Navigation path

Additional tools

Pravno obvestilo

 1. Izjava o odgovornosti
 2. Pravila za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti
 3. Izjava o avtorskih pravicah

Izjava o odgovornosti

Informacije in stališča na Evropskem portalu o davčni številki ne odražajo nujno stališč Evropske komisije. Evropski portal o davčni številki sicer ureja Evropska komisija, vendar je odgovornost za njegovo vsebino deljena: informacije na straneh imajo bodisi „evropski“ značaj (in zanje odgovarja Evropska komisija) bodisi nacionalnega (za vsebino in povezave na svoji strani odgovarja vsaka posamezna država EU).

Evropska komisija je vzpostavila Evropski portal o davčni številki, da bi prebivalcem, za katere veljajo evropski ali nacionalni predpisi o dohodnini, omogočila:

 • spoznati nacionalne sisteme določevanja davkoplačevalcev, zlasti z uporabo davčne številke,
 • preveriti veljavnost sintakse (tj. algoritma) davčne številke oziroma, kadar specifikacij za algoritem ni, veljavnost sestave davčne številke.
  Spletni kontrolni modul na portalu o davčni številki ne preverja ali potrjuje obstoja oziroma dodelitve davčne številke niti posameznikove identitete, temveč na podlagi specifikacij, ki so jih Evropski komisiji poslale države EU, ugotavlja, ali davčna številka ustreza splošni sestavi in algoritmu, ki v posamezni državi veljata za davčne številke.

Prepovedana je vsaka uporaba informacij in osebnih podatkov, ki ni v skladu s tem namenom oziroma s spodaj navedeno izjavo o avtorskih pravicah in pravili za varstvo osebnih podatkov in zasebnosti.

Informacije na portalu:

 • so splošne in ne zadevajo posebnih okoliščin posameznika ali pravnega subjekta,
 • niso vedno izčrpne, popolne, točne in ažurne,
 • vsebujejo povezave na zunanje spletne strani, nad katerimi Evropska komisija in njene službe nimajo nadzora in za katere Evropska komisija ne more biti odgovorna,
 • nikakor niso mišljene kot strokovni ali pravni nasvet (če potrebujete nasvet, se posvetujte s strokovnjakom).

Prizadevali si bomo za ažurnost in točnost informacij na Evropskem portalu o davčni številki in spletnega kontrolnega modula. Potrudili se bomo, da odpravimo napake, na katere nas boste opozorili. Države EU bodo Evropsko komisijo kar najhitreje obvestile o morebitnih spremembah in Komisija bo ustrezne strani v skladu s svojim načrtom vzdrževanja kar najhitreje posodobila.

Ne moremo jamčiti, da so spletni dokumenti natančni povzetek uradno objavljenih besedil. Verodostojna so samo zakonodajna besedila EU, objavljena v tiskanem izvodu Uradnega lista EU, in nacionalna zakonodajna besedila, objavljena v skladu z veljavnimi pravnimi določbami posamezne države.

Prizadevali si bomo čim bolj preprečiti motnje zaradi tehničnih napak. Toda informacije za Evropski portal o davčni številki včasih pripravijo v datotekah in oblikah, ki niso povsem brez napak, kar lahko zmoti ali kako drugače onemogoči naše storitve. Evropska komisija ne prevzema nikakršne odgovornosti za težave, ki nastanejo ob uporabi portala o davčni številki ali povezanih zunanjih strani.

Ta izjava o odgovornosti nikakor ne omejuje odgovornosti Komisije, kar zadeva kršitve veljavnih nacionalnih predpisov, niti ne izključuje njene odgovornosti v zadevah, ki jih po teh predpisih ni mogoče izključiti.

Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

Skrb za zasebnost uporabnikov

Naša politika „varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah EU“ temelji na Uredbi EU št. 45/2001 o varstvu posameznikov in obdelavi osebnih podatkov in na splošno velja za spletišča institucij EU z domeno EU.

Večino teh spletišč lahko uporabniki obiščejo in uporabijo, ne da bi jim bilo treba dati podatke, na nekaterih pa osebne podatke morajo razkriti, da bi dobili želeno spletno storitev.

Na takih spletiščih obdelujejo osebne podatke v skladu z zgoraj navedeno politiko varstva podatkov, vsako spletišče ima tudi izjavo o varstvu podatkov s pojasnili glede uporabe podatkov.

Pri tem:

 • upravljavec podatkov določi namen in način obdelave osebnih podatkov in skrbi za skladnost posamezne spletne storitve s politiko varstva osebnih podatkov;
 • referent za varstvo podatkov, ki ga določijo v vsaki instituciji EU, skrbi za upoštevanje določb Uredbe in svetuje upravljavcem podatkov glede izpolnjevanja zahtev (člen 24 Uredbe);
 • neodvisni nadzorni organ za vse institucije je evropski nadzornik za varstvo podatkov (členi 41–45 Uredbe).

Spletišča institucij EU z domeno eu so povezana z zunanjimi spletišči, nad katerimi nimamo nadzora, zato uporabnikom priporočamo, da se seznanijo z njihovo politiko varstva podatkov.

Spletni kontrolni modul TIN

Pri uporabi spletnega kontrolnega modula TIN se tehnični podatki uporabijo samo za prepoznavanje tehničnih zadev v aplikaciji, vse vnesene informacije pa sistem redno izbriše. Sistem nikakor ne more prepoznati uporabnika.

Pri poizvedbah o davčni številki sistem ne išče po nacionalnih bazah, zato rezultati nikoli ne vsebujejo osebnih podatkov.

Uporaba vzorčnih dokumentov

Na Evropskem portalu o davčni številki objavljamo samo vzorčne dokumente (oziroma njihove dele), ki jih prejmemo iz držav članic (lastnic dokumentov).

Obdelava elektronskih sporočil uporabnikov

Posamezne spletne strani vsebujejo kontaktne podatke posameznih elektronskih nabiralnikov, v katere lahko uporabniki pošljejo vprašanja in pripombe.

Osebne podatke, ki jih vsebuje elektronsko sporočilo, bo naslovnik uporabil zgolj za odgovor. Če naslovnik ne bo mogel odgovoriti na vprašanje, bo elektronsko sporočilo preposlal drugi ustreznejši službi. Evropski portal TIN ne hrani podatkov o takšnih izmenjavah elektronske pošte.

Če uporabnike zanima karkoli v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v njihovem elektronskem sporočilu, naj vprašanje navedejo v sporočilu.

Vsebina, spletne strani in povezave:uporabniške pravice lastnikov

Evropski portal TIN nima sistema elektronskega obveščanja lastnikov vsebin, strani ali spletnih povezav in torej ne zbira osebnih podatkov v ta namen.

Aplikacija ne zadeva upravljanja uporabniških pravic lastnikov in torej ne zbira osebnih podatkov v ta namen.

EU Evropska unija (2012) IE Irska (2012)
AT Avstrija (2012) IT Italija (2012)
BE Belgija (2012) LT Litva (2012)
BG Bolgarija (2012) LU Luksemburg (2012)
CY Ciper (2012) LV Latvija (2012)
CZ Češka (2012) MT Malta (2012)
DE Nemčija (2012) NL Nizozemska (2012)
DK Danska (2012) PL Poljska (2012)
EE Estonija (2012) PT Portugalska (2012)
EL Grčija (2012) RO Romunija (2012)
ES Španija (2012) SE Švedska (2012)
FI Finska (2012) SI Slovenija (2012)
FR Francija (2012) SK Slovaška (2012)
HR Hrvaška (2012) UK Združeno kraljestvo (2012)
HU Madžarska (2012)

Izjava o avtorskih pravicah – Evropska unija (2012)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so last Evropke komisije ali jih v imenu Komisije hrani Urad za uradne publikacije Evropske unije (Urad za publikacije), veljajo pogoji iz Sklepa (2006/291) o ponovni uporabi informacij Komisije. Dokumenti se lahko uporabijo brezplačno.

Reprodukcija je dovoljena ob navedbi vira, razen kadar je drugače navedeno. Kadar je za reprodukcijo ali za uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, to dovoljenje odpravlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno navede omejitve uporabe.

Izjava o avtorskih pravicah – Avstrija (2012)

Za vse informacije na avstrijskih informativnih straneh Evropskega portala o davčni številki veljajo predpisi o avtorskih pravicah.

Informacije na avstrijskih straneh Evropskega portala o davčni številki so javnega značaja in jih je mogoče razširjati in reproducirati, pod pogojem, da ne gre za komercialne namene in je naveden vir.

