Navigation path

Additional tools

Informacja prawna

 1. Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności
 2. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności
 3. Informacje o prawach autorskich

Zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności

Informacje opublikowane i stanowiska wyrażone na niniejszym europejskim portalu identyfikacji podatkowej są informacjami i stanowiskami ich autorów i nie muszą odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej. Mimo że europejski portal identyfikacji podatkowej jest prowadzony przez Komisję Europejską, odpowiedzialność za zamieszczane treści jest dzielona: strony zawierające informacje są „europejskie” (za które odpowiedzialność ponosi Komisja) lub „krajowe” (w przypadku których każde państwo członkowskie UE odpowiada za treści i linki na swoich stronach).

Komisja Europejska utrzymuje europejski portal identyfikacji podatkowej po to, aby umożliwić osobom podlegającym szczegółowym obowiązkom w zakresie sprawozdawczości podatkowej nałożonym na nie na mocy prawodawstwa europejskiego lub krajowego:

 • uzyskiwanie informacji o krajowych systemach identyfikacji podatników – w szczególności systemach stosujących numery identyfikacji podatkowej oraz
 • sprawdzanie, czy składnia (tj. algorytm) numeru identyfikacji podatkowej jest prawidłowa lub, w przypadku gdy specyfikacje składni (tj. algorytmu) nie są dostępne, czy struktura numeru identyfikacji podatkowej jest prawidłowa.
  W ramach modułu internetowego sprawdzania numerów identyfikacji podatkowej nie potwierdza się istnienia i faktycznego przydzielenia numeru identyfikacji podatkowej ani tożsamości osoby – potwierdza się jedynie to, że na podstawie specyfikacji przekazanych Komisji Europejskiej przez państwa UE określony numer identyfikacji podatkowej odpowiada ogólnej strukturze numerów identyfikacji podatkowej stworzonej i obowiązującej w danym państwie i algorytmowi stworzonemu i obowiązującemu w tym państwie.

Kategorycznie zabrania się wszelkich innych zastosowań bądź pobierania i wykorzystania informacji i danych, niezgodnie z tymi celami oraz z informacjami o prawach autorskich i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności opisanych powyżej.

Niniejsze informacje:

 • mają jedynie charakter ogólny i nie są przeznaczone do opisywania konkretnych okoliczności jakiejkolwiek konkretnej osoby fizycznej bądź jakiegokolwiek konkretnego podmiotu;
 • niekoniecznie są pełne, kompletne, dokładne bądź aktualne;
 • czasami zawierają linki do stron zewnętrznych, na które działy Komisji nie mają żadnego wpływu i za które Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności;
 • nie stanowią porady specjalistycznej ani prawnej (jeżeli potrzebujesz szczegółowej porady, zawsze należy kontaktować się ze specjalistą).

Naszym celem jest utrzymanie aktualności i dokładności europejskiego portalu identyfikacji podatkowej i modułu internetowego sprawdzania numerów identyfikacji podatkowej. Będziemy dokładać wszelkich starań celem korygowania wskazanych nam błędów. Państwa członkowskie będą w trybie natychmiastowym informować Komisję Europejską o istotnych zmianach, a Komisja Europejska będzie jak najszybciej uaktualniać odpowiednie strony, zgodnie z aktualnym planem zmian i utrzymania.

Należy zwrócić uwagę, że nie możemy zagwarantować, że dokument dostępny w Internecie dokładnie odtwarza tekst przyjęty oficjalnie. Za autentyczne uznaje się jedynie prawodawstwo UE opublikowane w wersji drukowanej Dziennika Urzędowego UE oraz prawodawstwo krajowe opublikowane zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami prawa.

Zamierzamy minimalizować zakłócenia spowodowane błędami technicznymi. Mimo to jest możliwe, że niektóre dane bądź informacje zamieszczone na europejskim portalu identyfikacji podatkowej zostały stworzone lub skonstruowane w plikach lub formatach obarczonych błędem, i nie możemy zagwarantować, że nasza usługa nie będzie przerwana lub w inny sposób zakłócona takimi problemami. Komisja nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do problemów powstałych w wyniku wykorzystania europejskiego portalu identyfikacji podatkowej lub wskazanych na nim stron zewnętrznych.

