Навигационна пътека

Правила и инструкции

ВЪВЕДЕНИЕ

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия организира Juvenes Translatores 2016 – конкурс по превод за училищата в Европейския съюз. Основните етапи на конкурса са:

 • подготовка,
 • изпит по превод и
 • церемония по награждаването.

Подробните правила и инструкции за всеки етап са изложени по-долу в точки 1 – 8.

ПОДГОТОВКА

Този етап включва обявяването на конкурса, регистрацията, избора на училища, записването на учениците от училищата и подготовката на местно ниво (вж. точки 1 – 3).

Генерална дирекция „Писмени преводи“ ще обяви началото на конкурса на своя уебсайт за Juvenes Translatores (JT): ec.europa.eu/translatores

Всяко училище, което желае да участва, трябва да се регистрира на уебсайта между 1 септември и 20 октомври 2016 г. (точка 1). Регистрацията ще започне и ще приключи в 12:00 ч. (брюкселско време) на посочените дати.

Чрез жребий (точка 2) измежду всички регистрирали се училища ще бъдат определени училищата, които ще участват в конкурса.

След това избраните училища могат да изберат от двама до петима ученици, които да участват в конкурса, и трябва да въведат имената на участниците и съответните езикови двойки в базата данни най-късно до 21 ноември 2016 г. (точка 3).

Училищата ще отговарят за организацията на местно ниво. Тук влиза уреждането на всякакъв вид въпроси от практическо естество, например осигуряването на подходящи помещения, персонал и ИТ инфраструктура (вж. точка 1.1), както и осигуряването на честни и безпристрастни условия за протичане на конкурса (вж. точки 1.3, 4, и 7).

ИЗПИТ ПО ПРЕВОД

Този етап ще се проведе на 24 ноември 2016 г. На тази дата ГД „Писмени преводи“ ще предостави на училищата текстовете за превод. Всяко от училищата само организира провеждането на изпита в своите помещения. Преводите трябва да бъдат качени в същия ден в база данни, управлявана от ГД „Писмени преводи“ (вж. точка 4).

Генерална дирекция „Писмени преводи“ ще оцени преводите и ще избере по 1 победител от всяка държава – членка на ЕС (точка 5).

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО

Победителите ще бъдат поканени на церемония по награждаване в Брюксел през пролетта на 2017 г. ГД „Писмени преводи“ ще поеме разходите по пътуването и настаняването на един победител, един пълнолетен придружител и един учител от всяка държава членка (вж. точка 6).

Отговорните учители трябва редовно да проверяват уебсайта на JT, за да не пропуснат някое важно съобщение.

 

ПОДГОТОВКА

1. ОБЯВЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Генерална дирекция „Писмени преводи“ ще обяви началото на конкурса на своя уебсайт за JT (http://ec.europa.eu/translatores) на:

1 септември 2016 г. в 12:00 ч. брюкселско време.

Ако вашето училище желае да участва, трябва да попълните онлайн формуляра за регистрация (вж. точка 1.2).

С изпращането на формуляр за регистрация училището поема определени ангажименти (вж. точка 1.3).

1.1. Кои училища могат да участват?

Училищата трябва:

 • да се намират в държава членка,
 • да са признати от образователните органи на една или повече държави членки,
 • да изберат между двама и петима ученици, родени през 1999 г.,
 • да имат достъп до интернет,
 • да разполагат с компютър, с който могат да се отварят и разпечатват PDF файлове (текстовете и листовете за превод ще бъдат изпратени в този формат), и
 • да имат достъп до скенер, за да могат да сканират преводите в PDF формат, след което да ги качат в базата данни на ГД „Писмени преводи“. Това трябва да стане в деня на конкурса.

Училището трябва да е средно училище. В конкурса не могат да участват учебни заведения, предлагащи вечерни езикови курсове или подобни незадължителни езикови курсове.

1.2. Регистрация

Преди да извърши регистрацията, отговорният учител трябва да получи одобрение от директора за участието на училището в конкурса.

Когато се регистрирате (само един формуляр на училище), трябва да посочите:

 • името и адреса на училището,
 • името на лице за контакти и
 • поне един валиден електронен адрес.

Тъй като електронната поща ще бъде нашето единствено средство за комуникация с вас, моля:

 • проверявайте редовно пощенската кутия и
 • се погрижете тя да не се препълва.

Регистрацията ще се проведе от 12:00 ч. (брюкселско време) на 1 септември до 12:00 ч. (брюкселско време) на 20 октомври 2016 г.. Непълни или подадени със закъснение формуляри няма да се приемат.

Всяко регистрирано училище – а по-късно и всеки записан ученик – ще получи регистрационен номер. Трябва да разполагате с тези номера в деня на конкурса.

1.3. Какви ангажименти поема вашето училище, когато се регистрира?

С подаването на формуляра за регистрация вашето училище се задължава да спазва правилата и инструкциите за конкурса и, ако бъде избрано, да организира провеждането на изпита по превод в своите помещения.

Това включва:

 • подбор и регистриране на ученици, родени през 1999 г.,
 • осигуряване на подходящи помещения и персонал за провеждането на изпита по превод,
 • разпечатване и раздаване на правилните текстове за превод и листовете, на които трябва да бъдат написани преводите,
 • предоставяне на възможност на избраните ученици да вземат участие в изпита,
 • гарантиране, че избраните ученици и техните родители или настойници са запознати с правилата и инструкциите и ги приемат,
 • осигуряване на условия на справедливост и безпристрастност по време на изпита и
 • ако победителят е от вашето училище, той трябва да бъде освободен от учебни занятия, за да присъства на церемонията по награждаване в Брюксел.

Вашето училище също така дава съгласие, ако бъде избрано за участие в конкурса, името му да бъде публикувано на уебсайта на Juvenes Translatores.

Училище, което не спазва тези ангажименти, може да бъде изключено от участие в конкурса.

 

2. ИЗБОР НА УЧИЛИЩА

Чрез електронен жребий ще бъдат избрани определен брой училища измежду тези, които са изпратили навреме валидни формуляри за регистрация.

Броят на училищата, избрани от всяка държава членка, ще бъде равен на броя на местата, който държавата членка има в Европейския парламент, както следва:

Държава членкаУчилища
Австрия18
Белгия21
България17
Хърватия11
Кипър6
Чешка република21
Дания13
Естония6
Финландия13
Франция74
Германия96
Гърция21
Унгария21
Ирландия11
Италия73
Латвия8
Литва11
Люксембург6
Малта6
Нидерландия26
Полша51
Португалия21
Румъния32
Словения8
Словакия13
Испания54
Швеция20
Обединено кралство73
Общо751

За целите на този избор броят на училищата се изчислява въз основа на квотата на държавата членка, на чиято територия се намират. Така например испанското училище IES Liceo español „Luis Buñuel“ във Франция се включва в квотата на Франция.

Списъкът на избраните училища ще бъде публикуван на уебсайта на JT до края на октомври 2016 г.

 

3. ПОДБОР НА УЧЕНИЦИТЕ

В настоящите правила и инструкции термините „ученик“ и „избран ученик“ се отнасят до всички ученици (между двама и петима), предложени от избраните училища. Всяко училище може да предложи между двама и петима ученици, които трябва:

 • да са родени през 1999 г. и
 • да са редовно записани в училище, което отговаря на критериите по точка 1.1.

Целта на правилото за годината на раждане е създаване на еднакви условия за образователните системи във всички страни от ЕС. Ако се окаже, че някой ученик не е роден през 1999 г., той ще бъде отстранен от конкурса.
Вашето училище трябва да посочи езиковата двойка, заявена от всеки избран ученик, т.е. езика, от който, и езика, на който той ще превежда (вж. точка 3.4).

3.1. Имена на учениците и езикови двойки

Ако вашето училище е избрано, трябва да регистрирате учениците, които ще го представят, най-късно до 12:00 ч. на 21 ноември 2016 г. Всяко училище може да регистрира между двама и петима ученици, като въведе имената им и избраните от тях езикови двойки в базата данни, достъпна чрез връзка, изпратена по електронната поща от екипа на JT. (Можете да регистрирате и шести ученик като резерва, в случай че някой от първоначално регистрираните ученици не може да участва в конкурса, например поради болест).

След 21 ноември 2015 г. не можете да променяте нито посочените ученици, нито избраните от тях езикови двойки.

Училищата трябва да информират родителите или настойниците на всеки ученик за участието му в конкурса.

3.2. Как следва да се извърши подборът на учениците?

Училищата могат да определят свои критерии за подбор на учениците за участие, но те трябва да са ясни, справедливи и недискриминационни. Ако дирекция „Писмени преводи“ прецени, че са използвани несправедливи или дискриминационни критерии, тя може да реши да изключи училището от конкурса.

3.3. Как са защитени личните данни?

ГД „Писмени преводи“ осигурява защитата на всички получени лични данни в съответствие с приложимото законодателство.
Имената на училищата и на националните победители и техните преводи ще бъдат публикувани (вж. точка 5) и е възможно посещението на победителите в Брюксел за церемонията по награждаването да бъде отразено в медиите.
По-подробна информация за начина, по който дирекция „Писмени преводи“ ще изпълни задълженията си за защита на личните данни, ще намерите във формуляра за разрешение и декларацията за поверителност във връзка с конкурса Juvenes Translatores. Тези документи ще бъдат изпратени по електронната поща само до 28-те победители чрез техните учители.

3.4. Езикови двойки

Всеки ученик може да избере да превежда от който и да е официален език на ЕС на произволен друг официален език на ЕС. Официалните езици на ЕС са:
английски (EN), български (BG), гръцки (EL), датски (DA), естонски (ET), ирландски (GA), испански (ES), италиански (IT), латвийски (LV), литовски (LT), малтийски (MT), немски (DE), нидерландски (NL), полски (PL), португалски (PT), румънски (RO), словашки (SK), словенски (SL), унгарски (HU), фински (FI), френски (FR), хърватски (HR), чешки (CS), шведски (SV).
Трябва да посочите избраните от всеки ученик езици по време на регистрацията му (вж. точка 3.1) и не можете да ги променяте след 21 ноември 2015 г.
Препоръчваме учениците да превеждат на своя майчин или най-силен език. Той трябва обаче да е един от горепосочените официални езици на ЕС.

 

ИЗПИТ ПО ПРЕВОД

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

В деня на изпита (24 ноември) ГД „Писмени преводи“ ще изпрати текстовете за превод на училищата единствено по електронен път (те ще бъдат изпратени по електронната поща, а също така ще могат да бъдат изтеглени от уебсайта на JT). В горната част на текстовете ще бъдат посочени „2016“ и кодът на езика на оригинала.

Изпитът по превод трябва да се проведе едновременно във всички участващи в конкурса училища между 10:00 и 12:00 ч. брюкселско време. Той трябва да се проведе в помещения на училищата.

Училищата трябва да вземат всички необходими мерки за осигуряване на справедливи и безпристрастни условия за провеждане на изпита. Учениците трябва да работят самостоятелно – не по двойки или в групи, а на учителите не е разрешено да им помагат.

Училищата могат да позволят на други ученици да участват в изпита неофициално (например може да се организира успореден вътрешен конкурс или текстът за превод да се използва за оценяване на учениците), но не трябва да изпращат техните преводи на ГД „Писмени преводи“.

Забранява се използването на компютри и на други електронни устройства.

Преводите трябва да бъдат четливо написани на ръка с черна химикалка на листовете, изпратени от ГД „Писмени преводи“. Нечетливи преводи и преводи, които не са написани на изпратените листове, ще доведат до отпадане от конкурса. Учениците НЕ трябва да използват само ГЛАВНИ букви, защото оценяващите трябва да могат да преценят дали главните букви са използвани правилно.

След като изпитът приключи, на същия ден трябва да:

 • сканирате и запазите преводите във формат PDF с добро качество (един файл за всеки превод с максимален размер 3 MB — ако файлът е по-голям, опитайте да използвате черно-бяло вместо цветно сканиране) и
 • да ги качите в базата данни на JT, като използвате връзката, изпратена в деня на конкурса на лицето за контакти в училището.

Ако възникнат непреодолими технически проблеми, преводите могат да бъдат изпратени с препоръчана поща до ГД „Писмени преводи“ в Брюксел:

Juvenes Translatores
European Commission
Directorate-General for Translation
attn: Anna Holmén
G-6‚ 06/16
1049 Brussels
Belgium

Ако поради независещи от вас причини не можете да изпратите преводите по описания по-горе начин, моля, свържете се с екипа на JT за инструкции.

ГД „Писмени преводи“ също така ще отговаря на въпроси и ще дава съвети по електронната поща, доколкото това е възможно.

4.1. Ученици с увреждания

Училищата не могат да дискриминират учениците с увреждания. Екипът на конкурса съзнава, че за да се даде справедлив и равностоен шанс за участие в конкурса на такива ученици, може да се наложи вземането на специални мерки. Ако училището установи, че необходимите специални мерки са в разрез с правилата (например ако увреждането забавя писането на ученика толкова много, че той има нужда от повече време, за да довърши превода си, или ако е необходим компютър, за да може той да участва), училището трябва да поиска предварително съгласие от екипа на JT, като опише увреждането и предложените мерки.

4.2. Кой отговаря за практическата организация на изпита?

Училищата отговарят за организацията на изпита в своите помещения. Това включва всички практически подробности в деня на изпита, а именно:

 • гарантиране на правилното процедиране с всички текстове, изпратени от ГД „Писмени преводи“, например предотвратяване на всяко забавяне или нарушаване на поверителността,
 • събиране на учениците на мястото, определено за провеждане на изпита,
 • предоставяне на учениците на съответните текстове и листове за превод,
 • попълване на заглавния лист от страна на всеки ученик с необходимата информация: регистрационен номер на училището, държава, номер на ученика в базата данни, езикова двойка, инициали на ученика (предпазна мярка в случай на разбъркване на преводи при качването) и година на раждане,
 • наблюдаване на учениците по време на изпита и
 • сканиране и качване на преводите в базата данни на JT чрез връзката, изпратена по електронна поща (по един PDF файл за всеки превод).

Училищата трябва да пазят оригиналите в продължение на шест месеца.

4.3. Могат ли учениците да ползват речници или някакви други помагала по време на изпита?

Тъй като речниците се смятат за работен инструмент, учениците мога да ги използват по време на изпита – но само хартиени речници. Позволено е използването на едноезични и двуезични речници.

Не е позволено използването на никакви електронни помощни средства – компютри, мобилни телефони, електронни версии на речници или на терминологични сборници, други електронни преводачески инструменти и т. н.

 

5. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕВОДИТЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

5.1. Оценяване

Всеки превод ще бъде оценен от комисия от професионални преводачи и редактори от ГД „Писмени преводи“.

След това журито, председателствано от генералния директор на ГД „Писмени преводи“, ще избере най-добрия превод от всяка държава членка.

Работата и обсъжданията на комисията и журито са поверителни. Индивидуални оценки няма да бъдат съобщавани.

Около 10% от учениците могат да получат специални отличия, ако техните преводи са с много високо качество. Всички ученици ще получат удостоверение за участие.

Решенията на комисията и журито са окончателни. Преводите и техните оценки могат да бъдат възпроизвеждани и използвани вътрешно от институциите на ЕС за бъдещо обучение относно оценяването на преводите.

5.2. Какви критерии ще бъдат прилагани при оценяването?

Комисията ще прилага критерии, които са подобни на критериите, използвани за оценяване на преводите в ГД „Писмени преводи“, т.е.:

 • точност,
 • умение за правилно писане (избор на изрази и граматика),
 • умение за гладко писане и
 • проявено творчество при намирането на решения.

Комисията може да дисквалифицира всеки превод, за който смята, че не е бил извършен в условия на справедливост и безпристрастност.

5.3. Обявяване на победителите и формуляр за разрешение

Списъкът с 28-те победители ще бъде обявен в началото на февруари 2017 г.

ГД „Писмени преводи“ ще изпрати по електронната поща до всяко от училищата на победителите формуляр за разрешение, който трябва да бъде разпечатан, подписан и изпратен до ГД „Писмени преводи“ в Брюксел преди крайния срок заедно с копие от валиден документ за самоличност на ученика.

Формулярът трябва да бъде подписан от:

 • ученика и
 • родителите или настойниците на ученика (ако той няма да е навършил 18 години по време на церемонията по награждаването).

С този формуляр ученикът и неговите родители или настойници дават съгласието си:

 • на ученика да бъде разрешено да присъства на церемонията по награждаването в Брюксел,
 • снимки и видеозаписи от церемонията и посещението в Брюксел да бъдат публикувани на уебсайта на JT и на страницата на конкурса във Facebook,
 • родител или настойник, или упълномощено от тях пълнолетно лице, да придружи ученика на церемонията в Брюксел (не е задължително, ако ученикът ще е навършил 18 години по това време).

В приложена към формуляра за разрешение декларация за поверителностpdf(58 kB) Избор на превод за предходната връзка  се посочва начинът, по който личните данни ще бъдат събирани, обработвани и използвани при стриктно спазване на приложимото в тази област законодателство.

 

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО

6. ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО

Победителите и по един пълнолетен придружител и един учител на победител ще бъдат поканени на церемония по награждаването в Брюксел

Ако някой победител не е навършил 18 години по време на пътуването за награждаването, той трябва да бъде придружен от родител или настойник, или от упълномощено от тях пълнолетно лице, което ще носи пълна отговорност за двамата по време на пътуването и престоя им в Брюксел.

Ученикът, учителят и придружаващото пълнолетно лице трябва да си набавят необходимите документи за пътуването.

 

7. РАЗНОСКИ

Училището ще покрие разходите по организацията на местно ниво, например разпечатването на текстовете за превод и осигуряването на помещенията за провеждане на писмения изпит.

Европейската комисия ще заплати за церемонията по награждаването и ще поеме разноските по предоставянето на текстовете за превод и процедурата по оценяване.

Европейската комисия ще уреди формалностите и ще заплати разходите по пътуването (от съответната страна до хотела в Брюксел, но не и разходите за кратки трансфери, например за такси от и до летището/гарата в съответната страна) и настаняването на един победител, един учител и един пълнолетен придружител от държава членка.

 

8. ТЪЛКУВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И ИНСТРУКЦИИТЕ

Тълкуването на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на настоящите правила и инструкции е окончателно.

Допълнителна информация