Navigation path

Additional tools

Disclaimer

De Europese Commissie beoogt met deze website belastingplichtingen die intracommunautaire leveringen verrichten, een bijkomende mogelijkheid te bieden om de geldigheid van het BTW-identificatienummer van hun klanten na te gaan. Wij streven ernaar nauwkeurige en onmiddellijke informatie te verstrekken.

De Commissie kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de via deze site verkregen informatie aanvaarden. Deze informatie:

  • is afkomstig uit nationale databanken waarover de diensten van de Commissie geen zeggenschap hebben en waarvoor de Commissie geen verantwoordelijkheid draagt; het is aan de lidstaten erop toe te zien dat hun databanken volledig, nauwkeurig en bijgewerkt zijn;
  • vormt geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen);
  • verleent op zichzelf niet het recht op vrijstelling van belasting over toegevoegde waarde voor intracommunautaire leveringen;
  • doet geen afbreuk aan de verplichtingen van belastingplichtingen met betrekking tot intracommunautaire leveringen.
Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. De Commissie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Met deze afwijzing van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de Commissie te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid uit te sluiten voor aangelegenheden die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.