Niniejsze zastrzeżenie dotyczące odpowiedzialności nie ma na celu ograniczenia odpowiedzialności Komisji wbrew wymogom określonym w obowiązującym prawodawstwie krajowym ani nie ma na celu wyłączenia jej odpowiedzialności za sprawy, które zgodnie z danym prawodawstwem nie mogą być przedmiotem wyłączenia.

Ochrona danych osobowych i prywatności

Zobowiązanie do ochrony prywatności użytkowników

Polityka w zakresie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” opiera się na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Ta ogólna polityka obejmuje strony internetowe instytucji UE, w ramach domeny .eu.

Mimo że możliwe jest przeglądanie większości takich stron internetowych bez podawania informacji o sobie, czasami aby skorzystać z interesującej cię usługi elektronicznej, trzeba podać dane osobowe.

Strony internetowe, na których wymaga się takich informacji, traktują je zgodnie z polityką określoną w wyżej wspomnianym rozporządzeniu i przedstawiają informacje o wykorzystaniu danych w specjalnych oświadczeniach o polityce ochrony prywatności.

W takim przypadku:

 • administrator danych określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz dopilnowuje, aby konkretne usługi elektroniczne były zgodne z polityką ochrony prywatności;
 • w ramach każdej instytucji inspektor ochrony danych zapewnia stosowanie przepisów wspomnianego rozporządzenia oraz doradza administratorom danych w zakresie wypełniania ich obowiązków (art. 24 rozporządzenia);
 • niezależnym organem nadzoru w odniesieniu do wszystkich instytucji jest Europejski Inspektor Ochrony Danych (art. 41-45 rozporządzenia).

Na stronach instytucji UE z domeną .eu znajdują się linki do stron podmiotów zewnętrznych. Jako że nie mamy na nie wpływu, zalecamy, aby zapoznawać się z zasadami tych podmiotów w zakresie ochrony prywatności.

Moduł internetowego sprawdzania numerów identyfikacji podatkowej

Gdy korzystasz z modułu internetowego sprawdzania numerów identyfikacji podatkowej, dane techniczne są wykorzystywane jedynie do identyfikacji kwestii technicznych w aplikacji, a wszystkie dane wejściowe są regularnie usuwane. System nigdy nie będzie w stanie zidentyfikować użytkowników.

Jeżeli chodzi o zapytanie dotyczące numeru identyfikacji podatkowej, użytkownikowi końcowemu nie podaje się żadnych danych osobowych, jako że odpowiedź jest udzielana bez dostępu do krajowych baz danych.

Korzystanie z szablonów dokumentów

Na europejskim portalu identyfikacji podatkowej udostępniane są jedynie (niektóre) szablony dokumentów przekazane przez państwa UE (właścicieli dokumentów).

Jak traktujemy przesyłane do nas e-maile?

Na różnych stronach internetowych podawane są dane kontaktowe umożliwiające przesłanie nam uwag lub pytań na konkretny adres funkcjonalnej skrzynki pocztowej.

Gdy wysyłasz takie wiadomości, ich adresat gromadzi dane osobowe jedynie w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli zespół administrujący skrzynką pocztową nie jest w stanie odpowiedzieć na dane zapytanie, przekaże Twojego e-maila innemu działowi. W ramach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej nie będą przechowywane zapisy korespondencji e-mailowej prowadzonej w ten sposób.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania twoich e-maili i związanych z nimi danych osobowych, proszę uwzględnij je w swojej wiadomości.

Właściciele treści, stron i linków internetowych; administrowanie zadaniami i prawami

Europejski portal identyfikacji podatkowej nie zawiera żadnego systemu powiadamiania (e-mailami) służącego komunikacji z właścicielami treści, stron i linków internetowych i dlatego nie gromadzi się w tym celu żadnych danych osobowych.

W ramach aplikacji nie prowadzi się również zarządzenia zadaniami i prawami i dlatego nie gromadzi się w tym celu żadnych danych osobowych.

EU Unia Europejska (2012 r.) IE Irlandia (2012 r.)
AT Austria (2012 r.) IT Włochy (2012 r.)
BE Belgia (2012 r.) LT Litwa (2012 r.)
BG Bułgaria (2012 r.) LU Luksemburg (2012 r.)
CY Cypr (2012 r.) LV Łotwa (2012 r.)
CZ Republika Czeska (2012 r.) MT Malta (2012 r.)
DE Niemcy (2012 r.) NL Niderlandy (2012 r.)
DK Dania (2012 r.) PL Polska (2012 r.)
EE Estonia (2012 r.) PT Portugalia (2012 r.)
EL Grecja (2012 r.) RO Rumunia (2012 r.)
ES Hiszpania (2012 r.) SE Szwecja (2012 r.)
FI Finlandia (2012 r.) SI Słowenia (2012 r.)
FR Francja (2012 r.) SK Słowacja (2012 r.)
HR Chorwacja (2012) UK Zjednoczone Królestwo (2012 r.)
HU Węgry (2012 r.)

Informacja o prawach autorskich – Unia Europejska (2012 r.)

Ponowne wykorzystanie dokumentów będących w posiadaniu Komisji lub, w jej imieniu, Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (Urzędu Publikacji) podlega warunkom określonym w decyzji (2006/291) w sprawie ponownego wykorzystania informacji Komisji. Ponowne wykorzystanie dokumentów jest bezpłatne.

Powielanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, chyba że wskazuje się inne ustalenia. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uprzedniego pozwolenia na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itp.), pozwolenie takie unieważnia wyżej wspomniane pozwolenie ogólne i w wyraźny sposób określa ewentualne ograniczenia w zakresie wykorzystania.

Informacja o prawach autorskich – Austria (2012 r.)

Wszystkie artykuły publikowane na austriackich stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej podlegają ochronie na mocy ustawy o prawach autorskich, przy zastrzeżeniu wszelkich praw.

Informacje przedstawione na austriackich stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej uznaje się za informacje publiczne i mogą one być rozpowszechniane lub powielane, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane do celów komercyjnych i że wskazane jest ich źródło.

Choć Federalne Ministerstwo Finansów (BMF) podejmuje uzasadnione starania celem zamieszczania dokładnych i aktualnych informacji na austriackich stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej, nie ponosi ono żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność ani kompletność tych informacji ani informacji na innych stronach internetowych wskazanych na portalu. W przypadku wykrycia pomyłek i błędów będą one jak najszybciej poprawiane.

Informacje zamieszczone na austriackich stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej mają charakter ogólny i dlatego nie są dopasowane do konkretnych indywidualnych potrzeb osób, podmiotów bądź organizacji; niekoniecznie są dokładne, kompletne lub aktualne; są częściowo powiązane z innymi stronami internetowymi, na które BMF nie wpływu ani za które nie ponosi odpowiedzialności. Nie zastępują one specjalistycznych usług doradztwa (prawnego). W przypadku poszukiwania indywidualnej porady zawsze najpierw należy się kontaktować z ekspertem w danej dziedzinie. W przypadku pytań dotyczących postępowań sądowych należy kontaktować się z właściwym sądem. Jeżeli chodzi o pozwy i wnioski związane z koniecznością przestrzegania terminu, w każdym przypadku najpierw należy kierować zapytania we właściwym sądzie lub organie.

Nie dajemy gwarancji, że dokument udostępniony poprzez austriackie strony europejskiego portalu identyfikacji podatkowej dokładnie odpowiada oficjalnie przyjętemu tekstowi.

Niektóre dokumenty dostępne poprzez austriackie strony europejskiego portalu identyfikacji podatkowej odnoszą się do informacji przekazywanych przez inne organizacje. BMF nie daje jednak żadnego poręczenia, żadnego poświadczenia ani żadnej gwarancji w odniesieniu do dokładności, aktualności i poprawności danych zawartych w tych dokumentach.

Informacja o prawach autorskich – Belgia (2012 r.)

Ponowne wykorzystanie informacji zawartych na belgijskich krajowych stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej podlega obowiązującym przepisom prawa belgijskiego, w szczególności ustawie z dnia 30 czerwca 1994 r. w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych.

Oznacza to, że w przypadku braku innych ustaleń ponowne wykorzystanie takich informacji wymaga uprzedniego zezwolenia posiadaczy praw autorskich.

