Cesta

Pravidla a pokyny

ÚVOD

Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen „GŘ pro překlady“) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské unii. Soutěž je členěna do tří hlavních fází:

 • příprava
 • překlad soutěžního textu
 • slavnostní předání cen

Podrobná pravidla a pokyny pro jednotlivé fáze jsou uvedeny níže v částech 1–8.

PŘÍPRAVA

Tato část zahrnuje vyhlášení soutěže, registraci škol, jejich výběr, přihlášení studentů do soutěže a přípravu soutěže v místě jejího konání, jak je uvedeno v částech 1–3.

GŘ pro překlady soutěž vyhlásí na internetových stránkách vytvořených k tomuto účelu: http://ec.europa.eu/translatores.

Škola, která má zájem se soutěže zúčastnit, se musí na uvedených internetových stránkách elektronicky zaregistrovat v období od 1. září do 20. října 2014 (část 1). Registrace začíná i končí vždy ve 12.00 hodin (v poledne).

Z registrovaných škol budou formou losování vybrány školy, které se soutěže zúčastní (část 2).

Vylosované školy pak určí 2 až 5 studentů, kteří je budou v soutěži reprezentovat. Jména těchto studentů a jimi zvolené jazykové kombinace vloží do databáze nejpozději do 20. listopadu 2014 (část 3).

Školy jsou odpovědné za organizaci soutěže ve svých prostorách. To zahrnuje veškerá praktická opatření jako např. obstarání prostor a personálu pro uspořádání akce a zajištění spravedlivých a nestranných podmínek v průběhu soutěže (část 1.3, 1.4, 4 a 7).

PŘEKLAD SOUTĚŽNÍHO TEXTU

Samotná soutěž, tj. překlad soutěžního textu, se koná 27. listopadu 2014. V den soutěže poskytne GŘ pro překlady školám texty, jež budou studenti překládat. Průběh soutěže si organizuje škola sama. Překlady musí být ještě týž den vloženy do databáze spravované GŘ pro překlady (viz část 4).

GŘ pro překlady pak provede hodnocení soutěžních překladů a z každého členského státu EU vybere jeden vítězný (část 5).

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN

Vítězové budou pozváni na slavnostní předání cen do Bruselu, které se bude konat na jaře 2015. GŘ pro překlady uhradí náklady na cestu a ubytování pro jednoho vítěze z každého členského státu, jednu dospělou osobu, která jej bude doprovázet, a jednoho učitele (část 6).

Veškeré důležité informace o soutěži budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách soutěže Juvenes Translatores. Učitelé by proto měli tyto stránky pravidelně sledovat.

 

PŘÍPRAVA

1. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE A REGISTRACE

GŘ pro překlady vytvořilo speciální internetové stránky http://ec.europa.eu/translatores, na kterých

1. září 2014 ve 12.00 hodin středoevropského času soutěž vyhlásí.

Pokud se vaše škola chce soutěže zúčastnit, musíte vyplnit online elektronickou přihlášku (viz část 1.2).

Odesláním přihlášky vznikají škole určité závazky (viz část 1.3).

1.1 Které školy se mohou soutěže zúčastnit?

Škola:

 • se musí nacházet v členském státě EU
 • musí být akreditovaná u příslušného školského orgánu jednoho či několika členských států
 • musí vybrat 2 až 5 studentů narozených v roce 1997
 • musí mít připojení na internet
 • musí mít k dispozici počítače, které dokáží otevřít a tisknout soubory ve formátu PDF (soutěžní texty a překladové listy budou zaslány v tomto formátu)
 • musí mít k dispozici skener (učitelé musí soutěžní překlady studentů naskenovat, uložit jako soubory ve formátu PDF a tyto soubory vložit do databáze GŘ pro překlady).
1.2 Registrace

Před tím, než učitel školu do soutěže zaregistruje, musí k tomu získat souhlas ředitele školy.

Při vyplňování formuláře (škola může vyplnit pouze jednu přihlášku) musíte uvést:

 • název a adresu školy
 • jméno jedné kontaktní osoby
 • minimálně jednu funkční e-mailovou adresu.

Jelikož tato e-mailová adresa bude naším hlavním komunikačním prostředkem,

 • pravidelně svoji schránku kontrolujte
 • a ujistěte se, že má stále kapacitu přijímat novou poštu.

Registrace začíná 1. září 2014 ve 12.00 hodin(středoevropského času) a končí 20. října 2014 ve 12.00 hodin(středoevropského času). Neúplné přihlášky nebo přihlášky podané pozdě nebudou zařazeny do výběru.

Každá škola, která se zaregistrovala, dostane registrační číslo. Registrační čísla dostanou i studenti, které škola do soutěže vybere. Tato čísla musíte mít v den konání soutěže při ruce.

1.3 Jaké závazky škole v souvislosti s registrací vznikají?

Odesláním přihlášky se škola zavazuje dodržovat pravidla a pokyny soutěže. Pokud bude do soutěže vybrána, je povinna překladatelskou soutěž uspořádat.

To zahrnuje například tyto povinnosti:

 • vybrat studenty s datem narození v roce 1997 a zaregistrovat je
 • v den konání soutěže poskytnout vhodné prostory, vybavení a personál
 • vytisknout a rozdat správné soutěžní texty a překladové listy
 • umožnit vybraným studentům, aby se mohli soutěže zúčastnit
 • zajistit spravedlivé a nestranné podmínky při soutěži
 • v případě, že v soutěži zvítězí student dané školy, uvolnit ho z vyučování, aby mohl jet na slavnostní předání cen do Bruselu.

Škola rovněž souhlasí s tím, že bude-li vybrána do soutěže, bude její název uveden na internetové stránce Juvenes Translatores.

1.4 Co se stane, když škola svým závazkům uvedeným v části 1.3 nedostojí?

Může být ze soutěže vyloučena. To by znamenalo, že pro školu i její studenty účast v soutěži okamžitě končí.

 

2. VÝBĚR ŠKOL

Ze škol, které řádně vyplnily a odeslaly přihlášku, bude formou elektronického náhodného losování vybrán určitý počet škol, které se nakonec soutěže zúčastní.

Seznam vybraných škol bude zveřejněn na internetových stránkách soutěže Juvenes Translatores do konce října 2014.

Počet škol vybraných z každého státu se určí podle kvóty přidělené členskému státu, kde se škola nachází.

Počet škol vybraných z každého státu se rovná počtu křesel, které má členský stát v Evropském parlamentu:

Členský státŠkoly
Rakousko18
Belgie21
Bulharsko17
Chorvatsko11
Kypr6
Česká republika21
Dánsko13
Estonsko6
Finsko13
Francie74
Německo96
Řecko21
Maďarsko21
Irsko11
Itálie73
Lotyšsko8
Litva11
Lucembursko6
Malta6
Nizozemsko26
Polsko51
Portugalsko21
Rumunsko32
Slovinsko8
Slovensko13
Španělsko54
Švédsko20
Spojené království73
Celkem751
 

3. VÝBĚR STUDENTŮ

V těchto pravidlech a pokynech se pojmy „student“ a „vybraný student“ rozumí všichni studenti (2 až 5), které vybraná škola do soutěže nominovala.

Studenti musí splňovat tyto podmínky:

 • musí být narozeni v roce 1997
 • musí být řádnými studenty školy, která splňuje podmínky uvedené v části 1.1.

Škola musí u každého vybraného studenta uvést jazykovou kombinaci, kterou si pro soutěž zvolil, tzn. jazyk, ze kterého a do kterého chce soutěžní text překládat (viz část 3.4).

