Navigatsioonitee

Reeglid ja juhtnöörid

SISSEJUHATUS

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat korraldab Euroopa Liidu koolidele tõlkevõistluse Juvenes Translatores 2016. Võistluse peamised etapid on järgmised:

 • ettevalmistused;
 • tõlketest; ja
 • auhindade üleandmine.

Iga etapi üksikasjalikud reeglid ja juhtnöörid on esitatud allpool punktides 1–8.

ETTEVALMISTUSED

Ettevalmistused hõlmavad võistluse väljakuulutamist, registreerumist, koolide väljavalimist, õpilaste registreerimist koolide poolt ning ettevalmistusi kohapeal (vt punktid 1–3).

Kirjaliku tõlke peadirektoraat kuulutab võistluse väljaJuvenes Translatorese veebisaidil: ec.europa.eu/translatores

Osaleda soovivad koolid peavad registreeruma veebisaidil elektrooniliselt ajavahemikus 1. september kuni 20. oktoober 2016 (punkt 1). Registreerumine algab ja lõpeb nimetatud kuupäevadel kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

Registreerunud koolide hulgast valitakse loosi teel (punkt 2) välja need koolid, kes võistlusel osalevad.

Iga väljavalitud kool peab valima kaks kuni viis õpilast võistlusel osalema ning sisestama võistlejate nimed ja vastavad keelekombinatsioonid andmebaasi hiljemalt 21. novembriks 2016 (punkt 3).

Koolid vastutavad ürituse kohapealse korraldamise eest. Siia hulka kuuluvad kõik praktilised ettevalmistused, nt ruumide, personali ja asjakohase IT infrastruktuuri võimaldamine ürituse korraldamiseks (vt punkt 1.1) ning selle tagamine, et võistlus toimuks ausalt ja erapooletutes tingimustes (punktid 1.3, 4 ja 7).

TÕLKETEST

Tõlketest toimub 24. novembril 2016. Kirjaliku tõlke peadirektoraat esitab koolidele tõlgitavad tekstid testi toimumispäeval. Igas koolis toimub test kooli enda poolt korraldatud viisil. Tõlked tuleb samal kuupäeval üles laadida andmebaasi, mida haldab kirjaliku tõlke peadirektoraat (punkt 4).

Kirjaliku tõlke peadirektoraat hindab tõlkeid ja valib igast ELi liikmesriigist välja ühe võidutöö (punkt 5).

AUHINDADE ÜLEANDMINE

Võitjad kutsutakse 2017. aasta kevadel Brüsselis toimuvale auhinnatseremooniale. Kirjaliku tõlke peadirektoraat tasub igast liikmesriigist ühe võitja ja teda saatva täiskasvanu ning ühe õpetaja reisi- ja majutuskulud (vt punkt 6).

Vastutavad õpetajad peaksid regulaarselt kontrollima Juvenes Translatorese veebisaiti, et olulisest teabest mitte ilma jääda

 

ETTEVALMISTUSED

1. VÕISTLUSE TEADE JA REGISTREERUMINE

Kirjaliku tõlke peadirektoraat kuulutab võistluse välja Juvenes Translatorese veebisaidil (ec.europa.eu/translatores)

1. septembril 2016 kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

Kui teie kool soovib osaleda, peate täitma veebipõhise registreerimisvormi (vt punkt 1.2).

Registreerumisega võtab teie kool endale teatavad kohustused (vt punkt 1.3).

1.1. Millised koolid võivad osaleda?

Koolid peavad:

 • asuma mõnes ELi liikmesriigis;
 • olema tunnustatud ühe või mitme liikmesriigi haridusala ametivõimude poolt;
 • valima kaks kuni viis õpilast, kes on sündinud 1999. aastal;
 • omama internetiühendust;
 • omama arvuteid, mis avavad ja trükivad PDF-faile (tõlketestid ja -lehed saadetakse selles vormingus) ning
 • omama juurdepääsu skannerile, et tõlked skaneerida PDF-failidena ning need hiljem üles laadida kirjaliku tõlke peadirektoraadi andmebaasi. Seda tuleb teha võistluse päeval.

Kool peab olema keskkool. Võistlus ei ole avatud õhtukoolidele, kus õpetatakse keeli või sarnaseid mittekohustuslikke keelekursusi.

1.2. Registreerumine

Enne registreerumist peab vastutav õpetaja saama direktori heakskiidu kooli osalemiseks võistlusel.