 • Zgodnie z art. 8 ust. 2 powyższej ustawy akty urzędowe organu publicznego nie powodują powstania prawa autorskiego. Aktami urzędowymi organu publicznego są akty o skutku prawnym (ustawy, sprawozdania parlamentarne, orzeczenia sądów i trybunałów itp.).
 • W art. 21 ust. 1 stwierdza się, że „cytaty z utworów opublikowanych zgodnie z prawem wykorzystywane na potrzeby krytyki, sporu, przeglądu lub nauki lub w celu umieszczenia ich w utworze naukowym, zgodnie z uczciwą praktyką danego zawodu oraz w zakresie uzasadnionym zamierzonym celem, nie naruszają prawa autorskiego. Cytaty opisane w uprzednim akapicie należy opatrzyć adnotacją wskazującą źródło oraz imię i nazwisko autora, chyba że jest to niemożliwe”.

Strony internetowe wskazane na belgijskich krajowych stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej podlegają odrębnym zapisom dotyczącym praw autorskich. Sądy belgijskie posiadają jurysdykcję w zakresie rozpatrywania pozwów w zakresie praw autorskich dotyczących danych wskazanych na belgijskich stronach krajowych.

Informacja prawna – Bułgaria (2012 r.)

Treść zasobów informacyjnych: Treść zasobów informacyjnych zawartych na tej stronie internetowej spełnia wymogi obowiązującego prawodawstwa Bułgarii. W przypadku rozbieżności, przestarzałości, nierzetelności lub bezprawności publikowanych danych, prosimy o natychmiastową informację. Informacji o charakterze prawnym zawartych na niniejszej stronie nie można uznawać za poradę prawną, a podaje się je wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku wystąpienia szkody spowodowanej działaniami prawnymi bądź faktycznymi podjętymi jedynie na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, koszty z nią związane ponoszą w całości osoby, które podjęły dane działania.

Odpowiedzialność za treści zewnętrzne: Krajowa Agencja Podatkowa Bułgarii nie ponosi odpowiedzialności za legalność, kompletność, dokładność i aktualność treści zasobów informacyjnych stron trzecich, które mogą być wskazane na niniejszej stronie, ani za legalność działań tych stron trzecich. Jeżeli zauważysz linki do zasobów informacyjnych zawierających nieaktualne, nieprawidłowe lub niekompletne treści lub zasobów informacyjnych, których treść jest sprzeczna z obowiązującym prawodawstwem, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas.

Prawo autorskie: Wszelkie informacje na tej stronie, inne niż informacje publiczne, są objęte prawem autorskim. Żadnych części utworów objętych ochroną nie można powielać, tłumaczyć, edytować ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Krajowej Agencja Podatkowej Bułgarii.

Informacja o prawach autorskich – Cypr (2012 r.)

Ponowne wykorzystanie przez strony trzecie dokumentów zamieszczonych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, będących w posiadaniu cypryjskiego Departamentu ds. Podatków lub w jego imieniu, podlega krajowym przepisom w zakresie prawa autorskiego, o ile nie wskazuje się innych ustaleń. Powielanie treści zamieszczonych na stronach cypryjskiego Departamentu ds. Podatków jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, chyba że wskazuje się inne ustalenia.

W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uprzedniego pozwolenia na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itp.), pozwolenie takie zastępuje wyżej wspomniane pozwolenie ogólne i w wyraźny sposób określa ewentualne ograniczenia w zakresie wykorzystania.

Informacja o prawach autorskich – Republika Czeska (2012 r.)

Ponowne wykorzystanie przez osoby trzecie dokumentów zmieszczonych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, będących w posiadaniu władz czeskich lub w ich imieniu, podlega krajowym przepisom w zakresie prawa autorskiego, o ile nie wskazuje się innych ustaleń. Powielanie treści stron czeskich jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, chyba że wskazuje się inne ustalenia, a powielanie to może odbywać się jedynie w celach niekomercyjnych.

W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uprzedniego pozwolenia na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itp.), pozwolenie takie unieważnia wyżej wspomniane pozwolenie ogólne i w wyraźny sposób określa ewentualne ograniczenia w zakresie wykorzystania.

Informacja o prawach autorskich – Niemcy (2012 r.)

