Navigation path

Additional tools

Pomoć

Ova Internet stranica vam omogućava da provjerite valjanost PDV id. brojeva koje je dodijelila država članica na način da unesete PDV id. broj za koji želite potvrditi valjanost, a nakon toga odaberete državu članicu koja je dodijelila taj broj iz padajućeg izbornika.

Potvrđivanje se vrši preko nacionalne PDV baze podataka svake države članice. Ne postoji PDV baza podataka na nivou Zajednice. U svrhu potvrđivanja, vaš zahtjev je poslan u nacionalnu bazu podataka putem sigurne Intranet usluge koja povezuje nacionalne carinske i porezne administracije i odgovor se vraća natrag za nekoliko sekundi.

Molimo uzmite u obzir da ako PDV id. broj sadrži alfabetske znakove, potrebno ih je unijeti kao velikim slovima. Razmake i točke između blokova znamenki treba zanemariti. Broj treba unijeti u neprekinutom nizu bez razmaka ili točki.

Nakon toga kliknite na gumb „potvrdi“ i dobiti ćete sljedeće moguće odgovore:

  • Da, PDV id. broj je valjan.
  • Ne, PDV id. broj nije valjan. (u smislu da uneseni broj nije valjan barem na označeni datum)
  • Usluga nedostupna. Molimo ponovite vaš zahtjev kasnije. (u smislu da postoji problem sa mrežom ili sa Internet aplikacijom)
  • u sluga države članice je nedostupna. Molimo ponovite vaš zahtjev kasnije (u smislu da je nedostupna aplikacija u državi članici čiji PDV id. broj pokušavate potvrditi)
  • Pogreška: Nepotpun (PDV + država članica) ili oštećeni unos podataka.
  • Isteklo je vrijeme zahtjeva. Molimo ponovite vaš zahtjev kasnije.

u slučaju valjanog PDV id. broja ako su naziv i/ili adresa zamijenjeni sa '---', to znači da država članica koja je dodijelila PDV id. broj ne dopušta prikazivanje tih informacija.


Ako unesete vaš vlastiti PDV id. broj u polje PDV id. broj zahtjevatelja, odgovor će sadržavati jedinstveni referentni broj.

Ako želite dokazati poreznoj upravi države članice da ste provjerili dani PDV id. broj na određeni datum, i dobili odgovor o valjanosti, molimo sačuvajte ovaj referentni broj u vašoj arhivi.

Unatoč tome, molimo obratite pažnju da je potvrda o valjanosti PDV id. broja i njegovih atributa za danog poreznog obveznika samo JEDAN od elemenata kojima se dokazuje pravo na izuzeće PDV-a za isporuke dobara (članak 138, stavak 1 Direktive vijeća 2006/112/EZ) ili za neprimjenjivanje PDV-a na pružanje usluga zbog obavljanja usluge u drugoj državi članici.
Razdoblja nedostupnosti

Baza podataka države članice može biti nedostupna zbog održavanja u skladu sa sljedećom tablicom:


Država članica Dostupnost/Nedostupnost
AT-Austrija Nedostupna skoro svaki dan oko 06:00 sati na nekoliko minuta
BE-Belgija Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
BG-Bugarska Nepoznato
CY-Cipar Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
CZ - Češka Nedostupna svaki dan oko 07:00 sati na oko 20 minuta
DE-Njemačka Dostupna od 05:00 sati do 23:00 sata
DK-Danska Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
EE-Estonija Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
EL-Grčka Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
ES-Španjolska Nedostupna dnevno oko 11:00 sati na nekoliko minuta
FI-Finska Nedostupna svake nedjelje između 05:40 sati i 05:50 sati
FR-Francuska Nedostupna skoro svaki između 01:30 sati i 01:40 sati
GB – Ujedinjena Kraljevina Nedostupna svake subote od 07:30 sati do 10:30 sati i dnevno od oko 04:30 sati do 04:40 sati
HU-Mađarska Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
IE-Irska Nedostupna nedjeljom u noći maksimalno 2 sata
IT-Italija Nedostupna svakog ponedjeljka do subote 20:00 sati na 30 do 60 minuta
LT-Litva Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
LU-Luksemburg Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
LV-Latvija Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
MT-Malta Nedostupna svakog četvrtka od 07:00 sati do 07:30 sati
NL-Nizozemska Nedostupna svakog vikenda od subote 21:50 sati do nedjelje 21:40 sati
PL-Poljska Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
PT-Portugal Nedostupna svakog petka od oko 23:30 sati na oko 30 minuta ili više
RO-Rumunjska Nedostupna skoro svakog vikenda od subote 21:50 sati do nedjelje 21:50 sati
SE-Švedska Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu
SK-Slovačka Dostupna 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu