Cosán nascleanúna

Rialacha agus treoracha

RÉAMHRÁ

Tá comórtas aistriúcháin do scoileanna san Aontas Eorpach Juvenes Translatores 2016, á eagrú ag Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin (AS an Aistriúcháin) de chuid an Choimisiúin Eorpaigh. Seo iad na príomhchéimeanna sa chomórtas:

 • obair ullmhúcháin;
 • an scrúdú aistriúcháin; agus
 • an searmanas bronnta.

Tá na rialacha agus na treoracha a bhaineann le gach céim den phróiseas leagtha amach thíos i míreanna 1–8.

AN OBAIR ULLMHÚCHÁIN

Is é atá i gceist leis an obair ullmhúcháin fógairt an chomórtais, an clárú, roghnú na scoileanna, cláru na ndaltaí sna scoileanna agus obair ullmhúcháin ar an láthair (féach míreanna 1–3).

Is í AS an Aistriúcháin a fhógróidh an comórtas ar shuíomh gréasáin Juvenes Translatores (JT): ec.europa.eu/translatores

Más mian le scoil páirt a ghlacadh sa chomórtas, ní mór di clárú go leictreonach ar an suíomh gréasáin idir an 1 Meán Fómhair agus an 20 Deireadh Fómhair 2016 (mír 1). Tosófar agus críochnófar an clárú ag 12.00 meán lae (am na Bruiséile) ar na dátaí sin.

Eagrófar tarraingt randamach (féach mír 2) chun scoileanna a roghnú chun páirt a ghlacadh sa chomórtas as measc na scoileanna sin atá cláraithe.

Ina dhiaidh sin, féadfaidh an scoil a roghnaíodh idir beirt agus cúigear daltaí a roghnú chun páirt a ghlacadh sa chomórtas agus ní mór a n-ainmneacha agus a bpéirí teangacha a chlárú sa bhunachar sonraí faoin 21 Samhain 2016 ar a dhéanaí(mír 3).

Is iad na scoileanna a bheidh freagrach as an ócáid a eagrú ar an láthair. Cuimsíonn sé sin na socruithe praiticiúla go léir, e.g. ionad scrúdaithe, foireann agus áiseanna ríomhaireachta cuí a chur ar fáil don ócáid (mír 1.1), agus a chinntiú go reáchtálfar an scrúdú go cóir agus go neamhchlaonta (féach míreanna 1.3, 4 agus 7).

AN SCRÚDÚ AISTRIÚCHÁIN

Beidh an scrúdú féin ar siúl an 24 Samhain 2016. Lá an scrúdaithe, tabharfaidh AS an Aistriúcháin na téacsanna a bheidh le haistriú do na scoileanna. Reáchtáifar na scrúdaithe de réir na socruithe ar leith a dhéanfaidh na scoileanna féin. Ní mór na haistriúcháin a uaslódáil an lá céanna ar bhunachar sonraí atá á bhainistiú ag AS an Aistriúcháin (féach mír 4).

Déanfaidh AS an Aistriúcháin meastóireacht ar na haistriúcháin agus roghnófar aistriúchán buaiteach amháin as gach Ballstát san Aontas (mír 5).

AN SEARMANAS BRONNTA

Tabharfar cuireadh do na buaiteoirí freastal ar shearmanas bronnta sa Bhruiséil in earrach 2017. Íocfaidh AS an Aistriúcháin as na costais taistil agus lóistín do bhuaiteoir amháin, do dhuine fásta tionlacain amháin agus do mhúinteoir amháin as gach Ballstát (féach mír 6).

Ba cheart do na múinteoirí atá i gceannas suíomh gréasáin JT a sheiceáil go rialta le nach gcaillfidh siad aon eolas tábhachtach.

