Navigation path

Additional tools

Rättsligt meddelande

 1. Ansvarsfriskrivning
 2. Regler om skydd av personuppgifter
 3. Meddelanden om upphovsrätt

Ansvarsfriskrivning

Den information som publiceras och de åsikter som framförs på Europeiska TIN-portalen är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens åsikter. EU-kommissionen driver Europeiska TIN-portalen, men ansvaret för innehållet är delat: sidorna är antingen ”europeiska” (EU-kommissionen är ansvarig) eller ”nationella” (varje EU-land är ansvarigt för innehållet och länkarna på sina sidor).

TIN-portalen är till för alla som omfattas av ett skatteredovisningskrav enligt europeisk eller nationell lag ska kunna

 • lära sig mer om nationella system för att identifiera skattebetalare, särskilt system som använder skatteregistreringsnummer (TIN)
 • kontrollera om syntaxen (dvs. algoritmen) i ett nummer är giltig eller om numrets struktur är giltig, om det inte finns någon beskrivning av syntaxen.
  TIN:s webbkontroll bekräftar varken att ett nummer finns, att det är i bruk eller vem som har det. Den visar bara att det angivna numret motsvarar den allmänna strukturen och algoritmen hos ett nummer från ett visst land, enligt de beskrivningar som EU-länderna gett EU-kommissionen.

Det är förbjudet att använda och citera information och uppgifter på ett sätt som inte stämmer överens med de här målen samt meddelandena om upphovsrätt och reglerna för skydd av personuppgifter nedan.

Informationen är

 • av allmänt slag och inte avsedd för att lösa någon persons eller organisations specifika problem
 • inte nödvändigtvis korrekt, fullständig eller aktuell
 • ibland länkad till andra webbplatser som kommissionen inte kontrollerar eller tar något ansvar för
 • inte professionell eller juridisk rådgivning (om du behöver rådgivning ska du alltid vända dig till en specialist).

Vår mål är att Europeiska TIN-portalen och webbkontrollen ska vara aktuella och korrekta. Vi kommer att göra vårt bästa för att rätta till fel som vi blir uppmärksammade på. EU-länderna ska meddela oss om relevanta ändringar snarast möjligt och vi uppdaterar de relevanta sidorna så snabbt som möjligt enligt gällande planering för uppdateringar och underhåll.

Vänligen observera att vi inte kan garantera att ett elektroniskt dokument motsvarar den officiellt antagna texten. Bara EU-lagstiftning som publicerats i den tryckta utgåvan av EU:s officiella tidning och nationell lagstiftning som offentliggjorts enligt gällande nationell lag anses vara giltiga.

Vårt mål är att minimera tekniska problem. Vissa uppgifter kan dock ha skapats eller lagrats i felaktiga filer eller format, och vi kan därför inte garantera att sådana fel inte leder till avbrott eller andra störningar. Kommissionen påtar sig inte något ansvar för sådana problem på Europeiska TIN-portalen eller någon av de länkade externa webbplatserna.

Denna ansvarsfriskrivning begränsar dock inte kommissionens ansvar i strid med tillämplig nationell lag eller undantar kommissionen från ansvar i de fall där friskrivning inte får ske enligt den lagstiftningen.

Skydd av personuppgifter

Skydd av användarnas personliga integritet

Vi skyddar den enskilde då EU:s institutioner och organen behandlar personuppgifter enligt förordning nr 45/2001 om skydd för enskilda och behandling av personuppgifter. Skyddet gäller EU:s webbplatser på EU-domänen.

Du kan besöka de flesta av våra webbplatser utan att uppge några personuppgifter, men i några fall krävs personuppgifter för att vi ska kunna leverera de e-tjänster du efterfrågar.

Webbplatser som kräver sådana uppgifter behandlar dem enligt reglerna i förordningen ovan. I sina specifika regler för skydd av personuppgifter beskrivs dessutom hur personuppgifterna behandlas för just den webbplatsen.

I detta avseende gäller följande:

 • En registeransvarig bestämmer hur och varför personuppgifterna behandlas och ser till att tjänsten i fråga är förenlig med personuppgiftsskyddet.
 • Inom varje institution finns ett uppgiftsskyddsombud som ser till att förordningen tillämpas. Ombudet ger också råd till de registeransvariga om hur de uppfyller sina skyldigheter (artikel 24 i förordningen).
 • Den oberoende tillsynsmyndigheten för alla EU-institutioner är Europeiska datatillsynsmannen (artiklarna 41–45 i förordningen).

EU-institutionernas webbplatser på eu-domänen kan länka till externa webbplatser. Eftersom vi inte har något inflytande över dem, uppmanar vi dig att läsa deras regler för personuppgiftsskydd.

TIN:s webbkontroll

När du använder TIN:s webbkontroll används teknisk information för att identifiera tekniska frågor i programmet. Alla inmatade uppgifter raderas regelbundet. Systemet kommer aldrig att kunna identifiera användarna.

När det gäller förfrågan om skatteregistreringsnummer får slutanvändarna inte tillgång till några personuppgifter, eftersom det inte krävs någon tillgång till nationella databaser för att få svaret.

Exempel på handlingar

Bara vissa delar av de exempel på handlingar som EU-länderna (upphovsmän) har skickat in visas på Europeiska TIN-portalen.

Hur behandlar vi dina mejl?

På vissa webbsidor finns kontaktuppgifter så att du kan skicka dina kommentarer eller frågor till oss via en särskild e-brevlåda.

När du skickar ett mejl, samlar vi in dina personuppgifter i den mån det behövs för att svara. Om de ansvariga för brevlådan inte kan svara, skickar de vidare ditt mejl till en annan avdelning. Europeiska TIN-portalen kommer inte att spara sådan korrespondens.

Om du har frågor om hur ditt mejl och tillhörande personuppgifter behandlas, ställ frågan i ditt mejl.

Ägare av innehåll, sidor och länkar samt roll- och rättighetshantering

Europeiska TIN-portalen innehåller inga (e-post)meddelandesystem för kontakter med ägare av innehåll, sidor eller länkar och inga personuppgifter samlas därför in för detta ändamål.

Det finns heller inga funktioner för roll- och rättighetshantering i programmet och därför samlas inga personuppgifter in för detta ändamål.

EU Europeiska unionen (2012) IE Irland (2012)
AT Österrike (2012) IT Italien (2012)
BE Belgien (2012) LT Litauen (2012)
BG Bulgarien (2012) LU Luxemburg (2012)
CY Cypern (2012) LV Lettland (2012)
CZ Tjeckien (2012) MT Malta (2012)
DE Tyskland (2012) NL Nederländerna (2012)
DK Danmark (2012) PL Polen (2012)
EE Estland (2012) PT Portugal (2012)
EL Grekland (2012) RO Rumänien (2012)
ES Spanien (2012) SE Sverige (2012)
FI Finland (2012) SI Slovenien (2012)
FR Frankrike (2012) SK Slovakien (2012)
HR Kroatien (2012) UK Storbritannien (2012)
HU Ungern (2012)

Meddelande om upphovsrätt – Europeiska unionen (2012)

Användningen av kommissionens handlingar eller handlingar som Europeiska unionens publikationsbyrå innehar på kommissionens vägnar omfattas av beslut (2006/291) om vidareutnyttjande av kommissionens information. Det är gratis att vidareutnyttja handlingarna.

Återgivning är tillåten med angivande av källan, där inget annat anges. I de fall förhandstillstånd ska inhämtas för återgivning eller användning av texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovan givna allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

Meddelande om upphovsrätt – Österrike (2012)

Allt material som publiceras på Europeiska TIN-portalens österrikiska sidor är upphovsrättsligt skyddat. Alla rättigheter förbehålls.

Den information som läggs ut på Europeiska TIN-portalens österrikiska sidor är offentlig information och får fritt spridas och kopieras under förutsättning att den inte används för kommersiella syften och att källan anges.

Det federala finansministeriet (BMF) vidtar alla rimliga åtgärder för att informationen på Europeiska TIN-portalens österrikiska sidor ska vara korrekt och uppdaterad. BMF kan dock inte ta ansvar för att denna information eller informationen på andra webbplatser som sidorna länkar till är riktig, aktuell eller fullständig. Misstag eller felaktigheter som upptäcks rättas till så fort som möjligt.