Ponowne wykorzystanie przez strony trzecie dokumentów zamieszczonych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, będących w posiadaniu Republiki Federalnej Niemiec, podlega ochronie na mocy przepisów o prawie autorskim określonych w prawie niemieckim, prawodawstwie Unii Europejskiej oraz konwencjach międzynarodowych.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za kompletność, błędy redakcyjne i techniczne, pominięcia lub dokładność informacji zamieszczonych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej.

W szczególności nie gwarantujemy, w sposób bezpośredni ani pośredni, kompletności ani dokładności informacji uzyskanych poprzez linki do zewnętrznych stron internetowych.

Administratorzy stron internetowych są odpowiedzialni za treści, które udostępniają do wykorzystania na swoich stronach, z zastrzeżeniem przepisów prawa ogólnego. Te „treści własne” należy odróżnić od linków do treści przekazywanych przez administratorów zewnętrznych stron internetowych.

Linki do treści zewnętrznych stron internetowych podaje się jedynie do celów informacyjnych.

Odpowiedzialność za treści zewnętrznych stron internetowych ponosi wyłącznie podmiot udostępniający dane treści. Przed stworzeniem danego odnośnika dokładnie analizujemy i sprawdzamy odpowiednie zewnętrzne strony internetowe, bazując na naszej wiedzy i przekonaniu. Mimo to nie gwarantujemy, w sposób bezpośredni ani pośredni, kompletności ani dokładności informacji uzyskanych poprzez linki do stron zewnętrznych. Treść zewnętrznych stron internetowych może być zmieniana w dowolnym czasie bez wiedzy rządu niemieckiego.

Jeżeli chodzi o wszystkie linki zamieszczone na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, kategorycznie oświadczamy, że nie mamy żadnego wpływu na strukturę i treść zewnętrznych stron internetowych dostępnych poprzez linki na niniejszym europejskim portalu identyfikacji podatkowej; ponadto zamieszczenie takich linków nie oznacza aprobaty wskazywanych stron internetowych ani ich treści. Niniejsze oświadczenie stosuje się do wszystkich stron zamieszczonych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej oraz wszystkich linków zawartych na tych stronach.

Zespół redagujący niemieckie krajowe strony internetowe europejskiego portalu identyfikacji podatkowej zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia informacji zamieszczonych na tej stronie, bez wcześniejszego powiadamiania.

Informacja o prawach autorskich – Dania (2012 r.)

Informacje udostępniane przez rząd duński w systemie CPR (systemie identyfikacji podatkowej) i publikowane na europejskim portalu identyfikacji podatkowej nie podlegają prawom autorskim.

Informacja o prawach autorskich – Estonia (2012 r.)

Informacje przekazane przez rząd Republiki Estońskiej są objęte prawem autorskim. Jednak informacje publikowane na estońskich stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej są ogólnie dostępne i mogą być pobierane / powielane / tłumaczone / dostosowywane we wszelkich edycjach, formach i mediach do celów komercyjnych i niekomercyjnych pod warunkiem wskazania źródła informacji i ich statusu w zakresie praw autorskich. Wykorzystywane treści estońskich stron europejskiego portalu identyfikacji podatkowej należy powielać dokładnie i nie mogą one być umieszczane w kontekście wprowadzającym w błąd.

Informacja o prawach autorskich – Grecja (2012 r.)

Informacje zamieszczone na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, przekazane przez rząd Grecji, nie są objęte prawem autorskim. Niektóre linki zewnętrzne mogą jednak być objęte prawem autorskim. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uprzedniego pozwolenia na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itp.), pozwolenie takie unieważnia wyżej wspomniane pozwolenie ogólne i w wyraźny sposób określa ewentualne ograniczenia w zakresie wykorzystania.

Informacja o prawach autorskich – Hiszpania (2012 r.)

Dostępność i wykorzystanie treści przekazanych przez Hiszpanię na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, zawartych informacji oraz załączonych linków i serwisów są prerogatywami Agencia de Tributaria lub organów z nią współpracujących i są objęte ochroną na mocy odpowiednich praw własności intelektualnej i przemysłowej. Wykorzystywanie, powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie tych treści ogółowi społeczeństwa, przekształcanie ich lub jakakolwiek podobna czynność są całkowicie zakazane bez wyraźnego zezwolenia Agencia de Tributaria. Uprawnienia użytkownika w zakresie wykorzystania treści zamieszczonych na niniejszym portalu ograniczają się do pobrania i prywatnego wykorzystania tych treści, pod warunkiem że pozostaną one nienaruszone.

