Cesta

Pravidla a pokyny

ÚVOD

Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen „GŘ pro překlady“) pořádá překladatelskou soutěž Juvenes Translatores 2016, které se mohou zúčastnit školy ze zemí Evropské unie. Soutěž je členěna do tří hlavních fází:

 • příprava
 • překlad soutěžního textu a
 • slavnostní předání cen

Podrobná pravidla a pokyny pro jednotlivé fáze jsou uvedeny níže v částech 1–8.

PŘÍPRAVA

Tato část zahrnuje vyhlášení soutěže, registraci škol, jejich výběr, přihlášení studentů do soutěže a přípravu soutěže v místě jejího konání (viz části 1–3).

GŘ pro překlady soutěž vyhlásí na internetových stránkách soutěže Juvenes Translatores: ec.europa.eu/translatores

Škola, která má zájem se soutěže zúčastnit, se musí na uvedených internetových stránkách elektronicky zaregistrovat, a to v období od 1. září do 20. října 2016 (viz část 1). Registrace začíná i končí vždy ve 12.00 hodin (v poledne) středoevropského času.

Ze zaregistrovaných škol budou formou losování vybrány školy, které se soutěže zúčastní (viz část 2).

Vylosované školy pak určí dva až pět studentů, kteří je budou v soutěži reprezentovat. Jména těchto studentů a jimi zvolené jazykové kombinace vloží do databáze, a to nejpozději do 21. listopadu 2016 (viz část 3).

Školy jsou odpovědné za organizaci soutěže ve svých prostorách. To zahrnuje veškerá praktická opatření jako např. obstarání prostor, personálu a vhodné IT infrastruktury pro uspořádání akce (viz část 1.1) a zajištění spravedlivých a nestranných podmínek v průběhu soutěže (viz část 1.3, část 4 a 7).

PŘEKLAD SOUTĚŽNÍHO TEXTU

Samotná soutěž, tj. překlad soutěžního textu, se koná 24. listopadu 2016. V den soutěže poskytne GŘ pro překlady školám texty, jež budou studenti překládat. Praktickou organizaci soutěže si zajišťuje škola sama. Překlady musí být ještě týž den vloženy do databáze spravované GŘ pro překlady (viz část 4).

GŘ pro překlady pak provede hodnocení soutěžních překladů a z každého členského státu EU vybere jeden vítězný (viz část 5).

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN

Vítězové budou pozváni na slavnostní předání cen do Bruselu, které se bude konat na jaře 2017. GŘ pro překlady uhradí náklady na cestu a ubytování pro jednoho vítěze z každého členského státu, jednu dospělou osobu, která jej bude doprovázet, a jednoho učitele (viz část 6).

Učitelé odpovědní za soutěž by měli pravidelně navštěvovat stránky Juvenes Translatores, aby byli obeznámeni se všemi důležitými informacemi.

 

PŘÍPRAVA

1. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE A REGISTRACE

GŘ pro překlady vyhlásí soutěž na internetových stránkách Juvenes Translatores (http://ec.europa.eu/translatores):

1. září 2015 ve 12.00 hodin SEČ.

Pokud se vaše škola chce soutěže zúčastnit, musíte vyplnit online elektronickou přihlášku (viz část 1.2).

Odesláním přihlášky vznikají škole určité závazky (viz část 1.3).

1.1. Které školy se mohou soutěže zúčastnit?

Škola:

 • se musí nacházet v členském státě EU
 • musí mít akreditaci příslušného školského orgánu jednoho či několika členských států
 • musí vybrat dva až pět studentů narozených v roce 1999
 • musí mít připojení na internet
 • musí mít k dispozici počítač, který dokáže otevřít a tisknout soubory ve formátu PDF (soutěžní texty a překladové listy budou zaslány v tomto formátu) a
 • musí mít k dispozici skener, aby učitelé mohli naskenovat soutěžní překlady studentů (poté je uloží jako soubory ve formátu PDF a tyto soubory vloží do databáze GŘ pro překlady). Vložení souborů do uvedené databáze musí proběhnout ještě v den konání soutěže

Škola, která se soutěže účastní musí být střední škola. Soutěže se nemohou účastnit školy, které provozují večerní kurzy jazyků nebo podobné nepovinné kurzy.

1.2. Registrace

Předtím, než učitel školu do soutěže zaregistruje, musí k tomu získat souhlas ředitele školy.

Při vyplňování formuláře (škola vyplňuje pouze jednu přihlášku) musíte uvést:

 • název a adresu školy
 • jméno jedné kontaktní osoby a
 • minimálně jednu funkční emailovou adresu

Jelikož tato emailová adresa bude naším jediným komunikačním prostředkem,

 • pravidelně kontrolujte schránku s příchozí poštou a
 • zajistěte, aby stále měla kapacitu přijímat novou poštu

Registrace začíná 1. září 2016 ve 12.00 hodin SEČ a končí 20. října 2016 ve 12.00 hodin SEČ. Neúplné přihlášky nebo přihlášky podané pozdě nebudou zařazeny do výběru.

Každá škola, která se zaregistrovala, dostane své registrační číslo. Registrační čísla dostane i každý student, kterého škola do soutěže vybere. Tato čísla musíte mít v den konání soutěže při ruce.

1.3. Jaké závazky škole v souvislosti s registrací vznikají?

Odesláním přihlášky se škola zavazuje dodržovat pravidla a pokyny soutěže. Pokud bude do soutěže vybrána, je povinna překladatelskou soutěž uspořádat.

To zahrnuje například tyto povinnosti:

 • vybrat studenty s datem narození v roce 1999 a zaregistrovat je
 • v den konání soutěže poskytnout vhodné prostory, vybavení a personál
 • vytisknout a rozdat správné soutěžní texty a překladové listy
 • umožnit vybraným studentům, aby se mohli soutěže zúčastnit
 • zajistit, aby byly vybraní studenti a jejich rodiče nebo zákonní zástupci obeznámeni s těmito pravidly a pokyny a aby je odsouhlasili
 • zajistit spravedlivé a nestranné podmínky během soutěže a
 • v případě, že v soutěži zvítězí student dané školy, uvolnit ho z vyučování, aby mohl jet na slavnostní předání cen do Bruselu

Škola rovněž souhlasí, že bude-li vybrána do soutěže, bude její název uveden na internetové stránce Juvenes Translatores.

Pokud vaše škola nedodrží tyto závazky, může být ze soutěže vyloučena.

 

2. VÝBĚR ŠKOL

Ze škol, které řádně vyplnily a odeslaly přihlášku, budou formou elektronického náhodného losování vybrány ty školy, které se nakonec soutěže zúčastní.

Počet škol vybraných z každého státu se rovná počtu křesel, které má členský stát v Evropském parlamentu, tzn.:

členský státpočet škol
Rakousko18
Belgie21
Bulharsko17
Chorvatsko11
Kypr6
Česká republika21
Dánsko13
Estonsko6
Finsko13
Francie74
Německo96
Řecko21
Maďarsko21
Irsko11
Itálie73
Lotyšsko8
Litva11
Lucembursko6
Malta6
Nizozemsko26
Polsko51
Portugalsko21
Rumunsko32
Slovinsko8
Slovensko13
Španělsko54
Švédsko20
Spojené království73
Celkem751

Počet škol vybraných z každého státu se stanoví podle kvóty přidělené členskému státu, kde se škola nachází. Například španělské gymnázium IES Liceo español Luise Buñuela ve Francii se započítá do kvóty pro Francii.

Seznam vybraných škol bude zveřejněn na internetových stránkách JT do konce října 2016.

 

3. VÝBĚR STUDENTŮ

V těchto pravidlech a pokynech se pod pojmy „student“ a „vybraný student“ rozumějí všichni studenti, které vybraná škola do soutěže nominovala. Každá vybraná škola může nominovat dva až pět studentů, kteří musí splňovat tyto podmínky:

 • musí být narozeni v roce 1999 a
 • a musí být řádnými studenty školy, která splňuje podmínky v části 1.1.

Účelem pravidla týkajícího se roku narození je vytvořit rovné podmínky pro školy ve všech zemích EU. Pokud se ukáže, že se student v roce 1999 nenarodil, bude ze soutěže vyloučen.
Škola musí u každého vybraného studenta uvést jazykovou kombinaci, kterou si pro soutěž zvolil, tzn. jazyk, ze kterého a do kterého chce soutěžní text překládat (viz část 3.4).