Registreerumisel (ainult üks vorm kooli kohta) peate esitama järgmised andmed:

 • kooli nimi ja aadress;
 • ühe kontaktisiku nimi; ning
 • vähemalt üks kehtiv e-posti aadress.

Kuna saame teiega ühendust võtta vaid selle e-posti aadressi vahendusel, siis palun:

 • kontrollige postkasti regulaarselt ning
 • veenduge, et see ei oleks täis.

Registreerumine toimub alates 1. septembrist kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) kuni 20. oktoobrini 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi). Puudulikult täidetud või hilinenud vorme vastu ei võeta.

Registreeritud koolidele (ning hiljem ka registreeritud õpilastele) määratakse registreerimisnumbrid. Need numbrid peavad teil olema võistluspäeval käepärast.

1.3. Millised kohustused võtab teie kool endale registreerudes?

Registreerimisvormi esitamisel võtab teie kool kohustuse järgida võistluse reegleid ja täita juhtnööre ning – juhul kui ta valitakse osalema – korraldada koolis tõlketest.

See hõlmab järgmist:

 • 1999. aastal sündinud õpilaste valimine ja registreerimine;
 • vajalike ruumide, vahendite ja personali tagamine tõlketesti korraldamiseks;
 • tõlgitavate algtekstide ja tõlkelehtede väljatrükkimine ning laialijaotamine;
 • valitud õpilastele testil osalemise võimaldamine;
 • selle tagamine, et valitud õpilased ja nende vanemad või hooldajad tutvuksid ning nõustuksid kõnealuste reeglite ja juhtnööridega;
 • selle tagamine, et test toimuks ausates ja erapooletutes tingimustes ning
 • loa andmine õpilasele koolist puudumiseks, et ta saaks minna Brüsselisse auhinnatseremooniale, kui ta osutub võistluse üheks võitjaks.

Teie kool nõustub ka sellega, et valituks osutumisel avaldatakse kooli nimi Juvenes Translatorese veebisaidil.

Kui teie kool ei täida loetletud kohustusi, võidakse teie kool võistluselt kõrvaldada.

 

2. KOOLIDE VALIMINE

Nõuetekohaselt registreerunud koolide hulgast valitakse elektroonilise loosi teel võistlusel osalevad koolid.

Igast liikmesriigist valitud koolide arv on võrdne kohtade arvuga, mis sellel liikmesriigil on Euroopa Parlamendis:

LiikmesriikKoolid
Austria18
Belgia21
Bulgaaria17
Horvaatia11
Küpros6
Tšehhi Vabariik21
Taani13
Eesti6
Soome13
Prantsusmaa74
Saksamaa96
Kreeka21
Ungari21
Iirimaa11
Itaalia73
Läti8
Leedu11
Luksemburg6
Malta6
Madalmaad26
Poola51
Portugal21
Rumeenia32
Sloveenia8
Slovakkia13
Hispaania54
Rootsi20
Ühendkuningriik73
Kokku751

Valiku tegemisel arvatakse iga kool selle liikmesriigi kvoodi hulka, kus ta asub. Näiteks Prantsusmaal asuv hispaania kool IES Liceo español „Luis Buñuel” läheb arvesse Prantsusmaa koolina.

Valitud koolide nimekiri avaldatakse JT veebisaidil 2016. aasta oktoobri lõpuks.

 

3. ÕPILASTE VALIMINE

Käesolevates reeglites ja juhtnöörides tähistavad mõisted „õpilane” ning „valitud õpilane” kõiki valitud koolide poolt osalema esitatud õpilasi. Igast valitud koolist võib osaleda kaks kuni viis õpilast, kes peavad:

 • olema sündinud 1999. aastal ja
 • olema sellise kooli õpilaste nimekirjas, mis täidab punktis 1.1 nimetatud kriteeriume.

Sünniaastat käsitleva reegli eesmärk on luua võrdsed tingimused kõigi liikmesriikide haridussüsteemide puhul. Kui selgub, et õpilane ei ole sündinud 1999. aastal, jäetakse ta võistluselt välja.
Kool peab märkima keelekombinatsiooni, mille iga valitud õpilane on valinud, s.o tõlketöö lähte- ja sihtkeele (vt punkt 3.4).

3.1. Õpilaste nimed ja keelekombinatsioonid

Kui teie kool osutub valituks, peate tõlkevõistlusele valitud õpilased registreerima hiljemalt 21. novembri 2016 kella 12.00-ks (Brüsseli aja järgi). Iga kool saab registreerida kaks kuni viis õpilast, sisestades andmebaasi nende nimed ja valitud keelekombinatsioonid JT meeskonna poolt e-kirjaga saadetava lingi kaudu. (Võite registreerida ka kuuenda õpilase varuvõistlejana juhuks, kui mõni esialgselt registreeritud õpilastest ei saa võistlusel osaleda nt haiguse tõttu.)

Pärast 21. novembrit ei ole enam võimalik muuta võistlusel osalema valitud õpilaste nimekirja ega nende valitud keelekombinatsioone.

Kool peab teatama iga õpilase vanema(te)le või hooldaja(te)le õpilase osalemisest võistlusel.

3.2. Kuidas õpilasi valida?

Koolid võivad kehtestada oma kriteeriumid osalevate õpilaste valimiseks, kuid need peavad olema selged, õiglased ning mittediskrimineerivad. Kui kirjaliku tõlke peadirektoraat on seisukohal, et mõni kool on kasutanud ebaõiglasi või diskrimineerivaid kriteeriume, võib ta otsustada selle kooli võistluselt välja jätta.

3.3. Kuidas on lood isikuandmete kaitsega?

Kirjaliku tõlke peadirektoraat tagab, et kõiki saadud isikuandmeid kaitstakse vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele.
Koolide ja liikmesriikide võitjate nimed ning nende tõlked kuuluvad avaldamisele (vt punkt 5). Lisaks võidakse meedias kajastada võitjate viibimist auhinnatseremoonial Brüsselis.
Üksikasjalikum teave selle kohta, kuidas kirjaliku tõlke peadirektoraat täidab oma kohustusi seoses isikuandmete kaitsega, on esitatud tõlkevõistluse Juvenes Translatores loa vormil ja isikuandmete kaitse avalduses- Need dokumendid saadetakse e-postiga ainult 28 võitjale nende õpetajate vahendusel.

3.4. Keelekombinatsioonid

Iga õpilane võib omal valikul tõlkida mis tahes Euroopa Liidu ametlikust keelest mõnda teise ELi ametlikku keelde. Need keeled on:
bulgaaria (BG), eesti (ET), hispaania (ES), hollandi (NL), horvaadi (HR), iiri (GA), inglise (EN), itaalia (IT), kreeka (EL), leedu (LT), läti (LV), malta (MT), poola (PL), portugali (PT), prantsuse (FR), rootsi (SV), rumeenia (RO), saksa (DE), slovaki (SK), sloveeni (SL), soome (FI), taani (DA), tšehhi (CS) ja ungari (HU) keel.
Iga õpilase keelekombinatsioonid tuleb märkida ära õpilase registreerimisel (vt punkt 3.1) ning neid ei saa enam pärast 21. novembrit muuta.
Soovitame tungivalt, et õpilased tõlgiksid oma emakeelde või keelde, mida nad kõige paremini valdavad. Siiski peab see olema üks eespool loetletud ELi ametlikest keeltest.

 

TÕLKETEST

4. TESTI LÄBIVIIMINE

Tõlketesti toimumise päeval (24. novembril) jagab kirjaliku tõlke peadirektoraat koolidele tõlgitavad algtekstid ainult elektroonilisel kujul (e-postiga ja allalaadimiseks JT veebisaidilt). Tõlgitavate tekstide ülaserva on märgitud aasta „2016” ning lähtekeele kood.

Tõlkimine peab toimuma kõigis osalevates koolides üheaegselt kell 10.00–12.00 Brüsseli aja järgi. Tõlkevõistlus peab toimuma kooli ruumides.

Koolid peavad tegema kõik võimaliku, et test toimuks ausalt ja erapooletutes tingimustes. Õpilased peavad töötama iseseisvalt, mitte paaride ega rühmadena, ning õpetajad ei tohi neid aidata.

Koolid võivad lubada teistel õpilastel mitteametlikult tõlketestist osa võtta (ja võivad näiteks korraldada paralleelse koolisisese võistluse või kasutada seda õpilaste hindamiseks), kuid nende tõlketöid palume kirjaliku tõlke peadirektoraadile mitte saata.

Võistluse käigus ei või kasutada arvuteid ega muid elektroonilisi vahendeid.

