Cesta

Juvenes Translatores – Jak se připravit

Překládání – gymnastika pro mozkové závity

Jazykem Evropy je překlad
Umberto Eco

Překladatelé (na rozdíl od tlumočníků) pracují na psaných textech. Nejlepších výsledků, tzn. nejvýstižnějšího a nejpřirozenějšího přeloženého textu, dosahují zpravidla ti, kteří překládají z cizího jazyka do svého nejsilnějšího jazyka (to nejčastěji bývá mateřský jazyk – ale není tomu tak ve všech případech). Co ale skutečně překlad obnáší?

 

Vyjádřit myšlenku originálu

Všichni překladatelé si musejí klást otázku: „Jak nejlépe vyjádřím to, co chce sdělit originál, v cílovém jazyce?“ Dobrý překlad by měl na čtenáře působit stejně jako původní text.

Pokud vás originál rozesměje nebo vás vtáhne do děje, musí ve vás překlad vyvolat totéž. To znamená, že překladatel musí do jazyka, kterým je originál napsán, proniknout do větší hloubky, což obnáší více než jen dobré porozumění významu jednotlivých slov či správnou gramatiku. Je třeba plně pochopit poselství autorova textu. Dobří překladatelé dobře vnímají kontext, styl a jemné významové odstíny.

 

Všestranné znalosti

Překládat text z oblasti elektroniky nebo medicíny vyžaduje odborné znalosti z daného oboru. Schopnost přeložit rým nebo slovní hříčku zase předpokládá znalost původní i cílové kultury a smysl pro stylistické aspekty textu.

 

Adaptace překládaného textu jeho budoucímu čtenáři

Každý jazyk je pevně spjat se svým kulturním, sociálním a geografickým prostorem. Někdy proto musejí překladatelé vymyslet nové vhodné slovo pro výraz, které v cílovém jazyce zatím nemá ekvivalent. Pokud se dále text velmi úzce váže na reálie určité oblasti, překlad je třeba přizpůsobit, aby byl pochopitelný i pro čtenáře z jiné kultury nebo zeměpisné oblasti. Takové adaptaci se říká lokalizace.

 

Jazyk je jako živý organismus

To, jaká slova a výrazy lidé používají, se velmi rychle mění. Objevují se nové myšlenky a předměty, již existující termíny se začínají používat jinak, a tak překladatelé přicházejí s řešením, jak vyjádřit tyto nové pojmy ve svém jazyce. To je jedním z nejnáročnějších, a zároveň nejvíce fascinujících aspektů překladu.

Nezapomeňte, že hledání ve slovníku představuje pouze začátek. Může se stát, že kvůli kontextu, ve kterém je slovo ve větě použito, jej musíte přeložit slovem, které slovník jako ekvivalent vůbec neuvádí.

 

Chtěli byste si to vyzkoušet?

Okuste náročnost a krásu práce profesionálního překladatele. Budeme posuzovat následující:

  • přesnost překladu
  • schopnost používat správně slovní zásobu
  • schopnost přirozeně plynoucího písemného projevu v jazyce, který si zvolíte (tzn. celková čtivost vašeho překladu)
  • originalitu vašich překladatelských řešení
 

Některé příklady z dřívějších soutěží

Abychom vám pomohli s přípravou, uvedeme teď některé konkrétní příklady z minulých ročníků soutěže:

 

Rýmy

Francouzský text z ročníku 2011pdf(10 kB) postavil před soutěžící náročný úkol – přeložit rým. Několik úspěšných řešení v různých jazycích:

 

Anglický text z ročníku 2008pdf(9 kB) zmiňoval 2 anglické dialekty, cockney a geordie. Jak přeložit jejich jména do jiných jazyků? Můžeme od svých čtenářů, kteří anglicky nemluví, očekávat, že tato dvě nářečí znají?

Máme tři možnosti:

  • Domníváme-li se, že jsou pojmy cockney a geordie mezi naším (česky mluvícím) čtenářstvem dostatečně známy, můžeme je ponechat v anglickém originále (tedy cockney a geordie).
  • Můžeme je rovněž krátce dovysvětlit: cockney a geordie (nářečí, kterými se hovoří v Londýně a severovýchodní Anglii).
  • Nebo je také dokonce můžeme nahradit 2 nářečími v cílovém jazyce (v případě češtiny třeba hanáčtina a valaština).

Podobný případ se vyskytl ve španělském textu z roku 2013pdf(79 kB), kde bylo potřeba přeložit výraz „manchegos“. Pokud neexistuje odpovídající ekvivalent, překladatel ve svém jazyce musí výraz opsat několika slovy, např. „obyvatelé La Manchi“.

Při překladu však vždy také hrozí, že překladatel „pro stromy neuvidí les“. Všechny sebedůvtipněji vymyšlené rýmy či idiomy musí působit přirozeně v daném kontextu. Musíte si vždy klást otázku: Funguje vybrané řešení v rámci stylu celého textu? Je právě zde vhodné použít slang, archaismy nebo žargon? Najít správnou stylovou rovnováhu je někdy velmi obtížné.

Vyhrávají právě překlady, jež vzbuzují dojem celkové přirozenosti výrazu. Na styl a stylistickou vyváženost proto určitě nezapomeňte! Otázka, jak zůstat věrný originálu a zároveň přeložit do přirozeného a idiomatického cílového jazyka, je pro překladatelskou činnost klíčová.

 

Předvýběr studentů

 

Vzhledem k tomu, že se soutěže může zúčastnit z každé školy pouze 5 studentů, mohou školy zařadit vlastní předvýběrový test. Některé školy zase vybírají jednoho studenta za každý cizí jazyk, který se na škole vyučuje.

Pár užitečných tipů

Studenti, kteří překládají do své mateřštiny nebo svého nejsilnějšího jazyka budou mít vždy velkou výhodu oproti těm, kteří mají odvahu překládat do jazyka cizího. Psát v cílovém jazyce vyžaduje dovednosti vzdělaného rodilého mluvčího.

Mimořádný význam mají dobré slohové předpoklady, takže bude užitečné, pokud s učiteli cizích jazyků budou při přípravě studentů spolupracovat i učitelé jazyka mateřského.

Nezapomeňte, že předvést své překladatelské dovednosti mohou v oblasti moderních jazyků i studenti latiny nebo starořečtiny.