Navigation path

Additional tools

Ansvarsfriskrivning

Europeiska kommissionen tillhandahåller denna webbplats för att göra det lättare för skattskyldiga personer som utför leveranser inom gemenskapen att kontrollera sina kunders momsregistreringsnummer. Vi strävar efter att tillhandahålla omedelbara och korrekta uppgifter.

Kommissionen påtar sig dock inte något ansvar för de uppgifter som erhålls på denna webbplats.

  • Uppgifterna är hämtade från medlemsstaternas databaser, vilka kommissionen inte har någon kontroll över och inte tar något ansvar för. Det är medlemsstaternas ansvar att se till att deras databaser är fullständiga, korrekta och uppdaterade.
  • Uppgifterna skall inte ses som yrkesmässig eller juridisk rådgivning (rådgivning i sådana frågor bör alltid sökas hos en kvalificerad fackman).
  • Uppgifterna medför inte i sig någon rätt att undanta leveranser inom gemenskapen från mervärdesskatt.
  • Uppgifterna ändrar inte skattskyldiga personers förpliktelser när det gäller leveranser inom gemenskapen.
Vi strävar efter att så långt som möjligt undvika störningar på grund av tekniska fel. Vissa data eller uppgifter på vår webbplats kan ha skapats eller strukturerats i filer eller format som inte är felfria, och vi kan inte garantera att vår tjänst inte kommer att avbrytas eller på annat sätt störas till följd av sådana problem. Kommissionen påtar sig inte något ansvar för sådana problem som kan uppstå till följd av att denna webbplats eller någon av dess externa länkar har använts.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att begränsa kommissionens ansvar i strid mot eventuella krav i gällande nationell lagstiftning. Ej heller avser den sådant ansvar som det enligt dessa lagar inte är möjligt att friskriva sig från.