Sti

Regler og instrukser

download reglerpdf(78 kB) Vælg oversættelse af det forrige link 

INDLEDNING

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (GD for Oversættelse) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

 • forberedelser
 • en oversættelsesprøve og
 • en præmieoverrækkelse.

De nærmere regler og instrukser er beskrevet i afsnit 1-8.

FORBEREDELSER

Forberedelserne omfatter bekendtgørelse af konkurrencen, registrering og udvælgelse af skoler, skolernes tilmelding af elever samt lokale forberedelser som angivet i afsnit 1–3.

GD for Oversættelse bekendtgør konkurrencen på konkurrencewebstedet: http://ec.europa.eu/translatores

Skoler, der ønsker at deltage i konkurrencen, skal registrere sig elektronisk på webstedet mellem den 1. september og den 20. oktober 2013 (afsnit 1). Registreringen åbner og lukker kl. 12.00 (middag) på ovennævnte datoer.

De skoler, der kommer til at deltage i konkurrencen, findes ved lodtrækning blandt de registrerede skoler (se afsnit 2).

De udvalgte skoler skal derefter vælge mellem to og fem elever til at deltage i konkurrencen og senest den 20. november 2013 angive deres navne og sprogpar i databasen (afsnit 3).

Skolerne er ansvarlige for at organisere prøven lokalt. Dette omfatter alle praktiske opgaver som f.eks. at skaffe lokaler og personale til konkurrencen og at sikre, at prøven gennemføres på retfærdige og upartiske vilkår (afsnit 1.3, 1.4, 4 og 7).

OVERSÆTTELSESPRØVE

Oversættelsesprøven afholdes den 28. november 2013. På prøvedagen sender GD for Oversættelse de tekster, der skal oversættes, til skolerne. På den enkelte skole gennemføres prøven, som skolen har tilrettelagt det. Oversættelserne skal sendes anbefalet til GD for Oversættelse i Bruxelles samme dag (se afsnit 4).

GD for Oversættelse bedømmer oversættelserne og vælger én vinderoversættelse fra hvert medlemsland (afsnit 5).

PRÆMIEOVERRÆKKELSE

Vinderne inviteres til en præmieoverrækkelse i Bruxelles i foråret 2014, hvor de møder EU's kommissær for flersprogethed. GD for Oversættelse betaler udgifterne til rejse og logi for én vinder, én voksen ledsager og én lærer pr. medlemsland (afsnit 6).

Alle vigtige oplysninger om konkurrencen offentliggøres konsekvent på Juvenes Translatores-webstedet. De ansvarlige lærere bør derfor regelmæssigt tjekke webstedet for at sikre, at de ikke går glip af vigtige oplysninger.

 

FORBEREDELSER

1. BEKENDTGØRELSE OG REGISTRERING

GD for Oversættelse lancerer konkurrencen på konkurrencewebstedet: http://ec.europa.eu/translatores:

den 1. september 2013, kl. 12.00 (middag) dansk tid.

Hvis jeres skole ønsker at deltage, skal I udfylde registreringsblanketten online (se afsnit 1.2).

Når jeres skole indsender registreringsblanketten, påtager den sig visse forpligtelser (se afsnit 1.3).

1.1. Hvilke skoler kan deltage?

Skolerne skal:

 • ligge i et medlemsland
 • være anerkendt af et eller flere medlemslandes uddannelsesmyndigheder
 • udvælge mellem to og fem elever, som er født i 1996
 • have internetadgang og
 • have en computer, som kan åbne og udskrive pdf-filer (prøverne og oversættelsesarkene sendes i dette format).
1.2. Registrering

Inden registreringen skal den ansvarlige lærer have rektors godkendelse til at tilmelde skolen.

I forbindelse med registreringen (kun én blanket for hver skole) skal følgende angives:

 • skolens navn og adresse
 • navnet på en kontaktperson
 • mindst én gyldig e-mail-adresse.

Vi kommer især til at kommunikere med jer via denne e-mail. Derfor bedes I:

 • huske at tjekke mailboksen med jævne mellemrum
 • sørge for, at den ikke er fuld.

Registreringen finder sted fra den 1. september, kl. 12.00 middag (dansk tid), til den 20. oktober 2013, kl. 12.00 middag (dansk tid). Mangelfuldt udfyldte eller for sent indsendte blanketter vil blive afvist.

De registrerede skoler – og senere også de tilmeldte elever – får tildelt et registreringsnummer. Husk at have disse numre parat på prøvedagen.

1.3. Hvilke forpligtelser påtager skolen sig i forbindelse med registreringen?

Ved at indsende registreringsblanketten forpligter jeres skole sig til at følge reglerne og instrukserne for konkurrencen og – hvis den udvælges – til at arrangere oversættelsesprøven på skolen.

