Navigation path

Additional tools

Odmietnutie zodpovednosti za túto službu

Cielom tejto webovej stránky je umožnit osobám zapojeným do intrakomunitárny dodávok tovarov alebo služieb získat potvrdenie o platnosti IC DPH akejkolvek špecifikovanej osoby v súlade s clánkom 31 Nariadenia Rady c.904/2010 zo dna 7. októbra 2010.

Každé iné použitie a využitie údajov, ktoré nie sú v súlade s úcelom tejto stránky je prísne zakázané.

Akýkolvek opakovaný prenos obsahu tejto stránky - na komercné úcely alebo na iné úcely, rovnako ako iné všeobecnejšie použitie, ako je nevyhnutné na podporu zákonných aktivít (napr. k vystavovaniu vlastných faktúr), je výslovne zakázané. Naviac, každé kopírovanie alebo rozmnožovanie obsahu tejto stránky je prísne zakázané.

Európska komisia podporuje túto webovú stránku za úcelom zlepšenia prístupu zdanitelným osobám zúcastnujúcim sa na intrakomunitárnych dodávkach k overeniu si IC DPH svojich zákazníkov. Našim cielom je poskytnút okamžitú a presnú informáciu.

Avšak komisia neprijíma zodpovednost alebo záväzok (nerucí) za informácie získané na tejto stránke. Táto informácia:

  • je získaná z databáz clenských štátov, nad ktorými služby komisie nemajú kontrolu a komisia za ne nepreberá zodpovednost; clenské štáty zodpovedajú za to, že ich databázy sú kompletné, presné a aktuálne;
  • nie je odbornou alebo právnou radou (ak potrebujete špeciálnu radu, musíte sa poradit s kvalifikovaným odborníkom);
  • Vám nedáva sama o sebe právo oslobodit intrakomunitárnu dodávku od DPH;
  • nemení žiadnu povinnost uloženú zdanitelnej osobe vo vztahu k intrakomunitárnym dodávkam.
Našim cielom je minimalizovat nedostatky spôsobené technickými chybami. Avšak niektoré údaje alebo informácie na našej stránke môžu byt vytvorené alebo štruktúrované v súboroch alebo forme, ktoré nie sú bezchybné. Nemôžeme zarucit, že naša služba nebude prerušená alebo ju nepostihnú iné problémy. Komisia neprijíma zodpovednost za takéto problémy, ktoré sa vyskytnú pri využívaní tejto stránky alebo iných pripojených externých stránok.

Toto odmietnutie nie je zamerané na obmedzenie zodpovednosti komisie v prípade porušenia požiadaviek podla platného vnútroštátneho práva a ani sa komisia nezbavuje zodpovednosti za záležitosti, ktoré nemôžu byt vylúcené podla tohto zákona.