Den information som läggs ut på Europeiska TIN-portalens österrikiska sidor är allmän och därför inte anpassad till enskilda personers, företags eller organisationers specifika situation. Den är inte nödvändigtvis korrekt, fullständig eller aktuell. I vissa fall länkas till andra webbplatser som inte kan påverkas av BMF och som inte ligger inom BMF:s ansvarsområde. Informationen är inte avsedd att ersätta yrkesmässig (juridisk) rådgivning. Om du behöver personlig rådgivning, kontakta alltid en expert inom det berörda området. Om du har frågor om en rättsprocess som du deltar i bör du kontakta den behöriga domstolen. När det gäller framställningar och ansökningar som ska lämnas inom en viss tidsfrist bör du alltid i första hand vända dig till den behöriga domstolen eller myndigheten.

Vi kan inte garantera att ett dokument som görs tillgängligt genom Europeiska TIN-portalens österrikiska sidor exakt stämmer överens med den officiellt antagna texten.

I vissa dokument som görs tillgängliga genom Europeiska TIN-portalens österrikiska sidor hänvisas till uppgifter som lämnats av andra organisationer. BMF kan inte ge någon form av garanti för att dessa uppgifter är korrekta eller aktuella.

Meddelande om upphovsrätt – Belgien (2012)

Användningen av informationen på Europeiska TIN-portalens belgiska sidor regleras i gällande belgisk lagstiftning, särskilt lagen av den 30 juni 1994 om upphovsrätt och liknande rättigheter.

Enligt den lagen krävs förhandstillstånd från upphovsrättsinnehavaren för att få använda informationen, om inte annat anges.

 • Enligt artikel 8.2 i samma lag omfattas officiella handlingar från myndigheter inte av upphovsrätten. Med officiella handlingar från myndigheter avses myndighetsakter som har rättslig verkan (lagar, parlamentariska förarbeten, beslut av domstolar osv.).
 • I artikel 21.1 föreskrivs att citat ur ett lagligen publicerat verk i kritik-, debatt-, recensions- eller undervisningssyfte liksom i vetenskapligt syfte, som sker enligt vedertagna yrkesregler och i en omfattning som kan motiveras av ändamålet, inte innebär en överträdelse av upphovsrätten. Vid citat enligt föregående mening ska källan och upphovsmannens namn anges, om inte detta är omöjligt.

De webbsidor som Europeiska TIN-portalens belgiska sidor länkar till omfattas av egna upphovsrättsklausuler. De belgiska rättsinstanserna är behöriga att avgöra alla upphovsrättsliga frågor som gäller de uppgifter som lämnas på Europeiska TIN-portalens belgiska sidor.

Rättsligt meddelande – Bulgarien (2012)

Innehållet i informationsresurser: Innehållet i de informationsresurser som finns på denna webbplats överensstämmer med gällande lagstiftning i Bulgarien. Om du upptäcker uppgifter som är motsägande, föråldrade, otillförlitliga eller olagliga, ber vi dig meddela oss detta omgående. Den rättsliga information som lämnas på denna webbplats ska inte ses som rättslig rådgivning utan tillhandahålls enbart i upplysningssyfte. Om skada uppstår till följd av rättsliga eller materiella åtgärder som vidtagits på grundval av informationen på denna webbplats vilar ansvaret för detta helt på de individer som vidtagit åtgärderna.

Ansvar för innehåll från tredje part: Bulgariens skattemyndighet (NRA) ansvarar inte för att innehållet i informationsresurser från tredje part som sidan länkar till är juridisk korrekt, fullständigt, korrekt och uppdaterat. NRA ansvarar inte heller för att dessa tredje parters verksamhet är laglig. Om du hittar länkar till informationsresurser med föråldrat, felaktigt eller ofullständigt innehåll eller till informationsresurser vars innehåll strider mot befintlig lagstiftning, ber vi dig meddela oss om detta omgående.

Upphovsrätt: All information på sidan som inte är offentlig information omfattas av upphovsrättsliga regler. Ingen del av de skyddade delarna får återges, översättas, redigeras eller användas på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från den bulgariska skattemyndigheten.

Meddelande om upphovsrätt – Cypern (2012)

Användningen av det material på Europeiska TIN-portalen som läggs ut av Cyperns skattemyndighet (Inland Revenue Department) eller på dess vägnar av tredje part omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Återgivande av materialet på de cypriotiska sidorna är tillåtet med angivande av källan om inte annat anges.

I de fall förhandstillstånd ska inhämtas för återgivande eller användning av texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovan givna allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

Meddelande om upphovsrätt – Tjeckien (2012)

Användningen av det material på Europeiska TIN-portalen som läggs ut av de tjeckiska myndigheterna eller på deras vägnar av tredje part omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Återgivande av material på de tjeckiska sidorna är tillåtet med angivande av källan om inte annat anges, dock endast för icke-kommersiella ändamål.

I de fall förhandstillstånd ska inhämtas för återgivande eller användning av texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovan givna allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

Meddelande om upphovsrätt – Tyskland (2012)

Tredje parts användning av det material som finns på Europeiska TIN-portalen och tillhör förbundsrepubliken Tyskland omfattas av upphovsrättsliga bestämmelser enligt tysk lag, EU-lag och internationella överenskommelser.

Vi ansvarar inte för utelämnanden, redigeringsmisstag, tekniska misstag eller fel i informationen på Europeiska TIN-portalen.

I synnerhet ger vi ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, för att information på externa sidor som dessa sidor länkar till är fullständig och riktig.

De som driver webbplatser är enligt allmän lag ansvariga för det material som de lägger ut på sina webbplatser. Detta ”egna material” ska särskiljas från länkar till material som tillhandahålls av utomstående på externa webbplatser.

Länkar till externa webbplatser tillhandahålls endast i informationssyfte.

Ansvaret för innehållet på externa webbplatser ligger helt och hållet hos den som tillhandahåller detta innehåll. Externa webbplatser granskas och kontrolleras noga innan vi länkar till dem. Vi kan dock varken uttryckligen eller underförstått garantera att information som erhålls via externa länkar är fullständig eller riktig. Materialet på externa webbplatser kan ändras när som helst utan de tyska myndigheternas vetskap.

Vi betonar att vi inte har någon kontroll över utformningen av och materialet på de externa webbplatser som nås via länkar på Europeiska TIN-portalen. Länkarna innebär inte ett godkännande från vår sida av de länkade webbplatserna och materialet på dessa. Denna förklaring gäller alla sidor på denna webbplats och alla länkar på dessa sidor.

De tyska sidornas webbredaktörer förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra, komplettera eller ta bort den information som lämnas på Europeiska TIN-portalen.

Meddelande om upphovsrätt – Danmark (2012)

Den information som de danska myndigheterna lägger ut på Europeiska TIN-portalen omfattas inte av upphovsrättsliga regler.

Meddelande om upphovsrätt – Estland (2012)

Den information som lämnas av de estniska myndigheterna omfattas av upphovsrättsliga regler. All information som läggs ut på Europeiska TIN-portalens estniska sidor är dock fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer, formulär och medier för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att källan anges och att materialets upphovsrättsliga status klargörs. Material från Europeiska TIN-portalens estniska sidor måste återges oförändrat och får inte användas i vilseledande sammanhang.

Meddelande om upphovsrätt – Grekland (2012)

Den information som läggs ut på Europeiska TIN-portalen av de grekiska myndigheterna är offentlig och får återges fritt. Vissa externa länkar kan dock vara upphovsrättsligt skyddade. I de fall förhandstillstånd ska inhämtas för återgivande eller användning av texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovan givna allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

Meddelande om upphovsrätt – Spanien (2012)

Tillgång till och användning av material på Europeiska TIN-portalen som tillhandahållits av Spanien beviljas av Agencia Tributaria och de organ som samarbetar med Agencia Tributaria och skyddas enligt tillämpliga bestämmelser om upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Det är förbjudet att använda, återge, sprida, offentliggöra eller ändra detta material, liksom att vidta andra liknande åtgärder, utan uttryckligt tillstånd från Agencia Tributaria. Användarlicens för utnyttjande av materialet på denna portal beviljas endast för nedladdning och privat bruk av materialet och på villkor att det inte ändras på något sätt.

Meddelande om upphovsrätt – Finland (2012)

Information från den finländska staten på Europeiska TIN-portalen är offentlig och får återges fritt.

Meddelande om upphovsrätt – Frankrike (2012)

Innehållet på denna webbplats tillhör ministeriet för budget, offentliga räkenskaper och reform av statsförvaltningen och/eller dess upphovsmän och rättighetsinnehavare och skyddas av bestämmelserna i fransk och internationell lagstiftning om skydd av immaterialrätt och i synnerhet av bestämmelserna i den franska lagen om immaterialrätt.

Det rör bland annat webbplatsens textdelar, bildskärmspresentation, den programvara som behövs för användningen, logotyper, bilder, foton samt grafer av alla slag.

Ministeriet för budget, offentliga räkenskaper och reform av statsförvaltningen ger användarna tillstånd att bara titta på materialet och utesluter all återanvändning av hela eller delar av materialet på denna webbplats för vilka ändamål det än må vara.

Återgivning är tillåten enbart i elektronisk form på en dator som används för att besöka webbplatsen i syfte att titta på de sidor som avläses i användarens webbläsare.

Återgivande av webbplatsen i sin helhet eller i delar, av vilket företag det än må vara, utan uttryckligt tillstånd från ministeriet för budget, offentliga räkenskaper och reform av statsförvaltningen är förbjudet och utgör en överträdelse som faller under artiklarna L.335-2 och flera följande i lagen om immaterialrätt.

Franska lagen om immaterialrätt (på franska)

Franska lagen om immaterialrätt – påföljder (på franska)

Meddelande om upphovsrätt – Kroatien (2012)

-

Meddelande om upphovsrätt – Ungern (2012)

Tillstånd att återge material som tillhör Ungern eller innehas på Ungerns vägnar av tredje parter på Europeiska TIN-portalen omfattas av den ungerska upphovsrätten om inte annat anges. Återgivande av innehåll på Ungerns sidor för privat och offentligt bruk tillåts under förutsättning att källan anges, såvida inte annat anges. All övrig användning förutsätter förhandsgodkännande från rättighetsinnehavaren.

Meddelande om upphovsrätt – Irland (2012)

Det material på Europeiska TIN-portalen som producerats av Irland omfattas av den irländska upphovsrätten i enlighet med 2000 års lag om upphovsrätt och närstående rättigheter. Materialet får laddas ned och skrivas ut endast för personligt bruk. Om materialet sprids till andra ska källan och materialets upphovsrättsliga status anges.

Tillstånd att återge material som omfattas av den irländska regeringens upphovsrätt gäller inte annat material på Europeiska TIN-portalen som kan omfattas av tredje parts upphovsrätt. Tillstånd att återge sådant material måste inhämtas från den berörda upphovsrättsinnehavaren.

Meddelande om upphovsrätt – Italien (2012)

Användningen av de dokument på Europeiska TIN-portalen som läggs ut av italienska ekonomi- och finansministeriet eller andra offentliga myndigheter eller på dess vägnar av tredje part omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges.

Återgivande av materialet på det italienska ekonomi- och finansministeriets och andra myndigheters sidor är tillåtet med angivande av källan om inte annat anges.

I de fall förhandstillstånd ska inhämtas för återgivande eller användning av texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovan givna allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

Meddelande om upphovsrätt – Litauen (2012)

Den information som tillhandahålls av Republiken Litauen är skyddad enligt landets lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter och får återges fritt på villkor att källan anges.

Meddelande om upphovsrätt – Luxemburg (2012)

Återgivande av innehållet och informationen på Europeiska TIN-portalens luxemburgska sidor som tillhör staten Luxemburg eller tredje part omfattas av luxemburgsk rätt, om inte annat anges.

Om inte annat anges är återgivande av informationen på Europeiska TIN-portalens luxemburgska sidor tillåten för icke-kommersiella ändamål om källan uttryckligen anges.

I de fall förhandstillstånd krävs för återgivande eller användning av texter eller multimediainnehåll (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovan givna allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska, i förekommande fall, tydligt anges i förhandstillståndet.

Luxemburg frånsäger sig allt ansvar för användningen av den information som finns på Europeiska TIN-portalens luxemburgska sidor. Observera att informationen inte nödvändigtvis är fullständig, uttömmande, riktig eller aktuell. Om en text som läggs ut på dessa sidor skiljer sig från originaltexten är det den originaltext som offentliggjorts i Luxemburgs officiella tidning Mémorial som gäller.

På portalens luxemburgska sidor finns länkar till webbsidor som drivs av tredje part. Den luxemburgska staten har ingen kontroll över dessa sidor och frånsäger sig allt ansvar för dem.

Den luxemburgska staten tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå på användarens datorutrustning vid användning av sidor som tillhör den luxemburgska staten eller tredje part.

Den luxemburgska staten frånsäger sig allt ansvar vid driftstopp på denna webbplats, även tillfälligt.

Denna ansvarsfriskrivning är inte avsedd att kringgå de krav som ställs i tillämplig lagstiftning eller att utesluta ansvar i de fall då detta inte kan uteslutas enligt gällande lagstiftning.

Meddelande om upphovsrätt – Lettland (2012)

Den information som lämnas av de lettiska myndigheterna är offentlig och omfattas inte av upphovsrättsliga regler. Följaktligen är all information på Europeiska TIN-portalens lettiska sidor fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer, formulär och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk.

Meddelande om upphovsrätt – Malta (2012)

Maltas regering, dess ministerier och avdelningar, myndigheter och webbsidornas författare vidtar alla rimliga åtgärder för att uppgifterna på Europeiska TIN-portalen ska vara tillförlitliga, men kan inte garantera att den information som publiceras på vissa av sidorna eller på externa länkar är fullständig, uppdaterad och korrekt, och understryker därför att uppgifterna om ett givet ämne på dessa sidor inte kan förutsättas vara korrekta och fullständiga. De kan inte heller garantera kvaliteten på uppgifterna, att de är ständigt åtkomliga eller att webbplatsen är fri från avbrott orsakade av tekniska problem. De påtar sig därför inte något ansvar för eventuell skada eller förlust till följd av användandet av informationen, eftersom den enbart är avsedd som en allmän vägledning. Maltas regering förbehåller sig rätten att under en övergångsperiod ändra, lägga till eller stryka delar av eller hela sidor utan att i förväg ge särskilt meddelande om detta.

Maltas regering, dess ministerier och avdelningar, myndigheter och författare till webbsidorna kontrollerar inte kvaliteten på externa länkar. Förekomsten av namn på ett företag eller en näringsidkare på dessa sidor ska inte betraktas som en rekommendation av de varor eller tjänster som erbjuds av företaget eller näringsidkaren.

Syftet med Europeiska TIN-portalen är inte att tillhandahålla juridisk rådgivning. Det är förbehållet juristkåren.

Materialet på denna webbplats omfattas av bestämmelserna i upphovsrättslagen, Maltas lagar och andra författningar samt alla internationella överenskommelser som undertecknats av Maltas regering. Informationen på webbplatsen får användas för privat och offentligt icke-kommersiellt bruk. För dessa syften får materialet återges kostnadsfritt och utan särskilt tillstånd från Maltas regering, på villkor att det överensstämmer fullt ut med originalet och att Maltas regering anges som källa. Det får inte på något sätt anges att det material som återges utgör en officiell version, inte heller att det återges i samarbete med eller med tillstånd från Maltas regering.

Meddelande om upphovsrätt – Nederländerna (2012)

Den information från de nederländska myndigheterna som görs tillgänglig för allmänheten omfattas inte av upphovsrättsliga bestämmelser om inte detta anges. Följaktligen är all information på Europeiska TIN-portalens nederländska sidor fritt tillgänglig och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av publikationer, formulär och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk, såvida inte informationen i fråga (eller delar av den) innehåller en upphovsrättslig klausul.

Meddelande om upphovsrätt – Polen (2012)

Materialet på Europeiska TIN-portalens polska sidor är endast avsett som allmän information och utgör inte juridisk rådgivning. Finansministeriet kan inte lämna några garantier om att materialet är riktigt, aktuellt eller tillämpligt.

Finansministeriet tar inget ansvar för informationen på webbplatsen och kan inte hållas ansvarigt för informationen. För vissa delar av materialet eller webbplatsen kan särskilda ansvarsfriskrivningar och upphovsrättsliga regler gälla. All information på de polska sidorna som inte omfattas av särskilda ansvarsfriskrivningar eller upphovsrättsliga regler är fritt tillgängliga och får laddas ned, återges, översättas och bearbetas i alla typer av utgåvor, former och medier för kommersiellt och icke-kommersiellt bruk.

Finansministeriet frånsäger sig allt ansvar vid navigering på denna webbplats, användande av informationen eller nedladdning av material från den. Denna ansvarsfriskrivning omfattar bland annat, men inte uteslutande, ansvar för misstag, fel, utelämnanden och vilseledande eller ärekränkande påståenden. Informationen på denna webbplats kan innefatta åsikter och synpunkter som, om inte annat uttryckligen anges, inte nödvändigtvis är finansministeriets.

Webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser som justitieministeriet inte har kontroll över och för vilka justitieministeriet inte tar något ansvar.

Meddelande om upphovsrätt – Portugal (2012)

Tredje parts användning av material på Europeiska TIN-portalen som ägs av Portugal omfattas av tillämpliga bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter och immateriella rättigheter i portugisisk lagstiftning, EU-rätten och tillämpliga internationella överenskommelser. Uppgifterna på portalen är offentliga och får, om inte annat sägs, återges och användas med angivande av källan. Om förhandstillstånd krävs för återgivande eller användande av texter eller multimediainformation (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.), upphör ovannämnda allmänna tillstånd att gälla. Ett särskilt tillstånd att använda eller återge materialet kan på begäran av parterna ges på villkor att det uttryckligen anges att informationen inte får användas fritt. I tillståndet ska tydligt anges vilka restriktioner som gäller för användandet av den information som avses i tillståndet.

Meddelande om upphovsrätt – Rumänien (2012)

Användningen av dokument som läggs ut av Rumänien eller på dess vägnar av tredje part på Europeiska TIN-portalen omfattas av nationella upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Återgivande av materialet på de rumänska sidorna är tillåtet med angivande av källan om inte annat anges.

I de fall förhandstillstånd ska inhämtas för återgivande eller användning av texter eller annat material (ljudupptagningar, bilder, datorprogram osv.) ska tillståndet gälla framför det ovan givna allmänna tillståndet och alla begränsningar av användningen ska tydligt anges.

Meddelande om upphovsrätt – Sverige (2012)

Informationen från den svenska staten på Europeiska TIN-portalen är offentlig och får återges fritt.

Meddelande om upphovsrätt – Slovenien (2012)

Den information som läggs ut på Europeiska TIN-portalen av den slovenska skatteförvaltningen är offentlig och får återges fritt.

Meddelande om upphovsrätt – Slovakien (2012)

Användningen av material som läggs ut av slovakiska myndigheter eller på deras vägnar av tredje part på Europeiska TIN-portalen omfattas av slovakiska upphovsrättsliga regler om inte annat anges. Begränsningar av upphovsrätten, närstående rättigheter och databasrättigheter sui generis tillåts bara i vissa fall som anges i den slovakiska upphovsrättslagen nr 618/2003 Coll. i dess ändrade lydelse. Användning eller förfogande över material som omfattas av upphovsrättslagen får inte strida mot vad som kan anses vara det normala ändamålet och får inte i orimlig omfattning skada rättighetsinnehavarens legitima intressen. I övriga fall ska förhandstillstånd för användning av materialet (licens) inhämtas.

Läs mer om slovakisk upphovsrätt (på engelska)

Läs mer om slovakisk upphovsrätt (på slovakiska)

Meddelande om upphovsrätt – Storbritannien (2012)

Information som publiceras av de brittiska myndigheterna skyddas av den statliga upphovsrätten enligt Crown copyright. Informationen får användas och kopieras fritt. Crown copyright-material får användas om källan och upphovsrättsinnehavaren anges. Det får dock inte användas på ett vilseledande eller nedvärderande sätt.