Det indebærer bl.a., at jeres skole skal:

 • udvælge og registrere elever født i 1996
 • stille passende faciliteter og personale til rådighed for oversættelsesprøven
 • udskrive og udlevere de korrekte tekster, der skal oversættes, samt oversættelsesarkene
 • sørge for, at de udvalgte elever kan deltage i prøven
 • sikre, at prøven gennemføres på retfærdige og upartiske vilkår
 • hvis en af skolens elever vinder – give eleven fri til at rejse til Bruxelles til præmieoverrækkelsen.

Jeres skole accepterer også, at dens navn, hvis den udvælges til konkurrencen, bliver nævnt på Juvenes Translatores-webstedet.

1.4. Hvad sker der, hvis jeres skole ikke overholder sine forpligtelser ifølge afsnit 1.3?

Skolen kan udelukkes fra konkurrencen. Det indebærer øjeblikkeligt ophør for jeres skoles og elevers deltagelse i konkurrencen.

 

2. UDVÆLGELSE AF SKOLER

Der afholdes elektronisk lodtrækning for at udvælge et vist antal skoler blandt dem, som rettidigt har indsendt registreringsblanketten.

Listen over de udvalgte skoler offentliggøres på Juvenes Translatores-webstedet inden udgangen af oktober 2013.

Ved denne udvælgelse henregnes skolerne til kvoten for det medlemsland, de ligger i.

Det antal skoler, der udvælges fra hvert medlemsland, svarer til det antal pladser, landet har i Europa-Parlamentet ifølge Lissabontraktaten (Europa-Parlamentets sammensætning fra og med 2014):

MedlemslandSkoler
Østrig19
Belgien22
Bulgarien18
Kroatien*12
Cypern6
Tjekkiet22
Danmark13
Estland6
Finland13
Frankrig74
Tyskland96
Grækenland22
Ungarn22
Irland12
Italien73
Letland9
Litauen12
Luxembourg6
Malta6
Nederlandene26
Polen51
Portugal22
Rumænien33
Slovenien8
Slovakiet13
Spanien54
Sverige20
Storbritannien73
I alt763

*Medlem af EU fra og med juli 2013

 

3. UDVÆLGELSE AF ELEVER

I dette sæt regler og instrukser forstås ved "elev" og "udvalgt elev" alle elever (mellem to og fem), som foreslås af de udvalgte skoler.

Disse elever skal:

 • være født i 1996 og
 • være indskrevet i en skole, som opfylder kriterierne i afsnit 1.1.

For hver udvalgt elev skal jeres skole angive, hvilket sprogpar vedkommende har valgt, dvs. de sprog, som eleven ønsker at oversætte fra og til (se afsnit 3.4).

3.1. Navne på elever og sprogpar

Hvis jeres skole udvælges, skal I senest den 20. november 2013 registrere de elever, I har valgt til at repræsentere skolen. Hver skole kan registrere mellem to og fem elever, hvis navne og sprogpar angives i databasen via det link, skolen modtager pr. e-mail fra teamet bag Juvenes Translatores (JT-teamet).

I kan også registrere en sjette elev som suppleant, der kan træde til, hvis en af de elever, der oprindeligt blev registreret, ikke kan deltage på grund af sygdom eller lignende.

Efter den 20. november 2013 kan I ikke ændre de udvalgte elever og deres valgte sprogpar.

Skolen skal informere de udvalgte elevers forældre/forælder eller værge(r) om deltagelsen.

3.2. Hvordan udvælges eleverne?

Skolerne kan fastsætte deres egne kriterier for udvælgelsen af elever, men disse skal være klare, rimelige og ikkediskriminerende. Hvis GD for Oversættelse finder, at en skole har anvendt urimelige eller diskriminerende kriterier, kan man beslutte at udelukke skolen fra konkurrencen.

3.3. Hvad med beskyttelse af personoplysninger?

GD for Oversættelse vil sikre, at alle de personlige oplysninger, der modtages, beskyttes i overensstemmelse med gældende lov.

Navnene på skolerne og vinderne samt deres oversættelser bliver offentliggjort (se afsnit 5). Der kan også være en vis pressedækning af præmieoverrækkelsen under vindernes besøg i Bruxelles.

Flere oplysninger om, hvordan GD for Oversættelse opfylder sine forpligtelser med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, findes i samtykkeerklæringen for Juvenes Translatores og den vedlagte erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Disse dokumenter sendes pr. e-mail til de 28 vindere via deres lærer.

3.4. Sprogpar

Hver elev kan vælge at oversætte fra et hvilket som helst officielt EU-sprog og til et hvilket som helst andet officielt EU-sprog.