 

AN OBAIR ULLMHÚCHÁIN

1. FÓGAIRT AGUS CLÁRÚ

Is í AS an Aistriúcháin a sheolfaidh an comórtas ar shuíomh gréasáin an chomórtais JT (ec.europa.eu/translatores) an:

1 Meán Fómhair 2016, ag 12.00 meán lae am na Bruiséile.

Má theastaíonn ó do scoil páirt a ghlacadh sa chomórtas, ní mór an fhoirm chlárúcháin ar líne a líonadh (féach mír 1.2).

Trí fhoirm chlárúcháin a chur isteach, tá roinnt gealltanas á ndéanamh ag do scoil (féach mír 1.3).

1.1. Cé na scoileanna atá in ann bheith rannpháirteach?

Seo na critéir a bheidh ar scoileanna a chomhlíonadh:

 • beidh siad lonnaithe i mBallstát;
 • beidh siad aitheanta ag údaráis oideachais Ballstáit amháin nó níos mó;
 • beidh idir beirt agus cúigear daltaí a rugadh in 1999roghnaithe acu;
 • beidh rochtain ar an idirlíon acu;
 • beidh ríomhaire acu atá in ann comhaid PDF a oscailt agus a chló (seolfar na páipéir scrúdaithe agus na bileoga aistriúcháin san fhormáid sin); agus
 • beidh rochtain acu ar scanóir d'fhonn na haistriúcháin a scanadh mar chomhaid PDF chun iad a uaslódáil ar bhunachar sonraí AS an Aistriúcháin. Ní mór é sin a dhéanamh lá an chomórtais.

Meánscoileanna amháin a fhéadfaidh cur isteach ar an gcomórtas . Níl an comórtas oscailte do scoileanna oíche ina mhúintear teangacha ná d'aon chúrsaí teanga cosúla atá neamhéigeantach.

1.2. Clárú

Sula féidir clárú, ní mór don mhúinteoir atá i gceannas cead an phríomhoide a fháil le go mbeidh an scoil páirteach sa chomórtas.

Ní mór an t-eolas seo a leanas a thabhairt sa chlárú (foirm amháin in aghaidh na scoile):

 • ainm agus seoladh na scoile;
 • ainm duine teagmhála amháin; agus
 • seoladh ríomhphoist bailí amháin ar a laghad.

Toisc gurb é an seoladh ríomhphoist seo an t-aon mhodh cumarsáide a bheidh againn leat, le do thoil:

 • seiceáil an bosca ríomhphoist go rialta; agus
 • agus cinntigh nach bhfuil sé lán.

Is féidir clárú idir an 1 Meán Fómhair,12.00 meán lae (am na Bruiséile), agus an 20 Deireadh Fómhair 2016,12.00 meán lae (am na Bruiséile). Ní ghlacfar le foirmeacha a bheidh neamhiomlán nó déanach.

Tabharfar uimhir chlárúcháin do gach scoil a chlárófar agus, níos déanaí, do gach dalta a chlárófar. Ní mór na huimhreacha sin a bheith in aice láimhe agat lá an chomórtais.

1.3. Cén gealltanas a dhéanann do scoil má chláraíonn sí?

Má chuireann scoil foirm chlárúcháin isteach, tá sí ag tabhairt gealltanais go leanfaidh sí rialacha agus treoracha an chomórtais agus, má roghnaítear í, go n-eagróidh sí an scrúdú aistriúcháin sa scoil.

Cuimsítear leis seo:

 • daltaí a rugadh in 1999 a roghnú agus a chlárú;
 • áiseanna cuí agus foireann chuí a chur ar fáil don scrúdú aistriúcháin;
 • na téacsanna foinse cearta le haistriú agus na bileoga aistriúcháin a chló agus a dháileadh;
 • é a chur ar chumas na ndaltaí roghnaithe páirt a ghlacadh sa scrúdú;
 • a chinntiú go bhfuil na daltaí roghnaithe agus a dtuismitheoirí nó a gcaomhnóirí ar an eolas faoi na rialacha agus na treoracha agus go nglacann siad leo;
 • a chinntiú go reáchtálfar an scrúdú go cóir agus go neamhchlaonta; agus
 • má bhíonn an bua ag dalta ó do scoil – laethanta saoire ón scoil a thabhairt dó/di chun dul go dtí an Bhruiséil don searmanas bronnta.

Má roghnaítear do scoil don chomórtas, aontaíonn tú go bhfoilseofar ainm na scoile ar shuíomh gréasáin Juvenes Translatores .

Mura gcomhlíonann an scoil na gealltanais sin d'fhéadfaí í a eisiamh ón gcomórtas.

 

2. ROGHNÚ SCOILEANNA

Déanfar tarraingt leictreonach randamach a eagrú chun scoileanna a roghnú as measc na scoileanna a mbeidh a bhfoirmeacha clárúcháin curtha isteach go cuí acu.

Beidh an líon scoileanna a roghnófar ó gach Ballstát i gcomhréir dhíreach leis an líon suíochán atá ag an mBallstát i bParlaimint na hEorpa, mar a leanas:

BallstátScoileanna
An Ostair18
An Bheilg21
An Bhulgáir17
An Chróit11
An Chipir6
Poblacht na Seice21
An Danmhairg13
An Eastóin6
An Fhionlainn13
An Fhrainc74
An Ghearmáin96
An Ghréig21
An Ungáir21
Éire11
An Iodáil73
An Laitvia8
An Liotuáin11
Lucsamburg6
Málta6
An Ísiltír26
An Pholainn51
An Phortaingéil21
An Rómáin32
An tSlóivéin8
An tSlóvaic13
An Spáinn54
An tSualainn20
An Ríocht Aontaithe73
Iomlán751

Chun críocha an roghnaithe seo, déanfar na scoileanna a ríomh de réir chuóta an Bhallstáit ina bhfuil an scoil lonnaithe. Mar shampla an scoil Spáinneach IES Liceo español ‘Luis Buñuel’ atá suite sa Fhrainc, cuirfear i gcuntas í i gcuóta na Fraince.

Foilseofar liosta na scoileanna a roghnaíodh ar shuíomh gréasáin JT faoi dheireadh mhí Dheireadh Fómhair 2016.

 

3. ROGHNÚ DALTAÍ

Sna rialacha agus sna treoracha seo, tagraíonn na téarmaí ‘dalta’ agus ‘dalta roghnaithe’ do na daltaí ar fad a ainmneoidh na scoileanna a roghnaítear. Féadann gach scoil a roghnaítear idir beirt agus cúigear daltaí a roghnú:

 • daltaí a rugadh in 1999; agus
 • atá cláraithe go cuí ar an rolla i scoil a chomhlíonann na critéir i mír 1.1.

Is é atá mar chuspóir ag riail na bliana breithe coinníollacha comhionanna a chruthú do na córais oideachais éagsúla i dtíortha uile an Aontais. Má tharlaíonn sé nár rugadh dalta in 1999, eisiafar é.
Ní mór don scoil an péire teangacha a roghnaigh gach dalta roghnaithe a thabhairt le fios, is iad sin an teanga óna n-aistreoidh siad agus an teanga a n-aistreoidh siad isteach inti (féach mír 3.4).

3.1. Ainmneacha na ndaltaí agus péirí teangacha

Má roghnaítear do scoil, ní mór duit na daltaí a roghnaigh tú mar ionadaithe thar ceann na scoile a chlárú faoin 21 Samhain 2016 12:00 meán lae ar a dhéanaí. Féadfaidh gach scoil idir beirt agus cúigear daltaí a chlárú ach ainmneacha na ndaltaí agus a bpéirí teangacha roghnaithe a iontráil sa bhunachar sonraí trí nasc a chuirfidh foireann JT chugat ar ríomhphost. Féadfaidh an scoil dalta amháin breise (an séú dalta) a chlárú freisin mar chúltaca sa chás nach mbeadh duine de na daltaí eile a cláraíodh in ann páirt a ghlacadh sa chomórtas, m.sh. de dheasca breoiteachta.

Tar éis an 21 Samhain, ní féidir aon athrú a dhéanamh ar liosta na ndaltaí a d'ainmnigh tú ná ar na péirí teangacha a roghnaigh siad.

Ní mór don scoil a chur in iúl do thuismitheoirí nó do chaomhnóirí gach dalta go mbeidh siad ag glacadh páirt sa chomórtas.

3.2. Cén chaoi a roghnaítear na daltaí?

Féadfaidh na scoileanna a gcritéir féin a leagan síos chun daltaí a roghnú, ach ní mór do na critéir sin a bheith soiléir, cóir agus neamh-idirdhealaitheach. Má mheasann AS an Aistriúcháin gur úsáid scoil critéir a bhí éagórach nó idirdhealaitheach, féadfaidh sí cinneadh a dhéanamh í a chur as an áireamh don chomórtas.

3.3. Cad mar gheall ar chosaint sonraí pearsanta?

Cinnteoidh AS an Aistriúcháin go ndéanfar aon sonraí pearsanta a gheofar a chosaint i gcomhréir leis an dlí is infheidhme.
Déanfar ainmneacha na scoileanna agus ainmneacha na mbuaiteoirí agus a n-aistriúcháin a fhoilsiú (féach mír 5), agus d'fhéadfadh sé go gclúdódh na meáin cuairt na mbuaiteoirí chun na Bruiséile don searmanas bronnta.
Tá breis eolais faoin tslí a chomhlíonfaidh AS an Aistriúcháin a dualgais maidir le cosaint sonraí pearsanta le fáil i bhfoirm eisiúna Juvenes Translatores agus sa ráiteas príobháideachais atá i gceangal léi. Cuirfear na doiciméid sin ar ríomhphost chuig na 28 mbuaiteoir, trína gcuid múinteoirí amháin.

3.4. Péirí teangacha

Féadfaidh gach dalta rogha a dhéanamh aistriú ó theanga oifigiúil ar bith den Aontas Eorpach isteach i dteanga oifigiúil eile ar bith den Aontas Eorpach. Is iad seo teangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh:
an Béarla (EN), an Bhulgáiris (BG), an Chróitis (HR), an Danmhairgis (DA), an Eastóinis (ET), an Fhionlainnis (FI), an Fhraincis (FR), an Ghaeilge (GA), an Ghearmáinis (DE), an Ghréigis (EL), an Iodáilis (IT), an Laitvis (LV), an Liotuáinis (LT), an Mháltais (MT), an Ollainnis (NL), an Pholainnis (PL), an Phortaingéilis (PT), an Rómáinis (RO), an tSeicis (CS), an tSlóivéinis (SL), an tSlóvaicis (SK), an Spáinnis (ES), an tSualainnis (SV) agus an Ungáiris (HU).
Ní mór rogha teangacha gach dalta a thabhairt le fios nuair a chláraítear an dalta (féach mír 3.1) agus ní fhéadfar í a athrú tar éis spriocdháta an 21 Samhain.
Moltar go láidir do dhaltaí aistriú isteach sa teanga dhúchais nó sa teanga is fearr atá acu. Mar sin féin, ní mór don teanga sin a bheith ar cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh a luaitear thuas.

 

SCRÚDÚ AISTRIÚCHÁIN

4. REÁCHTÁIL AN SCRÚDAITHE

Dáilfidh AS an Aistriúcháin na téacsanna foinseacha ar na scoileanna lá an scrúdaithe (an 24 Samhain) i bhfoirm leictreonach amháin (seolfar iad tríd an ríomhphost agus féadfar iad a íoslódáil chomh maith ó shuíomh idirlín JT). Beidh ‘2016’ agus cód na teanga foinsí marcáilte ar bharr na dtéacsanna.

Ní mór an scrúdú aistriúcháin a chur ar siúl an t-am céanna sna scoileanna ar fad atá rannpháirteach, idir 10.00 agus 12.00 meán lae am na Bruiséile. Ní mór an scrúdú a reáchtáil ar láthair na scoile.

Ní mór do na scoileanna gach iarracht a dhéanamh lena chinntiú go ndéanfar an scrúdú go cóir agus go neamhchlaonta. Ní mór do na daltaí oibriú ina n-aonar, níl cead acu bheith ag obair le chéile ná i bhfoirne, agus tá cosc ar chabhair ó mhúinteoirí.

Mar sin féin, féadfaidh scoileanna cead a thabhairt do dhaltaí eile bheith páirteach go neamhoifigiúil (a mhacasamhail de chomórtas a eagrú go hinmheánach nó leas a bhaint as an scrúdú chun measúnú a dhéanamh ar na daltaí, cuir i gcás), ach níor cheart dóibh na haistriúcháin sin a chur chuig AS an Aistriúcháin.

Níl cead ríomhairí ná gléasanna leictreonacha eile a úsáid le linn an scrúdaithe.

Caithfear na haistriúcháin a scríobh de láimh le dúch dubh ar na bileoga aistriúcháin a chuirfidh AS an Aistriúcháin ar fáil agus caithfidh siad a bheith soléite. Cuirfear as an áireamh téacsanna atá doléite agus téacsanna nach bhfuil scríofa ar na bileoga aistriúcháin a chuirfear ar fáil. NÍOR cheart do na daltaí CEANNLITREACHA amháin a úsáid toisc go gcaithfidh na ceartaitheoirí beith in ann a mheas ar baineadh úsáid chuí as ceannlitreacha.

Lá an chomórtais, nuair a bheidh an scrúdú thart ní mór:

 • na haistriúcháin a scanadh agus iad a shábháil mar chomhaid PDF atá soléite agus d'ardchaighdeán (comhad amháin nach mó ná 3MB é do gach aistriúchán — más mó ná sin an comhad bain triail as scanadh dubh agus bán seachas ceann daite); agus
 • an nasc a cuireadh chuig an duine teagmhála sa scoil ar lá an chomórtais a úsáid chun na haistriúcháin a uaslódáil ar bhunachar sonraí JT.

Má bhíonn fadhbanna teicniúla ann nach féidir a shárú, is féidir na haistriúcháin a sheoladh tríd an ríomhphost nó de rogha air sin tríd an bpost cláraithe chuig AS an Aistriúcháin sa Bhruiséil:

Juvenes Translatores
An Coimisiún Eorpach
Direction générale de la traduction/Directoraat-generaal Vertaling
Faoi bhráid: Anna Holmén
G-6 - 06/16
B – 1049 An Bhruiséil
An Bheilg

Mura féidir leat na haistriúcháin a sheoladh mar atá leagtha amach thuas déan teagmháil le foireann JT chun tuilleadh eolais a fháil.

Freagróidh AS an Aistriúcháin ceisteanna, a mhéid is féidir, agus tabharfaidh siad comhairle tríd an ríomhphost.

4.1. Daltaí atá faoi mhíchumas

Ní ceadmhach do scoileanna idirdhealú a dhéanamh ar dhaltaí faoi mhíchumas. Tuigeann foireann JT gur féidir go mbeidh gá bearta speisialta a dhéanamh le go mbeidh deis chóir chothrom ag daltaí atá faoi mhíchumas páirt a ghlacadh sa chomórtas. Más léir duit go mbeidh na bearta speisialta sin ag dul in aghaidh na rialacha (m.sh. má mhoillíonn míchumas scríbhneoireacht dalta an oiread sin gur gá breis ama chun an t-aistriúchán a chríochnú, nó más gá ríomhaire chun go mbeidh dalta in ann páirt a ghlacadh sa chomórtas), ní mór duit teagmháil a dhéanamh le foireann JT, agus cur síos a dhéanamh ar an gcineál míchumais agus ar na socruithe atá beartaithe le gur féidir na socruithe sin a cheadú roimh ré.

4.2. Cé a bheidh i bhfeighil socruithe praiticiúla an scrúdaithe?

Is iad na scoileanna a bheidh freagrach as na scrúduithe a eagrú go praiticiúil ar a láthair féin. Cuimsíonn sin na socruithe praiticiúla uile lá an scrúdaithe, mar atá:

 • a chinntiú go ndéileálfar i gceart leis na téacsanna a chuireann AS an Aistriúcháin chuig an scoil, e.g. gan moill a chur ar chúrsaí ná gan cur isteach ar rúndacht;
 • na daltaí a chruinniú le chéile san ionad scrúdaithe;
 • na téacsanna foinseacha agus na bileoga aistriúcháin a chur ar fáil do na daltaí;
 • deimhin a dhéanamh de go gcláraíonn na daltaí an t-eolas cuí ar na bileoga aistriúcháin: cláruimhir na scoile, tír, uimhir an dalta ar an mbunachar sonraí, péire teangacha, túslitreacha an dalta (ar eagla go gcuirfí na haistriúcháin trí chéile agus iad á n-uaslódáil) agus bliain bhreithe;
 • feitheoireacht a dhéanamh ar na daltaí le linn an scrúdaithe; agus
 • na haistriúcháin a scanadh agus a uaslódáil ar bhunachar sonraí JT, tríd an nasc a sheolfar tríd an ríomhphost (comhad amháin PDF le haghaidh gach aistriúcháin).

Ní mór do na scoileanna bunchóipeanna na n-aistriúchán a choinneáil ar feadh sé mhí.

4.3. An bhfuil cead ag daltaí foclóirí nó cabhair eile a úsáid i rith an scrúdaithe?

Toisc gur uirlis de cheird an aistriúcháin é an foclóir, tá cead ag daltaí foclóirí a úsáid i rith an scrúdaithe – ach leaganacha páipéir amháin. Is féidir foclóirí aonteangacha agus dátheangacha a úsáid.

Níl cead áiseanna leictreonacha d'aon chineál a úsáid – ríomhairí, fóin phóca, leaganacha leictreonacha d'fhoclóirí nó bailiúcháin téarmaí nó uirlisí eile leictreonacha aistriúcháin, etc.

 

5. SCRÚDUITHE A MHEAS AGUS TORTHAÍ A FHOILSIÚ

5.1. Meastóireacht

Déanfaidh painéal d'aistritheoirí agus d'athbhreithneoirí gairmiúla in AS an Aistriúcháin meastóireacht ar gach aistriúchán.

I ndiaidh na meastóireachta, déanfaidh grúpa moltóirí, faoi stiúir Ard-Stiúrthóir AS an Aistriúcháin, an t-aistriúchán is fearr as gach Ballstát a roghnú.

Beidh obair agus pléití an phainéil agus an ghrúpa faoi rún i gcónaí. Ní fhoilseofar marcanna daltaí aonair.

Féadfar gradam speisialta a bhronnadh ar thart ar 10% de na daltaí má bhíonn a gcuid aistriúchán ar fhíor-ardchaighdeán. Cuirfear teastas rannpháirtíochta chuig gach dalta.

Is cinntí críochnaitheacha a bheidh i gcinntí an phainéil agus na moltóirí. Féadfar cóipeanna a dhéanamh de na haistriúcháin agus de na meastóireachtaí a dhéanfar orthu agus iad a úsáid laistigh de hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh i gcomhair oiliúint amach anseo ar an meastóireacht a dhéantar ar haistriúchán.

5.2. Cé na critéir a úsáidfear don mheastóireacht?

Úsáidfidh an painéal critéir dála na gcritéar a úsáidtear in AS an Aistriúcháin chun aistriúcháin a mheas, mar atá:

 • cruinneas;
 • cumas scríobh i gceart (rogha nathanna agus an ghramadach);
 • cumas scríobh go líofa; agus
 • cruthaitheacht na réiteach aistriúcháin.

Féadfaidh an painéal aon aistriúchán a chur as an áireamh má mheasann sé nach ndearnadh an t-aistriúchán sin faoi choinníollacha a bhí cóir agus neamhchlaonta.

5.3. Fógairt na mbuaiteoirí agus an fhoirm eisiúna

Fógrófar liosta na 28 mbuaiteoir faoi thús mhí Feabhra 2017.

Déanfaidh AS an Aistriúcháin foirm eisiúna a sheoladh chuig scoil gach buaiteora, agus beidh ar an scoil í a chló, a shíniú agus a chur ar ais chuig AS an Aistriúcháin sa Bhruiséil – faoin spriocdháta – in éineacht le cóip de phas bailían dalta.

Beidh an fhoirm sínithe acu seo a leanas:

 • an dalta; agus
 • tuismitheoir(í)/caomhnóir(í) an dalta (má bhíonn an dalta faoi bhun 18 mbliana d'aois tráth an tsearmanais bhronnta).

Ar an bhfoirm sin, aontóidh an dalta agus tuismitheoir(í) nó caomhnóir(í) an dalta leis an méid seo a leanas:

 • go mbeidh cead ag an dalta freastal ar an searmanas bronnta sa Bhruiséil;
 • go bhféadfar grianghraif agus fístaifid ón searmanas agus ón gcuairt chun na Bruiséile a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin JT agus ar leathanach Facebook Juvenes Translatores; agus
 • go rachaidh tuismitheoir nó caomhnóir, nó duine fásta a bheidh ceadaithe acu – in éineacht leis an dalta go dtí an searmanas sa Bhruiséil (ní gá sin má bhíonn 18 mbliana d'aois slánaithe ag an dalta ag am sin).

I ráiteas príobháideachaispdf(58 kB) Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  atá ceangailte leis an bhfoirm eisiúna, sonraítear an chaoi a mbaileofar, a bpróiseálfar agus a n-úsáidfear sonraí pearsanta, i gcomhréir dlúth leis an reachtaíocht is infheidhme.

 

SEARMANAS BRONNTA

6. SEARMANAS BRONNTA

Tabharfar cuireadh do na buaiteoirí agus do dhuine fásta tionlacain amháin agus do mhúinteoir amháin i dteannta gach buaiteora, teacht chuig searmanas bronnta sa Bhruiséil.

Má tá an dalta faoi bhun 18 mbliana tráth an tsearmanais, ní mór do thuismitheoir, do chaomhnóir nó do dhuine atá ceadaithe ag an tuismitheoir/caomhnóir an dalta a thionlacan agus freagracht iomlán a ghlacadh as féin agus as an dalta le linn an turais agus a gcuairte ar an mBruiséil.

Ní mór don dalta, don mhúinteoir agus don duine fásta tionlacain na doiciméid taistil a bheidh riachtanach don turas a chur ar fáil.

 

7. COSTAIS

Íocfaidh na scoileanna as na costais a bheidh ar na scrúduithe a eagrú, m.sh. na téacsanna atá le haistriú a chló agus na háiseanna a chur ar fáil don scrúdú.

Íocfaidh an Coimisiún as an searmanas bronnta, agus glanfaidh sé na costais a bhaineann leis na téacsanna a bheidh le haistriú a chur ar fáil agus costais an phróisis mheastóireachta.

Déanfaidh an Coimisiún taisteal (ó thír dhúchais an bhuaiteora go dtí an t-óstán sa Bhruiséil, ach ní le haghaidh turais ghearra mar shampla i dtacsaí chuig an aerfort/stáisiún traenach sa tír tionscnaimh agus uaidh) agus lóistín a eagrú agus íoc astu i leith buaiteoir amháin, múinteoir amháin agus duine fásta tionlacain amháin as gach Ballstát.

 

8. LÉIRMHÍNIÚ AR NA RIALACHA AGUS AR NA TREORACHA

Is léirmhíniú críochnaitheach é léirmhíniú AS an Aistriúcháin ar na rialacha agus ar na treoracha seo.

An bhfuil tuilleadh eolais uait?