Tõlketööd peavad olema kirjutatud käsitsi musta pastapliiatsiga kirjaliku tõlke peadirektoraadi poolt võimaldatud tõlkelehtedel ning need peavad olema loetavad. Loetamatud tekstid ja mitte tõlkelehtedel esitatud tekstid kõrvaldatakse võistluselt. Õpilased EI TOHIKS kirjutada vaid SUURTÄHTEDEGA, kuna hindajad peavad saama hinnata, kas suurtähti on nõuetekohaselt kasutatud.

Samal päeval pärast võistlust tuleb:

 • tõlked skaneerida ja need salvestada loetavate kvaliteetsete PDF-failidena (iga tõlke kohta üks fail, mille maksimumsuurus on 3 MB – kui fail on suurem, proovige see skaneerida must-valgena, mitte värvilisena) ning
 • laadida need üles JT andmebaasi, kasutades selleks kooli poolt määratud kontaktisikule saadetud linki.

Püsivate tehniliste probleemide korral võib tõlked saata e-posti teel või tähtsaadetisena kirjaliku tõlke peadirektoraadile Brüsselis:

Juvenes Translatores
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Anna Holmén
G-6 - 06/16
1049 Brussels
Belgia

Juhul, kui tekib koolist mittesõltuvaid takistusi, mis ei võimalda teil tõlkeid nõuetekohaselt saata, võtke palun juhtnööride saamiseks ühendust JT meeskonnaga.

Nii palju kui võimalik, püüab kirjaliku tõlke peadirektoraat vastata ka küsimustele ja anda nõu e-posti teel.

4.1. Puuetega õpilased

Koolid ei tohi diskrimineerida puuetega õpilasi. JT meeskond on teadlik sellest, et puuetega õpilaste õiglaseks ning võrdsete võimalustega võistlusel osalemiseks võivad osutuda vajalikuks erikorraldused. Kui leiate, et vajalikud erimeetmed on reeglitega vastuolus (nt kui puude tõttu vajab õpilane tõlketöö kirjutamiseks rohkem aega või võistlusel osalemiseks on hädavajalik arvuti olemasolu), peaksite teavitama eelneva loa saamiseks Juvenes Translatorese meeskonda, kirjeldades puuet ning kavandatavaid meetmeid.

4.2. Kes vastutab testi praktiliste üksikasjade eest?

Testi kohapealse korraldamise eest oma ruumides vastutavad koolid. See hõlmab kõiki testipäeva praktilisi korraldusi, näiteks:

 • hoolitsemine selle eest, et kirjaliku tõlke peadirektoraadi saadetud tekste käideldakse nõuetekohaselt, st põhjustamata viivitusi või seadmata ohtu konfidentsiaalsust;
 • õpilaste kogunemine testi toimumiskohta;
 • õpilastele nõuetekohaste algtekstide ja tõlkelehtede jagamine;
 • kontrollimine, et õpilased märgiksid tõlkelehtedele vajaliku teabe: kooli registreerimisnumbri, riigi, õpilase numbri andmebaasis, keelekombinatsiooni, initsiaalid (ettevaatusabinõuna võimaliku tõlgete äravahetamise korral nende üleslaadimisel) ja sünniaasta;
 • õpilaste jälgimine tõlketöö tegemise ajal ning
 • tõlgete skaneerimine ja üleslaadimine JT andmebaasi e-kirjaga saadetud lingi kaudu (üks PDF-fail iga tõlke kohta).

Koolid peavad originaaltõlkeid kuus kuud säilitama.

4.3. Kas õpilased võivad testi käigus kasutada sõnaraamatuid või muid abivahendeid?

Sõnaraamatud on tõlkija kutsetöövahendid ja sellistena tuleks õpilastel lubada neid testi käigus kasutada, kuid – ainult paberkandjal. Kasutada võib ühe- ja kakskeelseid sõnaraamatuid.

Kasutada ei või mitte mingisuguseid elektroonilisi abivahendeid, nt arvuteid, mobiiltelefone, elektroonilisi sõnaraamatuid, terminibaase ega muid elektroonilisi tõlkevahendeid.

 

5. VÕISTLUSTÖÖDE HINDAMINE JA AVALDAMINE

5.1. Hindamine

Kõiki tõlkeid hindab kirjaliku tõlke peadirektoraadi kutselistest tõlkijatest ja toimetajatest koosnev hindamiskogu.

