Διαδρομή πλοήγησης

Κανόνες και οδηγίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ Μετάφρασης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον διαγωνισμό Juvenes Translatores 2016, έναν μεταφραστικό διαγωνισμό για τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά στάδια του διαγωνισμού είναι τα εξής:

 • η προετοιμασία
 • η δοκιμασία της μετάφρασης και
 • η τελετή απονομής των βραβείων.

Οι λεπτομερείς κανόνες και οδηγίες για κάθε στάδιο καθορίζονται παρακάτω, στις ενότητες 1-8.

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η προετοιμασία περιλαμβάνει την ανακοίνωση του διαγωνισμού, την εγγραφή των σχολείων, την επιλογή των σχολείων που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, την καταχώριση των μαθητών από τα σχολεία, καθώς και την προετοιμασία σε τοπικό επίπεδο (βλ. ενότητες 1-3).

Η ΓΔ Μετάφρασης θα ανακοινώσει τον διαγωνισμό στον ειδικά αφιερωμένο ιστότοπο Juvenes Translatores (JT): ec.europa.eu/translatores

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2016 (ενότητα 1). Οι εγγραφές αρχίζουν και τελειώνουν στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) στις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Εν συνεχεία, θα γίνει κλήρωση (βλ. ενότητα 2) για να επιλεγούν, από τα σχολεία που θα έχουν εγγραφεί, εκείνα που θα κληθούν να συμμετάσχουν.

Τα σχολεία που θα επιλεγούν πρέπει να δηλώσουν από 2 έως 5 μαθητές που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, και να καταχωρίσουν στη βάση δεδομένων τα ονοματεπώνυμά τους και τα ζεύγη γλωσσών τους μέχρι τις 21 Νοεμβρίου 2016 το αργότερο (βλ. ενότητα 3).

Τα σχολεία θα έχουν την ευθύνη της διοργάνωσης του διαγωνισμού σε τοπικό επίπεδο. Οφείλουν να διευθετήσουν όλα τα πρακτικά ζητήματα, π.χ. τη διάθεση κατάλληλου χώρου, προσωπικού και κατάλληλης υποδομής πληροφορικής (βλ. ενότητα 1.1) και να μεριμνήσουν ώστε ο διαγωνισμός να διεξαχθεί με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο (βλ. ενότητες 1.3, 4 και 7).

ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Η δοκιμασία της μετάφρασης θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2016. Την ημέρα αυτή η ΓΔ Μετάφρασης θα διαβιβάσει στα σχολεία τα προς μετάφραση κείμενα. Η δοκιμασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις επιμέρους ρυθμίσεις που θα γίνουν από τα σχολεία. Οι μεταφράσεις πρέπει να τηλεφορτωθούν την ίδια ημέρα σε βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η ΓΔ Μετάφρασης (βλ. ενότητα 4).

Η ΓΔ Μετάφρασης θα αξιολογήσει τις μεταφράσεις και θα επιλέξει την καλύτερη μετάφραση (μία) από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ (ενότητα 5).

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Οι νικητές θα προσκληθούν σε τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες την άνοιξη του 2017. Η ΓΔ Μετάφρασης θα καλύψει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για έναν νικητή, έναν ενήλικο συνοδό του και έναν καθηγητή ανά κράτος μέλος (βλ. ενότητα 6).

Οι υπεύθυνοι καθηγητές θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τον ιστότοπο του JT, ώστε να μην τους διαφύγει κάποια σημαντική πληροφορία.

 

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η ΓΔ Μετάφρασης θα ανακοινώσει τον διαγωνισμό στον ειδικά αφιερωμένο ιστότοπο JT (ec.europa.eu/translatores):

την 1η Σεπτεμβρίου 2016, στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Αν το σχολείο σας επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό δελτίο εγγραφής (βλ. ενότητα 1.2).

Υποβάλλοντας το δελτίο εγγραφής, το σχολείο σας αναλαμβάνει ορισμένες υποχρεώσεις (βλ. ενότητα 1.3).

1.1. Ποια σχολεία μπορούν να συμμετάσχουν;

Τα σχολεία πρέπει:

 • να βρίσκονται σε κράτος μέλος της ΕΕ
 • να είναι αναγνωρισμένα από τις εκπαιδευτικές αρχές ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών
 • να επιλέξουν 2 έως 5 μαθητές που γεννήθηκαν το 1999
 • να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο
 • να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ικανό να ανοίγει και να τυπώνει αρχεία PDF (τα κείμενα προς μετάφραση και τα φύλλα πάνω στα οποία θα γραφούν οι μεταφράσεις θα αποσταλούν σ’ αυτή τη μορφή) και
 • να έχουν πρόσβαση σε σαρωτή (σκάνερ), ώστε να σκανάρουν τις μεταφράσεις ως αρχεία PDF και να τις τηλεφορτώσουν εν συνεχεία στη βάση δεδομένων της ΓΔ Μετάφρασης. Αυτό πρέπει να γίνει την ημέρα του διαγωνισμού.

Το σχολείο πρέπει να είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος νυχτερινά σχολεία διδασκαλίας ξένων γλωσσών ή συναφή ινστιτούτα μη υποχρεωτικής εκμάθησης ξένων γλωσσών.

1.2. Εγγραφές

Πριν από την εγγραφή, ο υπεύθυνος καθηγητής θα πρέπει να έχει λάβει την έγκριση συμμετοχής του σχολείου από τον διευθυντή.

Κατά την εγγραφή (ένα μόνο δελτίο ανά σχολείο), θα πρέπει να δηλώσετε:

 • την ονομασία και τη διεύθυνση του σχολείου
 • το ονοματεπώνυμο ενός προσώπου επικοινωνίας και
 • τουλάχιστον μία έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Δεδομένου ότι αυτή η ηλεκτρονική διεύθυνση θα είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας μας μαζί σας, παρακαλούμε:

 • να ελέγχετε τακτικά την ηλεκτρονική σας θυρίδα και
 • να ελέγχετε κατά πόσον μπορεί να δέχεται νέα μηνύματα.

Μπορείτε να εγγραφείτε από την 1η Σεπτεμβρίου, στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών), έως τις 20 Οκτωβρίου 2016, στις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Οι ελλιπείς ή καθυστερημένες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Κάθε εγγεγραμμένο σχολείο - και εν συνεχεία κάθε εγγεγραμμένος μαθητής - θα λάβει αριθμό εγγραφής. Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας τους αριθμούς αυτούς την ημέρα του διαγωνισμού.

1.3. Ποιες υποχρεώσεις αναλαμβάνει το σχολείο σας με την εγγραφή;

Υποβάλλοντας το δελτίο εγγραφής, το σχολείο σας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τους κανόνες και τις οδηγίες του διαγωνισμού και, εφόσον επιλεγεί, να διοργανώσει τη δοκιμασία της μετάφρασης σε αίθουσά του.

Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει:

 • να επιλέξει και να εγγράψει μαθητές που γεννήθηκαν το 1999
 • να διαθέσει κατάλληλο χώρο, εξοπλισμό και προσωπικό για τη δοκιμασία της μετάφρασης
 • να εκτυπώσει και να διανείμει τα σωστά κείμενα προς μετάφραση καθώς και τα φύλλα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις μεταφράσεις
 • να διευκολύνει τη συμμετοχή των επιλεγέντων μαθητών στη δοκιμασία
 • να φροντίσει ώστε οι μαθητές που θα επιλεγούν και οι γονείς/κηδεμόνες τους να λάβουν γνώση, και να συμφωνήσουν, με τους εν λόγω κανόνες και οδηγίες
 • να μεριμνήσει για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο και
 • σε περίπτωση που ένας μαθητής του σχολείου ανακηρυχθεί νικητής, να του επιτρέψει να απουσιάσει από το σχολείο, ώστε να μεταβεί στις Βρυξέλλες για την τελετή απονομής των βραβείων.