EU's officielle sprog er:

Bulgarsk (BG), dansk (DA), engelsk (EN), estisk (ET), finsk (FI), fransk (FR), græsk (EL), irsk (GA), italiensk (IT), kroatisk (HR)*, lettisk (LV), litauisk (LT), maltesisk (MT), nederlandsk (NL), polsk (PL), portugisisk (PT), rumænsk (RO), slovakisk (SK), slovensk (SL), spansk (ES), svensk (SV), tjekkisk (CS), tysk (DE) og ungarsk (HU).
*Medlem af EU fra og med juli 2013

I skal angive elevernes valg, når de registreres (se afsnit 3.1), og dette kan ikke ændres efter den 20. november 2013.

Vi anbefaler kraftigt, at eleverne oversætter til deres modersmål eller stærkeste sprog.

 

OVERSÆTTELSESPRØVE

4. PRØVEDAGEN

På selve prøvedagen bliver kildeteksterne og de prøveark, som eleverne skal skrive oversættelsen på, udelukkende udsendt elektronisk til skolerne (pr. e-mail eller til at downloade fra webstedet). Teksterne vil øverst oppe være påtrykt "2013" og kildesprogets kode.

Oversættelsesprøven skal gennemføres samtidig på alle deltagende skoler mellem kl. 10.00 og 12.00 (dansk tid) den 28. november 2013. Prøven afholdes på skolernes område.

På hver skole kan mellem to og fem registrerede elever deltage i den officielle konkurrence. Skolerne kan dog lade andre elever deltage uofficielt i prøven (og f.eks. afholde en intern skolekonkurrence eller elevevaluering parallelt med Juvenes Translatores ), men bør undlade at sende de pågældende oversættelser til GD for Oversættelse.

Skolerne skal gøre deres yderste for at sikre, at prøven gennemføres på retfærdige og upartiske vilkår. Eleverne skal arbejde på egen hånd, hverken to og to eller i grupper, og lærerne må ikke hjælpe dem.

Der må ikke anvendes computere eller andre elektroniske hjælpemidler ved prøven.

Oversættelserne skal være håndskrevne og læselige. Ulæselige tekster bliver sorteret fra.

De originale håndskrevne oversættelser skal sendes med anbefalet post eller kurerpost på selve prøvedagen (poststemplets eller kurerkvitteringens dato er afgørende). Kuverten mærkes med ordene "Juvenes Translatores" og sendes til GD for Oversættelse i Bruxelles:

"Juvenes Translatores"
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Oversættelse
att.: Pinuccia Contino
G-6, 06/16
B-1049 Bruxelles,
Belgien

Skolerne skal tage kopier af oversættelserne, inden de sender dem.

Hvis der sker noget uforudset, som skolen ikke er herre over, og som forhindrer jer i at sende oversættelserne, f.eks. en poststrejke, skal I kontakte JT-teamet for nærmere instrukser.

4.1. Handicappede elever

Skolerne må ikke diskriminere mod handicappede elever. JT-teamet er klar over, at særlige tiltag kan være nødvendige for at give handicappede elever mulighed for at deltage i konkurrencen på retfærdige og lige vilkår. Hvis skolerne mener, at de nødvendige særlige tiltag strider mod reglerne (f.eks. hvis handicappet indebærer, at eleven skriver så langsomt, at han eller hun har brug for mere tid til sin oversættelse, eller hvis eleven har brug for en computer for at kunne deltage), skal de underrette Juvenes Translatores-teamet og beskrive handicappet og de foreslåede tiltag med henblik på forhåndsgodkendelse.

4.2. Hvem står for den praktiske afholdelse af prøven?

Skolen er ansvarlig for at afholde prøven i sine lokaler. Dette omfatter alle praktiske opgaver på prøvedagen, dvs.:

 • at sikre, at teksterne fra GD for Oversættelse behandles korrekt, f.eks. uden at forårsage forsinkelser eller krænke fortroligheden
 • at samle eleverne i de lokaler, hvor prøven skal foregå
 • at udlevere teksterne og sikre, at hver elev modtager den valgte sprogversion og det rigtige år
 • at sikre, at eleverne skriver de krævede oplysninger på omslaget: navn, fødselsdato, skole og land samt skolens og deres eget personlige registreringsnummer i konkurrencen
 • at føre tilsyn med eleverne under prøven
 • at indsamle og kopiere oversættelserne
 • at sende oversættelserne (originalerne) med anbefalet post eller kurerpost til den relevante adresse og bevare kvitteringen fra postkontoret eller kurerfirmaet.

Skolerne skal beholde en fotokopi af hver elevs oversættelse. GD for Oversættelse sender de tekster, der skal oversættes, om morgenen den dag, hvor prøven finder sted, og offentliggør dem samtidig på Juvenes Translatores-webstedet. GD for Oversættelse vil desuden så vidt muligt besvare spørgsmål og rådgive pr. e-mail.

4.3. Må eleverne bruge ordbøger eller anden hjælp under prøven?

Oversættere bruger ordbøger, så derfor bør eleverne også have mulighed for at bruge ordbøger til prøven – men kun papirordbøger.

Der må ikke anvendes elektroniske hjælpemidler, f.eks. computere, mobiltelefoner, elektroniske udgaver af ordbøger og termsamlinger eller oversættelsesprogrammer.

 

5. BEDØMMELSE AF PRØVERNE OG OFFENTLIGGØRELSE AF RESULTATERNE

Hver oversættelse bliver bedømt af et panel bestående af professionelle oversættere og sprogrevisorer fra GD for Oversættelse.

Efter bedømmelsen vælger en jury, der har GD for Oversættelses generaldirektør som formand, den bedste oversættelse fra hvert medlemsland.

Panelets og juryens arbejde og drøftelser er fortrolige. Der gives ingen individuelle point.

Panelets og juryens afgørelser er endelige.

5.1 Bekendtgørelse af vindere og samtykkeerklæring

Listen med de 28 vindere bliver offentliggjort i begyndelsen af februar 2014.

Vi sender en samtykkeerklæring pr. e-mail til alle vindere. Den skal deres skole udskrive, underskrive og sende tilbage til GD for Oversættelse i Bruxellesinden for fristen – sammen med en kopi af elevens gyldige pas eller id-kort.

Erklæringen skal underskrives af:

 • eleven
 • skolens rektor
 • elevens forældre/forælder eller værge(r) (hvis eleven er under 18 år på tidspunktet for præmieoverrækkelsen)

I erklæringen erklærer eleven og hans/hendes forældre/forælder eller værge(r) sig indforstået med, at:

 • eleven får lov til at rejse til Bruxelles til præmieoverrækkelsen
 • billeder og videooptagelser fra præmieoverrækkelsen og besøget i Bruxelles må offentliggøres på Juvenes Translatores-webstedet og på Facebook-siden, og
 • en forælder eller værge eller en voksen person, som er godkendt af dem, vil ledsage eleven til præmieoverrækkelsen i Bruxelles (ikke obligatorisk, hvis eleven er fyldt 18 år på tidspunktet for præmieoverrækkelsen).

I en erklæring om beskyttelse af personoplysningerpdf(57 kB) Vælg oversættelse af det forrige link  , som er vedlagt samtykkeerklæringen, præciseres det, hvordan personoplysningerne bliver indsamlet, behandlet og anvendt i fuld overensstemmelse med gældende lov.

5.2. Hvilke kriterier bliver der anvendt ved bedømmelsen?

Panelet vil anvende kriterier svarende til dem, der anvendes til at bedømme oversættelser, der udarbejdes internt i GD for Oversættelse, dvs.:

 • præcis gengivelse af teksten
 • evne til at formulere sig korrekt (grammatik og valg af udtryk)
 • evne til at formulere sig flydende
 • opfindsomme løsninger.

Panelet kan udelukke enhver oversættelse, som ikke ser ud til at være udarbejdet på retfærdige og upartiske vilkår.

 

PRÆMIEOVERRÆKKELSE

6. PRÆMIEOVERRÆKKELSEN

Vinderne bliver sammen med en voksen ledsager og en lærer inviteret til en præmieoverrækkelse i Bruxelles, hvor EU's kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed, ungdom og sport vil overrække præmierne.

Hvis vinderen er under 18 år på tidspunktet for præmieoverrækkelsen, skal han eller hun ledsages til Bruxelles af en forælder eller værge eller af en heraf godkendt voksen person, som påtager sig det fulde ansvar for begge personer under turen til og opholdet i Bruxelles.

Eleven, læreren og den voksne ledsager skal have de nødvendige rejsepapirer til rejsen. Europa-Kommissionen arrangerer og betaler for rejse (undtagen korte ture som f.eks. taxa til og fra lufthavnen) og logi for én vinder, én lærer og én ledsagende voksen pr. medlemsland.

 

7. UDGIFTER

Skolen dækker udgifterne til den anbefalede forsendelse og til den lokale afholdelse af prøverne, f.eks. udskrift af de tekster, der skal oversættes, prøvefaciliteter og kopiering af prøverne.

Europa-Kommissionen betaler for præmieoverrækkelsen og dækker udgifterne til udarbejdelse af de tekster, der skal oversættes, samt evalueringsprocessen.

Europa-Kommissionen betaler rejseudgifterne for hver vinder, hver vinders lærer og en forælder eller værge for hver vinder fra deres hjemland til Bruxelles.

 

8. FORTOLKNING AF REGLER OG INSTRUKSER

GD for Oversættelses fortolkning af disse regler og instrukser er endegyldig.

Brug for yderligere oplysninger?

Du kan også henvende dig til Kommissionens repræsentation i Danmark, hvor der er en særlig kontaktperson for konkurrencen (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).