Navigointipolku

Säännöt ja ohjeet

JOHDANTO

Euroopan komission käännöstoimen pääosasto järjestää Juvenes Translatores 2015 -käännöskilpailun Euroopan unionissa sijaitseville kouluille. Kilpailun päävaiheet ovat

 • valmisteluvaihe
 • käännöskoe
 • palkintotilaisuus.

Kutakin vaihetta koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja ohjeet esitetään jäljempänä kohdissa 1–8.

VALMISTELUVAIHE

Valmisteluvaiheeseen kuuluvat kilpailusta ilmoittaminen, rekisteröityminen, koulujen valinta, koulujen vastuulla oleva oppilaiden ilmoittaminen kilpailuun sekä paikalliset valmistelut (ks. sääntöjen kohdat 1–3).

Käännöstoimen pääosasto julkaisee kilpailuilmoituksenJuvenes Translatores ‑verkkosivustolla osoitteessa http://ec.europa.eu/translatores.

Koulujen, jotka haluavat osallistua kilpailuun, on rekisteröidyttävä sähköisesti verkkosivustolla 1.9.–20.10.2015 (kohta 1). Rekisteröityminen alkaa ja päättyy kyseisinä päivänä klo 13.00 (Suomen aikaa).

Rekisteröityneiden koulujen joukosta valitaan kilpailuun osallistuvat koulut arpomalla (kohta 2).

Koulut valitsevat kilpailuun 2–5 oppilasta ja ilmoittavat heidän nimensä ja kieliparinsa kilpailun tietokantaan viimeistään 20.11.2015 (kohta 3).

Kukin koulu vastaa kilpailun paikallisista järjestelyistä. Niitä ovat kaikki käytännön järjestelyt, kuten tilojen, henkilöstön ja tarvittavan tietoteknisen infrastruktuurin järjestäminen kilpailua varten (ks. kohta 1.1), sekä sen varmistaminen, että koe toteutetaan oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti (ks. kohdat 1.3, 4 ja 7).

KÄÄNNÖSKOE

Käännöskoe pidetään 26.11.2015. Käännöstoimen pääosasto toimittaa käännettävät tekstit kouluille koepäivänä. Kukin koulu huolehtii sovitun mukaisesti omista koejärjestelyistään. Käännökset on ladattava käännöstoimen pääosaston ylläpitämään tietokantaan saman päivän aikana (ks. kohta 4).

Käännöstoimen pääosasto arvioi käännökset ja valitsee yhden voittajakäännöksen jokaisesta EU:n jäsenmaasta (ks. kohta 5).

PALKINTOTILAISUUS

Voittajat kutsutaan Brysselissä keväällä 2016 järjestettävään palkintotilaisuuteen. Käännöstoimen pääosasto korvaa matka- ja majoituskustannukset voittajalle, yhdelle mukana matkustavalle aikuiselle ja yhdelle opettajalle jokaisesta jäsenmaasta (ks. kohta 6).

Kaikki kilpailua koskevat tärkeät tiedot julkaistaan Juvenes Translatores ‑verkkosivustolla. Vastuuopettajien kannattaa käydä sivustolla säännöllisesti, jotta tärkeitä tietoja ei jää saamatta.

 

VALMISTELUVAIHE

1. KILPAILUILMOITUS JA REKISTERÖITYMINEN

Käännöstoimen pääosasto julkaisee kilpailuilmoituksen Juvenes Translatores ‑verkkosivustolla (http://ec.europa.eu/translatores):

1.9.2015 klo 13.00 Suomen aikaa.

Koulujen, jotka haluavat osallistua kilpailuun, on ilmoittauduttava täyttämällä sähköinen rekisteröitymislomake (ks. kohta 1.2).

Rekisteröityessään koulu sitoutuu tiettyihin sääntöihin ja toimiin (ks. kohta 1.3).

1.1. Mitkä koulut voivat osallistua?

Koulun on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • koulu sijaitsee jossakin EU:n jäsenmaassa
 • koulu on yhden tai useamman jäsenmaan opetusviranomaisten hyväksymä oppilaitos
 • koulu valitsee kilpailuun 2–5 oppilasta, jotka ovat syntyneet vuonna 1998
 • koululla on internet-yhteys
 • koulun tietokoneilla voi avata ja tulostaa pdf-tiedostoja (käännettävät tekstit ja käännöslomakkeet lähetetään pdf-muodossa)
 • koululla on käytössään skanneri, jolla se voi skannata käännökset pdf-tiedostoina ja sitten tallentaa ne käännöstoimen pääosaston tietokantaan. Tämä on tehtävä kilpailupäivänä.
1.2. Rekisteröityminen

Vastuuopettajan on ennen rekisteröitymistä varmistettava, että koulun rehtori hyväksyy kilpailuun osallistumisen.

Kukin koulu saa jättää vainyhden rekisteröitymislomakkeen. Rekisteröitymisen yhteydessä on ilmoitettava

 • koulun nimi ja osoite
 • yhden yhteyshenkilön nimi
 • sähköpostiosoite (vähintään yksi).

Yhteydenottoihin käytetään vain tätä sähköpostiosoitetta, joten yhteyshenkilön on

 • seurattava saapuvia sähköposteja säännöllisesti
 • varmistettava, että postilaatikkoon mahtuu uusia viestejä.

Rekisteröitymisaika on 1.9.2015 klo 13.00 (Suomen aikaa) – 20.10.2015 klo 13.00 (Suomen aikaa). Puutteellisia tai myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä.

Rekisteröityneet koulut saavat rekisteröintinumeron – ja myöhemmässä vaiheessa myös kukin kilpailuun ilmoitettu oppilas saa rekisteröintinumeron. Nämä numerot on oltava saatavilla kilpailupäivänä.

1.3. Mihin koulu sitoutuu rekisteröitymällä?

Rekisteröityessään kilpailuun koulu sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä ja ohjeita ja – jos se valitaan mukaan kilpailuun – järjestämään koulussa käännöskokeen.

Tämä pitää sisällään seuraavaa:

 • vuonna 1998 syntyneiden oppilaiden valinta ja rekisteröinti
 • sopivien tilojen ja henkilöstön järjestäminen käännöskoetta varten
 • käännettävien tekstien ja käännöslomakkeiden tulostaminen ja jakaminen oikein
 • huolehtiminen siitä, että valitut oppilaat voivat osallistua kokeeseen
 • koeolosuhteiden tasapuolisuuden ja puolueettomuuden varmistaminen
 • vapaan myöntäminen oppilaalle Brysselin palkintotilaisuuteen osallistumista varten, jos oppilas valitaan yhdeksi kilpailun voittajista.

Lisäksi koulu suostuu siihen, että jos se valitaan kilpailuun, sen nimi julkaistaan Juvenes Translatores -verkkosivustolla.

Jos koulu ei noudata kohdan 1.3 mukaisia sitoumuksiaan, se voidaan sulkea pois kilpailusta.

 

2. KOULUJEN VALINTA

Kilpailuun osallistuvat koulut valitaan sähköisellä arvonnalla niiden koulujen joukosta, jotka ovat ajoissa toimittaneet asianmukaisesti täytetyn rekisteröintilomakkeen.

Kustakin jäsenvaltiosta valittavien koulujen määrä on sama kuin jäsenvaltion paikkaluku Euroopan parlamentissa.

JäsenvaltioOppilaitokset
Itävalta18
Belgia21
Bulgaria17
Kroatia11
Kypros6
Tšekki21
Tanska13
Viro6
Suomi13
Ranska74
Saksa96
Kreikka21
Unkari21
Irlanti11
Italia73
Latvia8
Liettua11
Luxemburg6
Malta6
Alankomaat26
Puola51
Portugali21
Romania32
Slovakia8
Slovenia13
Espanja54
Ruotsi20
Yhdistynyt kuningaskunta73
Yhteensä751

Koulut luetaan kuuluviksi sijaintivaltionsa kiintiöön. Esimerkiksi Ranskassa sijaitseva espanjalainen koulu IES Liceo español "Luis Buñuel" lasketaan kuuluvaksi Ranskan kiintiöön.

Valittujen koulujen luettelo julkaistaan Juvenes Translatores -verkkosivustolla lokakuun 2015 lopussa.

 

3. OPPILAIDEN VALINTA

Näissä säännöissä ja ohjeissa tarkoitetaan "oppilaalla" ja "valitulla oppilaalla" kaikkia arpomalla valittujen koulujen edustajikseen valitsemia oppilaita. Kustakin valitusta koulusta voi kilpailuun osallistua 2–5 oppilasta, joiden on oltava

 • vuonna 1998 syntyneitä sekä
 • virallisesti kirjoilla oppilaitoksessa, joka täyttää kohdassa 1.1 mainitut edellytykset.

Syntymävuotta koskevan säännön tarkoituksena on, että kaikkien EU-maiden koulutusjärjestelmiä kohdellaan tasavertaisesti. Jos valituksi tullut osallistuja ei ole syntynyt vuonna 1998, hänet hylätään kilpailusta.

Koulun on ilmoitettava kunkin kilpailijan valitsema kielipari eli mistä kielestä ja mihin kieleen hän kääntää (ks. kohta 3.4).

3.1. Oppilaiden nimet ja kieliparit

Valittujen koulujen on rekisteröitävä kilpailuun edustajikseen valitsemansa oppilaat viimeistään 20.11.2015. Kukin koulu voi rekisteröidä 2–5 oppilasta. Rekisteröinti tapahtuu ilmoittamalla kunkin oppilaan nimi ja hänen valitsemansa kielipari kilpailun tietokantaan. Juvenes Translatores -tiimi lähettää sähköpostitse linkin, jonka kautta rekisteröinti tehdään. (Koulut voivat rekisteröidä myös kuudennen oppilaan varaoppilaaksi sitä varalta, että joku viidestä rekisteröidystä oppilaasta ei voi osallistua kilpailuun esimerkiksi sairauden vuoksi.)

Koulujen tekemä oppilasvalinta ja oppilaiden tekemä kielivalinta ovat lopullisia 20.11.2015, eikä niitä voi sen jälkeen enää muuttaa.

Koulun on ilmoitettava kunkin kilpailuun osallistuvan oppilaan vanhemmille tai huoltajille oppilaan osallistumisesta kilpailuun.

3.2. Miten oppilaat valitaan?

Koulut voivat määritellä omat valintaperusteensa, joiden on oltava selkeät, oikeudenmukaiset ja syrjimättömät. Jos käännöstoimen pääosasto katsoo, että koulu on käyttänyt epäoikeudenmukaisia tai syrjiviä valintaperusteita, koulu voidaan sulkea pois kilpailusta.

3.3. Miten henkilötiedot suojataan?

Käännöstoimen pääosasto huolehtii siitä, että kaikki toimitetut henkilötiedot suojataan asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Koulujen nimet sekä kansallisten voittajien nimet ja heidän käännöksensä julkaistaan (ks. kohta 5). Lisäksi tiedotusvälineissä voidaan julkaista reportaaseja voittajien matkasta Brysseliin palkintotilaisuuteen.

Lisätietoa siitä, miten käännöstoimen pääosasto huolehtii henkilötietojen suojasta, on Juvenes Translatores -kilpailun henkilötietoja koskevassa käyttöoikeuden luovutuslomakkeessa ja tietosuojaperiaatteissa. Ne lähetetään sähköpostitse kilpailun 28 voittajalle heidän opettajiensa kautta.

3.4. Kieliparit

Jokainen oppilas voi kääntää mistä tahansa Euroopan unionin virallisesta kielestä mihin tahansa toiseen Euroopan unionin viralliseen kieleen. EU:n viralliset kielet ovat:

bulgaria (BG), englanti (EN), espanja (ES), hollanti (NL), iiri (GA), italia (IT), kreikka (EL), kroaatti (HR), latvia (LV), liettua (LT), malta (MT), portugali (PT), puola (PL), ranska (FR), romania (RO), ruotsi (SV), saksa (DE), slovakki (SK), sloveeni (SL), suomi (FI), tanska (DA), tšekki (CS), unkari (HU) ja viro (ET).

Kunkin oppilaan kielivalinta on ilmoitettava, kun oppilas rekisteröidään (ks. kohta 3.1), eikä sitä voi muuttaa 20.11.2015 jälkeen.

On erittäin suositeltavaa, että oppilaat kääntävät äidinkieleensä tai vahvimpaan kieleensä.

 

KÄÄNNÖSKOE

4. KOEJÄRJESTELYT

Käännöstoimen pääosasto toimittaa käännettävät tekstit kouluille koepäivänä 26.11.2015 yksinomaan sähköisessä muodossa (ne joko lähetetään sähköpostitse tai ladataan verkkosivustolta). Käännettävien tekstien ylälaitaan on merkitty vuosiluku 2015 sekä käännettävän lähdekielen tunnus.

Käännöskoe on pidettävä samanaikaisesti kaikissa osallistuvissa kouluissa klo 11.00–13.00 Suomen aikaa. Koe on järjestettävä koulun tiloissa.

Koulujen on parhaansa mukaan pyrittävä varmistamaan, että kokeen olosuhteet ovat tasapuoliset ja puolueettomat. Kunkin oppilaan on työskenneltävä itsenäisesti – ei pareittain eikä ryhmittäin – eivätkä opettajat saa auttaa osallistujia.

Koulut voivat sallia useampien oppilaiden epävirallisen osallistumisen (ja esimerkiksi järjestää rinnakkaisen, koulun sisäisen kilpailun tai käyttää koetta oppilasarviointiin), mutta näitä oppilaiden käännöksiä ei lähetetä käännöstoimen pääosastoon.

Kokeessa ei saa käyttää tietokoneita eikä muita elektronisia laitteita.

Käännökset on kirjoitettava käsin ja mustalla musteella käännöslomakkeille, jotka käännöstoimen pääosasto on toimittanut tätä varten. Käsialan on oltava selkeää. Epäselvästi kirjoitetut käännökset ja käännökset, joita ei ole kirjoitettu käännöslomakkeelle, hylätään.

Koulujen on käännöskokeen jälkeen samana päivänä

 • skannattava ja tallennettava pdf-muodossa. Tallennetun tiedoston on oltava hyvälaatuinen ja lukukelpoinen. Kukin käännös tallennetaan omana tiedostonaan, joka on kooltaan enintään 3 MB. Jos tiedosto on sitä suurempi, kannattaa kokeilla sen skannaamista mustavalkoisena eikä värillisenä)
 • ladattava tiedostot Juvenes Translatores -tietokantaan, johon pääsee koulun yhteyshenkilölle lähetettävästä linkistä.

Jos ilmenee ylitsepääsemättömiä teknisiä ongelmia, käännökset voi lähettää sähköpostitse tai kirjattuna kirjeenä käännöstoimen pääosastoon Brysseliin osoitteeseen:

Juvenes Translatores
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Anna Holmén
G-6 - 06/16
1049 Brussels
Belgia

Jos koulu ylivoimaisen esteen vuoksi ei kykene lähettämään kilpailukäännöksiä edellä esitetyn mukaisesti, koulun on pyydettävä ohjeita Juvenes Translatores -tiimiltä.

Käännöstoimen pääosasto myös mahdollisuuksiensa mukaan vastaa kysymyksiin ja antaa neuvoja sähköpostitse.

4.1. Vammaiset oppilaat

Koulut eivät saa syrjiä vammaisia oppilaita. Juvenes Translatores -tiimi on tietoinen siitä, että erityisjärjestelyt voivat olla tarpeen, jotta vammaisilla oppilailla on tasavertainen ja reilu mahdollisuus osallistua kilpailuun. Jos koulu katsoo, että oppilaan vamman vaatimat erityisjärjestelyt ovat kilpailun sääntöjen vastaisia (esimerkiksi vamma hidastaa kirjoittamista niin paljon, että oppilas tarvitsee lisäaikaa, tai oppilas tarvitsee tietokonetta voidakseen osallistua kilpailuun), koulun on ilmoitettava asiasta Juvenes Translatores -tiimille, selostettava vamman laatu ja ehdotetut järjestelyt, jotta järjestelyille voidaan antaa lupa etukäteen.

4.2. Kuka huolehtii kokeen käytännön järjestelyistä?

Koulut vastaavat kilpailun järjestelyistä omissa tiloissaan. Niihin kuuluvat kaikki käytännön järjestelyt koepäivänä. Koulut

 • varmistavat, että käännöstoimen pääosaston lähettämiä tekstejä käsitellään asianmukaisesti, ts. aiheuttamatta viivästyksiä ja vaarantamatta luottamuksellisuutta
 • huolehtivat oppilaiden kutsumisesta koolle koepaikalle
 • toimittavat kullekin oppilaalle käännettävän tekstin ja käännöslomakkeita
 • varmistavat, että oppilaat kirjoittavat käännöslomakkeisiin tarvittavat tiedot: koulun rekisteröintinumero, maa, oppilaan rekisteröintinumero, kielipari, oppilaan nimikirjaimet (varotoimi siltä varalta, että käännökset sekaantuvat, kun ne ladataan tietokantaan), oppilaan syntymävuosi
 • valvovat oppilaita kokeen aikana
 • skannaavat ja lataavat käännökset Juvenes Translatores -tietokantaan, johon pääsee sähköpostitse lähetetyn linkin kautta (kukin käännös ladataan omana pdf-tiedostonaan).

Koulujen on säilytettävä alkuperäiset käännökset kuuden kuukauden ajan.

4.3. Voivatko oppilaat käyttää kokeessa sanakirjoja tai muita apuvälineitä?

Sanakirjat ovat kääntäjän ammattiin kuuluvia työkaluja, joten oppilaat saavat käyttää niitä kokeessa. Kuitenkin vain painetut sanakirjat ovat sallittuja.

Mitään sähköisiä apuvälineitä, kuten tietokoneita, matkapuhelimia, elektronisia sanakirjoja ja termikokoelmia tai muita sähköisiä käännöstyökaluja, ei saa käyttää.

 

5. KÄÄNNÖSTEN ARVIOINTI JA JULKAISEMINEN

5.1. Arviointi

Jokaisen käännöksen arvioi käännöstoimen pääosaston kääntäjistä ja käännösten tarkastajista muodostuva paneeli.

Arvioinnin perusteella tuomaristo, jonka puheenjohtajana toimii käännöstoimen pääosaston pääjohtaja, valitsee jokaisen jäsenmaan parhaan käännöksen.

Paneelin ja tuomariston työskentely ja keskustelut ovat luottamuksellisia. Käännösten arviointeja ei julkaista.

Noin 10 % osallistujista voi saada kunniamaininnan erityisen korkeatasoisesta käännöksestä. Kaikille osallistujille toimitetaan osallistumistodistus.

Paneelin ja tuomariston päätökset ovat lopullisia.

5.2. Arviointiperusteet

Paneeli käyttää samanlaisia arviointiperusteita kuin arvioitaessa käännöstoimen pääosastossa tehtyjä käännöksiä, kuten

 • käännöksen oikeellisuus ja tarkkuus
 • oikeakielisyys (ilmausten valinta ja kieliopin hallinta)
 • tekstin sujuvuus
 • käännösratkaisujen luovuus.

Paneeli voi hylätä käännöksen, jos se uskoo, että sitä ei ole tuotettu tasapuolisissa ja puolueettomissa olosuhteissa.

5.3. Voittajien julistaminen ja henkilötietoja koskeva käyttöoikeuden luovutuslomake

Luettelo 28 voittajasta julkistetaan helmikuun 2016 alussa.

Käännöstoimen pääosasto lähettää sähköpostitse voittajan koululle henkilötietoja koskevan käyttöoikeuden luovutuslomakkeen. Koulun on huolehdittava lomakkeen tulostamisesta, allekirjoittamisesta ja toimittamisesta takaisin käännöstoimen pääosastoon Brysseliin määräaikaan mennessä. Samalla on toimitettava kopio oppilaan voimassa olevasta henkilötodistuksesta.

Lomakkeessa on oltava

 • oppilaan allekirjoitus
 • koulun rehtorin allekirjoitus
 • oppilaan vanhemman/vanhempien tai huoltajan/huoltajien allekirjoitus (jos oppilas on alle 18-vuotias palkintomatkan aikaan).

Lomakkeella oppilas ja hänen vanhempansa tai huoltajansa antavat suostumuksensa siihen, että

 • oppilas saa matkustaa Brysseliin palkintotilaisuuteen
 • valokuvia ja videonauhoitteita palkintotilaisuudesta ja Brysselin vierailusta voidaan julkaista Juvenes Translatores -kilpailun sivustolla ja Facebook-sivulla
 • vanhempi tai huoltaja tai joku muu näiden valtuuttama täysi-ikäinen henkilö matkustaa oppilaan kanssa Brysselin palkintotilaisuuteen (ei tarvita, jos oppilas on 18-vuotias palkintomatkan aikaan).

Henkilötietojen luovutuslomakkeen liitteenä olevissa tietosuojaperiaatteissapdf(58 kB) Näytä edellisen linkin kieliversiot  kerrotaan yksityiskohtaisesti, miten henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiaa koskevaa lainsäädäntöä täsmällisesti noudattaen.

 

PALKINTOTILAISUUS

6. PALKINTOTILAISUUS

Voittajat sekä opettaja ja toinen aikuinen henkilö kutakin voittajaa kohti kutsutaan Brysselissä järjestettävään palkintotilaisuuteen. Palkinnot jakaa Euroopan komission varapuheenjohtaja Kristalina Georgieva.

Jos voittaja on alle 18-vuotias palkintotilaisuuden aikaan, hänen mukanaan on oltava vanhempi tai huoltaja tai näiden valtuuttama täysi-ikäinen henkilö, joka kantaa täyden vastuun molemmista henkilöistä Brysseliin matkustamisen ja siellä oleskelun aikana.

Oppilaan, opettajan ja mukana matkustavan henkilön on hankittava matkaa varten tarvitsemansa matkustusasiakirjat.

 

7. KUSTANNUKSET

Koulut vastaavat kustannuksista, jotka aiheutuvat kilpailujärjestelyistä niiden tiloissa (esim. käännettävien tekstien tulostus ja koetilojen järjestäminen).

Euroopan komissio kustantaa palkintotilaisuuden sekä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat käännettävien tekstien toimittamisesta ja käännösten arvioinnista.

Euroopan komissio järjestää ja maksaa matkat (asuinmaasta Brysseliin – lukuun ottamatta lyhyitä siirtymisiä, kuten taksi lentokentälle) ja majoituksen yhdelle oppilaalle, yhdelle opettajalle ja yhdelle mukana matkustavalle aikuiselle jokaisesta jäsenmaasta.

 

8. SÄÄNTÖJEN JA OHJEIDEN TULKITSEMINEN

Käännöstoimen pääosaston tulkinta näistä säännöistä ja ohjeista on lopullinen.

Lisätietoja