3.1. Jména studentů a jazykové kombinace

Pokud bude škola do soutěže vybrána, musí nejpozději do 21. listopadu 2016 12.00 hod (poledne) zaregistrovat studenty, kteří budou školu v soutěži reprezentovat. Každá škola může zaregistrovat dva až pět studentů. Registrace probíhá tak, že do databáze uvedete jména a příjmení studentů spolu s jejich jazykovými kombinacemi. Odkaz na tuto databázi dostanete emailem od organizátorů soutěže JT. (Můžete také zaregistrovat šestého studenta jako náhradníka pro případ, že by se některý ze zaregistrovaných studentů nemohl soutěže zúčastnit, např. z důvodu nemoci).

Registrace končí 20. listopadu 2015 a po tomto datu nemůžete měnit seznam přihlášených studentů ani jejich jazykového kombinace.

Škola je povinna informovat rodiče nebo zákonné zástupce vybraných studentů o účasti v soutěži.

3.2. Jak studenty do soutěže vybrat?

Školy si mohou určit vlastní kritéria pro výběr studentů do soutěže. Tato kritéria však musí být jasná, spravedlivá a nediskriminační. Pokud GŘ pro překlady usoudí, že škola použila nespravedlivá nebo diskriminační kritéria, může rozhodnout o jejím vyloučení ze soutěže.

3.3. Jak je zajištěna ochrana osobních údajů?

GŘ pro překlady zajistí, že veškeré osobní údaje, které obdrží, budou chráněny v souladu s platnými právními předpisy.
Zveřejněny budou názvy škol a jména vítězů z jednotlivých států spolu s jejich překlady (viz část 5). Informace o cestě vítězů na slavnostní předání cen do Bruselu se mohou objevit ve sdělovacích prostředcích.
Bližší informace o tom, jak GŘ pro překlady plní své závazky ohledně ochrany osobních údajů, jsou uvedeny v souhlasu s použitím osobních údajů pro překladatelskou soutěž Juvenes Translatores a v prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto dokumenty obdrží emailem učitelé všech 28 vítězných studentů.

3.4. Jazykové kombinace

Každý student si vybere, ze kterého a do kterého úředního jazyka EU chce soutěžní text překládat. Úředními jazyky EU jsou:
angličtina (EN), bulharština (BG), čeština (CS), dánština (DA), estonština (ET), finština (FI), francouzština (FR), chorvatština (HR), irština (GA), italština (IT), litevština (LT), lotyština (LV), maďarština (HU), maltština (MT), němčina (DE), nizozemština (NL), polština (PL), portugalština (PT), rumunština (RO), řečtina (EL), slovenština (SK), slovinština (SL), španělština (ES) a švédština (SV).
Příslušnou jazykovou kombinaci musíte u každého studenta uvést již při jeho registraci (viz část 3.1). Po uzávěrce registrace 21. listopadu 2016 ji už nebude možné změnit.
Doporučujeme, aby studenti překládali do svého mateřského jazyka či jazyka, který ovládají nejlépe. Musí jít nicméně o jeden z výše uvedených úředních jazyků EU.

 

PŘEKLAD SOUTĚŽNÍHO TEXTU

4. DEN KONÁNÍ SOUTĚŽE

V den konání soutěže (tj. 24. listopadu 2016) GŘ pro překlady rozešle školám soutěžní texty, a to pouze v elektronické podobě (texty obdržíte emailem, ale bude je možné i stáhnout z internetových stránek JT). Soutěžní texty budou v záhlaví stránky označeny rokem „2016“ a kódem jazyka originálu.

Překlad soutěžních textů musí proběhnout současně ve všech zúčastněných školách od 10.00 dopoledne do 12.00 hod (poledne) SEČ. Soutěž se musí uskutečnit v prostorách školy.

Školy musí zajistit, aby soutěž probíhala za spravedlivých a nestranných podmínek. Studenti musí pracovat samostatně, tedy ne ve dvojicích či skupinách. Učitelé nesmějí studentům s překladem pomáhat.

Školy mohou umožnit i dalším studentům, aby se soutěže účastnili, ale pouze neoficiálně (mohou např. souběžně uspořádat interní soutěž nebo využít soutěžní text k hodnocení studentů). Překlady nezaregistrovaných studentů však nelze zaslat k hodnocení do GŘ pro překlady.

Během soutěže se nesmějí používat počítače ani jiná elektronická zařízení.

Překlady musí být psány ručně černým perem na překladové listy, které poskytlo GŘ pro překlady, a musejí být čitelné. Nečitelné texty a texty psané na jiné než předepsané překladové listy budou vyřazeny. Studenti NESMĚJÍ psát HŮLKOVÝM PÍSMEM, protože součástí hodnocení překladu je i posouzení správnosti používání velkých a malých písmen.

Po skončení interní soutěže, a to ještě v den konání celé soutěže, musíte:

 • naskenovat překlady a uložit je ve formátu PDF v dobře čitelné kvalitě (každý překlad musí být uložen v jednom souboru o maximální velikosti 3 MB – pokud je soubor příliš velký, zkuste ho naskenovat černobíle) a
 • nahrát je do databáze JT pomocí odkazu, který byl zaslán v den konání soutěže kontaktní osobě na dané škole

V případě neodstranitelných technických problémů mohou být překlady zaslány emailem nebo doporučenou poštou na adresu GŘ pro překlady v Bruselu:

Juvenes Translatores
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Anna Holmén
G-6 - 06/16
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Jestliže se vyskytnou překážky, které škola nemůže ovlivnit a kvůli nimž nebude moci překlady odeslat, obraťte se na organizační tým soutěže.

Pokud to bude v jeho silách, pokusí se GŘ pro překlady rovněž odpovídat na otázky a poskytovat rady prostřednictvím emailu.

4.1. Zdravotně postižení studenti

Školy nesmí diskriminovat zdravotně postižené studenty. Organizátoři soutěže si jsou vědomi, že v případě účasti zdravotně postižených studentů v soutěži bude nutné přijmout určitá zvláštní opatření, která těmto studentům zajistí rovné podmínky při překladu. Pokud zjistíte, že tato nezbytná opatření jsou v rozporu s pravidly (např. student nemůže z důvodu svého zdravotního postižení dokončit překlad ve stanovené době, nebo k provedení překladu potřebuje počítač), musíte informovat organizační tým JT a popsat povahu zdravotního postižení spolu s navrhovanými opatřeními. Organizátoři soutěže pak rozhodnou, zda úpravu pravidel povolí.

4.2. Kdo je odpovědný za praktickou přípravu soutěžního dne?

Školy jsou odpovědné za praktický průběh soutěžního dne ve svých prostorách, tzn. za veškerou praktickou organizaci v den soutěže. Školy musí:

 • zajistit, aby se s texty zaslanými GŘ pro překlady zacházelo náležitým způsobem, např. aby byla zachována jejich důvěrnost a aby byly studentům rozdány včas
 • sezvat studenty na místo konání soutěže
 • rozdat texty a zajistit, aby každý student dostal správnou jazykovou verzi z aktuálního soutěžního ročníku
 • dohlédnout na to, aby studenti správně vyplnili údaje na překladových listech: registrační číslo školy, zemi, identifikační číslo studenta, jazykovou kombinaci, iniciály studenta (předběžné opatření pro případ záměny mezi překlady při vkládání do databáze) a rok narození
 • zajistit dozor nad studenty během překladu a
 • naskenovat překlady a vložit je do databáze JT pomocí odkazu zaslaného emailem (každý překlad v jednom souboru PDF)

Školy musí mít originály překladů uschovány po dobu šesti měsíců.

4.3. Mohou studenti během překladu používat slovníky nebo jiné pomůcky?

Slovníky jsou nástrojem překladatelů, proto je studenti mohou při soutěži používat. Používat však lze pouze tištěná vydání slovníků. Lze použít slovníky jednojazyčné a dvojjazyčné.

Nelze používat žádné elektronické pomůcky, např. počítače, elektronické slovníky nebo terminologické glosáře či překladatelské nástroje.

 

5. VYHODNOCENÍ PŘEKLADŮ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

5.1. Hodnocení

Každý překlad vyhodnotí tým profesionálních překladatelů GŘ pro překlady.

