Navigačný riadok

Juvenes Translatores – Ako sa pripraviť

Preklad – náročné cvičenie pre mozog

Európskym jazykom je preklad
Umberto Eco

Prekladatelia na rozdiel od tlmočníkov pracujú s písaným textom. Najlepšie výsledky v podobe prirodzene znejúceho a plynulého textu dosahujú tí, ktorí prekladajú z cudzieho jazyka do jazyka, ktorý ovládajú najlepšie (zvyčajne, nie však nevyhnutne, do materinského jazyka). Ale čo presne preklad vyžaduje?

 

Sprostredkovanie odkazu

Otázka, ktorú si musia dať všetci prekladatelia, je: „Ako docielim, aby čitateľ text pochopil?“ Dobrý preklad by mal mať na čitateľa rovnaký účinok ako pôvodný text.

Ak vás originál rozosmial alebo podnietil vašu zvedavosť, preklad by mal urobiť to isté. To znamená, že prekladateľ musí porozumieť textu lepšie ako len na úrovni jednotlivých slov, gramatiky a štruktúry. Musí plne uchopiť základné posolstvo autora. Dobrí prekladatelia majú cit pre kontext, štýl a jemné významové odtiene.

 

Rôzne typy znalostí

Napríklad preklad textu z oblasti elektroniky alebo medicíny si vyžaduje technické vedomosti. Vytvoriť rým alebo slovnú hračku si zasa vyžaduje poznať dve kultúry a pochopiť štylistické faktory.

 

Prispôsobenie textu

Každý jazyk má korene vo svojom osobitnom kultúrnom, spoločenskom a zemepisnom prostredí. Preto musia prekladatelia niekedy vymyslieť nové slová pre termíny, ktoré nemajú rovnocenný výraz v ich vlastnom jazyku. Navyše texty, ktoré sú veľmi špecifické pre konkrétnu kultúru, sa musia prispôsobiť, aby boli zrozumiteľné pre ľudí z inej kultúry alebo zemepisnej oblasti. Tomuto sa hovorí lokalizácia.

 

Živý jazyk

Slová a výrazy sa rýchlo menia. Nové myšlienky a objavy, ako aj používanie existujúcich výrazov v novom význame nútia prekladateľov vytvárať nové spôsoby vyjadrovania týchto pojmov vo svojom jazyku. Je to jeden z najnáročnejších a najfascinujúcejších aspektov prekladu.

Vyhľadanie významu slova v slovníku predstavuje len prvý krok prekladu. Kontext, v ktorom je slovo použité, môže ovplyvniť výber iného výrazu ako toho, ktorý navrhuje slovník.

 

Chceli by ste si to vyskúšať?

Chceme vám umožniť, aby ste spoznali prácu profesionálneho prekladateľa. Pri hodnotení vášho prekladu sa budeme sústrediť na:

  • presnosť vášho prekladu,
  • vašu schopnosť správne narábať s pojmami,
  • vašu schopnosť písať plynule vo zvolenom jazyku, čiže celkovú čitateľnosť vášho prekladu,
  • tvorivosť vašich prekladateľských riešení.
 

Príklady z predchádzajúcich ročníkov súťaže

Aby sme vám pomohli pripraviť sa, vybrali sme pre vás niekoľko príkladov z predchádzajúcich ročníkov:

 

Rýmy

Francúzsky text z roku 2011pdf(10 kB) obsahoval náročnú výzvu – preložiť rým. Uvádzame niekoľko úspešných riešení v rôznych jazykoch:

 

V anglickom texte z roku 2008pdf(9 kB) boli spomenuté dve anglické nárečia – cockney a geordie. Ako by sme mohli preložiť tieto názvy do iných jazykov? Môžu čitatelia, ktorí nehovoria po anglicky, vedieť, o aké nárečia ide?

Máme 3 možnosti, ako to vyriešiť:

  • ak si myslíme, že pojmy „cockney a geordie“, teda londýnske nárečie a nárečie severovýchodného Anglicka, sú u nás pomerne dobre známe, ponecháme ich v pôvodnej podobe (cockney a geordie),
  • tiež môžeme pripojiť krátke vysvetlenie: „cockney a geordie – nárečia, ktorými sa hovorí v Londýne a na severovýchode Anglicka“,
  • môžeme dokonca text lokalizovať a zameniť názvy uvedených nárečí slovenskými ekvivalentmi (napr. záhorácke a východoslovenské nárečie).

Podobný príklad obsahoval aj španielsky text z roku 2013pdf(79 kB), v ktorom bolo použité slovo „manchegos“. Ak neexistuje rovnocenné podstatné meno v jazyku prekladateľa, výraz sa bude musieť nahradiť vysvetlením – v tomto prípade „ľudia z kraja La Mancha“.

To však vždy zahŕňa riziko, že „pre stromy neuvidíme les“. Môžete sa naozaj veľmi snažiť, aby ste vytvorili rým alebo pretlmočili idiomatický výraz, ale takisto je potrebné zvážiť, čo najlepšie funguje v danom kontexte. Napríklad, aký je správny register? Je vhodné použiť slang, zastaraný jazyk alebo žargón? Dosiahnuť správnu rovnováhu je veľmi zložité.

Preklady, ktoré si zachovali plynulosť v celom texte, v minulých ročníkoch často zvíťazili. Je preto dôležité pamätať na štylistickú rovnováhu. Večnou otázkou zostáva, ako zachovať vernosť originálu a zároveň písať plynulo s využitím idiomatických výrazov v cieľovom jazyku.

 

Predbežný výber študentov

 

Vzhľadom na to, že na súťaži môže jednu školu reprezentovať len 5 študentov, školy sa môžu rozhodnúť zorganizovať vlastné predbežné testy. Iné vyberajú jedného študenta za každý cudzí jazyk, ktorý sa na škole vyučuje.

Niekoľko užitočných tipov

Študenti, ktorí prekladajú do svojho materinského jazyka alebo jazyka, ktorý ovládajú najlepšie, majú veľkú výhodu v porovnaní so žiakmi, ktorí majú odvahu prekladať do cudzieho jazyka. Schopnosť dobre písať v cieľovom jazyku si vyžaduje jazykové zručnosti na úrovni vzdelaného človeka, pre ktorého je tento jazyk materinský.

Dobrý písomný prejav má rozhodujúci význam, takže učitelia materinského jazyka by pri príprave študentov na súťaž mali spolupracovať s učiteľmi cudzích jazykov.

Nezabudnite, že študenti latinčiny a starogréčtiny môžu využiť svoje prekladateľské zručnosti v moderných jazykoch!