3.1 Jména studentů a jazykové kombinace

Pokud bude škola do soutěže vybrána, musí nejpozději do 20. listopadu 2014 zaregistrovat studenty, kteří budou školu v soutěži reprezentovat. Každá škola může zaregistrovat 2 až 5 studentů. Registrace probíhá tak, že se do databáze vloží jména a příjmení studentů spolu s jejich jazykovými kombinacemi. Odkaz na tuto databázi zašlou e-mailem organizátoři soutěže Juvenes Translatores.

Můžete také zaregistrovat šestého studenta jako náhradníka pro případ, že by se některý ze zaregistrovaných studentů nemohl soutěže zúčastnit (např. z důvodu nemoci).

Registrace končí 20. listopadu 2014 a po tomto datu nelze měnit ani jména přihlášených studentů ani jejich jazykového kombinace.

Škola je povinna informovat rodiče nebo zákonné zástupce vybraných studentů o účasti v soutěži.

3.2 Jak studenty do soutěže vybrat?

Školy si mohou určit vlastní kritéria pro výběr studentů do soutěže. Tato kritéria však musí být jasná, spravedlivá a nediskriminační. Pokud GŘ pro překlady usoudí, že škola použila nespravedlivá nebo diskriminační kritéria, může rozhodnout o jejím vyloučení ze soutěže.

3.3 Jak je zajištěna ochrana osobních údajů?

GŘ pro překlady zajistí, že veškeré osobní údaje, které obdrží, budou chráněny v souladu s platnými právními předpisy.

Zveřejněny budou názvy škol a jména vítězů z jednotlivých států spolu s jejich překlady (viz část 5). Informace o cestě vítězů na slavnostní předání cen do Bruselu se mohou objevit ve sdělovacích prostředcích.

Bližší informace o tom, jak GŘ pro překlady plní své závazky ohledně ochrany osobních údajů, jsou uvedeny v souhlasu s použitím osobních údajů pro překladatelskou soutěž Juvenes Translatores a v přiloženém prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto dokumenty obdrží e-mailem učitelé všech 28 vítězných studentů.

3.4 Jazykové kombinace

Každý student si vybere, ze kterého a do kterého úředního jazyka EU chce soutěžní text překládat.

Úředními jazyky EU jsou:

angličtina (EN), bulharština (BG), čeština (CS), dánština (DA), estonština (ET), finština (FI), francouzština (FR), chorvatština (HR), irština (GA), italština (IT), litevština (LT), lotyština (LV), maďarština (HU), maltština (MT), němčina (DE), nizozemština (NL), polština (PL), portugalština (PT), rumunština (RO), řečtina (EL), slovenština (SK), slovinština (SL), španělština (ES) a švédština (SV).

Tuto jazykovou kombinaci musíte u každého studenta uvést již při jeho registraci (viz část 3.1). Po uzávěrce registrace 20. listopadu 2014 ji už nebude možné změnit.

Doporučujeme, aby studenti překládali do svého mateřského jazyka či jazyka, který ovládají nejlépe.

 

PŘEKLAD SOUTĚŽNÍHO TEXTU

4. DEN KONÁNÍ SOUTĚŽE

V den konání soutěže budou školám elektronicky rozeslány soutěžní texty. Tyto dokumenty bude rovněž možné stáhnout z internetových stránek soutěže. Soutěžní texty budou v záhlaví stránky označeny rokem „2014“ a kódem zdrojového jazyka.

Překlad soutěžních textů musí proběhnout současně ve všech zúčastněných školách dne 27. listopadu 2014od 10.00 do 12.00 hodin středoevropského času. Soutěž se musí uskutečnit v prostorách školy.

Za každou školu se může soutěže účastnit 2 až 5 zaregistrovaných studentů. Školy však mohou umožnit i dalším studentům, aby soutěžní text překládali, ale pouze neoficiálně (mohou např. souběžně uspořádat interní soutěž nebo využít soutěžní text k hodnocení studentů). Překlady nezaregistrovaných studentů nelze zaslat k hodnocení do GŘ pro překlady.

Školy musí zajistit, aby soutěž probíhala za spravedlivých a nestranných podmínek. Studenti musí pracovat samostatně, tedy ne ve dvojicích či skupinách. Učitelé nesmí studentům s překladem pomáhat.

Během soutěže se nesmějí používat počítače ani žádná jiná elektronická zařízení.

Překlady musí být napsány dobře čitelným rukopisem. Nečitelné texty budou vyřazeny.

Po skončení soutěže musí být překlady naskenovány a uloženy ve formátu PDF v dobře čitelné kvalitě (každý překlad musí být uložen v jednom souboru o maximální velikosti 500 KB). Soubory pak musí učitelé vložit do databáze soutěže Juvenes Translatores. Odkaz na tuto databázi bude zaslán kontaktní osobě na dané škole. V případě neodstranitelných technických problémů mohou být překlady zaslány doporučenou poštou na adresu GŘ pro překlady v Bruselu:

„Juvenes Translatores“
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brusel
Belgie

Školy musí uschovat originály překladů po dobu šesti měsíců.

Pokud se vyskytnou překážky, které škola nemůže ovlivnit a kvůli nimž nebude moci překlady odeslat, obraťte se na organizační tým soutěže.

4.1 Zdravotně postižení studenti

Školy nesmí diskriminovat zdravotně postižené studenty. Organizátoři soutěže si jsou vědomi, že v případě účasti zdravotně postižených studentů v soutěži, bude nutné přijmout určitá zvláštní opatření, která těmto studentům zajistí rovné podmínky při překladu. Pokud škola zjistí, že tato zvláštní opatření jsou v rozporu s pravidly (např. student nemůže z důvodu svého zdravotního postižení dokončit překlad ve stanovené době, nebo k provedení překladu potřebuje počítač), musí informovat organizační tým Juvenes Translatores a popsat povahu zdravotního postižení spolu s navrhovanými opatřeními. Organizátoři soutěže pak rozhodnou, zda úpravu pravidel povolí.

4.2 Kdo je odpovědný za praktickou přípravu soutěžního dne?

Školy jsou odpovědné za praktický průběh soutěžního dne ve svých prostorách, tzn. za veškerou praktickou organizaci v den soutěže. Školy musí:

 • zajistit, aby se s texty zaslanými GŘ pro překlady zacházelo náležitým způsobem, např. aby byla zachována jejich důvěrnost a aby byly studentům rozdány včas
 • sezvat studenty na místo konání soutěže
 • rozdat texty a zajistit, aby každý student dostal správnou jazykovou verzi z aktuálního soutěžního ročníku
 • dohlédnout na to, aby studenti vyplnili údaje na krycím listu: jméno, datum narození, název školy a stát, registrační číslo školy a registrační číslo studenta
 • zajistit dozor nad studenty během překladu
 • vybrat překlady a vložit je do databáze soutěže Juvenes Translatores – každý překlad v jednom souboru PDF.

Školy musí uschovat originály překladů po dobu šesti měsíců. GŘ pro překlady zašle soutěžní texty ráno v den konání soutěže a zároveň je zveřejnění na internetových stránkách soutěže Juvenes Translatores. GŘ pro překlady rovněž v rámci možností zodpoví případné dotazy e-mailem.

4.3 Mohou studenti během překladu používat slovníky nebo jiné pomůcky?

Slovníky jsou nástrojem překladatelů, proto je studenti mohou při soutěži používat. Používat však lze pouze tištěná vydání slovníků.

Nelze používat žádné elektronické pomůcky, např. počítače, mobilní telefony, elektronické slovníky nebo terminologické glosáře či elektronické překladatelské nástroje.

 

5. VYHODNOCENÍ PŘEKLADŮ A ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Každý překlad vyhodnotí tým profesionálních překladatelů GŘ pro překlady.

Po vyhodnocení vybere porota, jíž bude předsedat generální ředitel GŘ pro překlady, nejlepší překlad z každého členského státu.

Činnost a jednání týmu hodnotitelů a poroty jsou důvěrné. Bodová ohodnocení jednotlivých překladů nebudou dána k dispozici.

Rozhodnutí týmu hodnotitelů a poroty jsou konečná.

5.1 Vyhlášení vítězů a souhlas s použitím osobních údajů

Seznam všech 28 vítězů bude zveřejněn nejpozději začátkem února 2015.

GŘ pro překlady každému z nich zašle e-mailem formulář souhlasu s použitím osobních údajů. Škola musí tento formulář do stanoveného data vytisknout, podepsat a poslat zpět na adresu GŘ pro překlady v Bruselu. K formuláři je nutné přiložit kopii platného dokladu totožnosti studenta.

Formulář musí podepsat:

 • student
 • ředitel školy
 • rodič nebo zákonný zástupce studenta (pokud student v době cesty na slavnostní předání cen ještě nedosáhl věku 18 let)

Tímto formulářem udílí student a jeho rodič nebo zákonný zástupce souhlas s tím, že:

 • student může být uvolněn na slavnostní předání cen v Bruselu
 • fotografie, videozáznam ze slavnostního předání cen a z návštěvy Bruselu mohou být zveřejněny na internetových stránkách Juvenes Translatores a na Facebooku
 • rodič nebo zákonný zástupce nebo jiná jimi pověřená osoba budou studenta doprovázet na slavnostní předání cen do Bruselu (tato povinnost neplatí v případě, kdy studentovi v době konání této cesty již bude více než 18 let).

V prohlášení o ochraně osobních údajůpdf(58 kB) Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu  , které tvoří přílohu souhlasu s použitím osobním údajů, je uvedeno, jakým způsobem budou osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy shromážděny, zpracovány a použity.

5.2 Jaká jsou kritéria hodnocení?

Tým hodnotitelů uplatní kritéria podobná těm, která se používají v interním hodnocení překladů v GŘ pro překlady:

 • přesnost překladu
 • úroveň písemného projevu (gramatická správnost i vhodný výběr výrazů)
 • plynulost textu
 • nápaditost překladatelských řešení.

Tým hodnotitelů může vyřadit všechny překlady, o kterých se domnívá, že nebyly vyhotoveny za spravedlivých a nestranných podmínek.

 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN

6. SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN

Vítězové se svým doprovodem (jeden dospělý na vítěze) a učiteli (1 učitel z každé země) budou pozváni na slavnostní předání cen do Bruselu. Cenu vítězům předá komisař(ka) pro mnohojazyčnost.

Pokud je vítězi v době konání cesty do Bruselu méně než 18 let, musí jej doprovodit rodič nebo zákonný zástupce nebo jimi pověřená dospělá osoba, která ponese plnou zodpovědnost za sebe i za studenta, kterého doprovází.

Student, jeho doprovod a učitel musí předložit náležité cestovní doklady. Evropská komise zajistí a uhradí cestu (kromě krátkých přesunů po městě, např. taxi službou z letiště nebo na letiště) a ubytování pro jednoho vítěze, jednoho dospělého člena doprovodu a jednoho učitele z každého členského státu.

 

7. NÁKLADY

Škola ponese náklady na organizaci soutěže ve svých prostorách, např. vytištění textů k překladu a zajištění pomůcek.

Evropská komise zaplatí organizaci slavnostního předání cen a uhradí náklady na zajištění soutěžních textů a proces vyhodnocení.

Evropská komise zaplatí cestovní náklady na přepravu vítěze, učitele a rodiče nebo zákonného zástupce z jejich země do Bruselu.

 

8. VÝKLAD PRAVIDEL A POKYNŮ

Výklad těchto pravidel a pokynů ze strany GŘ pro překlady je konečný.

Potřebujete více informací?

Obrátit se můžete i na kontaktní osobu na Zastoupení Komise ve vaší zemi (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices)