Navigatsioonitee

Reeglid ja juhtnöörid

SISSEJUHATUS

Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraat korraldab Euroopa Liidu koolidele tõlkevõistluse. Võistluse peamised etapid on järgmised:

 • ettevalmistused,
 • tõlketest ja
 • auhindade üleandmine.

Iga etapi üksikasjalikud reeglid ja juhtnöörid on esitatud allpool punktides 1–8.

ETTEVALMISTUSED

Ettevalmistused hõlmavad võistluse väljakuulutamist, registreerumist, koolide väljavalimist, õpilaste registreerimist koolide poolt ning ettevalmistusi kohapeal, nagu on kirjeldatud punktides 1–3.

Kirjaliku tõlke peadirektoraat kuulutab võistluse välja Juvenes Translatorese veebisaidil: http://ec.europa.eu/translatores

Osaleda sooviv kool peab kutsele vastama, registreerudes veebisaidil elektrooniliselt ajavahemikus 1. september kuni 20. oktoober 2014 (punkt 1). Registreerumine algab ja lõpeb nimetatud kuupäevadel kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

Registreerunud koolide hulgast valitakse loosi teel (punkt 2) välja need koolid, kes võistlusel osalevad.

Pärast seda peavad väljavalitud koolid valima kaks kuni viis õpilast võistlusel osalema ning sisestama võistlejate nimed ja vastavad keelekombinatsioonid andmebaasi hiljemalt 20. novembriks 2014 (punkt 3).

Koolid vastutavad ürituse kohapealse korraldamise eest. See hõlmab kõiki praktilisi ettevalmistusi, nt ruumide ja personali leidmine ürituse korraldamiseks ning selle tagamine, et võistlus toimuks ausalt ja erapooletutes tingimustes (punktid 1.3, 1.4, 4 ja 7).

TÕLKETEST

Tõlketest toimub 27. novembril 2014. Kirjaliku tõlke peadirektoraat esitab koolidele tõlgitavad tekstid testi toimumispäeval. Igas koolis toimub test kooli enda poolt korraldatud viisil. Tõlked tuleb samal kuupäeval üles laadida andmebaasi, mida haldab kirjaliku tõlke peadirektoraat (punkt 4).

Kirjaliku tõlke peadirektoraat hindab tõlkeid ja valib igast ELi liikmesriigist välja ühe võidutöö (punkt 5).

AUHINDADE ÜLEANDMINE

Võitjad kutsutakse 2015. aasta kevadel Brüsselis toimuvale auhinnatseremooniale. Kirjaliku tõlke peadirektoraat tasub igast liikmesriigist ühe võitja ja teda saatva täiskasvanu ning ühe õpetaja reisi- ja majutuskulud (punkt 6).

Kuna kogu oluline teave võistluse kohta avaldatakse Juvenes Translatorese veebisaidil, siis peaksid vastutavad õpetajad seda regulaarselt kontrollima, et olulisest teabest mitte ilma jääda.

 

ETTEVALMISTUSED

1. VÕISTLUSE TEADE JA REGISTREERUMINE

Kirjaliku tõlke peadirektoraat kuulutab võistluse välja Juvenes Translatorese veebisaidil: http://ec.europa.eu/translatores

1. septembril 2014 kell 12.00 Brüsseli aja järgi.

Kui Teie kool soovib osaleda, peate täitma veebipõhise registreerimisvormi (punkt 1.2).

Registreerumisega võtab Teie kool endale teatavad kohustused (punkt 1.3).

1.1. Millised koolid võivad osaleda?

Koolid peavad:

 • asuma mõnes ELi liikmesriigis;
 • olema tunnustatud ühe või mitme liikmesriigi haridusala ametivõimude poolt;
 • valima kaks kuni viis õpilast, kes on sündinud 1997. aastal;
 • omama internetiühendust;
 • omama arvutit, mis avab ja trükib PDF-faile (tõlketestid ja -lehed saadetakse selles vormingus), ning
 • omama juurdepääsu skannerile (kirjaliku tõlke peadirektoraadi andmebaasi üles laadimiseks peavad õpetajad õpilaste tõlked skaneerima ja PDF-failidena salvestama).
1.2. Registreerumine

Enne registreerumist peab vastutav õpetaja saama direktori heakskiidu kooli osalemiseks võistlusel.

Registreerumisel (ainult üks vorm kooli kohta) peate esitama järgmised andmed:

 • kooli nimi ja aadress
 • ühe kontaktisiku nimi
 • vähemalt üks kehtiv e-posti aadress.

Kuna ühendust võetakse peamiselt e-posti teel, siis palun:

 • kontrollige postkasti regulaarselt
 • veenduge, et see ei oleks täis.

Registreerumine toimub alates 1. septembrist kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) kuni 20. oktoobrini 2014 kell 12.00(Brüsseli aja järgi). Puudulikult täidetud või hilinenud vormid jäävad valimisetapist kõrvale.

Registreeritud koolidele ning hiljem ka registreeritud õpilastele määratakse registreerimisnumbrid. Need numbrid peavad Teil olema võistluspäeval käepärast.

1.3. Millised kohustused võtab Teie kool endale registreerudes?

Registreerimisvormi esitamisel võtab Teie kool kohustuse järgida võistluse reegleid ja täita juhtnööre ning – juhul kui ta valitakse osalema – korraldada koolis tõlketest.

Siia hulka kuulub näiteks:

 • 1997. aastal sündinud õpilaste valimine ja registreerimine;
 • vajalike ruumide, vahendite ja personali tagamine tõlketesti korraldamiseks;
 • tõlgitavate tekstide ja tõlkelehtede väljatrükkimine ning laialijaotamine;
 • valitud õpilastele testil osalemise võimaldamine;
 • selle tagamine, et test toimuks ausates ja erapooletutes tingimustes;
 • loa andmine õpilasele koolist puudumiseks, et ta saaks minna Brüsselisse auhinnatseremooniale, kui ta osutub võistluse üheks võitjaks.

Teie kool nõustub ka sellega, et valituks osutumisel avaldatakse kooli nimi Juvenes Translatorese veebisaidil.

1.4. Mis juhtub, kui Teie kool ei täida punktis 1.3 toodud kohustusi?

Ta võidakse võistluselt kõrvaldada. See tähendab, et Teie kooli ja õpilaste osalemine võistlusel katkestatakse viivitamata.

 

2. KOOLIDE VALIMINE

Nõuetekohaselt registreerunud koolide hulgast valitakse elektroonilise loosi teel võistlusel osalema teatav hulk koole.

Valitud koolide nimekiri avaldatakse Juvenes Translatorese veebisaidil 2014. aasta oktoobri lõpuks.

Valiku tegemisel arvatakse iga kool selle liikmesriigi kvoodi hulka, kus ta asub.

Igast liikmesriigist valitud koolide arv on võrdne kohtade arvuga, mis sellel liikmesriigil on Euroopa Parlamendis:

LiikmesriikKoolid
Austria18
Belgia21
Bulgaaria17
Horvaatia11
Küpros6
Tšehhi Vabariik21
Taani13
Eesti6
Soome13
Prantsusmaa74
Saksamaa96
Kreeka21
Ungari21
Iirimaa11
Itaalia73
Läti8
Leedu11
Luksemburg6
Malta6
Madalmaad26
Poola51
Portugal21
Rumeenia32
Sloveenia8
Slovakkia13
Hispaania54
Rootsi20
Ühendkuningriik73
Kokku751
 

3. ÕPILASTE VALIMINE

Käesolevates reeglites ja juhtnöörides tähistavad mõisted „õpilane” ja „valitud õpilane” kõiki valitud koolide poolt osalema esitatud õpilasi (kaks kuni viis).

Need õpilased peavad:

 • olema sündinud 1997. aastal ja
 • olema sellise kooli õpilaste nimekirjas, mis täidab punktis 1.1 nimetatud kriteeriume.

Teie kool peab märkima keelekombinatsiooni, mille iga valitud õpilane on valinud, s.o tõlketöö lähte- ja sihtkeele (punkt 3.4).

3.1. Õpilaste nimed ja keelekombinatsioonid

Kui Teie kool osutub valituks, peate tõlkevõistlusel kooli esindama valitud õpilased registreerima hiljemalt 20. novembriks 2014. Iga kool saab registreerida kaks kuni viis õpilast, sisestades andmebaasi nende nimed ja valitud keelekombinatsioonid Juvenes Translatorese meeskonna (JT meeskond) poolt e-kirjaga saadetava lingi kaudu.

Võite registreerida ka kuuenda õpilase varuvõistlejana juhuks, kui mõni esialgselt registreeritud õpilastest ei saa võistlusel osaleda nt haiguse tõttu.

Pärast 20. novembrit 2014 ei ole enam võimalik muuta määratud õpilasi ega nende valitud keelekombinatsioone.

Kool peab valitud õpilaste vanema(te)le või hooldaja(te)le teatama õpilase osalemisest võistlusel.

3.2. Kuidas õpilasi valida?

Koolid võivad kehtestada oma kriteeriumid osalevate õpilaste valimiseks, kuid need peavad olema selged, õiglased ning mittediskrimineerivad. Kui kirjaliku tõlke peadirektoraat on seisukohal, et mõni kool on kasutanud ebaõiglasi või diskrimineerivaid kriteeriume, võib ta otsustada selle kooli võistluselt välja jätta.

3.3. Kuidas on lood isikuandmete kaitsega?

Kirjaliku tõlke peadirektoraat tagab, et kõiki saadud isikuandmeid kaitstakse vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele.

Koolide ja liikmesriikide võitjate nimed ning nende tõlked kuuluvad avaldamisele (punkt 5). Lisaks võidakse meedias kajastada võitjate viibimist auhinnatseremoonial Brüsselis.

Üksikasjalikum teave selle kohta, kuidas kirjaliku tõlke peadirektoraat täidab oma kohustusi seoses isikuandmete kaitsega, on esitatud tõlkevõistluse Juvenes Translatores loa vormil ja sellele lisatud isikuandmete kaitse avalduses. Need dokumendid saadetakse e-postiga ainult 28 võitjale (nende õpetajate vahendusel).

3.4. Keelekombinatsioonid

Iga õpilane võib omal valikul tõlkida mis tahes Euroopa Liidu ametlikust keelest mõnda teise ELi ametlikku keelde.

Need keeled on:

bulgaaria (BG), eesti (ET), hispaania (ES), hollandi (NL), horvaadi (HR), iiri (GA), inglise (EN), itaalia (IT), kreeka (EL), leedu (LT), läti (LV), malta (MT), poola (PL), portugali (PT), prantsuse (FR), rootsi (SV), rumeenia (RO), saksa (DE), slovaki (SK), sloveeni (SL), soome (FI), taani (DA), tšehhi (CS) ja ungari (HU) keel.

Iga õpilase keelevalik tuleb märkida ära õpilase registreerimisel (punkt 3.1) ning seda ei saa enam pärast tähtaega 20. november 2014 muuta.

Soovitame tungivalt, et õpilased tõlgiksid oma emakeelde või keelde, mida nad kõige paremini valdavad.

 

TÕLKETEST

4. TESTIPÄEV

Tõlketesti toimumise päeval jaotatakse tõlgitavad tekstid ainult elektroonilisel kujul (e-postiga või allalaadimiseks veebisaidilt). Tõlgitavate tekstide ülaserva on märgitud aasta „2014” ning lähtekeele kood.

Tõlkimine peab toimuma 27. novembril 2014 kõikides osalevates koolides üheaegselt kell 10.00–12.00 Brüsseli aja järgi. See peab aset leidma kooli ruumides.

Iga kooli kohta võib ametlikult osaleda kaks kuni viis registreeritud õpilast. Koolid võivad siiski lubada teistel õpilastel mitteametlikult tõlketestist osa võtta (ja võivad näiteks korraldada paralleelse koolisisese võistluse või kasutada seda õpilaste hindamiseks), kuid nende tõlketöid palume kirjaliku tõlke peadirektoraadile mitte saata.

Koolid peavad tegema kõik võimaliku, et test toimuks ausalt ja erapooletutes tingimustes. Õpilased peavad töötama iseseisvalt, mitte paaride ega rühmadena, ning õpetajad ei tohi neid aidata.

Testi käigus ei või kasutada arvuteid ega muid elektroonilisi vahendeid.

Tõlketööd peavad olema kirjutatud käsitsi ning loetavalt. Loetamatud tekstid kõrvaldatakse võistluselt.

Pärast võistlust tuleb tõlked skaneerida ja PDF-vormingus salvestada ning need peavad olema hästi loetavad (iga tõlke kohta üks fail, mille maksimumsuurus on 500 KB). Seejärel tuleb failid JT andmebaasi üles laadida, kasutades selleks kooli poolt määratud kontaktisikule saadetud linki. Püsivate tehniliste probleemide korral võib tõlked saata tähtsaadetisena kirjaliku tõlke peadirektoraadile Brüsselis:

„Juvenes Translatores”
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Pinuccia Contino
G- 6 06/16
B – 1049 Brussels
Belgium

Koolid peavad originaale kuus kuud säilitama.

Juhul, kui tekib koolist mittesõltuvaid takistusi, mis ei võimalda Teil tõlgete saatmist, võtke juhtnööride saamiseks ühendust JT meeskonnaga.

4.1 Puuetega õpilased

Koolid ei tohi diskrimineerida puuetega õpilasi. JT meeskond on teadlik sellest, et puuetega õpilaste õiglaseks ning võrdsete võimalustega võistlusel osalemiseks võib osutuda vajalikuks erimeetmete võtmine. Kui kool leiab, et vajalikud erimeetmed on reeglitega vastuolus (nt kui puude tõttu vajab õpilane tõlketöö kirjutamiseks rohkem aega või võistlusel osalemiseks on hädavajalik arvuti olemasolu), peab kool teavitama eelneva loa saamiseks Juvenes Translatorese meeskonda, kirjeldades puuet ning kavandatavaid meetmeid.

4.2. Kes vastutab testi praktiliste üksikasjade eest?

Testi kohapealse korraldamise eest oma ruumides vastutavad koolid. See hõlmab kõiki testipäeva praktilisi korraldusi, nagu:

 • hoolitsemine selle eest, et kirjaliku tõlke peadirektoraadi saadetud tekste käideldakse nõuetekohaselt, st põhjustamata viivitusi või seadmata ohtu konfidentsiaalsust;
 • õpilaste kogunemine testi toimumiskohta;
 • tekstide laialijagamine ning selle tagamine, et iga õpilane saaks õige aasta teksti õiges keeles;
 • kontrollimine, et õpilased märgiksid tiitellehele vajaliku teabe: nime, sünnikuupäeva, kooli ja riigi ning kooli ja õpilase enda isikliku registreerimisnumbri;
 • õpilaste jälgimine tõlketöö tegemise ajal;
 • võistlustööde kokkukogumine ja nende üleslaadimine JT andmebaasi (üks PDF-fail iga tõlke kohta).

Koolid peavad originaaltõlkeid kuus kuud säilitama. Kirjaliku tõlke peadirektoraat saadab tõlgitavad tekstid võistluspäeva hommikul ning avaldab need samaaegselt ka Juvenes Translatorese veebisaidil. Samuti vastab ta võimaluste piires e-posti teel küsimustele ja annab nõu.

4.3. Kas õpilased võivad testi käigus kasutada sõnaraamatuid või muid abivahendeid?

Sõnaraamatud on tõlkija kutsetöövahendid ja sellistena tuleks õpilastel lubada neid testi käigus kasutada, kuid – ainult paberkandjal.

Kasutada ei või mitte mingisuguseid elektroonilisi abivahendeid, nt arvuteid, mobiiltelefone, elektroonilisi sõnaraamatuid, terminibaase ega muid elektroonilisi tõlkevahendeid.

 

5. VÕISTLUSTÖÖDE HINDAMINE JA AVALDAMINE

Kõiki tõlkeid hindab kirjaliku tõlke peadirektoraadi kutselistest tõlkijatest ja toimetajatest koosnev hindamiskogu.

Hindamise järel valib žürii eesotsas kirjaliku tõlke peadirektoraadi peadirektoriga igast liikmesriigist parima tõlke.

Hindamiskogu ja žürii töö ning arutelud on konfidentsiaalsed. Osavõtjate individuaalseid punkte ei avaldata.

Hindamiskogu ja žürii otsused on lõplikud.

5.1 Võitjate väljakuulutamine ja isikuandmete kasutamisega seotud loa vorm

28 võitjat tehakse teatavaks 2015. aasta veebruari alguses.

Kirjaliku tõlke peadirektoraat saadab e-postiga igaühele neist loa vormi, mille kool peab välja trükkima, allkirjastama ja saatma tagasi Brüsselisse kirjaliku tõlke peadirektoraadile tähtajaks koos õpilase kehtiva isikutunnistuse koopiaga.

Vormi peavad allkirjastama:

 • õpilane
 • kooli direktor
 • õpilase vanem(ad) või hooldaja(d) (kui õpilane on auhinnareisi ajal alla 18-aastane).

Sellel vormil nõustuvad õpilane ja tema vanem(ad) või hooldaja(d) järgmisega:

 • õpilasel lubatakse minna Brüsselisse auhinnatseremooniale;
 • fotosid ning videosalvestusi auhinnatseremooniast ja külastusest Brüsselisse võib avaldada Juvenes Translatorese veebisaidil ning Facebookis;
 • lapsevanem või hooldaja või nende poolt heakskiidetud täisealine isik saadab õpilast auhindade üleandmisel Brüsselis (see ei ole kohustuslik, kui õpilane on auhinnareisi ajal 18-aastane).

Isikuandmete kaitset käsitlevas dokumendispdf(58 kB) Valige lingiga seotud tõlked  , mis on lisatud loa vormile, on kirjeldatud, kuidas isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja kasutatakse ranges vastavuses kohaldatavate õigusaktidega.

5.2. Milliseid kriteeriume hindamisel kasutatakse?

Hindamiskogu kasutab samu kriteeriume, mida kasutatakse kirjaliku tõlke peadirektoraadi tõlketööde hindamisel, nt:

 • tõlke täpsus
 • oskus kirjutada õigesti (väljendite valik ja grammatika)
 • oskus kirjutada ladusalt
 • tõlkeprobleemide lahenduste leidlikkus.

Hindamiskogu võib võistluselt kõrvaldada iga töö, mis tema hinnangul ei ole tehtud ausalt ja erapooletutes tingimustes.

 

AUHINDADE ÜLEANDMINE

6. AUHINDADE ÜLEANDMINE

Võitjad, üks täiskasvanud saatja ja üks õpetaja iga võitja kohta kutsutakse Brüsselis toimuvale auhinnatseremooniale, mille käigus mitmekeelsuse volinik annab üle auhinnad.

Kui võitja on auhinnareisi ajal alla 18-aastane, peab temaga Brüsselisse kaasa sõitma lapsevanem, hooldaja või nende poolt heakskiidetud täiskasvanu, kes vastutab õpilase ja enda eest kogu reisi ning Brüsselis viibimise aja jooksul.

Õpilane, tema täiskasvanud saatja ja õpetaja peavad omama sõiduks vajalikke reisidokumente. Euroopa Komisjon korraldab igast liikmesriigist ühe võitja, ühe teda saatva täiskasvanu ning ühe õpetaja reisi (välja arvatud lühikesed sõidud, nagu taksosõit lennujaamast ja sinna tagasi) ja majutuse ning tasub nende eest.

 

7. KULUD

Kool kannab kohapealse korralduse kulud, nt tõlgitavate tekstide väljatrükkimise ning testi toimumiseks vajalike ruumidega seotud kulud.

Euroopa Komisjon kannab auhinnatseremoonia kulud ning tõlgitavate tekstide koostamise ja hindamise kulud.

Euroopa Komisjon tasub iga võitja, tema lapsevanema või saatva isiku ning võitja õpetaja reisikulud nende elukohariigist Brüsselisse.

 

8. REEGLITE JA JUHTNÖÖRIDE TÕLGENDAMINE

Kirjaliku tõlke peadirektoraadi tõlgendus käesolevatest reeglitest ja juhtnööridest on lõplik.

Soovite lisateavet?

Esitage küsimus võistluse kontaktisikule oma liikmesriigis asuvas Euroopa Komisjoni esinduses (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).