Навигационна пътека

Правила и инструкции

ВЪВЕДЕНИЕ

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия организира конкурс по превод за училищата в Европейския съюз. Основните етапи на конкурса са:

 • подготовка
 • писмен превод и
 • церемония по награждаването.

Подробните правила и инструкции за всеки етап са изложени по-долу в точки 1–8.

ПОДГОТОВКА

Този етап включва обявяването на конкурса, регистрацията, избора на училища, записването на учениците от училищата и подготовката на местно ниво, както е посочено в точки 1–3.

Генерална дирекция „Писмени преводи“ ще обяви началото на конкурса на неговия уебсайт: http://ec.europa.eu/translatores

Всяко училище, което желае да участва, трябва да се регистрира на уебсайта между 1 септември и 20 октомври 2014 г. (точка 1). Регистрацията ще започне и ще приключи в 12:00 ч. по обяд на посочените дати.

Чрез жребий (точка 2) измежду всички регистрирали се училища ще бъдат определени училищата, които ще участват в конкурса.

След това избраните училища могат да изберат между 2 и 5 ученици, които да участват в конкурса, и трябва да въведат имената на участниците и съответните езикови двойки в базата данни най-късно до 20 ноември 2014 г. (точка 3).

Училищата ще отговарят за организацията на местно ниво. Тук влиза уреждането на всякакъв вид въпроси от практическо естество, например осигуряване на подходящи помещения и персонал, който да участва в провеждането на конкурса, както и осигуряването на честни и безпристрастни условия за протичане на конкурса (точки 1.3, 1.4, 4 и 7).

ПИСМЕН ПРЕВОД

Този етап ще се проведе на 27 ноември 2014 г. На тази дата ГД „Писмени преводи“ ще предостави на училищата текстовете за превод. Във всяко училище изпитът по превод ще се проведе по избрания от образователната институция начин. Преводите трябва да бъдат качени в същия ден в база данни, управлявана от ГД „Писмени преводи“ (вж. точка 4).

Дирекция „Писмени преводи“ ще оцени преводите и ще избере по 1 победител от всяка държава членка на ЕС (точка 5).

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО

Победителите ще бъдат поканени на церемония по награждаване в Брюксел през пролетта на 2015 г. ГД „Писмени преводи“ ще поеме разходите по пътуването и настаняването на един победител, един пълнолетен придружител и един учител от всяка държава членка (точка 6).

Тъй като всяка важна информация за конкурса ще се публикува на уебсайта на Juvenes Translatores, отговорните учители трябва редовно да проверяват този уебсайт, за да са сигурни, че няма да пропуснат някое важно съобщение.

 

ПОДГОТОВКА

1. ОБЯВЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

ГД „Писмени преводи“ ще обяви началото на конкурса на неговия уебсайт: http://ec.europa.eu/translatores на:

1 септември 2014 г. в 12:00 часа на обяд брюкселско време.

Ако вашето училище желае да участва, трябва да попълните онлайн формуляр за регистрация (вижте точка 1.2).

С изпращането на формуляр за регистрация училището поема определени ангажименти (вж. точка 1.3).

1.1. Кои училища могат да участват?

Училищата трябва:

 • да се намират в държава членка,
 • да са признати от образователните органи на една или повече държави членки,
 • да изберат между 2 и 5 ученици, родени през 1997 г.,
 • да имат достъп до интернет,
 • да разполагат с компютър, с който могат да се отварят и разпечатват PDF файлове (текстовете и листовете за превод ще бъдат изпратени в този формат), и
 • да имат достъп до сканиращо устройство (за да бъдат качени в базата данни на ГД „Писмени преводи“, преводите на учениците трябва да бъдат сканирани и запазени като PDF файлове от учителите).
1.2. Регистрация

Преди да извърши регистрацията, отговорният учител трябва да получи одобрение от директора за участието на училището в конкурса.

Когато се регистрирате (само един формуляр на училище), трябва да посочите:

 • името и адреса на училището,
 • имената на лице за контакти,
 • поне един валиден електронен адрес.

Тъй като електронната поща ще бъде нашето основно средство за комуникация с вас, моля:

 • проверявайте редовно електронната си пощенска кутия,
 • погрижете се тя да не се препълва.

Регистрацията ще се извърши от 1 септември 12.00 ч. на обяд (брюкселско време) до 20 октомври 2014 г. 12.00 ч. на обяд (брюкселско време). Непълни формуляри и формуляри, подадени след определения срок, няма да бъдат допуснати до процедурата за избор на училища.

