Navigointipolku

Juvenes Translatores – Miten kilpailuun voi valmistautua?

Kääntämisen haasteet

Kääntäminen on Euroopan kieli
Umberto Eco

Kääntäjät työstävät kirjoitettua tekstiä, kun taas tulkit kääntävät puhuttua kieltä. Lopputulos on sujuvin ja luontevin, kun kääntäjä kääntää vahvimpaan kieleensä (yleensä äidinkieli). Mutta mitä kääntäminen oikeastaan on?

 

Viestin välittäminen

Kääntämisen kannalta olennainen kysymys on: kuinka viesti saadaan ymmärretyksi. Hyvällä käännöksellä on lukijaan samanlainen vaikutus kuin alkuperäisellä tekstillä.

Jos alkuperäinen teksti saa lukijan hymyilemään tai herättää tämän uteliaisuuden, käännöksen olisi tehtävä samoin. Ei riitä, että kääntäjä ymmärtää yksittäiset sanat ja osaa kieliopin. Hänen on todella ymmärrettävä, mitä kirjoittaja haluaa sanoa. Hyvä kääntäjä ottaa huomioon tekstin asiayhteyden eli kontekstin, tyylin ja merkitysvivahteet.

 

Tiedon eri lajit

Esimerkiksi elektroniikan tai lääketieteen alan tekstin kääntämiseen tarvitaan teknistä asiantuntemusta. Riimin tai sanaleikin kääntäminen puolestaan edellyttää kahden kulttuurin ja tyyliseikkojen tuntemusta.

 

Tekstin mukauttaminen ympäristöönsä

Jokaisen kielen juuret ovat sen omassa kulttuurisessa, sosiaalisessa ja maantieteellisessä ympäristössä. Kääntäjien on toisinaan keksittävä uusia ilmauksia sellaisia käsitteitä varten, joille ei ole vastinetta kohdekielessä. Lisäksi jos teksti on hyvin sidoksissa omaan kulttuuriinsa, sitä on mukautettava, jotta viesti ymmärretään eri kulttuureissa ja maantieteellisillä alueilla. Tätä kutsutaan lokalisoinniksi.

 

Elävä kieli

Sanat ja ilmaukset muuttuvat nopeasti. Uudet ideat ja keksinnöt sekä sanojen uudet käyttötavat vaativat kääntäjiä luomaan uusia ilmaisutapoja omalla kielellään. Tämä on kääntäjän työn haastavimpia – ja kiehtovimpia – puolia.

Sanan etsiminen sanakirjasta on vasta ensimmäinen askel. Asiayhteyden vuoksi kääntäjä voi päätyä valitsemaan aivan toisen vastineen kuin sanakirja ehdottaa.

 

Haluatko yrittää?

Haluamme tarjota sinulle tilaisuuden kokeilla, millaista ammattikääntäjän työ on. Käännösten arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen,

  • kuinka oikeellinen ja tarkka käännös on
  • onko termejä käytetty oikein
  • onko kielenkäyttö luontevaa eli onko käännösteksti helppolukuista
  • ovatko käännösratkaisut luovia.
 

Esimerkkejä aiemmista kilpailuista

Valmistautumisen helpottamiseksi olemme koonneet muutamia esimerkkejä aiemmista Juvenes Translatores -kilpailuista:

 

Riimittelyä

Vuoden 2011 ranskankielisessä tekstissäpdf(10 kB) oli käännettävänä riimi. Joitakin esimerkkejä onnistuneista käännösratkaisuista eri kielillä:

 

Vuoden 2008 englanninkielisessä tekstissäpdf(9 kB) mainittiin kaksi englannin murretta: "Cockney" ja "Geordie". Miten ne olisi parasta kääntää muille kielille? Voidaanko olettaa, että muunkieliset lukijat tunnistavat nämä murteet?

Ongelman ratkaisuun on kolme eri vaihtoehtoa:

  • Jos katsotaan, että suomen osaajat tunnistavat käsitteet "Cockney" ja "Geordie" kohtalaisen hyvin, ne voidaan säilyttää alkuperäisessä muodossaan (cockney ja geordie).
  • On myös mahdollista lisätä lyhyt selitys: "Cockney ja geordie ovat murteita, joita puhutaan Lontoossa ja Koillis-Englannissa".
  • Murteiden nimet voi myös vaihtaa suomen murteisiin (esim. Karjalan ja Turun murteet).

Samantapainen haaste oli vuoden 2013 espanjankielisessä tekstissäpdf(79 kB), jossa käytettiin sanaa "manchegos". Jos kielessä ei ole vastaavaa sanaa, termi on käännettävä selittävästi "La Manchan alueen ihmiset" tai "La Manchan asukkaat".

Kääntämisessä on kuitenkin aina pystyttävä näkemään metsä puilta. Vaikka riimin tai idiomaattisen ilmauksen onnistuisi kääntämään tyylikkäästi, on muistettava pitää huolta, että se myös sopii ympäristöönsä. Mikä esimerkiksi on oikea tyylilaji? Onko sopivaa käyttää slangia, vanhahtavaa kieltä tai murretta? Tasapainon löytäminen on usein hyvin vaikeaa.

Kilpailun voittajakäännökset ovat yleensä kautta linjan sujuvia. Kannattaa siis kiinnittää huomiota tyyliseikkoihin ja ilmaisun luontevuuteen. Vaikka alkutekstille on pysyttävä uskollisena, käännöksen kielen on samalla oltava sujuvaa ja idiomaattista.

 

Oppilaiden esivalinta

 

Koska kustakin koulusta voi osallistua vain viisi oppilasta, koulut voivat halutessaan järjestää omat esivalintakokeensa. Jotkin koulut ovat päätyneet valitsemaan yhden oppilaan edustamaan kutakin koulussa opetettavaa vierasta kieltä.

Vinkkejä

Oppilailla, jotka kääntävät äidinkieleensä tai vahvimpaan kieleensä, on aina etulyöntiasema verrattuna oppilaisiin, jotka kääntävät vieraaseen kieleen. Korkeatasoisen tekstin tuottamiseen tarvitaan taitoja, joita kyseistä kieltä äidinkielenään puhuvalla hyvin koulutetulla henkilöllä on.

Hyvä kirjallinen ilmaisu on käännöksessä ensiarvoisen tärkeää. Voi olla hyödyllistä, että äidinkielen opettajat tekevät yhteistyötä vieraiden kielten opettajien kanssa.

Kannattaa myös muistaa, että latinan opiskelijoille voi olla karttunut käännöstaitoa, jota voi hyödyntää muissakin kielissä.