Cesta

Jak se připravit

Překládání – gymnastika pro mozkové závity

Jazykem Evropy je překlad
Umberto Eco

Překladatelé (na rozdíl od tlumočníků) pracují na psaných textech. Nejlepších výsledků, tzn. nejvýstižnějšího a nejpřirozenějšího přeloženého textu, dosahují zpravidla ti, kteří překládají z cizího jazyka do svého nejsilnějšího jazyka (to nejčastěji bývá mateřský jazyk – ale není tomu tak ve všech případech). Co ale skutečně překlad obnáší?

 

Vyjádřit myšlenku originálu

Všichni překladatelé si musejí klást otázku: Jak nejlépe vyjádřím to, co chce sdělit originál, v cílovém jazyce? Dobrý překlad by měl na čtenáře působit stejně jako původní text.

Pokud vás originál rozesměje nebo vás vtáhne do děje, musí ve vás překlad vyvolat totéž. To znamená, že překladatel musí originálu porozumět do větší hloubky, než jakou nabízí porozumění pouze jednotlivým slovům, gramatice či větné struktuře. Je třeba plně pochopit poselství autorova textu. Dobří překladatelé dobře vnímají kontext, styl a jemné významové odstíny.

 

Všestranné znalosti

Překládat text z oblasti elektroniky nebo medicíny vyžaduje odborné znalosti z daného oboru. Schopnost přeložit rým nebo slovní hříčku zase předpokládá kulturní znalosti a smysl pro stylistické aspekty textu.

 

Adaptace překládaného textu jeho budoucímu čtenáři

Každý jazyk je pevně spjat se svým kulturním, sociálním a geografickým prostorem. Někdy proto musejí překladatelé vymyslet nové vhodné slovo pro výraz, které v cílovém jazyce zatím nemá ekvivalent. Texty, které jsou velmi specifické pro určitou kulturu, musejí být navíc upraveny tak, aby z nich něco mohli mít také čtenáři kultury nebo geografické oblasti cílového jazyka. Takové adaptaci se říká lokalizace.

 

Jazyk je živý organismus

To, jaká slova a výrazy lidé používají, se velmi rychle mění. Objevují se nové myšlenky a předměty, již existující termíny se začínají používat jinak, a tak předkladatelé přicházejí s řešením, jak vyjádřit tyto nové pojmy ve svém jazyce. To je jedním z nejnáročnějších, a zároveň nejvíce fascinujících aspektů překladu.

Nezapomeňte, že hledání ve slovníku představuje pouze začátek. Může se stát, že kvůli kontextu, ve kterém je slovo ve větě použito, jej musíte přeložit slovem, které slovník jako ekvivalent vůbec neuvádí.

 

Chtěli byste si to vyzkoušet?

Okuste náročnost a krásu práce profesionálního překladatele. Budeme posuzovat následující:

  • přesnost překladu
  • schopnost používat správně slovní zásobu
  • schopnost přirozeně plynoucího písemného projevu v jazyce, který si zvolíte (tzn. celková čtivost vašeho překladu)
  • tvořivost vašich překladatelských řešení
 

Některé příklady z dřívějších soutěží

Abychom vám pomohli s přípravou, uvedeme teď některé konkrétní příklady z minulých ročníků soutěže:

 

Rýmy

Francouzský text z ročníku 2011pdf(10 kB) postavil před soutěžící náročný úkol – přeložit rým. Několik úspěšných řešení v různých jazycích:

 

Anglický text z ročníku 2008pdf(9 kB) hovořil o 2 anglických dialektech, cockney a geordie. Jak s těmito názvy naložit v jiných jazycích? Můžeme od svých čtenářů, kteří anglicky nemluví, očekávat, že tato dvě nářečí znají?

Máme tři možnosti:

  • Domníváme-li se, že jsou pojmy cockney a geordie mezi naším (česky mluvícím) čtenářstvem dostatečně známy, můžeme je ponechat v anglickém originále (tedy cockney a geordie).
  • Můžeme je rovněž krátce dovysvětlit: cockney a geordie (nářečí, kterými se hovoří v Londýně a severovýchodní Anglii).
  • Nebo je také dokonce můžeme nahradit2 nářečími v cílovém jazyce (v případě češtiny třeba hanáčtina a valaština).

Podobný případ se vyskytl ve španělském textu z roku 2013pdf(79 kB), kde bylo potřeba přeložit výraz „manchegos“. Pokud neexistuje odpovídající ekvivalent, překladatel ve svém jazyce musí výraz přeložit např. několika slovy „obyvatelé La Manchi“.

Při překladu však vždy také hrozí, že překladatel „pro stromy neuvidí les“. Můžete vyvinout velké úsilí, abyste našli odpovídající rým či idiom – vše však musí působit přirozeně v daném kontextu. Musíte si klást otázky: Funguje vybrané řešení v rámci stylu celého textu? Je vhodné použít slang, archaismy nebo žargon? Najít správnou stylovou rovnováhu je velmi obtížné.

Překlady, které vykazují přirozenou plynulost celého textu, často sklidily v různých ročnících největší úspěchy – stylistickou rovnováhu je rozhodně důležité mít na paměti.

 

Výběr studentů do soutěže

 

Vzhledem k tomu, že pouze 5 studentů z jedné školy se může zúčastnit soutěže, školy mohou zařadit vlastní předvýběrový test. Některé školy zase vybraly jednoho studenta za každý cizí jazyk, který se na škole vyučuje.

Pár užitečných tipů

Studenti, kteří překládají do své mateřštiny nebo svého nejsilnějšího jazyka budou mít vždy velkou výhodu oproti těm, kteří mají odvahu překládat do jazyka cizího. Psát v cílovém jazyce vyžaduje dovednosti vzdělaného rodilého mluvčího.

Dobré slohové výsledky mají mimořádný význam, takže bude zřejmě užitečné, pokud s učiteli cizích jazyků budou při přípravě studentů spolupracovat učitelé jazyka mateřského.

Nezapomeňte, že předvést své překladatelské dovednosti mohou v oblasti moderních jazyků i studenti latiny nebo starořečtiny.

Představu o možných tématech, které se v soutěži mohou objevit, vám mohou poskytnout tiskové zprávy EU, u nichž můžete také porovnat jednotlivé jazykové verze.