Zvezno ministrstvo za finance si sicer prizadeva za točnost in ažurnost informacij na avstrijskih straneh portala o davčni številki, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, pravočasnost in popolnost teh informacij in informacij na zunanjih spletnih straneh, na katere vodijo povezave. Morebitne napake, na katere bo opozorjeno, bo kar najhitreje odpravilo.

Informacije na avstrijskih straneh portala so splošne in se ne nanašajo na posamezne okoliščine oseb, subjektov in organizacij; niso vedno izčrpne, popolne, točne in ažurne, deloma so povezane z drugimi spletišči, na katera Zvezno ministrstvo za finance nima vpliva niti ni zanje pristojno. Informacije niso nadomestilo za strokovni oziroma pravni nasvet. Če potrebujete osebni nasvet, se vedno najprej posvetujte s strokovnjakom z ustreznega področja. Z vprašanji glede sodnih postopkov se obrnite na pristojno sodišče. Glede pritožb, pri katerih je treba upoštevati rok, se je vedno treba najprej pozanimati na pristojnem sodišču oziroma organu.

Ne jamčimo, da dokumenti, do katerih vodijo povezave z avstrijskih strani evropskega portala, natančno povzemajo uradno sprejeta besedila.

Nekateri dokumenti, do katerih vodijo povezave z avstrijskih strani evropskega portala, se nanašajo na informacije drugih organizacij. Zvezno ministrstvo za finance nikakor ne jamči za njihovo točnost, pravočasnost in pravilnost.

Izjava o avtorskih pravicah – Belgija (2012)

Za ponovno uporabo informacij na belgijskih informativnih straneh Evropskega portala o davčni številki veljajo belgijski predpisi, zlasti Zakon o avtorski in sorodnih pravicah z dne 30. junija 1994.

To pomeni, da je treba za uporabo informacij pridobiti predhodno dovoljenje imetnikov avtorske pravice, razen kadar je drugače navedeno.

 • Avtorska pravica se v skladu s členom 8(2) tega zakona ne uporablja za uradne akte javnih organov, tj. akte javnih organov, ki imajo pravni učinek (zakoni, parlamentarni pravilnik, sodne odločbe itd.).
 • Člen 21(1) navaja, da „navajanje odlomkov iz zakonito objavljenega dela, ki se v skladu s pošteno prakso stroke in v obsegu, ki ustreza namenu, uporabijo za kritiko, polemiko, pregled ali pouk oziroma se vključijo v akademsko delo, ne pomeni kršitve avtorske pravice. Navajanje odlomkov iz prejšnjega odstavka je dovoljeno ob navedbi vira in imena avtorja, razen kadar to ni mogoče.“

Za spletne strani, na katere napotuje belgijska stran na Evropskem portalu o davčni številki, veljajo njihove določbe o avtorskih pravicah. Za pritožbe v zvezi z avtorskimi pravicami, ki veljajo za informacije na belgijski strani, je pristojno belgijsko sodišče.

Izjava o avtorskih pravicah – Bolgarija (2012)

Vsebina informativne strani: Vsebina informativne strani na tem portalu je v skladu s sedanjimi bolgarskimi predpisi. Če so objavljene informacije nedosledne, zastarele, nezanesljive ali nezakonite, nas nemudoma obvestite. Informacije pravnega značaja na tej strani ne morejo veljati za pravni nasvet, temveč se lahko uporabljajo zgolj informativno. Za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica pravnega ali materialnega dejanja, storjenega izljučno na podlagi informacij na tem spletišču, so v celoti odgovorni nosilci tega dejanja.

Odgovornost za zunanje vsebine: Državna davčna agencija Bolgarije ne prevzema odgovornosti za zakonitost, popolnost, točnost in ažurnost virov informacij na zunanjih straneh, na katere vodijo morebitne povezave s tega portala, ne za zakonitost dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo na teh zunanjih straneh. Če naletite na vire informacij, ki vsebujejo zastarele, nepravilne ali nepopolne informacije, ali na vire informacij, katerih vsebina je v nasprotju z veljavno zakonodajo, nas nemudoma obvestite.

Avtorske pravice: Vse informacije na informativni strani, razen informacij javnega značaja, so predmet avtorske pravice. Brez predhodnega dovoljenja Državne davčne agencije Bolgarije jih nikakor ni mogoče reproducirati, prevesti, spreminjati ali kakorkoli drugače uporabiti.

Izjava o avtorskih pravicah – Ciper (2012)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so last ciprske davčne uprave ali jih v njenem imenu uporabljajo tretje strani na Evropskem portalu o davčni številki, veljajo nacionalni predpisi o avtorski pravici, razen kadar je drugače navedeno. Reprodukcija vsebine na straneh ciprske davčne uprave je dovoljena ob navedbi vira, razen kadar je drugače navedeno.

Kadar je za reprodukcijo ali za uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, to dovoljenje odpravlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno navede omejitve uporabe.

Izjava o avtorskih pravicah – Češka (2012)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so last češke vlade ali jih v njenem imenu uporabljajo tretje strani na Evropskem portalu o davčni številki, veljajo nacionalni predpisi o avtorski pravici, razen kadar je drugače navedeno. Reprodukcija vsebine na češki informativni strani je dovoljena ob navedbi vira, razen kadar je drugače navedeno, in samo za nekomercialne namene.

Kadar je za reprodukcijo ali za uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, to dovoljenje odpravlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno navede omejitve uporabe.

Izjava o avtorskih pravicah – Nemčija (2012)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so last Zvezne republike Nemčije in so objavljeni na Evropskem portalu o davčni številki, veljajo določbe o avtorski pravici iz nemške zakonodaje, zakonodaje Evropske unije in mednarodnih sporazumov.

Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za nepopolnost, vsebinske in tehnične napake, pomanjkljivost in netočnost informacij na Evropskem portalu o davčni številki.

Zlasti ne izrecno ne posredno ne jamčimo za popolnost in točnost informacij na zunanjih spletiščih, na katera vodijo povezave s portala.

Upravljavci spletišč so odgovorni za vsebino, ki jo v skladu z določbami splošnega zakona dajejo v uporabo na svojih spletiščih. To „lastno vsebino“ je treba razlikovati od vsebine, ki jo ponujajo upravljavci zunanjih spletišč, na katera vodijo povezave s portala.

Povezave na zunanja spletišča so dane zgolj informativno.

Za vsebino na zunanjih spletiščih je izključno odgovoren lastnik vsebine. Po naši vednosti in prepričanju vsebino na zunanjih spletiščih skrbno preverijo, preden vključijo povezave nanje. Vendar ne izrecno ne posredno ne jamčimo za popolnost in točnost informacij na zunanjih spletiščih, na katera vodijo povezave s portala. Vsebino na zunanjih spletiščih lahko kadarkoli spremenijo, ne da bi nemška vlada za to vedela.

Glede vseh povezav na Evropskem portalu o davčni številki izrecno izjavljamo, da nimamo nadzora nad obliko in vsebino zunanjih spletišč, na katera vodijo povezave z evropskega portala. Te povezave prav tako ne izražajo podpore povezanim spletiščem ali njihovi vsebini. Ta izjava velja za vse strani na Evropskem portalu o davčni številki in vse povezave, ki jih vsebujejo.

Spletni redaktorji nemške informativne strani na Evropskem portalu o davčni številki si pridržujejo pravico, da brez predhodnega obvestila spremenijo, dopolnijo ali odstranijo informacije na portalu.

Izjava o avtorskih pravicah – Danska (2012)

Informacije danske vlade o davčni številki, ki so objavljene na Evropskem portalu o davčni številki, niso predmet avtorske pravice.

Izjava o avtorskih pravicah – Estonija (2012)

Informacije, ki jih pripravlja estonska vlada, so predmet avtorske pravice. Informacije na estonski informativni strani Evropskega portala o davčni številki lahko uporabniki prosto prenesejo, reproducirajo, prevedejo, prilagodijo v vseh izdajah, oblikah in medijih za komercialne in nekomercialne namene, če pri tem navedejo vir gradiva in omenijo zaščito avtorske pravice. Vsebino na estonski strani Evropskega portala o davčni številki je treba povzeti točno in se je ne sme uporabiti zavajajoče.

Izjava o avtorskih pravicah – Grčija (2012)

Informacije na Evropskem portalu o davčni številki, ki so last grške vlade, niso predmet avtorske pravice. Predpisi o avtorski pravici pa lahko veljajo za vsebine na zunanjih povezavah. Kadar je za reprodukcijo ali za uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, to dovoljenje odpravlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno navede omejitve uporabe.

Izjava o avtorskih pravicah – Španija (2012)

Vsebina, ki jo je Evropskemu portalu o davčni številki prispevala Španija, ter informacije, povezave in storitve na španski informativni strani, so v pristojnosti Agencie de Tributaria in z njo povezanih organov in so zaščitene z ustreznimi intelektualnimi in idustrijskimi pravicami. Brez izrecnega dovoljenja Agencie de Tributaria je prepovedana vsaka uporaba, razširjanje, javno objavljanje in spreminjanje vsebine ter podobne dejavnosti. Dovoljenje za uporabo informacij na tem portalu je omejeno na prenos in osebno uporabo, pod pogojem, da se uporabijo v celoti.

Izjava o avtorskih pravicah – Finska (2012)

Informacije na Evropskem portalu o davčni številki, ki jih pripravlja finska vlada, so javnega značaja in niso predmet avtorske pravice.

Izjava o avtorskih pravicah – Francija (2012)

Vsebina na francoskih informativnih straneh je v izključni lasti Ministrstva za proračun, javne račune, javno upravo in državno reformo oziroma avtorjev in imetnikov avtorske pravice in je zaščitena s francosko in mednarodno zakonodajo, ki velja za mednarodne pravice intelektualne lastnine, in natančneje z določbami francoskega zakonika intelektualne lastnine.

To velja med drugim za vsebinski vidik spletišča, predstavitev zaslonov in za programsko opremo, ki je potrebna za uporabo spletišča, ter za vse logotipe, slike, fotografije in grafiko.

Ministrstvo za proračun, javne račune, javno upravo in državno reformo dovoljuje uporabnikom samo ogled vsebine; kamor ne sodi uporaba celotne ali delne vsebine spletišča za kakršenkoli namen.

Reprodukcija vsebine je dovoljena samo v digitalni obliki na računalniku, ki ga uporabnik uporabi za ogled strani s svojo navigacijsko programsko opremo.

Vsakršna reprodukcija spletišča v celoti ali deloma, za katero Ministrstvo za proračun, javne račune, javno upravo in državno reformo ne izda izrecnega dovoljenja, je prepovedana in pomeni poneverbo v smislu členov L.335–2 in naslednjih francoskega zakonika intelektualne lastnine.

Francoski zakonik intelektualne lastnine (samo v francoščini)

Francoski zakonik intelektualne lastnine – kazenske sankcije (samo v francoščini)

Izjava o avtorskih pravicah – Hrvaška (2012)

-

Izjava o avtorskih pravicah – Madžarska (2012)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so last Madžarske ali jih v njenem imenu uporabljajo tretje strani na Evropskem portalu o davčni številki, veljajo madžarski predpisi o avtorski pravici, razen kadar je drugače navedeno. Reprodukcija vsebine na madžarskih informativnih straneh za osebno ali uradno rabo je dovoljena ob navedbi vira, razen kadar je drugače navedeno. Za vsako drugo uporabo je potrebno predhodno dovoljenje imetnika avtorskih pravic.

Izjava o avtorskih pravicah – Irska (2012)

Gradivo, ki ga je na Evropskem portalu o davčni številki objavila irska vlada, je predmet avtorske pravice v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 2000. Gradivo je mogoče prenesti in natisniti samo za osebno uporabo. Pri ponovni uporabi je treba navesti vir in avtorsko pravico.

Dovoljenje za ponovno uporabo z avtorsko pravico zaščitenega gradiva irske vlade ne velja za informacije na Evropskem portalu o davčni številki, ki so last tretjih strani. Dovoljenje za njihovo uporabo je treba pridobiti pri imetnikih avtorske pravice.

Izjava o avtorskih pravicah – Italija (2012)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so last italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance in drugih javnih ustanov ali jih v njihovem imenu uporabljajo tretje strani na Evropskem portalu o davčni številki, veljajo nacionalni predpisi o avtorski pravici, razen kadar je drugače navedeno.

Reprodukcija vsebine na straneh italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance in drugih javnih ustanov je dovoljena ob navedbi vira, razen kadar je drugače navedeno.

Kadar je za reprodukcijo ali za uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, to dovoljenje odpravlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno navede omejitve uporabe.

Izjava o avtorskih pravicah – Litva (2012)

Informacije, ki jih pripravlja Litva, so zaščitene z litovskim zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in jih je mogoče prosto uporabljati ob navedbi vira.

Izjava o avtorskih pravicah – Luksemburg (2012)

Informacije, ki jih pripravlja Litva, so zaščitene z litovskim zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in jih je mogoče prosto uporabljati ob navedbi vira.

Luksemburške informativne strani včasih napotujejo na strani drugih subjektov, nad katerimi luksemburška vlada nima nadzora in zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Luksemburška vlada ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki jo na računalniku uporabnika povzroči uporaba strani, ki jih ureja Luksemburg ali drugi subjekti.

Luksemburška vlada ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru motenj ali prekinitev storitev na teh straneh, četudi začasnih.

Ta izjava o odgovornosti nikakor ne omejuje odgovornosti za kršitve zahtev veljavne zakonodaje, niti ne izključuje odgovornosti v zadevah, ki jih po tej zakonodaji ni mogoče izključiti.

Izjava o avtorskih pravicah – Latvija (2012)

Informacije, ki jih pripravlja latvijska vlada, so javnega značaja in niso predmet avtorske pravice. Informacije na latvijski informativne strani Evropskega portala o davčni številki je torej mogoče prosto uporabljati in prenesti/reproducirati/prevesti/prirediti v vseh izdajah, oblikah in medijih za komercialne in nekomercialne namene.

Izjava o avtorskih pravicah – Malta (2012)

Malteška vlada, njena ministrstva in in službe ter organi in avtorji spletnih strani si prizadevajo, da bi bile informacije na Evropskem portalu o davčni številki zanesljive, ne morejo pa jamčiti za popolnost, ažurnost in pravilnost informacij na povezanih straneh, zato kakršnekoli informacije na teh straneh ne morejo veljati za pravilne in popolne. Podobno ni jamstva za kakovost in stalnost dostopa oziroma ni mogoče preprečiti motenj in prekinitev zaradi tehničnih napak. Ne prevzemajo torej odgovornosti za kakršnokoli škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij, saj so objavljene informacije mišljene zgolj kot splošna navodila. Malteška vlada si pridržuje pravico, da brez opozorila začasno spremeni, dopolni ali izbriše del strani ali stran v celoti.

Malteška vlada, njena ministrstva in službe ter organi in avtorji spletnih strani ne preverjajo kakovosti zunanjih povezanih strani. Navedba imena podjetja ali trgovca na strani ne more veljati kot priporočilo za izdelek oziroma storitev tega podjetja ali trgovca.

Informacije na straneh Evropskega portala o davčni številki ne veljajo za pravni nasvet. Pravni nasvet je izključna domena pravne stroke.

Informacije na spletišču so predmet Zakona o avtorskih pravicah, malteške zakonodaje, politik in ureditev ter mednarodnih sporazumov, ki navajajo vlado Malte. Informacije na spletišču so namenjene osebni rabi in nekomercialni javni rabi. Reprodukcija v tadva namena je brezplačna in zanjo ni potrebno dovoljenje malteške vlade, pod pogojem, da je reprodukcija gradiva popoln povzetek izvirnika in je malteška vlada navedena kot vir informacije. Reproducirano gradivo nikakor ne velja za uradno besedilo oziroma za besedilo, ki so ga pripravili skupaj z malteško vlado oziroma z njenim privoljenjem.

Izjava o avtorskih pravicah – Nizozemska (2012)

Informacije za javnost, ki jih pripravlja nizozemska vlada, niso predmet avtorske pravice, razen kadar je drugače navedeno. Informacije na nizozemski informativni strani Evropskega portala o davčni številki je torej mogoče prosto uporabljati in prenesti/reproducirati/prevesti/prirediti v vseh izdajah, oblikah in medijih za komercialne in nekomercialne namene, razen kadar je informacijam (ali delu informacije) dodana klavzula o avtorski pravici.

Izjava o avtorskih pravicah – Poljska (2012)

Vsebina na poljskih spletnih straneh Evropskega portala o davčni številki so splošno informativne in ne veljajo za nasvet. Ministrstvo za finance nikakor ne jamči za točnost, pravočasnost in uporabnost vsebin.

Ministrstvo za finance ne prevzema odgovornosti za informacije na tem spletišču niti odškodninske odgovornosti v zvezi s temi informacijami. Za posamezne vsebine in dele spletišča se lahko uporabljajo posebne izjave o odgovornosti in avtorskih pravicah. Informacije na poljskih informativnih straneh Evropskega portala o davčni številki, ki niso predmet izjav o odgovornosti in avtorskih pravicah, je mogoče prosto uporabljati in prenesti/reproducirati/prevesti/prirediti v vseh izdajah, oblikah in medijih za komercialne in nekomercialne namene.

Ministrstvo za finance ne prevzema nikakršne odgovornosti za in v zvezi z iskanjem informacij na tem spletišču, uporabo informacij ali prenosom gradiva s spletišča, prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti, vključno z odškodninsko, za napačne, netočne in pomanjkljive informacije oziroma za zavajajoče in žaljive izjave. Informacije na tem spletišču lahko vsebujejo mnenja in stališča, ki niso nujno stališča Ministrstva za finance, razen kadar je izrecno drugače navedeno.

Povezave s spletišča vodijo na zunanje spletne strani, nad katerimi Ministrstvo za finance nima nikakršnega nadzora in za katere ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Izjava o avtorskih pravicah – Portugalska (2012)

Za ponovno uporabo dokumentov na Evropskem portalu o davčni številki, ki so v lasti Portugalske, veljajo določbe o avtorski in sorodnih pravicah ter industrijski lastnini iz portugalske zakonodaje, zakonodaje EU in veljavnih mednorodnih sporazumov. Informacije na tem portalu so javnega značaja in jih je mogoče reproducirati in uporabiti ob navedbi vira, razen kadar je drugače navedeno. Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, se zgoraj navedeno splošno dovoljenje ne uporablja. Za ponovno uporabo in reprodukcijo dokumentov z informacijami, ki jih po predpisanih pogojih ni mogoče prosto uporabiti, je na zahtevo mogoče dati posebno dovoljenje. Posebno dovoljenje jasno navede omejitve, ki veljajo za uporabo dokumentov, na katere se dovoljenje nanaša.

Izjava o avtorskih pravicah – Romunija (2012)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti Romunije ali jih v njenem imenu uporabljajo tretje strani na Evropskem portalu o davčni številki, veljajo romunski predpisi o avtorski pravici, razen kadar je drugače navedeno. Reprodukcija vsebine na romunskih straneh je dovoljena ob navedbi vira, razen kadar je drugače navedeno.

Kadar je za reprodukcijo ali uporabo besedil in multimedijskih informacij (zvok, slika, programska oprema itd.) treba pridobiti predhodno dovoljenje, to dovoljenje odpravlja zgoraj navedeno splošno dovoljenje in jasno navede omejitve uporabe.

Izjava o avtorskih pravicah – Švedska (2012)

Informacije na Evropskem portalu o davčni številki, ki jih pripravlja švedska vlada, so javnega značaja in niso predmet avtorske pravice.

Izjava o avtorskih pravicah – Slovenija (2012)

Informacije na Evropskem portalu o davčni številki, ki jih pripravlja Davčna uprava Slovenije, so javnega značaja in niso predmet avtorske pravice.

Izjava o avtorskih pravicah – Slovaška (2012)

Za ponovno uporabo dokumentov, ki so v lasti slovaške vlade ali jih v njenem imenu uporabljajo tretje strani na Evropskem portalu o davčni številki, veljajo slovaški predpisi o avtorski pravici, razen kadar je drugače navedeno. Omejitve avtorske pravice, sorodnih pravic in pravic podatkovne baze sui generis so dovoljene samo v posebnih primerih, ki jih določa Zakon o avtorski pravici št. 618/2003 Coll., kot je spremenjen. Po zakonu o avtorski pravici uporaba in razpolaganje z vsebino ne sme biti v nasprotju z njeno običajno uporabo in ne sme nerazumno vplivati na legitimne interese imetnikov pravice. V drugih primerih je treba za uporabo predmeta avtorske pravice pridobiti predhodno dovoljenje.

Slovaški predpisi o avtorski pravici – informacije v angleščini

Slovaški predpisi o avtorski pravici – informacije v slovaščini

Izjava o avtorskih pravicah – Združeno kraljestvo (2012)

Informacije, ki jih je pripravila vlada Združenega kraljestva, so predmet avtorske pravice. Uporabljajo se lahko brezplačno. Informacije, zaščitene z zakonodajo Združenega kraljestva o avtorski pravici, je mogoče ponovno uporabiti ob navedbi vira in omembi avtorske pravice. Ne smejo se uporabljati na zavajajoč in žaljiv način.