Navigation path

Additional tools

FAQ

Q1 - Co to jest System Wymiany Informacji o VAT (VIES)?
Q2 - W jaki sposób informacja ta jest uzyskiwana?
Q3 - Dlaczego niektórzy dostawcy oprogramowania pytają o numer identyfikacyjny VAT kiedy dokonuję zakupu przez internet?
Q4 - Jak aktualne są dane?
Q5 - Czy mogę sprawdzić wiele numerów jednocześnie za pośrednictwem tej strony?
Q6 - Czy będą dostępne również inne informacje?
Q7 - System wskazuje, że numer jest nieaktywny. Jakie działania powinienem podjąć?
Q8 - Czy muszę mieć aktywny numer identyfikacyjny VAT mojego klienta przed dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej?
Q9 - Czy musze mieć aktywny numer VAT do umieszczenia w mojej informacji podsumowującej?
Q10 - Co to jest informacja podsumowująca?
Q11 - Czy istnieje możliwość zapoznania się z algorytmami wykorzystywanymi przez Państwa Członkowskie do konstrukcji numerów identyfikacyjnych VAT
Q12 - Co należy zrobić jeśli mój własny numer VAT jest wyświetlany jako nieaktywny?
Q13 - Co należy zrobić jeśli wyświetlany jest komunikat, że numer VAT mojego kontrahenta jest nieaktywny?
Q14 - Co należy zrobić jeśli strona internetowa Komisji jest niedostępna?
Q15 - Czy możliwe jest uzyskanie nazwy i/lub adresu związanego z weryfikowanym numerem VAT?
Q16 - Czy możliwy jest dostęp do strony Komisji za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu?
Q17 - Czy możliwe jest uzyskanie numeru VAT kontrahenta/dostawcy poprzez podanie jego nazwy i adresu?
Q18 - Co należy zrobić w przypadku braku możliwości potwierdzenia aktywności numeru VAT kontrahenta?
Q19 - Prefiks austriackiego numeru VAT to “ATU”, a strona internetowa Komisji obsługuje jedynie prefiks „AT” dla numerów austriackich.
Q20 - Czy istnieje baza danych z dostępnymi informacjami na temat wszystkich zarejestrowanych podatników VAT?
Q21 - Gdzie mogę uzyskać więcej informacji nt wspólnotowej administracji podatkowej w zakresie VAT?
Q22 - What are the available company types?


Q1 : Co to jest System Wymiany Informacji o VAT (VIES)?

Jest to elektroniczny środek transmisji informacji związanych z rejestracją na potrzeby VAT (aktywność numerów VAT) podmiotów zarejestrowanych na terenie UE. Ponadto za pośrednictwem VIES pomiędzy administracjami Państw Członkowskich wymieniane są informacje dotyczące dostaw wewnątrzwspólnotowych (zwolnionych z prawem do odliczenia).


Q2 : W jaki sposób informacja ta jest uzyskiwana?

Informacje związane z rejestracją na potrzeby VAT są gromadzone i wprowadzane do bazy danych przez administracje krajowe. Dotyczy to również dostaw wewnątrzwspólnotowych deklarowanych w 'informacjach podsumowujących'.


Q3 : Dlaczego niektórzy dostawcy oprogramowania pytają o numer identyfikacyjny VAT kiedy dokonuję zakupu przez internet?

Dostawcy świadczący usługi elektroniczne, takie jak aktualizacja programów antywirusowych są zobowiązani do naliczenia podatku VAT na te usługi. W przypadku, gdy nabywca tych usług jest podmiotem podlegającym opodatkowaniu, w niektórych przypadkach to klient, a nie dostawca jest zobowiązany do rozliczenia VAT. W związku z powyższym dostawca może poprosić o podanie numeru VAT klienta, aby potwierdzić czy to on powinien rozliczyć VAT, czy też klient powinien to zrobić we własnym zakresie. Jeśli klient nie posiada ważnego numeru VAT dostawca nalicza podatek VAT. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę zapoznać się z VAT w handlu elektronicznym FAQ


Q4 : Jak aktualne są dane?

Dane są dostarczane w czasie rzeczywistym. Za każdym razem gdy zostanie wysłane zapytanie o aktywność numeru, wiadomość jest wysyłana do Państwa Członkowskiego, które nadało dany numer VAT.


Q5 : Czy mogę sprawdzić wiele numerów jednocześnie za pośrednictwem tej strony?

Nie. System został zaprojektowany do pojedynczych zapytań.


Q6 : Czy będą dostępne również inne informacje?

Nie. Dostępna jest tylko informacja na temat aktywności numeru lub jej braku.


Q7 : System wskazuje, że numer jest nieaktywny. Jakie działania powinienem podjąć?

