Navigation path

Additional tools

Често задавани въпроси

Q1 - Какво представлява системата за информационен обмен относно ДДС (VIES)?
Q2 - Как се получава тази информация?
Q3 - Защо някои доставчици на софтуер изискват номер по ДДС при покупки по интернет?
Q4 - Доколко актуализирани са данните?
Q5 - Може ли да изпратя няколко запитвания чрез VIES?
Q6 - Предоставя ли се допълнителна информация?
Q7 - Системата показва, че даден номер е невалиден. Какво следва да предприема?
Q8 - Трябва ли да разполагам с валиден номер по ДДС на клиента, преди да извърша доставка на територията на Общността?
Q9 - Имам ли нужда от валиден номер по ДДС за обобщеното извлечение?
Q10 - Какво представлява обобщеното извлечение?
Q11 - Възможно ли е да се разбере какви алгоритми използват държавите-членки за създаването на номерата по ДДС?
Q12 - Какво трябва да направя, ако моят номер по ДДС се изпише като невалиден?
Q13 - Какво трябва да направя, ако номерът по ДДС на мой клиент се изпише като невалиден?
Q14 - Какво трябва да направя, ако уебсайтът не работи?
Q15 - Възможно ли е да разполагам също така с името и/или адреса, съответстващи на номера по ДДС?
Q16 - Възможно ли е на сайта на Комисията да се инсталира открит интерфейс?
Q17 - Възможно ли е да намерим номера по ДДС на клиент/доставчик, ако знаем името и адреса му?
Q18 - Какво трябва да направя, ако не мога да проверя валидността на номера по ДДС на мой клиент?
Q19 - Австрийските номера по ДДС имат префикс "ATU", а сайтът на Комисията предлага като префикс за австрийските номера "AT".
Q20 - Съществува ли база данни с всички лица, които имат номер по ДДС?
Q21 - Къде мога да получа повече информация относно данъчната ДДС администрация в ЕС?
Q22 - What are the available company types?


Q1 : Какво представлява системата за информационен обмен относно ДДС (VIES)?

Това е електронно средство за предаване на информация, свързана с регистрацията по ДДС (валидност на номер по ДДС) на фирми, регистрирани в ЕС. Освен това информация по отношение на доставки (освободени от данъци) на територията на Общността между администрациите на държавите-членки също се предава чрез VIES.


Q2 : Как се получава тази информация?

Информацията относно данните за регистриране по ДДС се събира от националните администрации и захранва националните бази данни. Това се отнася и до доставките на територията на Общността, които фигурират в "обобщеното извлечение".


Q3 : Защо някои доставчици на софтуер изискват номер по ДДС при покупки по интернет?

Доставчиците на електронни услуги като например актуализиране на антивирусни програми са задължени да начисляват ДДС за дадената услуга. Ако купувачът е облагаемо лице, при някои обстоятелства клиентът, а не доставчикът трябва да изплати ДДС стойността. Поради тази причина доставчикът може да изиска номера по ДДС на клиента, за да е ясно дали той трябва да начисли ДДС или клиентът сам трябва да го изплати. Ако клиентът не разполага с валиден номер по ДДС, доставчикът трябва да начисли ДДС. За повече информация, моля посетете рубриката "Често задавани въпроси", ДДС при Е-търговия.


Q4 : Доколко актуализирани са данните?

Данните се получават в реално време. Всеки път, когато правите проверка, държавата-членка, издала номера по ДДС, получава запитване относно валидността на номера.


Q5 : Може ли да изпратя няколко запитвания чрез VIES?

Не. Системата е пригодена за единични запитвания.


Q6 : Предоставя ли се допълнителна информация?

Не. Само потвърждение дали номерът е валиден или не.


Q7 : Системата показва, че даден номер е невалиден. Какво следва да предприема?

