • sukviečia moksleivius į patalpą, kurioje vyks konkursas;
 • išdalija moksleiviams tinkamus tekstus jų pasirinkta kalba ir vertimui skirtus lapus;
 • užtikrina, kad moksleiviai ant vertimui skirtų lapų užrašytų reikiamą informaciją: mokyklos registracijos numerį, šalį, savo numerį duomenų bazėje, kalbų porą, savo inicialus (atsargumo priemonė, jei vertimai būtų supainioti juos įkeliant) ir gimimo metus;
 • prižiūri moksleivius per vertimo konkursą;
 • nuskenuoja ir įkelia vertimus į Juvenes Translatores duomenų bazę (po vieną kiekvieno vertimo PDF rinkmeną) naudodamosi e. paštu atsiųsta nuoroda.

Mokyklos privalo išsaugoti vertimų originalus šešis mėnesius.

4.3. Ar moksleiviai gali konkurse naudotis žodynais arba kitomis priemonėmis?

Žodynai – vertėjo įrankis, todėl konkurse moksleiviams bus leista jais naudotis, tačiau tik popieriniais. Gali būti naudojamasi vienakalbiais arba dvikalbiais žodynais.

Elektroninėmis pagalbos priemonėmis, t. y. kompiuteriais, mobiliaisiais telefonais, elektroniniais žodynais arba terminų rinkiniais, kitomis elektroninėmis vertimo priemonėmis ir pan., naudotis draudžiama.

 

5. VERTIMO VERTINIMAS IR REZULTATŲ SKELBIMAS

5.1. Vertinimas

Visus vertimus vertins iš profesionalių Vertimo raštu GD vertėjų ir redaktorių sudaryta specialistų grupė.

Baigus vertinti, Vertimo raštu GD generalinio direktoriaus vadovaujama vertinimo komisija iš kiekvienos valstybės narės išrinks po vieną geriausią vertimą.

Specialistų grupės ir vertinimo komisijos darbas bei svarstymai yra konfidencialūs. Atskiri įvertinimai nebus skelbiami.

Apie 10 % moksleivių, jei jų vertimai bus puikūs, gali būti išsiųsti pagyrimo raštai. Visi moksleiviai gaus dalyvio pažymėjimą.

Specialistų grupės ir vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai. Vertimais ir jų vertinimais ES institucijos gali naudotis ateityje per vertimų vertinimo mokymo kursus.

5.2. Kokie bus vertinimo kriterijai?

Specialistų grupė taikys kriterijus, panašius į tuos, kuriais Vertimo raštu GD vadovaujamasi vertinant atliktus vertimus, t. y.:

 • tikslumas,
 • gebėjimas rašyti taisyklingai (pasirinktos raiškos priemonės ir gramatika),
 • gebėjimas rašyti sklandžiai,
 • vertimo sprendimų kūrybiškumas.

Specialistų grupė gali atmesti vertimą, jei mano, kad jis buvo atliktas neskaidriomis ir šališkomis sąlygomis.

5.3. Laureatų paskelbimas ir leidimo forma

28 laureatų sąrašas bus paskelbtas iki 2017 m. vasario pradžios.

Visų laureatų mokykloms Vertimo raštu GD e. paštu atsiųs leidimo formą, kurią jos turės atsispausdinti, pasirašyti ir iki nustatyto termino išsiųsti atgal Vertimo raštu GD į Briuselį kartu su moksleivio galiojančio tapatybės dokumento kopija.

Leidimo formą turi pasirašyti:

 • moksleivis,
 • vienas iš moksleivio tėvų (tėvai) arba globėjų (globėjai) (jei kelionės į apdovanojimų ceremoniją metu moksleiviui bus mažiau kaip 18 metų).

Pildydami šią formą moksleivis ir vienas iš jo tėvų (tėvai) arba globėjų (globėjai) sutinka, kad:

 • moksleivis galės vykti į Briuselį dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje;
 • apdovanojimų ceremonijos bei viešnagės Briuselyje nuotraukos ir vaizdo įrašai būtų skelbiami Juvenes Translatores interneto svetainėje ir Facebook puslapyje;
 • vienas iš tėvų ar globėjų arba jų įgaliotas suaugęs asmuo lydėtų moksleivį į apdovanojimų ceremoniją Briuselyje (neprivaloma, jei tuo metu moksleiviui bus suėję 18 metų).

Prie leidimo formos pridedamame pareiškime apie privatumo apsaugąpdf(58 kB) Pasirinkti šios nuorodos vertimus  nurodoma, kaip asmens duomenys bus renkami, tvarkomi ir naudojami griežtai laikantis galiojančių teisės aktų.

 

APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA

6. APDOVANOJIMŲ CEREMONIJA

Laureatai, po vieną kiekvieną jų lydintį suaugusį asmenį ir po vieną mokytoją bus pakviesti atvykti į Briuselyje vyksiančią apdovanojimų ceremoniją.

Jei laureatui apdovanojimų ceremonijos metu bus mažiau kaip 18 metų, jį turės lydėti vienas iš tėvų ar globėjų arba jų įgaliotas suaugęs asmuo, prisiimantis visą atsakomybę už juos abu kelionės ir viešnagės Briuselyje metu.

Moksleivis, jį lydintis suaugęs asmuo ir mokytojas turi pasirūpinti kelionei reikalingais dokumentais.

 

7. IŠLAIDOS

Mokyklos apmokės konkurso rengimo savo patalpose (pvz., vertimui skirtų tekstų spausdinimo ir patalpų konkursui suteikimo) išlaidas.

Komisija apmokės apdovanojimų ceremonijos, verstinų tekstų pateikimo ir vertinimo išlaidas.

Komisija pasirūpins kiekvienos valstybės narės vieno laureato, vieno jį lydinčio suaugusio asmens ir vieno mokytojo kelione (iš jų kilmės šalies į viešbutį Briuselyje, išskyrus netolimus atstumus, pavyzdžiui, taksi iš oro uosto ar į jį arba iš traukinių stoties ar į ją kilmės šalyje) ir apgyvendinimu bei padengs susijusias išlaidas.

 

8. TAISYKLIŲ IR SĄLYGŲ AIŠKINIMAS

Vertimo raštu GD šių taisyklių ir sąlygų aiškinimas yra galutinis.

Reikia daugiau informacijos?