Hindamise järel valib žürii eesotsas kirjaliku tõlke peadirektoraadi peadirektoriga igast liikmesriigist parima tõlke.

Hindamiskogu ja žürii töö ning arutelud on konfidentsiaalsed. Osavõtjate individuaalseid punkte ei avaldata.

Erikiitused võidakse saata umbes 10%-le õpilastest, kui nende tõlked on suurepärased. Kõik õpilased saavad tunnistuse osalemise kohta.

Hindamiskogu ja žürii otsused on lõplikud. Tõlkeid ja nende hindamisi võidakse paljundada, et neid kasutada ELi institutsioonide siseselt tulevastel tõlgete hindamisi käsitlevatel koolitustel.

5.2. Milliseid kriteeriume hindamisel kasutatakse?

Hindamiskogu kasutab samu kriteeriume, mida kasutatakse kirjaliku tõlke peadirektoraadi tõlketööde hindamisel, nt:

 • tõlke täpsus;
 • oskus kirjutada õigesti (väljendite valik ja grammatika);
 • oskus kirjutada ladusalt ning
 • tõlkeprobleemide lahenduste leidlikkus.

Hindamiskogu võib võistluselt kõrvaldada iga töö, mis tema hinnangul ei ole tehtud ausalt ega erapooletutes tingimustes.

5.3. Võitjate väljakuulutamine ja loa vorm

28 võitjat tehakse teatavaks 2017. aasta veebruari alguses.

Kirjaliku tõlke peadirektoraat saadab võitjate koolidele e-postiga loa vormi, mille kool peab välja trükkima, allkirjastama ja saatma tähtajaks tagasi kirjaliku tõlke peadirektoraadile Brüsselis koos õpilase kehtiva isikutunnistuse koopiaga.

Vormile peavad alla kirjutama:

 • õpilane ning
 • õpilase vanem(ad) või hooldaja(d) (kui õpilane on auhinnareisi ajal alla 18-aastane).

Seda vormi täites nõustuvad õpilane ja tema vanem(ad) või hooldaja(d) järgmisega:

 • õpilasel lubatakse minna Brüsselisse auhinnatseremooniale;
 • fotosid ning videosalvestusi auhinnatseremooniast ja külastusest Brüsselisse võib avaldada JT veebisaidil ning Facebooki lehel ning
 • lapsevanem või hooldaja või nende poolt heakskiidetud täisealine isik saadab õpilast auhindade üleandmisel Brüsselis (see ei ole kohustuslik, kui õpilane on auhinnareisi ajal 18-aastane).

Isikuandmete kaitset käsitlevas dokumendispdf(58 kB) Valige lingiga seotud tõlked  , mis on lisatud loa vormile, on kirjeldatud, kuidas isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse ranges vastavuses kohaldatavate õigusaktidega.

 

AUHINDADE ÜLEANDMINE

6. AUHINDADE ÜLEANDMINE

Võitjad koos ühe täiskasvanud saatja ja ühe õpetajaga iga võitja kohta kutsutakse Brüsselis toimuvale auhinnatseremooniale.

Kui võitja on auhinnatseremoonia toimumise ajal alla 18-aastane, peab temaga kaasas olema lapsevanem, hooldaja või nende poolt heakskiidetud täiskasvanu, kes vastutab täielikult õpilase ja enda eest kogu reisi ning Brüsselis viibimise aja jooksul.

Õpilane, tema täiskasvanud saatja ja õpetaja peavad omama sõiduks vajalikke reisidokumente.

 

7. KULUD

Kool kannab tõlkevõistluse korraldamise kulud oma ruumides, s.t tõlgitavate tekstide väljatrükkimise ja testi läbiviimiseks vajalike ruumide võimaldamisega seotud kulud.

Komisjon kannab auhinnatseremoonia kulud ning tõlgitavate tekstide koostamise ja hindamise kulud.

Komisjon korraldab igast liikmesriigist ühe võitja, ühe teda saatva täiskasvanu ning ühe õpetaja reisi (päritoluriigist Brüsselisse, välja arvatud lühikesed sõidud, nagu taksosõit lennujaamast ja sinna tagasi) ja majutuse ning tasub nende eest.

 

8. REEGLITE JA JUHTNÖÖRIDE TÕLGENDAMINE

Kirjaliku tõlke peadirektoraadi tõlgendus käesolevatest reeglitest ja juhtnööridest on lõplik.

Soovite lisateavet?