Ако системата показва, че даден номер по ДДС е невалиден, на първо място се обърнете към вашия клиент, за да проверите дали посоченият номер е правилен (правилен брой знаци, правилна дължина и правилен префикс — код на държавата). Ако номерът, посочен от вашия клиент, продължава да бъде „невалиден“ дори след проверката, следва да поискате от въпросното предприятие да се свърже със своята данъчна администрация, за да поиска актуализиране на данните в националната система за обмен на информация за ДДС (VIES) (само националните данъчни администрации могат да актуализират данните във VIES).
Ако се окаже, че данните на вашето предприятие са неточни или не са актуализирани, следва да се свържете с вашата данъчна администрация и да поискате съответната информация да бъде коригирана. Моля, имайте предвид, че данъчните администрации в някои държави от ЕС са въвели изискване тези искания да се подават в писмена форма или чрез попълването на формуляр.
Данъчната администрация, към която трябва да се обърнете, е винаги администрацията, която е предоставила идентификационния номер по ДДС, по отношение на който са допуснати грешки или неточни данни. Тази данъчна администрация може да бъде определена благодарение на префикса, който представлява код на държавата, в началото на въпросния идентификационен номер по ДДС. Корекциите се извършват в съответствие с националните процедури на съответната държава членка.
Прилагаме списък, съдържащ препратки към началните страници на уебсайтовете на националните данъчни администрации, с които можете да се свържете, за да поискате корекция на съответните данни.“


Q8 : Трябва ли да разполагам с валиден номер по ДДС на клиента, преди да извърша доставка на територията на Общността?

При доставка на територията на Общността, без да начислявате ДДС, трябва да се уверите, че клиентът, на когото доставяте стоката, е облагаемо лице в друга държава-членка и че въпросните стоки са напуснали или ще напуснат вашата държава-членка с направление друга държава-членка. Номерът по ДДС също трябва да фигурира във фактурата.


Q9 : Имам ли нужда от валиден номер по ДДС за обобщеното извлечение?

Да. Номерът на клиента в обобщеното извлечение, която представяте на данъчната администрация, трябва да е правилен.


Q10 : Какво представлява обобщеното извлечение?

Облагаемите лица, които извършват доставка на територията на Общността, нанасят общото количество на доставките за съответното тримесечие за всяко облагаемо лице от друга държава-членка в обобщеното извлечение, която се предава на данъчната администрация на облагаемото лице, което извършва доставката.


Q11 : Възможно ли е да се разбере какви алгоритми използват държавите-членки за създаването на номерата по ДДС?

Европейската комисия не може да разпространява тези алгоритми. Структурата на номерата по ДДС е отразена в таблицата по-долу.


VAT identification number structure (BG)
Държава-членка Structure (BG) Format (BG)*
AT-Австрия ATU99999999 1 block of 9 characters (bg)
BE-Белгия BE0999999999 1 block of 10 digits
BG-България BG999999999 or
BG9999999999 (bg)
1 block of 9 digits or1 block of 10 digits (bg)
CY-Кипър CY99999999L 1 block of 9 characters (bg)
CZ-Чешка република: CZ99999999 or
CZ999999999 or
CZ9999999999
(bg)
1 block of either 8, 9 or 10 digits (bg)
DE-Германия DE999999999 1 block of 9 digits (bg)
DK Дания DK99 99 99 99 4 blocks of 2 digits (bg)
EE-Естония EE999999999 1 block of 9 digits (bg)
EL-Гърция EL999999999 1 block of 9 digits (bg)
ES-Испания ESX9999999X4 1 block of 9 characters (bg)
FI-Финландия FI99999999 1 block of 8 digits (bg)
FR-Франция FRXX 999999999 1 block of 2 characters, 1 block of 9 digits (bg)
GB-Обединено кралство GB999 9999 99 or
GB999 9999 99 9995 or
GBGD9996 or
GBHA9997 (bg)
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters (bg)
HR-Хърватия HR99999999999 1 block of 11 digits
HU-Унгария HU99999999 1 block of 8 digits (bg)
IE-Ирландия IE9S99999L
IE9999999WI
1 block of 8 characters or 1 block of 9 characters
IT-Италия IT99999999999 1 block of 11 digits (bg)
LT-Литва LT999999999 or
LT999999999999 (bg)
1 block of 9 digits, or 1 block of 12 digits (bg)
LU-Люксембург LU99999999 1 block of 8 digits (bg)
LV-Латвия LV99999999999 1 block of 11 digits (bg)
MT-Малта MT99999999 1 block of 8 digits (bg)
NL Холандия NL999999999B998 1 block of 12 characters (bg)
PL-Полша PL9999999999 1 block of 10 digits (bg)
PT-Португалия PT999999999 1 block of 9 digits (bg)
RO-Румъния RO999999999 1 block of minimum 2 digits and maximum 10 digits (bg)
SE-Швеция SE999999999999 1 block of 12 digits (bg)
SI-Словения SI99999999 1 block of 8 digits (bg)
SK-Словакия SK9999999999 1 block of 10 digits (bg)

Remarks:

*: Format excludes 2 letter alpha prefix
9: A digit
X: A letter or a digit
S: A letter; a digit; "+" or "*"
L: A letter (BG)

Notes:

1: The 1st position following the prefix is always "U".
2: The first digit following the prefix is always zero ('0').
3: The (new) 10-digit format is the result of adding a leading zero to the (old) 9-digit format.
4: The first and last characters may be alpha or numeric; but they may not both be numeric.
5: Identifies branch traders.
6: Identifies Government Departments.
7: Identifies Health Authorities.
8: The 10th position following the prefix is always "B". (BG)

Q12 : Какво трябва да направя, ако моят номер по ДДС се изпише като невалиден?

Уебсайтът на Комисията представлява система, която в реално време проверява валидността на номера по ДДС в базите данни, поддържани от държавите-членки.
Ако номерът по ДДС се изписва като невалиден, трябва да се обърнете към данъчната си администрация.


Q13 : Какво трябва да направя, ако номерът по ДДС на мой клиент се изпише като невалиден?

Уебсайтът на Комисията представлява система, която в реално време проверява валидността на номера по ДДС в базите данни, поддържани от държавите-членки. Тоест, когато проверявате номер, проверката се извършва в базата данни на държавата-членка.
Ако номер по ДДС на ваш клиент се изписва като невалиден, трябва да се обърнете към неговата данъчна администрация.


Q14 : Какво трябва да направя, ако уебсайтът не работи?

Уебсайтът на Комисията представлява система, която в реално време проверява валидността на номер по ДДС в базите данни, поддържани от държавите-членки. Тоест, когато проверявате номер, проверката се извършва в базата данни на съответната държава-членка.
В определени моменти е възможно отделни части на системата да не функционират, което се дължи на нуждата от архивиране на базите данни на държавите-членки.
Проблемът е известен и Комисията работи съвместно с държавите-членки, за да сведе до минимум времето, необходимо за актуализиране на базите данни.


Q15 : Възможно ли е да разполагам също така с името и/или адреса, съответстващи на номера по ДДС?

Някои държави-членки позволяват достъп до името и адреса на облагаемото лице, когато номерът по ДДС е валиден. Ако името/адресът не се изпишат, това означава, че държавата-членка не позволява разпространението на тези данни.
Клиентите имат право да получат потвърждение от тяхната данъчна администрация, ако номерът по ДДС е придружен от име и/или адрес.


Q16 : Възможно ли е на сайта на Комисията да се инсталира открит интерфейс?

На разположение е услугата SOAP, която предлага същата функционалност като тази на интерактивните услуги. Страниците за Освобождаване от отговорност, Помощ и Често задавани въпроси са валидни за тази услуга. Можете да получите WSDL файла obtained тук. Всички въпроси от техническо естество по отношение на тази услуга можете да зададете на TAXUD - Vies on Internet.


Q17 : Възможно ли е да намерим номера по ДДС на клиент/доставчик, ако знаем името и адреса му?

Комисията няма достъп до тази информация.
Уебсайтът на Комисията ви позволява само да потвърдите валидността на клиентския номер по ДДС.
Номерът по ДДС трябва да ви бъде предоставен директно от клиента/доставчика.


Q18 : Какво трябва да направя, ако не мога да проверя валидността на номера по ДДС на мой клиент?

Ако смятате, че клиентът ви не е облагаемо лице, трябва да наложите ДДС.


Q19 : Австрийските номера по ДДС имат префикс "ATU", а сайтът на Комисията предлага като префикс за австрийските номера "AT".

Верният префикс за Австрия е "AT". На първа позиция при австрийските номера по ДДС стои винаги "U". При проверка на австрийски номер по ДДС първо трябва да въведете "U".


Q20 : Съществува ли база данни с всички лица, които имат номер по ДДС?

Не съществува европейска база данни от лица, регистрирани по ДДС. Уебсайтът на Комисията е свързан с ДДС базите данни на държавите-членки и проверката се осъществява въз основа на информацията, налична в съответните бази данни.


Q21 : Къде мога да получа повече информация относно данъчната ДДС администрация в ЕС?

Тази информация можете да намерите в публикацията "ДДС в Европейската общност".


Q22 : What are the available company types?

You can find hereafter a list of the available company types by Member State:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente