Aktualna lokalizacja portalu

Website content

Porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA)

Najważniejsze informacje na temat TiSA

  • jest to porozumienie w sprawie liberalizacji handlu usługami
  • obejmuje 23 członków WTO, w tym UE, których działalność łącznie stanowi 70 proc. światowego handlu usługami
  • jest otwarte dla innych członków WTO i zgodne z WTO/GATS
  • mogłoby zostać przekształcone w szersze porozumienie WTO, jeśli przystąpiłaby do niego wystarczająca liczba członków WTO
  • do listopada 2016 r. odbyło się 21 rund rozmów w Genewie
  • na razie nie ustalono terminu zakończenia rozmów.
  • Dokumenty przedstawiające stanowisko UE w sprawie TiSA

Porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA) to inicjatywa, nad którą obecnie trwają negocjacje 23 członków Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym UE. Razem, działalność tych krajów stanowi 70 proc. światowego handlu w sektorze usług.

TiSA opiera się na Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami (GATS), w którym uczestniczą wszyscy członkowie WTO. W TiSA zawarte są również najważniejsze postanowienia GATS (zakres, definicje, dostęp do rynku, traktowanie narodowe i zwolnienia).

Dyskusje prowadzone są w oparciu o propozycje złożone przez uczestników. TiSA ma na celu otwarcie rynków i usprawnienie przepisów w dziedzinach takich jak wydawanie licencji, usługi finansowe, telekomunikacja, handel elektroniczny, transport morski, prawa pracowników tymczasowo wyjeżdżających za granicę w celu świadczenia usług.

TiSA w skrócie

Porozumienie dotyczące liberalizacji handlu usługami...

Usługi odgrywają coraz istotniejszą rolę w gospodarce światowej oraz stanowią centralny element gospodarki poszczególnych krajów UE. UE jest największym na świecie eksporterem usług, a europejski sektor usług zatrudnia dziesiątki milionów pracowników. Otwarcie rynków usług będzie stymulować wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Oczekuje się, że być może rozmowy w sprawie TISA pomogą przełamać załamanie się negocjacji wielostronnych na forum Światowej Organizacji Handlu w ramach dauhańskiej rundy rozwojowej (ang. Doha Development Agenda – DDA).

...pomiędzy grupą państw o tych samych poglądach...

W grono 23 członków WTO, którzy uczestniczą w rozmowach w sprawie TiSA wchodzą:
Australia, Kanada, Chile, Tajwan, Kolumbia, Kostaryka, Unia Europejska, Hongkong-Chiny, Islandia, Izrael, Japonia, Korea, Liechtenstein, Mauritius, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Pakistan, Panama, Peru, Szwajcaria, Turcja i Stany Zjednoczone. UE nie zawarła porozumienia o wolnym handlu w dziedzinie usług z Tajwanem, Izraelem, Pakistanem i Turcją.

... i otwarte dla innych zainteresowanych krajów

TiSA jest otwarte dla wszystkich członków WTO, którzy chcieliby zliberalizować handel usługami. Chiny wyraziły chęć udziału w rozmowach. UE popiera wniosek tego kraju, ponieważ chce, by możliwie jak najwięcej państw przystąpiło do porozumienia.

TiSA opiera się na Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami (GATS), w którym uczestniczą wszyscy członkowie WTO. Oznacza to, że jeśli do porozumienia TiSA przystąpiłaby wystarczająca liczba członków WTO, mogłoby ono zostać przekształcone w szersze porozumienie WTO oferujące korzyści również innym krajom.

Gdzie i jak odbywają się negocjacje?

Spotkania odbywają się w Genewie. Przewodniczą im na przemian UE, Australia i USA. Decyzje podejmowane są w drodze konsensusu.

Przejrzystość

Podobnie jak w przypadku innych negocjacji handlowych, rozmowy TiSA nie są publiczne dostępne, a dostęp do dokumentów mają wyłącznie ich uczestnicy.

UE pragnie jednak, by proces negocjacji odbywał się w możliwie jak najbardziej przejrzysty sposób i opublikowała kilka dokumentów przedstawiających jej stanowisko.

Komisja Europejska prowadzi negocjacje w imieniu UE. Zespół negocjatorów regularnie informuje o ich przebiegu Radę (składającą się z przedstawicieli rządów państw członkowskich UE) oraz Parlament Europejski. Komisja organizuje również częste spotkania z przedsiębiorcami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

Członkowie TiSA regularnie informują innych członków WTO o stanie negocjacji.

Ocena wpływu na zrównoważony rozwój

Niezależna firma konsultingowa, Ecorys, dokonała oceny wpływu na zrównoważony rozwój (SIA) dla negocjacji TiSA. W niniejszej ekspertyzie bada się potencjalne gospodarcze, społeczne i środowiskowe skutki porozumienia. Sprawozdanie końcowe sugeruje, że poprawa pewności prawnej uzyskana dzięki TiS-ie  mogłaby obniżyć koszty handlu usługami o 3.4 procent w krajach OECD (Organizacja Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju) i 5.8 procent w krajach o niskich i średnich dochodach. Z uwagi na niedostatek danych statystycznych i wyzwania metodologiczne związane z handlem usługami, ilościowe wyniki badań należy traktować z ostrożnością. Z tego powodu, wyniki ilościowe zostały uzupełnione o bardziej szczegółową analizę jakościową.

Dodatkowe dokumenty odnoszące się do sprawozdania końcowego, jak również dokument przedstawiający stanowisko służb Komisji w sprawie różnych zaleceń sformułowanych przez Ecorys, można znaleźć na stronach internetowych Trade SIA .

Stan negocjacji

Rozmowy formalnie rozpoczęły się w marcu 2013 r. We wrześniu 2013 r. uczestnicy uzgodnili podstawowy projekt tekstu porozumienia. Do końca 2013 r. większość uczestników zadeklarowała, jakie rynki usług byłaby gotowa otworzyć i w jakim stopniu.

Do listopada 2016 r. odbyło się 21 rund negocjacji.Negocjacje są obecnie wstrzymane i powinny zostać wznowione, gdy pozwoli na to kontekst polityczny. Nie ustalono terminu zakończenia negocjacji.