Jeżeli numer VAT wyświetla się jako nieprawidłowy, najpierw należy upewnić się u klienta, że podany numer jest poprawny (odpowiednia liczba znaków, prawidłowa długość i prefiks kraju). Jeżeli numer podany przez klienta nawet po sprawdzeniu wciąż wyświetla się jako „nieprawidłowy”, należy zwrócić się do tego przedsiębiorstwa, aby skontaktowało się ze swoją administracją podatkową w celu aktualizacji danych w krajowym systemie wymiany informacji o VAT (VIES) (tylko krajowa administracja podatkowa może aktualizować dane VIES).
Jeśli okaże się, że dane Państwa przedsiębiorstwa są niepoprawne lub nieaktualne, należy skontaktować się w tej sprawie z własną administracją podatkową i poprosić o ich aktualizację. Należy zauważyć, że niektóre administracje podatkowe UE wymagają złożenia wniosków o aktualizację danych na piśmie lub poprzez wypełnienie formularza.
Kontaktować się należy zawsze z tą administracją podatkową, która przydzieliła numer identyfikacyjny VAT, przy którym występują błędy lub pojawiają się nieprawidłowe dane. Taką administrację podatkową rozpoznaje się po prefiksie kraju, który poprzedza dany numer identyfikacyjny VAT. Korekty przeprowadza się zgodnie z procedurami krajowymi danego państwa członkowskiego.
W załączeniu mogą Państwo znaleźć wykaz linków do stron internetowych krajowych administracji podatkowych, z którymi należy się skontaktować w celu aktualizacji danych.”


Q8 : Czy muszę mieć aktywny numer identyfikacyjny VAT mojego klienta przed dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej?

W celu dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej bez naliczania VAT, należy upewnić się, czy nabywca jest podatnikiem VAT w innym Państwie Członkowskim, a także czy towary opuściły lub opuszczą Państwo Członkowskie dostawcy. Numer VAT powinien być również umieszczony na fakturze.


Q9 : Czy musze mieć aktywny numer VAT do umieszczenia w mojej informacji podsumowującej?

Tak. Numer klienta podany w informacji podsumowującej składanej w administracji podatkowej musi być poprawny.


Q10 : Co to jest informacja podsumowująca?

Podatnik dokonujący dostaw wewnątrzwspólnotowych deklaruje sumę dostaw dokonanych do poszczególnych nabywców w innych Państwach Członkowskich w danym kwartale w informacji podsumowującej składanej w administracji podatkowej


Q11 : Czy istnieje możliwość zapoznania się z algorytmami wykorzystywanymi przez Państwa Członkowskie do konstrukcji numerów identyfikacyjnych VAT

Komisja Europejska nie może upowszechniać tych algorytmów. Jednakże struktura numerów identyfikacyjnych VAT jest podana w tabeli poniżej.


VAT identification number structure
Państwo Członkowskie Struktura Format*
AT-Austria ATU99999999 9 znaków
BE-Belgia BE0999999999 10 cyfr
BG-Bułgaria BG999999999 lub
BG9999999999
9 lub 10 cyfr
CY-Cypr CY99999999L 9 znaków
CZ – Republika Czeska CZ99999999 lub
CZ999999999 lub
CZ9999999999
8, 9 lub 10 cyfr
DE–Niemcy DE999999999 9 cyfr
DK-Dania DK99 99 99 99 4 bloki po 2 cyfry
EE-Estonia EE999999999 9 cyfr
EL-Grecja EL999999999 9 cyfr
ES-Hiszpania ESX9999999X4 9 znaków
FI-Finlandia FI99999999 8 cyfr
FR-Francja FRXX 999999999 Blok 2 znaków i 9 cyfr
GB-Wielka Brytania GB999 9999 99 lub
GB999 9999 99 9995 lub
GBGD9996 lub
GBHA9997
Bloki 3, 4 i 2 cyfr; lub powy?szy ci?g poprzedzony blokiem 3 cyfr; lub 1 blok 5 znaków
HR-Chorwacja HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Węgry HU99999999 8 cyfr
IE-Irlandia IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Włochy IT99999999999 11 cyfr
LT-Litwa LT999999999 lub
LT999999999999
9 lub 12 cyfr
LU-Luksemburg LU99999999 8 cyfr
LV-Łotwa LV99999999999 11 cyfr
MT-Malta MT99999999 8 cyfr
NL-Holandia NL999999999B998 12 znaków
PL-Polska PL9999999999 10 cyfr
PT-Portugalia PT999999999 9 cyfr
RO-Rumunia RO999999999 Od 2 do 10 cyfr
SE-Szwecja SE999999999999 12 cyfr
SI-Słowenia SI99999999 8 cyfr
SK-Słowacja SK9999999999 10 cyfr

Obja?nienia:

*: Format nie zawiera 2 liter prefiksu
9: Cyfra
X: Litera lub cyfra
S: Litera; cyfra; "+" lub "*"
L: Litera

Uwagi:

1: Pierwsz? pozycj? po prefiksie jest zawsze „U”.
2: Pierwsza cyfr? po prefiksie jest zawsze zero („0”). ).
3: 10-cyfrowy (nowy) format powsta? w wyniku dodania cyfry zero na pocz?tku (poprzedniego) 9-cyfrowego formatu.
4: Pierwszym i ostatnim znakiem mo?e by? litera lub cyfra, ale obydwa znaki nie mog? by? cyframi jednocze?nie. .
5: Oznacza podmioty powi?zane. .
6: Oznacza organizacje rz?dowe.
7: Oznacza s?u?b? zdrowia.
8: Na 10 pozycji po prefiksie jest zawsze „B”.

Q12 : Co należy zrobić jeśli mój własny numer VAT jest wyświetlany jako nieaktywny?

Strona internetowa Komisji jest systemem przetwarzającym dane w czasie rzeczywistym, który sprawdza aktywność numerów VAT w bazach danych utrzymywanych przez Państwa Członkowskie.Jeśli Pani/Pana numer VAT został zweryfikowany jako nieaktywny, należy zwrócić się do własnej administracji podatkowej w celu wyjaśnienia sprawy.


Q13 : Co należy zrobić jeśli wyświetlany jest komunikat, że numer VAT mojego kontrahenta jest nieaktywny?

Strona internetowa Komisji jest systemem przetwarzającym dane w czasie rzeczywistym, który sprawdza aktywność numerów VAT w bazach danych utrzymywanych przez Państwa Członkowskie. Oznacza to, że potwierdzenie numeru VAT dokonane za jej pomocą jest potwierdzeniem aktywności tego numeru w bazie danych danego Państwa Członkowskiego.Jeśli numer VAT kontrahenta zostaje zweryfikowany jako nieaktywny, kontrahent powinien zwrócić się do właściwej administracji podatkowej w celu wyjaśnienia sprawy.


Q14 : Co należy zrobić jeśli strona internetowa Komisji jest niedostępna?

Strona internetowa Komisji jest systemem przetwarzającym dane w czasie rzeczywistym, który sprawdza aktywność numerów VAT w bazach danych utrzymywanych przez Państwa Członkowskie. Oznacza to, że potwierdzenie numeru VAT dokonane za jej pomocą jest potwierdzeniem aktywności tego numeru w bazie danych danego Państwa Członkowskiego. System może być częściowo niedostępny w pewnym czasie z powodu archiwizacji baz danych dokonywanych przez Państwa Członkowskie. Problem ten jest znany i Komisja współpracuje z Państwami Członkowskimi w celu zapewnienia jak najkrótszych przerw w funkcjonowaniu baz danych, niezbędnych do ich aktualizacji.


Q15 : Czy możliwe jest uzyskanie nazwy i/lub adresu związanego z weryfikowanym numerem VAT?

Niektóre Państwa Członkowskie zezwalają na wyświetlanie nazwy i adresu podatnika jeśli aktualnie jego numer VAT jest aktywny. Jeśli nazwa/adres nie jest wyświetlana, oznacza to, że Państwo Członkowskie nie zezwoliło na udostępnienie tych danych.Kontrahenci mają prawo ubiegać się o uzyskanie stosownego potwierdzenia czy numer VAT jest związany z określoną nazwą i/lub adresem w administracji podatkowej własnego kraju.


Q16 : Czy możliwy jest dostęp do strony Komisji za pośrednictwem odpowiedniego interfejsu?

Dostępna jest usługa SOAP, oferująca tą samą funkcjonalność co usługa interaktywna. Strony zastrzeżeń, pomocy, i FAQ również współpracują z tą usługą. Pliki WSDL są także dostępne tutaj. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej usługi należy kontaktować się z TAXUD – Vies on Internet.


Q17 : Czy możliwe jest uzyskanie numeru VAT kontrahenta/dostawcy poprzez podanie jego nazwy i adresu?

Komisja nie ma dostępu do tych informacji.Strona internetowa Komisji umożliwia jedynie potwierdzenie aktywności numeru VAT kontrahenta. Numer VAT powinien być podany bezpośrednio przez kontrahenta/dostawcę.


Q18 : Co należy zrobić w przypadku braku możliwości potwierdzenia aktywności numeru VAT kontrahenta?

Dostawa nie powinna być zwolniona z podatku VAT, jeśli nie ma pewności co do aktywności VAT podatnika.


Q19 : Prefiks austriackiego numeru VAT to “ATU”, a strona internetowa Komisji obsługuje jedynie prefiks „AT” dla numerów austriackich.

Poprawny prefiks dla Austrii to “AT”. Pierwszy znak austriackiego numeru VAT to zawsze „U”. Potwierdzając austriacki nr VAT, należy wprowadzić znak „U” jako pierwszą pozycję.


Q20 : Czy istnieje baza danych z dostępnymi informacjami na temat wszystkich zarejestrowanych podatników VAT?

Nie istnieje europejska baza danych podatników VAT. Strona internetowa Komisji jest połączona z krajowymi bazami danych podatników VAT w poszczególnych Państwach Członkowskich, a weryfikacja oparta jest na informacjach dostępnych w odpowiednich krajowych bazach danych.


Q21 : Gdzie mogę uzyskać więcej informacji nt wspólnotowej administracji podatkowej w zakresie VAT?

Informacje na ten temat można znaleźć w publikacjach Komisji Europejskiej nt VAT


Q22 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente