Navigációs útvonal

Tanácsok a felkészüléshez

A fordítás komoly szellemi kihívás, igazi agymunka

Európa nyelve a fordítás
Umberto Eco

A fordítók írott szövegek nyelvi közvetítését végzik, szemben a tolmácsokkal, akiknek a beszélt nyelv a munkaeszköze. Az EU intézményeiben dolgozó fordítók rendszerint az anyanyelvükre fordítanak, hogy a célnyelvi szöveg a lehető legtermészetesebbnek hasson az olvasó számára. Miből is áll voltaképpen a fordítói munka?

 

Üzenetközvetítés

A fordítás alapvetően a kommunikációt szolgálja. A fordítónak újra és újra fel kell tennie magának a kérdést:„Hogyan tudom az üzenetet eljuttatni az olvasóhoz?” A jó fordítás ugyanazt a hatást váltja ki az olvasóból, mint az eredeti szöveg.

Ha az eredeti sorok felkeltik kíváncsiságunkat, vagy mosolyt csalnak az arcunkra, ugyanennek kell lejátszódnia a fordítás olvasása során is. Ehhez mindenekelőtt arra van szükség, hogy a fordító tökéletesen értse a forrásnyelvi szöveget – ne csak az egyes szavakat, hanem a szöveg egészének jelentését, azaz a szerző üzenetét is.

A pontos fordításhoz tehát a szerkezeti és nyelvtani jellemzőkön túl a szövegösszefüggéseket és a stílusjegyeket is figyelembe kell vennünk. Tisztában kell lennünk azzal is, milyen jelentésárnyalatot hordoznak az egyes nyelvi elemek, például a rokon értelmű szavak és a szójátékok.

 

Szerteágazó ismeretek

 

A szövegfajtától függően szükség lehet arra, hogy a fordító szaktudással rendelkezzen az elektronika, a pénzügyek, az orvostudomány, a vegyészet vagy éppen a botanika területén (pl. ismerje a megfelelő szakszavakat), de az is lehetséges, hogy a szöveg tolmácsolásához kulturális és stilisztikai ismereteit kell segítségül hívnia (pl. rímek, szójátékok fordításakor).

 

Híd a kultúrák között

A nyelvek magukon hordozzák annak a kultúrkörnek, társadalmi és földrajzi közegnek a jegyeit, amelyben létrejöttek. Gyakran előfordul, hogy valamely kifejezésnek egy másik nyelvben nincs pontos megfelelője. Ilyenkor a célnyelvben ismeretlen fogalmak leírására a fordítónak néha új kifejezéseket kell alkotnia.

Az egy-egy kultúrkörhöz szorosan kötődő szövegeket sokszor a célközönségtől függően különbözőképpen kell lefordítani ahhoz, hogy azok a kulturális és földrajzi különbségek ellenére minden olvasót „megszólítsanak”. Így például ugyanannak a műveltségi társasjátéknak a kérdéseit teljesen másként kell spanyolra fordítani attól függően, hogy a játékot Spanyolországban vagy Ecuadorban hozzák-e forgalomba, annak ellenére, hogy a kérdések mindkét változatban ugyanazon a nyelven szerepelnek. Ez a folyamat a lokalizáció, más néven honosítás.

 

Élő nyelv

A fordítóknak nehézséget jelent az is, hogy a szókincs nagyon gyorsan változik. Új és még újabb ötletek, gondolatok és találmányok bizonyítják, hogy az emberi találékonyság kifogyhatatlan. Alkotókedvünk nyelvi téren is érvényesül: a már létező kifejezések használati köre folyamatosan bővül, s eközben nap mint nap új szavak jönnek létre. A fordítói munkában az egyik legnehezebb, ám egyben legérdekesebb feladat éppen az, hogy rájöjjünk, hogyan tudjuk nyelvi leleményünk révén az új fogalmakat anyanyelvünkön kifejezni.

Fontos tudni, hogy az ismeretlen szavak kikeresése a szótárban a fordítási munkának csak az első lépése. Elképzelhető, hogy egy kifejezés fordítása végül az adott szövegkörnyezetben egészen más lesz, mint ami a szótárban szerepel.

 

Van kedved próbát tenni?

A fordítási versenyben részt vevő fiatalok ízelítőt kapnak abból, miből áll a hivatásos fordítók munkája. Teljesítményük elbírálásakor fontos szempont lesz, hogy:

  • pontosan fordítanak-e,
  • helyesen használják-e a kifejezéseket,
  • gördülékenyen fogalmaznak-e, más szóval könnyen olvasható szöveget hoznak-e létre,
  • fel tudnak-e mutatni kreatív megoldásokat.
 

Fordítási példák

A tanulók felkészülését megkönnyítendő az alábbiakban néhány példát hozunk a korábbi Juvenes Translatores versenyekből:

 

Rímek

2007-ben a lefordítandó német szövegpdf(59 kB) belső rímet tartalmazó mondattal zárult:

 

Fast möchte man sich dem Reisemuffel Eugen Roth anschließen, dessen Reim „Die besten Reisen, das steht fest, sind die oft, die man unterlässt“ zum geflügelten Wort wurde.

A mondatot valahogy így lehetne lefordítani:

Az ember már-már hajlik arra, hogy egyetértsen Eugen Rothtal, akinek utazás iránti ellenszenve legendás volt. Az ő tollából származik az a rímes formában megírt és mára már szállóigévé vált mondat, miszerint „Egy biztos: a legjobb utazás gyakran az, aminek nem indulunk neki.”

A mondat fordítása azonban nem működik, mert – bár rímes formában megírt mondatként vezettük be – az idézet nem rímel. Ezt a helyzetet kétféleképpen oldhatjuk meg: vagy úgy, hogy az idézet fordítása is rímeljen, vagy úgy, hogy elhagyjuk a rímet, és egyben az erre utaló szavakat is.

Az utóbbi esetben a mondatot fordíthatjuk például így: Az ember már-már hajlik arra, hogy egyetértsen Eugen Rothtal, akinek utazás iránti ellenszenve legendás volt. Az ő tollából származik az a szállóigévé vált mondat, miszerint „Egy biztos: a legjobb utazás gyakran az, aminek nem indulunk neki.”

Természetesen a versenyen külön ponttal jutalmazzuk azt a tanulót, aki ilyen esetben a mondanivalót úgy tudja visszaadni a célnyelvben, hogy a rímet is reprodukálni tudja!

A 2011. évi francia forrásszöveg is tartalmazott rím fordításával kapcsolatos kihívást. Az alábbiakban közreadunk néhány sikeres célnyelvi megoldást:

 

A 2008. évi angol szövegpdf(9 kB) egyik mondata két angol nyelvjárásról,

a cockney-ról és a geordie-ról tett említést.

Hogyan lehet a „cockney” és a „geordie” szót lefordítani más nyelvekre? Elvárható-e az olvasóktól, hogy tudják, mit fednek ezek a szavak?

Ilyen esetben három megoldás közül választhatunk:

  • Ha úgy ítéljük meg, hogy olvasóink többsége tisztában van a „cockney” és a „geordie” szó jelentésével, a fordítás során megtarthatjuk a két nevet eredeti alakjukban.
  • Dönthetünk úgy is, hogy a nevekhez rövid magyarázatot fűzünk, megjegyezve, hogy a „cockney” londoni, a „geordie” pedig Északkelet-Angliában beszélt dialektus.

Ha a szöveg egésze lehetővé teszi (a 2008. évi angol forrásszöveg esetében így volt), akár azt is megtehetjük, hogy a kérdéses dialektusok neve helyett két olyan dialektus nevét használjuk, melyet olvasóink biztosan ismernek. (Így például a magyar fordításokban a „cockney” és a „geordie” felcserélhető a palóc és a csángó nyelvjárásra, német fordításokban pedig a bajor és a szász dialektusra).

 

Előválogatás

 

A legrátermettebb diákok kiválasztása érdekében az iskolák saját tanulóik számára előválogatót szervezhetnek. A korábbi versenyek alkalmával számos ország iskolái éltek ezzel a lehetőséggel. Voltak köztük olyanok, amelyek az előválogatás során az intézményben oktatott idegen nyelveket tanuló diákok közül nyelvenként egy tanulót választottak ki.

Az iskolák szabadon dönthetnek arról, hogyan szervezik meg a helyi előválogatót. Mindazonáltal az alábbiakban néhány követésre érdemes tanáccsal szeretnénk segíteni a versenyen indulni kívánó iskolákat.

Ahogy korábban már említettük, az ANYANYELVÜKRE, illetve az általuk legjobban ismert nyelvre fordító tanulók sokkal előnyösebb helyzetben vannak, mint azok a diákok, akik nekivágnak, hogy idegen nyelvre fordítsanak.

Többnyire a hivatásos fordítók is az anyanyelvükre fordítanak, mert legtöbbször csak anyanyelvi tudás birtokában lehet olyan szöveget előállítani a célnyelven, ami természetesnek hat, és könnyen olvasható. Ennek ellenére volt már rá példa, hogy egyik-másik tagországban olyan tanuló nyert, aki a versenyen idegen nyelvre fordított.

Annak érdekében, hogy a tanulók magas színvonalú fordítást hozzanak létre anyanyelvükön, hasznosnak bizonyulhat, ha a diákok felkészítésében az idegen nyelveket oktató tanárok mellett az anyanyelvet oktató pedagógusok – pl. a magyar tannyelvű iskolák esetében a magyartanárok – is részt vesznek.

Nemcsak az a cél ugyanis, hogy a diákok az eredeti szöveg tartalmát hiánytalanul és hűen átültessék a célnyelvre, hanem az is, hogy a fordítás eredeti szöveg benyomását keltse az olvasóban.

Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy a latint (illetve ógörögöt) tanuló diákoknak van tapasztalatuk a fordítás terén, mivel ezeknek a nyelveknek az esetében a tanóráknak szerves részét képezi a fordítás.

Azoknak, akik a felkészüléshez megfelelő témával foglalkozó, illetve a különböző nyelvi változatok összehasonlítására alkalmas szövegeket keresnek, hasznos lehet áttekinteniük az Európai Bizottság sajtóközleményeit („Press releases”), melyeket az Európai Unió belső fordítói vagy szabadúszók fordítottak.