Po vyhodnocení vybere porota, jíž bude předsedat generální ředitel GŘ pro překlady, nejlepší překlad z každého členského státu.

Činnost a jednání týmu hodnotitelů a poroty jsou důvěrné. Bodová ohodnocení jednotlivých překladů nebudou dána k dispozici.

Pokud budou některé překlady vynikající, může být přibližně 10 % studentů zaslána zvláštní pochvala. Všichni studenti obdrží diplom potvrzující jejich účast v soutěži.

Rozhodnutí týmu hodnotitelů a poroty jsou konečná. Překlady a jejich hodnocení lze reprodukovat a využít pro vnitřní potřebu orgánů a institucí EU ke školení týkajícímu se hodnocení překladu.

5.2. Jaká kritéria se při hodnocení použijí?

Tým hodnotitelů uplatní kritéria podobná těm, která se používají k hodnocení překladů na GŘ pro překlady:

 • přesnost překladu
 • úroveň písemného projevu (gramatická správnost i vhodný výběr výrazů)
 • plynulost textu a
 • nápaditost překladatelských řešení

Tým hodnotitelů může vyřadit všechny překlady, o kterých se domnívá, že nebyly vyhotoveny za spravedlivých a nestranných podmínek.

5.3. Vyhlášení vítězů a souhlas s použitím osobních údajů

Seznam 28 vítězů bude zveřejněn nejpozději začátkem února 2017.

GŘ pro překlady zašle školám vítězů emailem formulář souhlasu s použitím osobních údajů. Škola musí tento formulář do stanoveného data vytisknout, nechat jej podepsat a poslat zpět na adresu GŘ pro překlady do Bruselu. K formuláři je nutné přiložit kopii platného dokladu totožnosti studenta.

Formulář souhlasu s použitím osobních údajů musí podepsat:

 • student a
 • a rodič nebo zákonný zástupce studenta (pokud student v době slavnostního předání cen ještě nedosáhl věku 18 let)

Vyplněním tohoto formuláře udílí student a jeho rodič nebo zákonný zástupce souhlas s tím, že:

 • studentovi bude povoleno se slavnostního předání cen v Bruselu zúčastnit
 • fotografie a videozáznam ze slavnostního předání cen a z návštěvy Bruselu lze zveřejnit na internetových stránkách JT a na Facebooku a
 • rodič či zákonný zástupce nebo jiná jimi pověřená osoba budou studenta doprovázet na slavnostní předání cen do Bruselu (tato povinnost neplatí v případě, kdy studentovi v době konání této cesty již bude 18 let)

V prohlášení o ochraně osobních údajůpdf(58 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  , které tvoří přílohu souhlasu s použitím osobním údajů, je uvedeno, jakým způsobem budou osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy shromážděny, zpracovány a použity.

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN

6. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN

Vítězové budou v doprovodu jednoho rodiče a jednoho učitele pozváni na slavnostní předání cen v Bruselu.

Pokud je vítězi v době konání cesty a pobytu v Bruselu méně než 18 let, musí jej doprovodit rodič, zákonný zástupce nebo jimi pověřená dospělá osoba, která ponese plnou zodpovědnost za sebe i za studenta, kterého doprovází.

Student, jeho doprovod a učitel musí předložit náležité cestovní doklady.

 

7. NÁKLADY

Škola ponese náklady na organizaci soutěže ve svých prostorách, např. vytištění textů k překladu a zajištění příslušných prostor a pomůcek.

Evropská komise zaplatí konání slavnostního předání cen a uhradí náklady na zajištění soutěžních textů a proces vyhodnocení.

Komise rovněž zajistí a uhradí cestu (z příslušné země do hotelu Bruselu, nikoli však krátké přesuny po městě, např. taxislužbou z letiště/nádraží nebo na letiště/nádraží v zemi původu) a ubytování pro jednoho vítěze, jednoho dospělého člena doprovodu a jednoho učitele z každého členského státu.

 

8. VÝKLAD PRAVIDEL A POKYNŮ

Výklad těchto pravidel a pokynů ze strany GŘ pro překlady je konečný.

Potřebujete více informací?