Navigation path

Additional tools

Pomocník

Táto webová stránka umožnuje overit platnost identifikacného císla DPH vydaného v clenskom štáte EÚ, ked presne zadáteIC DPH, ktoré chcete overit a z ponúkaných možností v menu si vyberiete ten clenský štát, ktorý overované IC DPH vydal.

Toto overenie prebieha overením v národnej databáze DPH príslušného vybraného clenského štátu. Neexistuje databáza DPH na úrovni Spolocenstva. Pre úcel overovania je Vaša žiadost zasielaná do národnej databázy cez zabezpecenú internetovú službu prepájajúcu národné colné a danové správy a odpoved je zasielaná v priebehu niekolkých sekúnd spät.

Prosíme vziat do úvahy, že ak IC DPH obsahuje abecedné znaky, tieto musia byt napísané velký písmenom. Medzery a bodky uprostred blokov medzi ciframi budú ignorované. Císlo musí byt napísané ako súvislý celok bez medzier a bodiek.

Ked kliknete na tlacidlo "Overit" dostanete nasledujúce možné odpovede:

  • Áno, platné IC DPH.
  • Nie, neplatné IC DPH. (Znamená to, že uvedené císlo nie je v case zadania platné)
  • Služba nedostupná. Prosím zopakujte Vašu požiadavku neskôr. (Znamená to, že nastal nejaký problém so sietovou alebo webovou aplikáciou)
  • Služba clenského štátu nedostupná. Prosím zopakujte Vašu požiadavku neskôr. (Znamená to, že aplikácia v clenskom štáte, ktorého císlo sa pokúšate overit je nedostupná)
  • Chyba: nekompletné(IC DPH + prefix clenského štátu) alebo neplatné vstupné údaje.
  • Casový limit na žiadost vypršal. Prosím zopakujte Vašu požiadavku neskôr.

Ak v odpovedi o platnom IC DPH sú meno a/alebo adresa nahradené '---', znamená to, že clenský štát, ktorý císlo vydal nedovoluje zverejnenie týchto informácii.


Ak vložíte Vaše IČ DPH do bunky pre IČ DPH žiadateľa, odpoveď bude obsahovať jedinečné číslo.

Ak chcete mať možnosť preukázať daňovej správe, že ste si v danom čase overovali dané IČ DPH a dostali ste danú odpoveď, prosím uchovajte si toto jedinečné číslo ako dôkaz.

Upozorňujeme Vás, že potvrdenie platnosti IČ DPH a jeho doručenie danej zdaniteľnej osobe je iba JEDNÝM z dôkazov potvrdzujúcich oslobodenie dodania tovaru od DPH (článok 138, paragraf 1 Smernice 2006/112/EC) alebo neaplikovanie DPH na dodanie služby z dôvodu, že sa táto vykonáva v inom členskom štáte.
Unavailability Shifts (SK)

The Member State's database may be unavailable for maintenance purposes according to the following table: (SK)


Member State (SK) Availability/Unavailability (SK)
AT-Rakúsko Unavailable almost daily around 06:00 AM for a few minutes (SK)
BE-Belgicko Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
BG-Bulharska Unknown (SK)
CY-Cyprus Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
CZ-Česká republika Unavailable everyday around 07:00 AM for about 20 minutes (SK)
DE-Nemecko Available from 05:00 AM to 11:00 PM (SK)
DK-Dánsko Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
EE-Estónsko Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
EL-Grécko Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
ES-Španielsko Unavailable daily around 11:00 PM for a few minutes (SK)
FI-Fínsko Unavailable every Sunday between 05:40 AM and 05:50 AM (SK)
FR-Francúzsko Unavailable almost everyday between 01:30 AM and 01:40 AM (SK)
GB – Spojené kráľovstvo Unavailable every Saturday from 07:30 AM to 10:30 AM and almost daily from around 04:30 AM to 04:40 AM (SK)
HU-Maďarsko Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
IE-Írsko Unavailable on Sunday nights for maximum 2 hours (SK)
IT-Taliansko Unavailable every Monday to Saturday from 08:00 PM for 30 to 60 minutes (SK)
LT-Litva Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
LU-Luxembursko Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
LV – Lotyšsko Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
MT-Malta Unavailable every Thursday from 07:00 AM to 07:30 AM (SK)
NL-Holandsko Unavailable every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:40 PM (SK)
PL-Poľsko Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
PT-Portugalsko Unavailable every Friday from around 23:30 for about 30 minutes or more (SK)
RO-Rumunsko Unavailable almost every weekend from Saturday 09:50 PM to Sunday 09:50 PM (SK)
SE-Švédsko Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)
SK-Slovensko Available 24 hours/day, 7 days/week (SK)