Sti

Regler og instrukser

INDLEDNING

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (GD for Oversættelse) afholder Juvenes Translatores 2016, der er en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

 • forberedelser
 • oversættelsesprøven samt
 • en præmieoverrækkelse.

De nærmere regler og instrukser er beskrevet i afsnit 1-8.

FORBEREDELSER

Forberedelserne omfatter bekendtgørelse af konkurrencen, registrering og udvælgelse af skoler, skolernes tilmelding af elever samt lokale forberedelser (se afsnit 1–3).

GD for Oversættelse bekendtgør konkurrencen på websitet for Juvenes Translatores (JT): ec.europa.eu/translatores

Skoler, der ønsker at deltage i konkurrencen, skal registrere sig elektronisk på websitet mellem den 1. september og den 20. oktober 2016 (afsnit 1). Registreringen åbner og lukker kl. 12.00 (dansk tid) på ovennævnte datoer.

De skoler, der kommer til at deltage i konkurrencen, findes ved lodtrækning blandt de registrerede skoler (se afsnit 2).

Hver udvalgt skole skal vælge mellem to og fem elever til at deltage i konkurrencen og senest den 21. november 2016 angive deres navne og sprogpar i databasen (afsnit 3).

Skolerne er ansvarlige for at organisere prøven lokalt. Dette omfatter alle praktiske opgaver som f.eks. at skaffe lokaler og personale samt relevant IT-infrastruktur til konkurrencen (se afsnit 1.1) og at sikre, at prøven gennemføres på retfærdige og upartiske vilkår (se afsnit 1.3, 4 og 7).

OVERSÆTTELSESPRØVE

Oversættelsesprøven afholdes den 24. november 2016. På prøvedagen sender GD for Oversættelse de tekster, der skal oversættes, til skolerne. Prøven gennemføres, som skolerne har tilrettelagt det. Oversættelserne skal uploades samme dag til en database, der administreres af GD for Oversættelse (se afsnit 4).

GD for Oversættelse bedømmer oversættelserne og vælger én vinderoversættelse fra hvert medlemsland (afsnit 5).

PRÆMIEOVERRÆKKELSEN

Vinderne bliver inviteret til en præmieoverrækkelse i Bruxelles i foråret 2017. GD for Oversættelse betaler udgifterne til rejse og logi for én vinder, én voksen ledsager og én lærer pr. medlemsland (se afsnit 6).

De ansvarlige lærere bør regelmæssigt tjekke JT-websitet for ikke at gå glip af vigtige oplysninger.

 

FORBEREDELSER

1. BEKENDTGØRELSE OG REGISTRERING

GD for Oversættelse lancerer konkurrencen på JT-websitet (ec.europa.eu/translatores):

den 1. september 2016, kl. 12.00 (middag) dansk tid.

Hvis jeres skole ønsker at deltage, skal I udfylde registreringsblanketten online (se afsnit 1.2).

Når jeres skole indsender registreringsblanketten, påtager den sig visse forpligtelser (se afsnit 1.3).

1.1. Hvilke skoler kan deltage?

Skolerne skal:

 • ligge i et medlemsland
 • være anerkendt af et eller flere medlemslandes uddannelsesmyndigheder
 • udvælge mellem to og fem elever, som er født i 1999
 • have internetadgang
 • have en computer, som kan åbne og udskrive pdf-filer (prøverne og oversættelsesarkene sendes i dette format) samt
 • have adgang til en scanner. Oversættelserne skal scannes som pdf-filer og senere uploades til GD for Oversættelses database. Dette skal gøres på prøvedagen.

Skolen skal være en gymnasial uddannelsesinstitution. Aftenskoler, som underviser i sprog eller lignende ikke-obligatoriske sprogkurser, kan ikke deltage i konkurrencen.

1.2. Tilmelding

Inden registreringen skal den ansvarlige lærer have rektors godkendelse til at tilmelde skolen.

I forbindelse med registreringen (kun én blanket for hver skole) skal følgende angives:

 • skolens navn og adresse
 • navnet på en kontaktperson samt
 • mindst én gyldig e-mailadresse.

Vi kommer kun til at kommunikere med jer via denne e-mailadresse. Derfor bedes I:

 • huske at tjekke mailboksen med jævne mellemrum og
 • sørge for, at den ikke er fuld.

I kan registrere jer fra den 1. september, kl. 12.00 (dansk tid), til den 20. oktober 2016, kl. 12.00 (dansk tid). Ufuldstændige ansøgninger tages ikke i betragtning.

De registrerede skoler – og senere de enkelte tilmeldte elever – får tildelt et registreringsnummer. Husk at have disse numre parat på prøvedagen.

1.3. Hvilke forpligtelser påtager skolen sig i forbindelse med registreringen?

Ved at indsende registreringsblanketten forpligter jeres skole sig til at følge reglerne og instrukserne for konkurrencen og – hvis den udvælges – til at arrangere oversættelsesprøven på skolen.

Dette indbefatter:

 • udvælge og registrere elever født i 1999
 • stille passende faciliteter og personale til rådighed for oversættelsesprøven
 • udskrive og udlevere de korrekte kildetekster, der skal oversættes, samt oversættelsesarkene
 • sørge for, at de udvalgte elever kan deltage i prøven
 • sikre, at de udvalgte elever og deres forældre eller værger kender og accepterer disse regler og instrukser
 • sikre, at prøven gennemføres på retfærdige og upartiske vilkår og
 • hvis en af skolens elever vinder – give eleven fri til at rejse til Bruxelles til præmieoverrækkelsen.

Jeres skole accepterer også, at dens navn, hvis den udvælges til konkurrencen, bliver nævnt på Juvenes Translatores-websitet.

Hvis jeres skole ikke overholder sine forpligtelser, kan den udelukkes fra konkurrencen.

 

2. UDVÆLGELSE AF SKOLER

Der afholdes elektronisk lodtrækning for at udvælge skoler blandt dem, som rettidigt har indsendt registreringsblanketten.

Det antal skoler, der udvælges fra hvert medlemsland, svarer til det antal pladser, landet har i Europa-Parlamentet:

MedlemslandSkoler
Østrig18
Belgien21
Bulgarien17
Kroatien11
Cypern6
Tjekkiet21
Danmark13
Estland6
Finland13
Frankrig74
Tyskland96
Grækenland21
Ungarn21
Irland11
Italien73
Letland8
Litauen11
Luxembourg6
Malta6
Holland26
Polen51
Portugal21
Rumænien32
Slovenien8
Slovakiet13
Spanien54
Sverige20
Storbritannien73
I alt751

Ved denne udvælgelse henregnes skolerne til kvoten for det medlemsland, de ligger i. F.eks. henregnes den spanske skole IES Liceo español "Luis Buñuel" i Frankrig til kvoten for Frankrig.

Listen over de udvalgte skoler offentliggøres på JT-websitet inden udgangen af oktober 2016.

 

3. UDVÆLGELSE AF ELEVER

I dette sæt regler og instrukser forstås ved "elev" og "udvalgt elev" alle elever, som angives af de udvalgte skoler. Hver udvalgt skole skal angive mellem to og fem elever, som skal:

 • være født i 1999 og
 • være indskrevet i en skole, som opfylder kriterierne i afsnit 1.1.

Formålet med fødselsårsreglen er at skabe lige vilkår for uddannelsessystemer i alle EU-lande. Hvis det viser sig, at en elev ikke er født i 1999, vil eleven blive udelukket fra konkurrencen.
For hver udvalgt elev skal skolen angive, hvilket sprogpar vedkommende har valgt, dvs. de sprog, som eleven ønsker at oversætte fra og til (se afsnit 3.4).

3.1. Navne på elever og sprogpar

Hvis jeres skole udvælges, skal I senest den 21. november 2016, kl. 12.00 registrere de elever, I har valgt til at repræsentere skolen. Hver skole kan registrere mellem to og fem elever, hvis navne og sprogpar angives i databasen via det link, I modtager pr. e-mail fra JT-teamet. (I kan registrere en sjette elev som suppleant, der kan træde til, hvis en af de elever, der oprindeligt blev registreret, ikke kan deltage på grund af sygdom eller lignende).

Efter den 21. november kan I ikke ændre listen over udvalgte elever og deres valgte sprogpar.

Skolen skal informere den enkelte elevs forældre/forælder eller værger/værge om deltagelsen i konkurrencen.

3.2. Hvordan udvælges eleverne?

Skolerne kan fastsætte deres egne kriterier for udvælgelsen af elever, men disse skal være klare, rimelige og ikkediskriminerende. Hvis GD for Oversættelse finder, at en skole har anvendt urimelige eller diskriminerende kriterier, kan man beslutte at udelukke skolen fra konkurrencen.

3.3. Hvad med beskyttelse af personoplysninger?

GD for Oversættelse vil sikre, at alle de personlige oplysninger, der modtages, beskyttes i overensstemmelse med gældende lov.
Navnene på skolerne og vinderne samt deres oversættelser bliver offentliggjort (se afsnit 5). Der kan også være en vis pressedækning af præmieoverrækkelsen under vindernes besøg i Bruxelles.
Flere oplysninger om, hvordan GD for Oversættelse opfylder sine forpligtelser med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, findes i samtykkeerklæringen for Juvenes Translatores og erklæringen om beskyttelse af personoplysninger. Disse sendes pr. e-mail til de 28 vindere via deres lærer.

3.4. Sprogpar

Hver elev kan vælge at oversætte fra et hvilket som helst officielt EU-sprog og til et hvilket som helst andet officielt EU-sprog. De officielle EU-sprog er:
Bulgarsk (BG), dansk (DA), engelsk (EN), estisk (ET), finsk (FI), fransk (FR), græsk (EL), irsk (GA), italiensk (IT), kroatisk (HR), lettisk (LV), litauisk (LT), maltesisk (MT), nederlandsk (NL), polsk (PL), portugisisk (PT), rumænsk (RO), slovakisk (SK), slovensk (SL), spansk (ES), svensk (SV), tjekkisk (CS), tysk (DE) og ungarsk (HU).
I skal angive elevernes valg af sprogpar, når de registreres (se afsnit 3.1), og dette kan ikke ændres efter den 21. november 2016.
Vi anbefaler kraftigt, at eleverne oversætter til deres modersmål eller stærkeste sprog. Det skal dog være et af de officielle EU-sprog nævnt ovenfor.

 

OVERSÆTTELSESPRØVE

4. AFHOLDELSE AF PRØVEN

På selve prøvedagen (den 24. november) udsender GD for Oversættelse kun elektronisk kildeteksterne til skolerne. De sendes pr. e-mail, men det er også muligt at downloade dem fra JT-websitet. Teksterne vil øverst oppe være påtrykt "2016" og kildesprogets kode.

Oversættelsesprøven skal gennemføres samtidig på alle deltagende skoler mellem kl. 10.00 og 12.00 (dansk tid). Prøven afholdes på skolernes område.

Skolerne skal gøre deres yderste for at sikre, at prøven gennemføres på retfærdige og upartiske vilkår. Eleverne skal arbejde på egen hånd (hverken to og to eller i grupper), og lærerne må ikke hjælpe dem.

Skolerne kan lade andre elever deltage uofficielt i prøven (og f.eks. afholde en intern skolekonkurrence eller elevevaluering parallelt med Juvenes Translatores), men bør undlade at sende disse elevers oversættelser til GD for Oversættelse.

Der må ikke anvendes computere eller andre elektroniske hjælpemidler ved prøven.

Oversættelserne skal være skrevet i hånden med en sort pen på de oversættelsesark, som er fremsendt af GD for Oversættelse, og de skal være læselige. Ulæselige tekster og tekster, som ikke er skrevet på de fremsendte oversættelsesark, vil blive sorteret fra. Eleverne skal IKKE skrive med BLOKBOGSTAVER, da de, der har retter prøverne, skal kunne vurdere, om store bogstaver anvendes korrekt.

Efter prøven - på samme dag som prøven - skal I:

 • scanne oversættelserne og gemme dem som læsbare pdf-filer (en fil for hver oversættelse på højst 3 MB - hvis filen er større, kan man prøve at scanne den i sort-hvid i stedet for i farver) og
 • uploade dem til JT-databasen ved hjælp af det link, der sendes til skolens kontaktperson på konkurrencedagen.

I tilfælde af uløselige tekniske problemer kan oversættelserne sendes pr. e-mail eller med anbefalet post til GD for Oversættelse i Bruxelles:

Juvenes Translatores
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Oversættelse
att.: Anna Holmén
G-6 - 06/16
1049 Bruxelles
Belgien

Hvis I af årsager, der ligger uden for jeres kontrol, ikke kan sende oversættelserne som nævnt ovenfor, bedes I kontakte JT-teamet for nærmere instrukser.

GD for Oversættelse vil desuden så vidt muligt besvare spørgsmål og rådgive pr. e-mail.

4.1. Handicappede elever

Skolerne må ikke diskriminere mod handicappede elever. JT-teamet er klar over, at særlige foranstaltninger kan være nødvendige for at give handicappede elever mulighed for at deltage i konkurrencen på retfærdige og lige vilkår. Hvis skolerne mener, at de nødvendige foranstaltninger strider mod reglerne (f.eks. hvis handicappet indebærer, at eleven skriver så langsomt, at han eller hun har brug for mere tid til sin oversættelse, eller hvis eleven har brug for en computer for at kunne deltage), skal de kontakte JT-teamet og beskrive handicappet og de foreslåede foranstaltninger med henblik på forhåndsgodkendelse.

4.2. Hvem står for den praktiske afholdelse af prøven?

Skolen er ansvarlig for at afholde prøven i sine lokaler. Dette omfatter alle praktiske opgaver på prøvedagen, dvs.:

 • at sikre, at teksterne fra GD for Oversættelse behandles korrekt, f.eks. uden at forårsage forsinkelser eller krænke fortroligheden
 • at samle eleverne i de lokaler, hvor prøven skal foregå
 • at udlevere de valgte kildetekster og oversættelsesarkene til eleverne
 • at sikre, at eleverne skriver de krævede oplysninger på oversættelsesarkene: skolens registreringsnummer, land, elevens nummer i databasen, sprogpar, elevens initialer (for en sikkerheds skyld for det tilfælde, at en oversættelse skulle blive forbyttet, når den uploades) og fødselsår
 • at føre tilsyn med eleverne under prøven og og
 • at scanne og uploade oversættelserne til JT-databasen ved hjælp af det link, der sendes pr. e-mail (én pdf-fil for hver enkelt oversættelse).

Skolerne skal gemme de originale oversættelser i seks måneder.

4.3. Må eleverne bruge ordbøger eller andre hjælpemidler under prøven?

Oversættere bruger ordbøger, så derfor bør eleverne også have mulighed for at bruge ordbøger til prøven – men kun papirordbøger. Både etsprogede eller flersprogede ordbøger må anvendes.

Der må ikke anvendes nogen form for elektroniske hjælpemidler (f.eks. computere, mobiltelefoner, elektroniske udgaver af ordbøger og termsamlinger eller oversættelsesprogrammer).

 

5. BEDØMMELSE AF PRØVERNE OG OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATERNE

5.1. Evaluering

Hver oversættelse bliver bedømt af et panel af professionelle oversættere og sprogrevisorer fra GD for Oversættelse.

Efter bedømmelsen vælger en jury, der har GD for Oversættelses generaldirektør som formand, den bedste oversættelse fra hvert medlemsland.

Panelets og juryens arbejde og drøftelser er fortrolige. Der gives ingen individuelle point.

Der kan gives en særlig udmærkelse til ca. 10 % af eleverne, hvis de har præsteret en fremragende oversættelse. Alle elever modtager et diplom for deltagelse.

Panelets og juryens afgørelser er endelige. Oversættelserne og bedømmelserne kan blive gengivet og anvendt internt af EU-institutionerne i forbindelse med kommende kurser i bedømmelse af oversættelser.

5.2. Hvilke kriterier bliver der anvendt ved bedømmelsen?

Panelet vil anvende kriterier svarende til dem, som GD for Oversættelse anvender til at bedømme oversættelser, dvs.:

 • nøjagtighed
 • evne til at formulere sig korrekt (grammatik og valg af udtryk)
 • evne til at formulere sig flydende og
 • opfindsomme oversættelsesløsninger.

Panelet kan udelukke enhver oversættelse, som ikke ser ud til at være udarbejdet på retfærdige og upartiske vilkår.

5.3. Bekendtgørelse af vindere og samtykkeerklæring

Listen med de 28 vindere bliver offentliggjort i begyndelsen af februar 2017.

Vi sender en samtykkeerklæring pr. e-mail til hver vinders skole. Den skal skolen udskrive, underskrive og sende tilbage til GD for Oversættelse i Bruxelles inden for fristen sammen med en kopi af elevens gyldige pas eller ID-kort.

Samtykkeerklæringen skal underskrives af:

 • eleven og
 • elevens forældre/forælder eller værger/værge (hvis eleven er under 18 år på tidspunktet for præmieoverrækkelsen).

I erklæringen erklærer eleven og hans/hendes forældre/forælder eller værge(r) sig indforstået med, at:

 • eleven må deltage i præmieoverrækkelsen i Bruxelles
 • billeder og videooptagelser fra præmieoverrækkelsen og besøget i Bruxelles må offentliggøres på JT-websitet og på Facebook-siden og
 • en forælder eller værge eller en voksen person, som er godkendt af dem, vil ledsage eleven til præmieoverrækkelsen i Bruxelles (ikke obligatorisk, hvis eleven er fyldt 18 år på tidspunktet for præmieoverrækkelsen).

I en erklæring om beskyttelse af personoplysningerpdf(58 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  , som er vedlagt samtykkeerklæringen, præciseres det, hvordan personoplysningerne bliver indsamlet, behandlet og anvendt i fuld overensstemmelse med gældende lov.

 

PRÆMIEOVERRÆKKELSEN

6. PRÆMIEOVERRÆKKELSEN

Vinderne bliver sammen med en voksen ledsager og en lærer for hver vinder inviteret til en præmieoverrækkelse i Bruxelles.

Vindere, som er under 18 år på tidspunktet for præmieoverrækkelsen, skal ledsages af en forælder, værge eller af en af forælderen eller værgen godkendt voksen person, som påtager sig det fulde ansvar for sig selv og eleven under turen til og opholdet i Bruxelles.

Eleven, læreren og den voksne ledsager skal have de nødvendige rejsepapirer til rejsen.

 

7. OMKOSTNINGER

Skolerne dækker udgifterne til den lokale afholdelse af konkurrencen, f.eks. udskrift af de tekster, der skal oversættes, og prøvefaciliteter.

Kommissionen betaler for præmieoverrækkelsen og dækker udgifterne til udarbejdelse af de tekster, der skal oversættes, samt evalueringsprocessen.

Kommissionen arrangerer og betaler for rejse (fra hjemlandet til hotellet i Bruxelles, undtagen korte ture som f.eks. taxa til og fra lufthavnen/togstationen i hjemlandet) og logi for én vinder, én lærer og én ledsagende voksen pr. medlemsland.

 

8. FORTOLKNING AF REGLER OG INSTRUKSER

GD for Oversættelses fortolkning af disse regler og instrukser er endegyldig.

Brug for yderligere oplysninger?