Το σχολείο σας συμφωνεί επίσης, εφόσον επιλεγεί για συμμετοχή στον διαγωνισμό, να δημοσιευθεί η ονομασία του στον ιστότοπο του Juvenes Translatores.

Αν το σχολείο σας αθετήσει τις υποχρεώσεις αυτές, μπορεί να αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

 

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από τα σχολεία που θα υποβάλουν δεόντως το δελτίο εγγραφής τους, θα επιλεγούν με ηλεκτρονική κλήρωση ορισμένα για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Ο αριθμός των σχολείων που θα επιλεγούν από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών του κράτους αυτού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως εξής:

Κράτος μέλοςΣχολεία
Αυστρία18
Βέλγιο21
Βουλγαρία17
Κροατία11
Κύπρος6
Τσεχική Δημοκρατία21
Δανία13
Εσθονία6
Φινλανδία13
Γαλλία74
Γερμανία96
Ελλάδα21
Ουγγαρία21
Ιρλανδία11
Ιταλία73
Λετονία8
Λιθουανία11
Λουξεμβούργο6
Μάλτα6
Κάτω Χώρες26
Πολωνία51
Πορτογαλία21
Ρουμανία32
Σλοβενία8
Σλοβακία13
Ισπανία54
Σουηδία20
Ηνωμένο Βασίλειο73
Σύνολο751

Για τους σκοπούς αυτής της επιλογής, τα σχολεία υπολογίζονται στην ποσόστωση του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται. Για παράδειγμα, το ισπανικό σχολείο IES Liceo español ‘Luis Buñuel’, που βρίσκεται στη Γαλλία, θα υπολογιστεί στην ποσόστωση της Γαλλίας.

Ο κατάλογος των κληρωθέντων σχολείων θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Juvenes Translatores μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2016.

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στους κανόνες και τις οδηγίες του διαγωνισμού, οι όροι "μαθητής" και "επιλεγμένος μαθητής" αναφέρονται σε όλους τους μαθητές που θα προταθούν από τα κληρωθέντα σχολεία. Κάθε κληρωθέν σχολείο μπορεί να προτείνει δύο έως πέντε μαθητές, οι οποίοι πρέπει:

 • να έχουν γεννηθεί το 1999 και
 • να είναι δεόντως εγγεγραμμένοι σε σχολείο που πληροί τα κριτήρια της ενότητας 1.1.

Ο κανόνας όσον αφορά το έτος γεννήσεως έχει θεσπιστεί για τη δημιουργία ισότιμων όρων για τα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών της ΕΕ. Εάν διαπιστωθεί ότι ένας μαθητής δεν έχει γεννηθεί το 1999, θα αποκλειστεί.
Το σχολείο θα πρέπει να δηλώσει το ζεύγος γλωσσών που έχει διαλέξει ο κάθε επιλεγμένος μαθητής, δηλαδή τη γλώσσα από την οποία προτίθεται να μεταφράσει καθώς και τη γλώσσα προς την οποία προτίθεται να μεταφράσει (βλ. ενότητα 3.4).

3.1. Ονοματεπώνυμα μαθητών και ζεύγη γλωσσών

Αν το σχολείο σας επιλεγεί, θα πρέπει να εγγράψετε τους μαθητές που επιλέξατε για να το εκπροσωπήσουν το αργότερο έως τις 21 Νοεμβρίου 2016, στις 12.00 το μεσημέρι. Κάθε σχολείο μπορεί να εγγράψει από 2 έως 5 μαθητές, δηλώνοντας στη βάση δεδομένων τα ονοματεπώνυμά τους και το ζεύγος γλωσσών που επέλεξαν, μέσω ενός συνδέσμου τον οποίο θα σας στείλει ηλεκτρονικά η ομάδα Juvenes Translatores (ομάδα JT). (Μπορείτε να εγγράψετε και έναν 6ο μαθητή, ως αναπληρωματικό, σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ενός από τους αρχικά εγγραφέντες, π.χ. λόγω ασθενείας).

Μετά τις 21 Νοεμβρίου, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε ούτε τον κατάλογο των μαθητών που ορίσατε ούτε τα ζεύγη γλωσσών που αυτοί επέλεξαν.

Το σχολείο οφείλει να ενημερώσει τον γονέα/τους γονείς ή τον κηδεμόνα/τους κηδεμόνες κάθε μαθητή σχετικά με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

3.2. Πώς θα γίνει η επιλογή των μαθητών

Τα σχολεία μπορούν να ορίσουν δικά τους κριτήρια για την επιλογή των μαθητών που θα συμμετάσχουν, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα είναι ξεκάθαρα, δίκαια και αμερόληπτα. Εάν η ΓΔ Μετάφρασης κρίνει ότι ένα σχολείο έχει εφαρμόσει άδικα ή μεροληπτικά κριτήρια, μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό του σχολείου αυτού από τον διαγωνισμό.

3.3. Προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

Η ΓΔ Μετάφρασης θα διασφαλίσει την προβλεπόμενη από τον νόμο προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων που θα λάβει.
Οι ονομασίες των σχολείων, τα ονόματα των εθνικών νικητών και οι μεταφράσεις τους θα δημοσιευθούν (βλ. ενότητα 5), ενώ τα μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να καλύψουν την επίσκεψη των νικητών στις Βρυξέλλες για την τελετή απονομής των βραβείων.
Λεπτομερέστερες πληροφορίες για το πώς η ΓΔ Μετάφρασης τηρεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρέχονται στο δελτίο συγκατάθεσης και τη σχετική δήλωση περί απορρήτου σχετικά με τον διαγωνισμό Juvenes Translatores. Οι πληροφορίες αυτές θα σταλούν ηλεκτρονικά στους 28 νικητές, αποκλειστικά μέσω των καθηγητών τους.

3.4. Ζεύγη γλωσσών

Κάθε μαθητής μπορεί να επιλέξει να μεταφράσει από οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ προς οποιαδήποτε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ είναι:
αγγλικά (EN), βουλγαρικά (BG), γαλλικά (FR), γερμανικά (DE), δανικά (DA), ελληνικά (EL), εσθονικά (ET), ιρλανδικά (GA), ισπανικά (ES), ιταλικά (IT), κροατικά (HR), λετονικά (LV), λιθουανικά (LT), μαλτέζικα (MT), ολλανδικά (NL), ουγγρικά (HU), πολωνικά (PL), πορτογαλικά (PT), ρουμανικά (RO), σλοβακικά (SK), σλοβενικά (SL), σουηδικά (SV), τσεχικά (CS) και φινλανδικά (FI).
Κατά την εγγραφή των μαθητών σας θα πρέπει να δηλώσετε τα ζεύγη γλωσσών που αυτοί επέλεξαν (βλ. ενότητα 3.1). Δεν θα μπορείτε να αλλάξετε τα ζεύγη αυτά μετά τη λήξη της προθεσμίας της 21ης Νοεμβρίου 2015.
Συνιστούμε στους μαθητές να μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα ή τη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα. Ωστόσο, η γλώσσα αυτή θα πρέπει να είναι μία από τις προαναφερθείσες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΤΟ ΤΕΣΤ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

Την ημέρα της δοκιμασίας (24 Νοεμβρίου), η ΓΔ Μετάφρασης θα διανείμει τα προς μετάφραση κείμενα στα σχολεία μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (θα σταλούν μέσω ηλ. ταχυδρομείου και θα μπορούν επίσης να τηλεφορτωθούν από τον ιστότοπο του Juvenes Translatores). Στο πάνω μέρος του κειμένου θα αναγράφεται "2016", καθώς και ο κωδικός της γλώσσας του πρωτοτύπου.

Η δοκιμασία της μετάφρασης πρέπει να διεξαχθεί ταυτόχρονα σε όλα τα συμμετέχοντα σχολεία, από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών, και συγκεκριμένα στον χώρο του σχολείου.

Τα σχολεία πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η δοκιμασία να διεξαχθεί με δίκαιο και αδιάβλητο τρόπο. Οι μαθητές πρέπει να γράψουν μόνοι τους τη μετάφραση (όχι ανά δύο ή σε ομάδες) και χωρίς καμία βοήθεια από τους καθηγητές.

Τα σχολεία μπορούν να επιτρέψουν και σε άλλους μαθητές να λάβουν μέρος ανεπίσημα (και να διοργανώσουν παράλληλο εσωτερικό διαγωνισμό ή να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη δοκιμασία π.χ. για αξιολόγηση των μαθητών), δεν μπορούν όμως να αποστείλουν τις μεταφράσεις αυτών των μαθητών στη ΓΔ Μετάφρασης.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Οι μεταφράσεις πρέπει να είναι γραμμένες με το χέρι, με μαύρο στυλό, πάνω στα φύλλα που θα σταλούν από τη ΓΔ Μετάφρασης, και να είναι ευανάγνωστες. Τα μη ευανάγνωστα κείμενα και τα κείμενα που δεν είναι γραμμένα πάνω στα φύλλα αυτά θα απορριφθούν. Οι μαθητές ΔΕΝ πρέπει να κάνουν χρήση μόνο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, δεδομένου ότι οι διορθωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να κρίνουν κατά πόσον τα κεφαλαία έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά ή όχι.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, την ίδια μέρα του διαγωνισμού, θα πρέπει:

 • να σκανάρετε τις μεταφράσεις και να τις αποθηκεύσετε ως ευανάγνωστα, καλής ποιότητας αρχεία PDF (ένα αρχείο για κάθε μετάφραση, μέγιστου μεγέθους 3 MB — εάν το αρχείο είναι μεγαλύτερο, προσπαθήστε να το σκανάρετε σε μαύρο - άσπρο αντί για έγχρωμο) και
 • να τις τηλεφορτώσετε στη βάση δεδομένων του Juvenes Translatores, μέσω του συνδέσμου που θα έχει σταλεί την ημέρα του διαγωνισμού στον αρμόδιο επικοινωνίας του σχολείου.

Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, οι μεταφράσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω ηλ. ταχυδρομείου ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή προς τη ΓΔ Μετάφρασης στις Βρυξέλλες στη διεύθυνση:

Juvenes Translatores
European Commission,
Directorate-General for Translation
attn: Anna Holmén
G-6 - 06/16
1049 Brussels
Belgium

Εάν, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή σας, δεν μπορείτε να στείλετε τις μεταφράσεις όπως ορίζεται παραπάνω, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την ομάδα JT για περαιτέρω οδηγίες.

Στο μέτρο του δυνατού, η ΓΔ Μετάφρασης θα απαντά σε ερωτήσεις και θα δίνει συμβουλές μέσω ηλ. ταχυδρομείου.

4.1. Μαθητές με αναπηρία

Τα σχολεία δεν επιτρέπεται να ασκούν διακριτική μεταχείριση σε βάρος μαθητών με αναπηρία. Η ομάδα JT γνωρίζει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν ειδικά μέτρα, ώστε οι μαθητές με αναπηρία να μπορέσουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με δίκαιους και ισότιμους όρους. Αν θεωρείτε ότι τα αναγκαία μέτρα αντιβαίνουν στους κανόνες (π.χ. ένας μαθητής, εξαιτίας της αναπηρίας του, είναι αργός στο γράψιμο και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει τη μετάφραση, ή είναι απαραίτητη η χρήση υπολογιστή για να μπορέσει ένας μαθητής να συμμετάσχει), θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα JT για να λάβετε προηγούμενη έγκριση, περιγράφοντας την αναπηρία και τα προτεινόμενα μέτρα.

4.2. Ποιος αναλαμβάνει τα πρακτικά ζητήματα διεξαγωγής της δοκιμασίας

Τα σχολεία είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση της δοκιμασίας στον χώρο τους. Οφείλουν δηλαδή να επιλύσουν όλα τα πρακτικά ζητήματα κατά την ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας, και συγκεκριμένα:

 • να μεριμνήσουν για τη σωστή διαχείριση των κειμένων που θα αποσταλούν από τη ΓΔ Μετάφρασης, π.χ. να φροντίσουν ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των κειμένων
 • να συγκεντρώσουν τους μαθητές στον τόπο διεξαγωγής της δοκιμασίας
 • να διανείμουν στους μαθητές τα κατάλληλα προς μετάφραση κείμενα, καθώς και τα φύλλα πάνω στα οποία οι μαθητές θα γράψουν τις μεταφράσεις
 • να φροντίσουν ώστε οι μαθητές να αναγράψουν τα απαιτούμενα στοιχεία στα φύλλα αυτά: αριθμό εγγραφής του σχολείου στη βάση δεδομένων, χώρα, αριθμό καταχώρισης του μαθητή στη βάση δεδομένων, ζεύγος γλωσσών, αρχικά του μαθητή (προληπτικά για την αποφυγή σύγχυσης μεταφράσεων κατά την τηλεφόρτωσή τους) και έτος γεννήσεως
 • να επιτηρήσουν τους μαθητές κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, και
 • να σκανάρουν και να τηλεφορτώσουν τις μεταφράσεις στη βάση δεδομένων του Juvenes Translatores, μέσω του συνδέσμου που θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (ένα αρχείο PDF για κάθε μετάφραση).

Τα σχολεία πρέπει να κρατήσουν τις πρωτότυπες μεταφράσεις για έξι μήνες.

4.3. Μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν λεξικά ή κάποια άλλη βοήθεια κατά τη δοκιμασία;

Τα λεξικά είναι εργαλεία του μεταφραστή και, συνεπώς, οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας, αλλά μόνο σε έντυπη μορφή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μονόγλωσσα ή δίγλωσσα λεξικά.

Δεν επιτρέπεται η χρήση κανενός είδους ηλεκτρονικής βοήθειας (π.χ. ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών λεξικών ή γλωσσαρίων ή άλλων μεταφραστικών εργαλείων).

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

5.1. Αξιολόγηση

Κάθε μετάφραση θα αξιολογηθεί από εξεταστική επιτροπή επαγγελματιών μεταφραστών και αναθεωρητών της ΓΔ Μετάφρασης.

Μετά την αξιολόγηση, μια επιτροπή αξιολογητών, υπό την προεδρία του γενικού διευθυντή της ΓΔ Μετάφρασης, θα επιλέξει την καλύτερη μετάφραση από κάθε κράτος μέλος.

Οι εργασίες και συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής και της επιτροπής αξιολογητών έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Καμία επιμέρους βαθμολογία δεν θα κοινοποιηθεί.

Έπαινοι μπορούν να αποσταλούν στο 10 % περίπου των μαθητών, εφόσον οι μεταφράσεις κριθούν εξαιρετικής ποιότητας. Όλοι οι μαθητές θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής.

Οι αποφάσεις της εξεταστικής επιτροπής και της επιτροπής αξιολογητών είναι αμετάκλητες. Οι μεταφράσεις και οι αξιολογήσεις τους μπορούν να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για μελλοντικές δράσεις κατάρτισης με θέμα την αξιολόγηση των μεταφράσεων.

5.2. Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση

Η εξεταστική επιτροπή θα εφαρμόσει παρόμοια κριτήρια με εκείνα που εφαρμόζονται στο εσωτερικό της ΓΔ Μετάφρασης για την αξιολόγηση των μεταφράσεων, δηλαδή:

 • ακρίβεια
 • ικανότητα ορθής γραπτής διατύπωσης (επιλογή εκφράσεων και γραμματική)
 • ευχέρεια στον χειρισμό του λόγου και
 • ευρηματικές μεταφραστικές λύσεις.

Η εξεταστική επιτροπή μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε μετάφραση κρίνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κάτω από δίκαιες και αδιάβλητες συνθήκες.

5.3. Ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών και δελτίο συγκατάθεσης

Ο κατάλογος των 28 νικητών θα δημοσιευθεί στις αρχές Φεβρουαρίου του 2017.

Η ΓΔ Μετάφρασης θα αποστείλει ηλεκτρονικά στο σχολείο κάθε νικητή ένα δελτίο συγκατάθεσης, το οποίο το σχολείο θα πρέπει να εκτυπώσει, να υπογράψει και να επιστρέψει στη ΓΔ Μετάφρασης στις Βρυξέλλες, εντός της προθεσμίας, μαζί με ένα αντίγραφο έγκυρου δελτίου ταυτότητας του μαθητή.

Το δελτίο συγκατάθεσης πρέπει να υπογραφεί από:

 • τον μαθητή και
 • τον γονέα/τους γονείς ή τον κηδεμόνα/τους κηδεμόνες του μαθητή (εφόσον ο μαθητής είναι κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή της τελετής απονομής των βραβείων).

Συμπληρώνοντας το δελτίο αυτό, ο μαθητής και ο γονέας/οι γονείς ή ο κηδεμόνας/οι κηδεμόνες του δηλώνουν ότι συμφωνούν:

 • να παραστεί ο μαθητής στην τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες
 • να δημοσιευθούν στον ιστότοπο Juvenes Translatores και στη σελίδα του Facebook φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις από την τελετή απονομής και την επίσκεψη στις Βρυξέλλες, και
 • να συνοδεύεται ο μαθητής από έναν γονέα ή κηδεμόνα, ή από ενήλικο που εγκρίνει ο γονέας ή ο κηδεμόνας, στην τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες (αυτό δεν είναι υποχρεωτικό αν ο μαθητής είναι 18 ετών κατά τη στιγμή εκείνη).

Στη δήλωση περί απορρήτουpdf(58 kB) Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου  που συνοδεύει το δελτίο συγκατάθεσης, καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίον γίνεται η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση των προσωπικών δεδομένων, σε απόλυτη συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

6. Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Οι νικητές, μαζί με έναν ενήλικο συνοδό και έναν καθηγητή ανά νικητή, θα προσκληθούν στην τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες.

Οι νικητές, οι οποίοι είναι κάτω των 18 ετών κατά τη στιγμή της τελετής, πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα ή άλλον ενήλικο που εγκρίνει ο γονέας ή ο κηδεμόνας, ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη αμφοτέρων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής τους στις Βρυξέλλες.

Ο μαθητής, ο καθηγητής και ο ενήλικος συνοδός του πρέπει να προσκομίσουν τα αναγκαία για το ταξίδι ταξιδιωτικά έγγραφα.

 

7. ΕΞΟΔΑ

Τα σχολεία καλύπτουν τα έξοδα διοργάνωσης της δοκιμασίας στον χώρο τους, π.χ. την εκτύπωση των προς μετάφραση κειμένων και την παραχώρηση αιθουσών για τη διεξαγωγή της.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τα έξοδα της τελετής απονομής των βραβείων και καλύπτει το κόστος της επιμέλειας και αποστολής των προς μετάφραση κειμένων, καθώς και της διαδικασίας αξιολόγησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει τη διοργάνωση και τα έξοδα ταξιδίου (από τη χώρα προέλευσης στο ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες, αλλά όχι για μετακινήσεις μικρών αποστάσεων, όπως ταξί από και προς το αεροδρόμιο/τον σιδηροδρομικό σταθμό στη χώρα προέλευσης) και καταλύματος για έναν νικητή, έναν καθηγητή και έναν ενήλικο συνοδό ανά κράτος μέλος.

 

8. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ

Η ερμηνεία των σχετικών κανόνων και οδηγιών από τη ΓΔ Μετάφρασης δεν μπορεί να τεθεί εν αμφιβόλω.

Για περισσότερες πληροφορίες: