Διαδρομή πλοήγησης

Κανόνες και οδηγίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ Μετάφρασης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει μεταφραστικό διαγωνισμό για τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά στάδια του διαγωνισμού είναι τα εξής:

 • η προετοιμασία
 • το τεστ της μετάφρασης (γραπτή δοκιμασία) και
 • η τελετή απονομής των βραβείων.

Οι λεπτομερείς κανόνες και οδηγίες για κάθε στάδιο καθορίζονται παρακάτω, στις ενότητες 1-8.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η προετοιμασία περιλαμβάνει την ανακοίνωση του διαγωνισμού, την εγγραφή των σχολείων, την επιλογή των σχολείων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, την εγγραφή των μαθητών από τα σχολεία, καθώς και την προετοιμασία σε τοπικό επίπεδο (σύμφωνα με τις ενότητες 1-3).

Η ΓΔ Μετάφρασης θα ανακοινώσει τον διαγωνισμό στον ειδικό ιστότοπο: http://ec.europa.eu/translatores

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με ηλεκτρονική εγγραφή στον ιστότοπο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2014 (ενότητα 1). Οι εγγραφές αρχίζουν και τελειώνουν στις 12.00 το μεσημέρι.

Εν συνεχεία, θα γίνει κλήρωση (βλ. ενότητα 2) για να επιλεγούν, από τα σχολεία που θα έχουν εγγραφεί, εκείνα που θα κληθούν να συμμετάσχουν.

Τα σχολεία που θα κληρωθούν πρέπει να δηλώσουν από 2 έως 5 μαθητές , οι οποίοι θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, και να καταχωρίσουν στη βάση δεδομένων τα ονοματεπώνυμά τους και τα ζεύγη γλωσσών τους μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2014 το αργότερο (ενότητα 3).

Τα σχολεία θα έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης του διαγωνισμού σε τοπικό επίπεδο. Οφείλουν να διευθετήσουν όλα τα πρακτικά ζητήματα, π.χ. τη διάθεση κατάλληλου χώρου και προσωπικού, και να μεριμνήσουν ώστε ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο (ενότητες 1.3, 1.4, 4 και 7).

ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Το τεστ της μετάφρασης θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2014. Την ημέρα αυτή η ΓΔ Μετάφρασης θα διαβιβάσει στα σχολεία τα προς μετάφραση κείμενα. Το τεστ θα πραγματοποιηθεί με βάση τις ρυθμίσεις που έχει αποφασίσει το κάθε σχολείο. Οι μεταφράσεις πρέπει να τηλεφορτωθούν την ίδια ημέρα σε βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η ΓΔ Μετάφρασης (βλ. ενότητα 4).

Η ΓΔ Μετάφρασης θα αξιολογήσει τις μεταφράσεις και θα επιλέξει την καλύτερη μετάφραση από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (ενότητα 5).

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Οι νικητές θα προσκληθούν σε τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες την άνοιξη του 2015. Η ΓΔ Μετάφρασης θα καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για έναν νικητή, έναν ενήλικο συνοδό του και έναν καθηγητή ανά κράτος μέλος (ενότητα 6).

Όλες οι σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δημοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο Juvenes Translatores, γι' αυτό θα πρέπει οι υπεύθυνοι καθηγητές να τον επισκέπτονται σε τακτά διαστήματα ώστε να μην τους διαφύγει κάποια σημαντική πληροφορία.

 

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η ΓΔ Μετάφρασης θα κηρύξει την έναρξη του διαγωνισμού στον ειδικό ιστότοπο: http://ec.europa.eu/translatores

την 1η Σεπτεμβρίου 2014, στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Αν το σχολείο σας επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής (βλ. ενότητα 1.2).

Υποβάλλοντας το δελτίο εγγραφής, το σχολείο σας αναλαμβάνει ορισμένες υποχρεώσεις (βλ. ενότητα 1.3).

1.1. Ποια σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν;

Τα σχολεία πρέπει:

 • να βρίσκονται σε κράτος μέλος της ΕΕ,
 • να είναι αναγνωρισμένα από τις εκπαιδευτικές αρχές ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών,
 • να επιλέξουν 2 - 5 μαθητές που γεννήθηκαν το 1997,
 • να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο,
 • να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ικανό να ανοίγει και να τυπώνει αρχεία PDF (τα κείμενα προς μετάφραση και τα φύλλα των μεταφράσεων θα αποσταλούν σ’ αυτή τη μορφή), και
 • να έχουν πρόσβαση σε σαρωτή (σκάνερ) (οι καθηγητές θα πρέπει να σκανάρουν τις μεταφράσεις και να τις αποθηκεύσουν ως αρχεία PDF προκειμένου να τηλεφορτωθούν στη βάση δεδομένων της ΓΔΜ).
1.2. Εγγραφές

Πριν από την εγγραφή, ο υπεύθυνος καθηγητής θα πρέπει να έχει λάβει από τον διευθυντή έγκριση συμμετοχής του σχολείου.

Κατά την εγγραφή (1 μόνο δελτίο ανά σχολείο), θα πρέπει να δηλώσετε:

 • την ονομασία και τη διεύθυνση του σχολείου
 • το όνομα ενός προσώπου επικοινωνίας
 • τουλάχιστον μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση θα είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας μας μαζί σας, σάς παρακαλούμε:

 • να ελέγχετε τακτικά την ηλεκτρονική σας θυρίδα
 • να ελέγχετε κατά πόσον μπορεί να δέχεται νέα μηνύματα.

Οι εγγραφές θα γίνονται από την 1η Σεπτεμβρίου, 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), έως τις 20 Οκτωβρίου 2014, 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Ελλιπή ή εκπρόθεσμα δελτία δεν θα γίνουν δεκτά.

Τα σχολεία που εγγράφονται - και εν συνεχεία οι μαθητές που θα εγγραφούν - λαμβάνουν αριθμό εγγραφής. Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας τους αριθμούς αυτούς την ημέρα του διαγωνισμού.

1.3. Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει το σχολείο σας με την εγγραφή

Υποβάλλοντας το δελτίο εγγραφής, το σχολείο σας δεσμεύεται να τηρήσει τους κανόνες και τις οδηγίες του διαγωνισμού και, εάν επιλεγεί, να διοργανώσει το τεστ της μετάφρασης σε αίθουσά του.

Για παράδειγμα, δεσμεύεται:

 • να επιλέξει και να εγγράψει μαθητές που γεννήθηκαν το 1997,
 • να διαθέσει κατάλληλο χώρο, εξοπλισμό και προσωπικό για το τεστ της μετάφρασης,
 • να εκτυπώσει και να διανείμει τα σωστά κείμενα προς μετάφραση καθώς και τα φύλλα που θα χρησιμοποιηθούν για τις μεταφράσεις,
 • να διευκολύνει τη συμμετοχή των επιλεγέντων μαθητών στο τεστ,
 • να μεριμνήσει για τη διεξαγωγή του τεστ με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο,
 • σε περίπτωση που ένας μαθητής του σχολείου ανακηρυχθεί νικητής, να του επιτρέψει να απουσιάσει από το σχολείο, ώστε να μεταβεί στις Βρυξέλλες για την τελετή απονομής των βραβείων.

Το σχολείο σας συμφωνεί επίσης, εφόσον επιλεγεί για συμμετοχή στον διαγωνισμό, να δημοσιευθεί η ονομασία του στον ιστότοπο του Juvenes Translatores.

1.4. Τι γίνεται αν το σχολείο σας δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην ενότητα 1.3

Μπορεί να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό. Αυτό μπορεί να σημάνει το τέλος της συμμετοχής του σχολείου και των μαθητών σας στον διαγωνισμό.

 

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από τα σχολεία που θα υποβάλουν δεόντως το δελτίο εγγραφής τους, θα επιλεγούν με ηλεκτρονική κλήρωση ορισμένα για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Ο κατάλογος των κληρωθέντων σχολείων θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του διαγωνισμού Juvenes Translatores μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2014.

Για την επιλογή αυτή, θα ληφθεί υπόψη η ποσόστωση του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται το σχολείο.

Ο αριθμός των σχολείων που θα επιλεγούν από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών του κράτους αυτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Κράτος μέλοςΣχολεία
Αυστρία18
Βέλγιο21
Βουλγαρία17
Κροατία11
Κύπρος6
Τσεχική Δημοκρατία21
Δανία13
Εσθονία6
Φινλανδία13
Γαλλία74
Γερμανία96
Ελλάδα21
Ουγγαρία21
Ιρλανδία11
Ιταλία73
Λετονία8
Λιθουανία11
Λουξεμβούργο6
Μάλτα6
Κάτω Χώρες26
Πολωνία51
Πορτογαλία21
Ρουμανία32
Σλοβενία8
Σλοβακία13
Ισπανία54
Σουηδία20
Ηνωμένο Βασίλειο73
Σύνολο751
 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στους κανόνες και τις οδηγίες του διαγωνισμού, οι όροι "μαθητής" και "επιλεγμένος μαθητής" αναφέρονται σε όλους τους μαθητές (2 - 5) που θα προτείνουν τα κληρωθέντα σχολεία.

Οι μαθητές αυτοί πρέπει:

 • να έχουν γεννηθεί το 1997 και
 • να είναι δεόντως εγγεγραμμένοι σε σχολείο που πληροί τα κριτήρια της ενότητας 1.1.

Το σχολείο σας πρέπει να δηλώσει το ζεύγος γλωσσών που έχει διαλέξει ο κάθε επιλεγμένος μαθητής, δηλαδή τη γλώσσα από την οποία προτίθεται να μεταφράσει και τη γλώσσα προς την οποία προτίθεται να μεταφράσει (βλ. ενότητα 3.4).

3.1. Ονοματεπώνυμα μαθητών και ζεύγη γλωσσών

Αν το σχολείο σας επιλεγεί, θα πρέπει να εγγράψετε τους μαθητές που επιλέξατε για να το εκπροσωπήσουν το αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2014. Κάθε σχολείο μπορεί να εγγράψει από 2 έως 5 μαθητές, δηλώνοντας στη βάση δεδομένων τα ονόματά τους και το ζεύγος γλωσσών που επέλεξαν, μέσω συνδέσμου που θα στείλει ηλεκτρονικά η ομάδα Juvenes Translatores (ομάδα JT).

Μπορείτε επίσης να εγγράψετε και έναν 6ο μαθητή, ως αναπληρωματικό, σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ενός από τους αρχικά εγγραφέντες, π.χ. λόγω ασθενείας.

Μετά τις 20 Nοεμβρίου 2014, δεν μπορείτε να αλλάξετε ούτε τους μαθητές που δηλώσατε ούτε τα ζεύγη γλωσσών που αυτοί επέλεξαν.

Το σχολείο οφείλει να ενημερώσει τους γονείς ή τους κηδεμόνες των επιλεγμένων μαθητών σχετικά με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

3.2. Πώς θα γίνει η επιλογή των μαθητών

Τα σχολεία μπορούν να ορίσουν δικά τους κριτήρια για την επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα είναι ξεκάθαρα, δίκαια και αμερόληπτα. Εάν η ΓΔ Μετάφρασης κρίνει ότι ένα σχολείο έχει εφαρμόσει άδικα ή μεροληπτικά κριτήρια, μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό του σχολείου αυτού από τον διαγωνισμό.

3.3. Προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Η ΓΔ Μετάφρασης θα διασφαλίσει την προβλεπόμενη από τον νόμο προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που θα λάβει.

Οι ονομασίες των σχολείων, τα ονόματα των εθνικών νικητών και οι μεταφράσεις τους θα δημοσιευθούν (βλ. ενότητα 5), ενώ ενδέχεται να προβληθεί από τα μέσα ενημέρωσης η επίσκεψη των νικητών στις Βρυξέλλες για την τελετή απονομής των βραβείων.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες για τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΓΔ Μετάφρασης όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στο δελτίο συγκατάθεσης και τη σχετική δήλωση περί απορρήτου. Τα έγγραφα αυτά θα σταλούν ηλεκτρονικά στους 28 νικητές, μόνο μέσω των καθηγητών τους.

3.4. Ζεύγη γλωσσών

Κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει να μεταφράσει από οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ προς οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ.

Οι γλώσσες αυτές είναι:

αγγλικά (EN), βουλγαρικά (BG), γαλλικά (FR), γερμανικά (DE), δανικά (DA), ελληνικά (EL), εσθονικά (ET), ιρλανδικά (GA), ισπανικά (ES), ιταλικά (IT), κροατικά (HR), λετονικά (LV), λιθουανικά (LT), μαλτέζικα (MT), ολλανδικά (NL), ουγγρικά (HU), πολωνικά (PL), πορτογαλικά (PT), ρουμανικά (RO), σλοβακικά (SK), σλοβενικά (SL), σουηδικά (SV), τσεχικά (CS) και φινλανδικά (FI).

Κατά την εγγραφή των μαθητών σας θα πρέπει να δηλώσετε τις επιλογές τους (βλ. ενότητα 3.1), τις οποίες δεν θα μπορείτε να αλλάξετε μετά τη λήξη της προθεσμίας της 20ής Νοεμβρίου 2014.

Συνιστούμε στους μαθητές να μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα ή τη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα.

 

ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

4. Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ

Την ημέρα του τεστ (γραπτή δοκιμασία) τα προς μετάφραση κείμενα θα διανεμηθούν στα σχολεία μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με τηλεφόρτωση από τον ιστότοπο). Στο πάνω μέρος του κειμένου θα αναγράφεται "2014" καθώς και ο κωδικός της γλώσσας του πρωτοτύπου.

Η δοκιμασία της μετάφρασης πρέπει να διεξαχθεί ταυτόχρονα σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία από τις 10.00 έως τις 12.00, ώρα Βρυξελλών, στις 27 Νοεμβρίου 2014, και συγκεκριμένα στον χώρο του σχολείου.

Μπορούν να συμμετάσχουν επίσημα από 2 έως 5 εγγεγραμμένοι μαθητές ανά σχολείο. Ωστόσο, τα σχολεία μπορούν να επιτρέψουν και σε άλλους μαθητές να λάβουν μέρος στο τεστ ανεπίσημα (π.χ. μπορούν να διοργανώσουν παράλληλο εσωτερικό διαγωνισμό ή να χρησιμοποιήσουν το τεστ για αξιολόγηση των μαθητών), δεν μπορούν όμως να αποστείλουν τις μεταφράσεις αυτές στη ΓΔ Μετάφρασης.

Τα σχολεία πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η δοκιμασία να διεξαχθεί με δίκαιο και αδιάβλητο τρόπο. Οι μαθητές πρέπει να γράψουν μόνοι τους τη μετάφραση - και όχι ανά δύο ή σε ομάδες - χωρίς καμία βοήθεια από τους καθηγητές.

Κατά τη δοκιμασία δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι μεταφράσεις πρέπει να είναι χειρόγραφες και ευανάγνωστες. Τα μη ευανάγνωστα κείμενα θα απορριφθούν.

Μετά την ολοκλήρωση του τεστ, οι μεταφράσεις θα πρέπει να σκαναριστούν και να αποθηκευθούν σε ευανάγνωστο μορφότυπο PDF (ένα αρχείο μέγιστου μεγέθους 500 KB για κάθε μετάφραση) και να τηλεφορτωθούν στη βάση δεδομένων του Juvenes Translatores, μέσω του συνδέσμου που θα αποσταλεί στον αρμόδιο επικοινωνίας του σχολείου. Εάν υπάρξουν άλυτα τεχνικά προβλήματα, οι μεταφράσεις μπορούν να αποσταλούν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στη ΓΔ Μετάφρασης στις Βρυξέλλες:

"Juvenes Translatores"
European Commission,
Directorate-General for Translation,
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels,
Belgium

Τα σχολεία πρέπει να κρατήσουν τις πρωτότυπες μεταφράσεις για έξι μήνες.

Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν μπορέσετε να στείλετε τις μεταφράσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα JT για περαιτέρω οδηγίες.

4.1 Μαθητές με αναπηρία

Δεν επιτρέπεται τα σχολεία να ασκούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος μαθητών με αναπηρία. Η ομάδα JT γνωρίζει ότι απαιτούνται ενδεχομένως ειδικά μέτρα, ώστε οι μαθητές με αναπηρία να έχουν δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στον διαγωνισμό. Αν ένα σχολείο θεωρεί ότι τα αναγκαία ειδικά μέτρα αντιβαίνουν στους κανόνες (π.χ. εάν ένας μαθητής εξαιτίας της αναπηρίας του είναι αργός στο γράψιμο και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τη μετάφραση, ή εάν είναι απαραίτητη η χρήση υπολογιστή για να μπορέσει να συμμετάσχει ο μαθητής), το σχολείο πρέπει να ενημερώσει την ομάδα Juvenes Translatores για να λάβει σχετική έγκριση, περιγράφοντας την αναπηρία και τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

4.2. Ποιος αναλαμβάνει τα πρακτικά ζητήματα διεξαγωγής του τεστ

Τα σχολεία είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση του τεστ στον χώρο τους. Οφείλουν δηλαδή να επιλύσουν όλα τα πρακτικά ζητήματα κατά την ημέρα διεξαγωγής του τεστ, και συγκεκριμένα:

 • να μεριμνήσουν για τη σωστή διαχείριση των κειμένων που θα αποσταλούν από τη ΓΔ Μετάφρασης, π.χ. να φροντίσουν ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των κειμένων,
 • να συγκεντρώσουν τους μαθητές στον τόπο διεξαγωγής του τεστ,
 • να διανείμουν τα κείμενα μεριμνώντας ώστε κάθε μαθητής να λάβει το προς μετάφραση κείμενο στη σωστή γλώσσα,
 • να φροντίσουν ώστε οι μαθητές να αναγράψουν τα απαιτούμενα στοιχεία στο φύλλο που συνοδεύει τη μετάφραση: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ονομασία σχολείου, χώρα, αριθμός εγγραφής σχολείου και προσωπικός αριθμός εγγραφής στον διαγωνισμό,
 • να επιτηρήσουν τους μαθητές κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του τεστ,
 • να συγκεντρώσουν και να τηλεφορτώσουν τις μεταφράσεις στη βάση δεδομένων Juvenes Translatores (ένα αρχείο PDF για κάθε μετάφραση).

Τα σχολεία πρέπει να κρατήσουν τις πρωτότυπες μεταφράσεις για έξι μήνες. Η ΓΔ Μετάφρασης θα σας αποστείλει τα προς μετάφραση κείμενα το πρωί της ημέρας διεξαγωγής του τεστ, αναρτώντας τα ταυτόχρονα στον ιστότοπο Juvenes Translatores. Επίσης, η ΓΔ Μετάφρασης θα απαντά, στο μέτρο του δυνατού, σε ερωτήσεις και θα δίνει συμβουλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4.3. Μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιούν λεξικά ή κάποια άλλη βοήθεια κατά τη δοκιμασία;

Τα λεξικά είναι εργαλεία του μεταφραστή και, συνεπώς, οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του τεστ, αλλά μόνο σε έντυπη μορφή.

Δεν επιτρέπεται η χρήση κανενός είδους ηλεκτρονικής βοήθειας – π.χ. ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών λεξικών ή γλωσσαρίων ή άλλων μεταφραστικών εργαλείων.

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κάθε μετάφραση θα αξιολογηθεί από εξεταστική επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από επαγγελματίες μεταφραστές και αναθεωρητές της ΓΔ Μετάφρασης.

Μετά την αξιολόγηση, η επιτροπή αξιολογητών, υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή της ΓΔ Μετάφρασης, θα επιλέξει την καλύτερη μετάφραση από κάθε κράτος μέλος.

Οι εργασίες και οι συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής και της επιτροπής αξιολογητών έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Οι επιμέρους βαθμολογίες δεν θα δημοσιοποιηθούν.

Οι αποφάσεις της εξεταστικής επιτροπής και της επιτροπής αξιολογητών είναι οριστικές.

5.1 Ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών και δελτίο συγκατάθεσης

Ο κατάλογος των 28 νικητών θα δημοσιευθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2015.

Σε κάθε νικητή θα αποσταλεί ηλεκτρονικά ένα δελτίο συγκατάθεσης, το οποίο θα πρέπει το σχολείο τους να εκτυπώσει, να υπογράψει και να επιστρέψει στη ΓΔ Μετάφρασης στις Βρυξέλλεςεντός της προθεσμίας – μαζί με ένα αντίγραφο έγκυρου δελτίου ταυτότητας του μαθητή.

Το δελτίο συγκατάθεσης πρέπει να υπογραφεί από:

 • τον μαθητή
 • τον διευθυντή του σχολείου
 • τον γονέα/τους γονείς ή τον κηδεμόνα/τους κηδεμόνες του μαθητή (εφόσον ο μαθητής είναι κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή του ταξιδιού)

Στο εν λόγω δελτίο, ο μαθητής και ο γονέας/οι γονείς ή ο κηδεμόνας/οι κηδεμόνες του θα δηλώνουν ότι συμφωνούν:

 • να μεταβεί ο μαθητής στις Βρυξέλλες για την τελετή απονομής των βραβείων,
 • να δημοσιευθούν στον ιστότοπο Juvenes Translatores και στη σελίδα του Facebook φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις από την τελετή απονομής των βραβείων και την επίσκεψη στις Βρυξέλλες, και
 • να συνοδεύεται ο μαθητής από έναν γονέα ή κηδεμόνα, ή από ενήλικο που εγκρίνει ο γονέας ή ο κηδεμόνας, στην τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες (αυτό δεν είναι υποχρεωτικό αν ο μαθητής είναι 18 ετών κατά τη στιγμή του ταξιδιού).

Στη δήλωση περί απορρήτουpdf(58 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  που συνοδεύει το δελτίο συγκατάθεσης, καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίον γίνεται η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση των προσωπικών δεδομένων, σε απόλυτη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.

5.2. Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση

Η εξεταστική επιτροπή θα εφαρμόσει παρόμοια κριτήρια με εκείνα που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση των μεταφράσεων εντός της ΓΔ Μετάφρασης, δηλαδή:

 • ακρίβεια της μετάφρασης
 • ικανότητα ορθής γραπτής διατύπωσης (επιλογή εκφράσεων και γραμματική)
 • ευχέρεια στον χειρισμό του λόγου
 • επινόηση ευρηματικών λύσεων.

Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε μετάφραση κρίνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο.

 

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

6. Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Οι νικητές, καθώς και ένας ενήλικος συνοδός και ένας καθηγητής ανά νικητή, θα προσκληθούν στις Βρυξέλλες για την τελετή απονομής των βραβείων, τα οποία θα απονείμει στους νικητές η επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας.

Αν ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή του ταξιδιού, πρέπει να συνοδεύεται από έναν γονέα ή κηδεμόνα, ή από ενήλικο που αυτοί εγκρίνουν - ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη αμφοτέρων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής τους στις Βρυξέλλες.

Ο μαθητής, ο καθηγητής και ο ενήλικος συνοδός του πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία για το ταξίδι ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τη διοργάνωση και τα έξοδα ταξιδίου (εκτός από τις μετακινήσεις μικρών αποστάσεων, όπως το ταξί από και προς το αεροδρόμιο) και καταλύματος για έναν νικητή, έναν καθηγητή και έναν ενήλικο συνοδό ανά κράτος μέλος.

 

7. ΕΞΟΔΑ

Το σχολείο θα καλύψει τα έξοδα της διοργάνωσης του τεστ στον χώρο του, π.χ. την εκτύπωση των προς μετάφραση κειμένων και τη διάθεση των αιθουσών για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει τα έξοδα της τελετής απονομής των βραβείων και θα καλύψει το κόστος της επιμέλειας και αποστολής των προς μετάφραση κειμένων, καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλύψει επίσης το κόστος ταξιδίου για κάθε νικητή, τον καθηγητή του και τον γονέα ή κηδεμόνα του, από τη χώρα προέλευσής τους μέχρι τις Βρυξέλλες.

 

8. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ

Η ερμηνεία των σχετικών κανόνων και οδηγιών από τη ΓΔ Μετάφρασης δεν μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλω.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε τον αρμόδιο επικοινωνίας για τον διαγωνισμό στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα σας (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).