Всяко регистрирано училище – а по-късно и всеки записан ученик – ще получи регистрационен номер. Трябва да разполагате с тези номера в деня на конкурса.

1.3. Какви ангажименти поема училището, когато се регистрира?

С изпращането на формуляра за регистрация вашето училище се задължава да спазва правилата и инструкциите за конкурса и, ако бъде избрано, да организира провеждането на конкурса по превод в своите помещения.

Това включва например:

 • подбор и регистриране на ученици, родени през 1997 г.,
 • осигуряване на подходящи помещения и персонал за провеждането на изпита по превод,
 • разпечатване и раздаване на текстовете за превод и листовете, на които трябва да бъдат написани преводите,
 • предоставяне на възможност на подбраните ученици да вземат участие в изпита,
 • осигуряване на условия на справедливост и безпристрастност по време на изпита,
 • ако победителят е от вашето училище, той трябва да бъде освободен от учебни занятия, за да присъства на церемонията по награждаване в Брюксел.

Вашето училище също така дава съгласие, ако бъде избрано за участие в конкурса, името му да бъде публикувано на уебсайта на Juvenes Translatores.

1.4. Какви са последствията за училище, което не спазва ангажиментите си по точка 1.3?

То може да бъде изключено от участие в конкурса. Това означава незабавно прекратяване на участието на училището и на неговите ученици в конкурса.

 

2. ИЗБОР НА УЧИЛИЩА

Чрез електронен жребий ще бъдат избрани определен брой училища измежду тези, които са изпратили навреме валидни формуляри за регистрация.

Списъкът на избраните училища ще бъде публикуван на уебсайта на „Juvenes Translatores“ до края на октомври 2014 г.

За целите на този избор броят на училищата се изчислява въз основа на квотата на държавата членка, на чиято територия се намират.

Броят на училищата, избрани от всяка държава членка, ще бъде равен на броя места, които държавата членка има в Европейския парламент:

Държава-членкаУчилища
Австрия18
Белгия21
България17
Хърватия11
Кипър6
Чешка република21
Дания13
Естония6
Финландия13
Франция74
Германия96
Гърция21
Унгария21
Ирландия11
Италия73
Латвия8
Литва11
Люксембург6
Малта6
Нидерландия26
Полша51
Португалия21
Румъния32
Словения8
Словакия13
Испания54
Швеция20
Обединено кралство73
Общо751
 

3. ПОДБОР НА УЧЕНИЦИТЕ

В настоящите правила и инструкции термините „ученик“ и „избран ученик“ се отнасят до всички ученици (между 2 и 5), предложени от избраните училища.

Тези ученици трябва:

 • да са родени през 1997 г. и
 • да са редовно записани в училище, което отговаря на критериите в точка 1.1.

Вашето училище трябва да посочи езиковата двойка, заявена от всеки избран ученик, т.е. езика, от който, и езика, на който той ще превежда (вж. точка 3.4).

3.1. Имена на учениците и езикови двойки

Ако вашето училище е избрано, трябва да регистрирате учениците, които ще го представят, най-късно до 20 ноември 2014 г. Всяко училище може да регистрира между 2 и 5 ученици, като въведе имената им и избраните от тях езикови двойки в базата данни, достъпна чрез връзка, изпратена по електронната поща от екипа на Juvenes Translatores.

Можете да регистрирате и 6-ти ученик като резерва, в случай че някой от първоначално регистрираните ученици не може да участва в конкурса, например поради болест.

След 20 ноември 2014 г. не можете да променяте нито посочените ученици, нито избраните от тях езикови двойки.

Училището трябва да информира родителите или настойниците на избраните ученици за тяхното участие.

3.2. Как следва да се извърши подборът на учениците?

Училищата могат да приложат свои критерии за подбор, но те трябва да са ясни, справедливи и недискриминационни. Ако дирекция „Писмени преводи“ прецени, че са използвани несправедливи или дискриминационни критерии, тя може да реши да изключи училището от конкурса.

3.3. Как са защитени личните данни?

ГД „Писмени преводи“ осигурява защитата на всички получени лични данни в съответствие с приложимото законодателство.

Имената на училищата и на националните победители, както и техните преводи, ще бъдат публикувани (вж. точка 5) и е възможно посещението на победителите в Брюксел за церемонията по награждаването да бъде отразено в медиите.

По-подробна информация за начина, по който дирекция „Писмени преводи“ ще изпълни задълженията си за защита на личните данни, ще намерите във формуляра за разрешение за конкурса Juvenes Translatores и в декларацията за поверителност, прикрепена към него. Тези документи ще бъдат изпратени по електронната поща само до 28-те победители чрез техните учители.

3.4. Езикови комбинации

Всеки ученик може да избере да превежда от който и да е официален език на ЕС на произволен друг официален език на ЕС.

Официалните езици на ЕС са:

английски (EN), български (BG), гръцки (EL), датски (DA), естонски (ET), ирландски (GA), испански (ES), италиански (IT), латвийски (LV), литовски (LT), малтийски (MT), немски (DE), нидерландски (NL), полски (PL), португалски (PT), румънски (RO), словашки (SK), словенски (SL), унгарски (HU), фински (FI), френски (FR), хърватски (HR), чешки (CS), шведски (SV).

Трябва да посочите избраните от всеки ученик езици по време на регистрацията му (вж. точка 3.1) и не можете да ги променяте след 20 ноември 2014 г.

Препоръчваме учениците да превеждат на своя майчин или най-силен език.

 

ПИСМЕН ПРЕВОД

4. В ДЕНЯ НА ИЗПИТА ПО ПРЕВОД

В деня на изпита текстовете за превод ще бъдат изпратени на училищата само в електронен формат (по електронната поща или ще могат да бъдат изтеглени от уебсайт). В горната част на текстовете ще бъдат посочени „2014“ и кодът на езика на оригинала.

Изпитът по превод трябва да се проведе едновременно във всички участващи в конкурса училища между 10:00 и 12:00 ч. брюкселско време на 27 ноември 2014 г. Той трябва да се проведе в помещения на училищата.

Официално могат да участват между 2 и 5 регистрирани ученици от училище. Училищата обаче могат да позволят на други ученици да участват в изпита неофициално (например може да се организира успоредно вътрешно състезание или текстът за превод да се използва за оценяване на учениците), но не трябва да изпращат техните преводи на ГД „Писмени преводи“.

Училищата трябва да вземат всички необходими мерки за осигуряване на справедливи и безпристрастни условия за провеждане на изпита. Учениците трябва да работят самостоятелно – не по двойки или в групи, а на учителите не е разрешено да им помагат.

Забранява се използването на компютри и на други електронни устройства.

Преводите трябва да са написани четливо на ръка. Нечетливите преводи водят до отпадане от конкурса.

След теста преводите трябва да бъдат сканирани и запазени във формат PDF с добро качество (един файл за всеки превод с максимален размер 500 KB) и качени в базата данни на „Juvenes Translatores“, като се използва връзката, изпратена на лицето за контакт в училището. Ако възникнат непреодолими технически проблеми, преводите могат да бъдат изпратени с препоръчана поща на ГД „Писмени преводи“ в Брюксел:

„Juvenes Translatores“
European Commission,
Directorate-General for Translation,
attn: Pinuccia Contino
G-6 06/16
B – 1049 Brussels,
Belgium

Училищата трябва да пазят оригиналите в продължение на шест месеца.

Ако обстоятелства извън контрола на училището ви възпрепятстват да изпратите преводите, свържете се с екипа на Juvenes Translatores, за да получите инструкции.

4.1 Ученици с увреждания

Училищата не могат да дискриминират учениците с увреждания. Екипът на конкурса съзнава, че за да се даде справедлив и равностоен шанс за участие в конкурса на такива ученици, може да се наложи вземането на специални мерки. Ако училището установи, че необходимите специални мерки са в разрез с правилата (например ако увреждането забавя писането на ученика толкова много, че той има нужда от повече време, за да довърши превода си, или ако е необходим компютър, за да може той да участва), училището трябва да поиска предварително съгласие от екипа на Juvenes Translatores, като опише увреждането и предложените мерки.

4.2. Кой отговаря за практическата организация на изпита?

Училищата отговарят за организацията на изпита в своите помещения. Това включва всички практически подробности в деня на изпита, а именно:

 • гарантиране на правилното процедиране с всички текстове, изпратени от дирекция „Писмени преводи“, например предотвратяване на всяко забавяне или на разкриване на съдържанието им,
 • събиране на учениците на мястото, определено за провеждане на изпита,
 • раздаване на текстовете и гарантиране, че всеки ученик е получил посочената от него езикова версия за съответната година,
 • осигуряване на нужната информация от учениците върху първия лист на преводите: име, дата на раждане, училище и страна, както и регистрационен номер на училището и личен регистрационен номер на ученика,
 • наблюдаване на учениците по време на конкурса,
 • събиране и качване на писмените преводи в базата данни на Juvenes Translatores като един PDF файл за всеки превод.

Училищата трябва да пазят оригиналите в продължение на шест месеца. ГД „Писмени преводи“ ще ви изпрати текстовете за превод сутринта в деня на изпита, като по същото време ще ги публикува и на уебсайта на Juvenes Translatores. Също така дирекцията ще отговаря на въпроси и ще дава съвети по електронната поща, доколкото това е възможно.

4.3. Могат ли учениците да ползват речници или някакви други помагала по време на превода?

Речниците се смятат за работен инструмент, така че по време на изпита използването им е разрешено – но само на хартиени речници.

Не се позволява използването на никакви електронни помощни средства – компютри, мобилни телефони, електронни версии на речници или на терминологични сборници, други електронни преводачески инструменти и т. н.

 

5. ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕВОДИТЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Всеки превод ще бъде оценен от комисия, в състава на която влизат професионални преводачи и редактори от ГД „Писмени преводи“.

След това журито, председателствано от генералния директор на дирекцията, ще избере най-добрия превод от всяка държава членка.

Работата и обсъжданията на комисията и журито са поверителни. Индивидуални оценки няма да бъдат съобщавани.

Решенията на комисията и журито са окончателни.

5.1 Обявяване на победителите и формуляр за разрешение

Списъкът с 28-те победители ще бъде обявен в началото на февруари 2015 г.

ГД „Писмени преводи“ ще изпрати на всеки от тях по електронната поща формуляр за разрешение, който неговото училище трябва да разпечата, подпише и изпрати на генералната дирекция в Брюксел преди крайния срок заедно с копие от валиден документ за самоличност на ученика.

Формулярът трябва да бъде подписан от:

 • ученика
 • директора на училището,
 • родителите или настойниците на ученика (ако той не е навършил 18 години по време на пътуването за награждаването).

С този формуляр ученикът и неговите родители или настойници дават съгласието си:

 • на ученика да бъде разрешено да пътува до Брюксел за церемонията по награждаването,
 • снимки и видеозаписи от церемонията по награждаването и посещението в Брюксел да бъдат публикувани на уебсайта на Juvenes Translatores и на страницата на конкурса във Facebook, както и
 • родител или настойник или упълномощено от тях пълнолетно лице да придружи ученика на церемонията по награждаването в Брюксел (не е задължително, ако ученикът е навършил 18 години по време на пътуването за награждаването).

В приложена към формуляра за разрешение декларация за поверителностpdf(58 kB) Избор на превод за предходната връзка  се посочва начинът, по който личните данни ще бъдат събирани, обработвани и използвани при стриктно спазване на приложимото в тази област законодателство.

5.2. Какви критерии ще бъдат използвани при оценяването?

Комисията ще прилага критерии, подобни на критериите, прилагани при оценяване на преводите, които се извършват в дирекция „Писмени преводи“, т.е.:

 • точност на превода,
 • умение за правилно писане (избор на изрази и граматика),
 • умение за гладко писане,
 • проявено творчество при намирането на решения.

Комисията може да дисквалифицира всеки превод, за който смята, че не е бил извършен в условия на справедливост и безпристрастност.

 

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО

6. ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО

Победителите, по един пълнолетен придружител и един учител на победител ще бъдат поканени на церемония по награждаване в Брюксел, на която комисарят по многоезичието и ще връчи наградите.

Ако някой победител не е навършил 18 години по време на пътуването за награждаването, той трябва да бъде придружен в Брюксел от родител или настойник, или от упълномощено от тях пълнолетно лице, което ще носи пълна отговорност за двамата по време на пътуването и престоя им в Брюксел.

Ученикът, учителят и придружаващото пълнолетно лице трябва да си набавят необходимите документи за пътуването. Европейската комисия ще уреди формалностите и ще заплати разходите по пътуването (освен за кратки трансфери, например за такси от и до летището) и настаняването на един победител, един учител и един пълнолетен придружител от държава членка.

 

7. РАЗХОДИ

Училището ще покрие разходите по организацията на местно ниво, например разпечатването на текстовете за превод и осигуряването на помещенията за провеждане на писмения превод.

Европейската комисия ще заплати за церемонията по награждаването и ще поеме разноските по предоставянето на текстовете за превод и процедурата по оценяване.

Европейската комисия ще заплати разходите по пътуването на всеки победител, неговия учител и придружаващия го родител или настойник от тяхната страна на произход до Брюксел.

 

8. ТЪЛКУВАНЕ НА ПРАВИЛАТА И ИНСТРУКЦИИТЕ

Тълкуването на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на настоящите правила и инструкции е окончателно.

Допълнителна информация

Обърнете се към лицето за контакти във връзка с конкурса в представителството на Комисията във вашата страна (ec.europa.eu/dgs/translation/getintouch/localoffices).