Informacja o prawach autorskich – Finlandia (2012 r.)

Informacje na europejskim portalu identyfikacji podatkowej przekazywane przez rząd fiński są informacjami publicznymi i nie są objęte prawami autorskimi.

Informacja o prawach autorskich – Francja (2012 r.)

Treść niniejszej strony internetowej jest wyłączną własnością Ministerstwa Budżetu, Finansów Publicznych, Służby Cywilnej i Reform Państwa bądź autorów lub posiadaczy praw autorskich oraz jest objęta ochroną na mocy francuskiego i międzynarodowego prawodawstwa mającego zastosowanie do międzynarodowych praw własności oraz w szczególności na mocy przepisów francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Dotyczy to między innymi elementów redakcyjnych strony internetowej, prezentacji ekranów, oprogramowania potrzebnego do korzystania ze strony oraz znaków logo, obrazów, fotografii i elementów graficznych wszelkiego rodzaju.

Ministerstwo Budżetu, Finansów Publicznych, Służby Cywilnej i Reform Państwa udziela użytkownikom zezwolenia jedynie na przeglądanie treści; nie obejmuje ono w szczególności ponownego wykorzystania całości lub części treści strony do jakichkolwiek celów.

Powielanie jest dozwolone jedynie w formie cyfrowej na komputerze wykorzystywanym do przeglądania strony internetowej przy użyciu posiadanego przez użytkownika oprogramowania do nawigacji.

Zabrania się całkowitego lub częściowego wykorzystywania przedmiotowej strony internetowej przez jakiekolwiek przedsiębiorstwo bez jednoznacznego zezwolenia Ministerstwa Budżetu, Finansów Publicznych, Służby Cywilnej i Reform Państwa; wykorzystanie takie stanowiłoby podrabianie w rozumieniu art. L.335-2 et seq. francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Francuski kodeks własności intelektualnej (jedynie w języku francuskim)

Francuski kodeks własności intelektualnej – sankcje karne (jedynie w języku francuskim)

Informacja o prawach autorskich – Chorwacja (2012)

-

Informacja o prawach autorskich – Węgry (2012 r.)

Ponowne wykorzystanie przez strony trzecie dokumentów zamieszczonych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, będących w posiadaniu Węgier lub w imieniu Węgier, podlega węgierskiemu prawu w zakresie prawa autorskiego, o ile nie wskazuje się innych ustaleń. Prywatne i urzędowe powielanie treści zamieszczonych na stronach węgierskich jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, chyba że wskazuje się inne ustalenia. Wszelkie inne zastosowanie wymaga uprzedniego zezwolenia posiadacza prawa.

Informacja o prawach autorskich – Irlandia (2012 r.)

Sporządzone przez Irlandię materiały zamieszczone na europejskim portalu identyfikacji podatkowej są objęte prawem autorskim rządu Irlandii, zgodnie z ustawami o prawach autorskich i prawach pokrewnych z 2000 r. Materiały te można pobierać do pliku lub drukować jedynie do użytku osobistego. W przypadku przekazywania ich innym osobom należy wskazać źródło i status w zakresie praw autorskich.

Pozwolenie na powielanie materiałów objętych prawem autorskim rządu Irlandii nie obejmuje materiałów zamieszczonych na niniejszym europejskim portalu identyfikacji podatkowej, które mogą być własnością stron trzecich. Zezwolenie na powielanie takich materiałów należy uzyskać od właściwych posiadaczy praw autorskich.

Informacja o prawach autorskich – Włochy (2012 r.)

Ponowne wykorzystanie przez strony trzecie dokumentów zamieszczonych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, będących w posiadaniu włoskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów i innych instytucji publicznych lub w ich imieniu, podlega krajowym przepisom w zakresie prawa autorskiego, o ile nie wskazuje się innych ustaleń.

Powielanie treści zamieszczonych na stronach włoskiego Ministerstwa Gospodarki i Finansów i innych instytucji publicznych jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, chyba że wskazuje się inne ustalenia.

W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uprzedniego pozwolenia na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itp.), pozwolenie takie unieważnia wyżej wspomniane pozwolenie ogólne i w wyraźny sposób określa ewentualne ograniczenia w zakresie wykorzystania.

Informacja o prawach autorskich – Litwa (2012 r.)

Informacje przekazywane przez Republikę Litewską podlegają ochronie na mocy litewskiej ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i mogą być swobodnie wykorzystywane pod warunkiem wskazania źródła.

Informacja o prawach autorskich – Luksemburg (2012 r.)

Powielanie treści i informacji zamieszczonych na stronach luksemburskich i utrzymywanych przez państwo luksemburskie lub inne podmioty jest regulowane prawem Luksemburga, o ile nie wskazuje się innych ustaleń.

O ile nie wskazuje się innych ustaleń, powielanie informacji zamieszczonych na luksemburskich stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej jest dozwolone w celach niekomercyjnych pod warunkiem wyraźnego zacytowania źródła.

W przypadku gdy wymagane jest uprzednie zezwolenie na powielanie lub wykorzystywanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięków, obrazów, oprogramowania itp.), zezwolenie takie unieważnia zezwolenie ogólne i w razie potrzeby określone w nim będą ewentualne ograniczenia w zakresie wykorzystania.

Państwo luksemburskie nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do wykorzystania informacji zawartych na luksemburskich stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej. Należy zwrócić uwagę, że informacje publikowane na europejskim portalu identyfikacji podatkowej niekoniecznie są kompletne, wyczerpujące, dokładne i aktualne. W przypadku wystąpienia rozbieżności między tekstami opublikowanymi na tych stronach a dokumentami oryginalnymi zastosowanie mają dokumenty oryginalne, opublikowane w „Mémorial”.

Czasami na stronach państwa luksemburskiego znajdują się odniesienia do stron prowadzonych przez inne podmioty, na które państwo luksemburskie nie ma żadnego wpływu i za które nie ponosi ono żadnej odpowiedzialności.

Państwo luksemburskie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane na komputerze użytkownika wskutek korzystania ze stron prowadzonych przez państwo luksemburskie lub inne podmioty.

Państwo luksemburskie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w przypadku gdy usługa oferowana na tych stronach zostaje zawieszona, choćby tymczasowo.

Niniejsze zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności nie mają na celu obchodzenia wymogów przewidzianych w obowiązującym prawodawstwie ani wyłączenia odpowiedzialności w przypadkach, gdy nie można jej wyłączyć na mocy wspomnianego prawodawstwa.

Informacja o prawach autorskich – Łotwa (2012 r.)

Informacje przekazywane przez rząd Łotwy są publiczne i nie podlegają prawom autorskim. W tym względzie informacje publikowane na łotewskich stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej są ogólnie dostępne i mogą być pobierane / powielane / tłumaczone / dostosowywane we wszelkich edycjach, formach i mediach do celów komercyjnych i niekomercyjnych.

Informacja o prawach autorskich – Malta (2012 r.)

Rząd Malty, wraz ze swoimi ministerstwami i departamentami, jak również organami i autorami stron internetowych, dokładają starań, aby zapewnić wiarygodność informacji zawartych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, jednak nie są w stanie zagwarantować, że informacje publikowane na niektórych ich stronach internetowych lub wskazanych stronach zewnętrznych są pełne, aktualne i prawidłowe, i dlatego podkreślają, że informacji znajdujących się tych stronach nie należy traktować jako prawidłowych i pełnych danych na jakikolwiek temat. Nie mogą zagwarantować ani jakości i ciągłej dostępności ani tego, że nie wystąpią przerwy spowodowane względami technicznymi. Dlatego też nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek, straty bądź szkody, które mogą być spowodowane poprzez wykorzystanie tych informacji, jako że podane informacje służą jedynie ogólnej orientacji. Rząd Malty zastrzega sobie prawo do zmiany, dodania lub usunięcia części lub całości stron, bez szczegółowego powiadamiania o tym, na okres przejściowy.

Rząd Malty, wraz ze swoimi ministerstwami i departamentami, jak również organami i autorami stron internetowych, nie zapewniają kontroli jakości linków do stron zewnętrznych. Zamieszczenia nazwy przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy na stronach internetowych nie należy rozumieć jako rekomendacji dla produktów lub usług oferowanych przez dane przedsiębiorstwo lub danego przedsiębiorcę.

Celem stron europejskiego portalu identyfikacji podatkowej nie jest oferowanie porad prawnych. Działalność taka pozostaje w gestii prawników.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają przepisom ustawy o prawach autorskich, prawodawstwu Malty, polityce i przepisom oraz wszystkim umowom międzynarodowym wymieniającym rząd Malty. Informacje na niniejszej stronie internetowej są dostępne do użytku osobistego oraz do niekomercyjnego użytku publicznego. Mając na uwadze te dwa cele, możliwe jest powielanie tych materiałów bez wnoszenia opłat bądź bez potrzeby zezwolenia ze strony rządu Malty, pod warunkiem że powielane materiały są wierną kopią oryginału oraz że rząd Malty zostanie wskazany jako źródło. Powielane materiały w żadnym razie nie mogą być przedstawiane jako wersja oficjalna, choćby jako wersja sporządzona wspólnie z rządem Malty bądź za jego zgodą.

Informacja o prawach autorskich – Niderlandy (2012 r.)

Informacje udostępniane ogółowi społeczeństwa, przekazywane przez rząd Niderlandów nie są objęte prawem autorskim, chyba że tak się stwierdza. W tym względzie informacje publikowane na niderlandzkich stronach europejskiego portalu identyfikacji podatkowej są ogólnie dostępne i mogą być pobierane / powielane / tłumaczone / dostosowywane we wszelkich edycjach, formach i mediach do celów komercyjnych i niekomercyjnych, chyba że w przekazanych informacjach (lub ich niektórych częściach) umieszczono klauzulę o prawie autorskim.

Informacja o prawach autorskich – Polska (2012 r.)

Treść polskich stron europejskiego portalu identyfikacji podatkowej służy jedynie ogólnej informacji i nie stanowi porady. Ministerstwo Finansów nie daje żadnego zabezpieczenia ani żadnej gwarancji w odniesieniu do dokładności, aktualności bądź możliwości stosowania tych treści w jakimkolwiek zakresie.

Ministerstwo Finansów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich informacji. Szczegółowe zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności lub informacje o prawach autorskich mogą mieć dodatkowo zastosowanie do niektórych treści lub części strony internetowej. Informacje na polskich stronach, które nie podlegają szczegółowym zastrzeżeniom dotyczącym odpowiedzialności ani informacjom o prawach autorskich, są ogólnie dostępne i mogą być pobierane / powielane / tłumaczone / dostosowywane we wszelkich edycjach, formach i mediach do celów komercyjnych i niekomercyjnych.

Ministerstwo Finansów nie ponosi żadnej odpowiedzialności i wyłącza wszelką odpowiedzialność w związku z przeglądaniem niniejszej strony, wykorzystaniem informacji lub pobieraniem materiałów z niej pochodzących, przy czym dotyczy to między innymi, ale nie wyłącznie odpowiedzialności za błędy, niedokładności, pominięcia lub oświadczenia wprowadzające w błąd lub zawierające oszczerstwa. Informacje na niniejszej stronie internetowej mogą zawierać opinie lub podglądy, które mogą nie być opiniami i poglądami Ministerstwa Finansów, chyba że zawarto wyraźne stwierdzenie o przeciwnej treści.

Na niniejszej stronie internetowej znajdują się linki do zewnętrznych stron internetowych, na które Ministerstwo Finansów nie ma żadnego wpływu i za które Ministerstwo Finansów nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Informacja o prawach autorskich – Portugalia (2012 r.)

Ponowne wykorzystanie przez strony trzecie dokumentów zamieszczonych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, będących w posiadaniu Portugalii, podlega ochronie na mocy prawa autorskiego, praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej w ramach prawodawstwa portugalskiego, prawodawstwa UE i obowiązujących umów międzynarodowych. Informacje zawarte na niniejszym portalu mają charakter publiczny i, o ile nie wskazuje się wyraźnie innych ustaleń, mogą być powielane i ponownie wykorzystywane pod warunkiem wskazania źródła. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uprzedniego zezwolenia na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itp.), nie stosuje się wyżej wspomnianego zezwolenia ogólnego. Po złożeniu wniosku może być wydane szczegółowe zezwolenie na ponowne wykorzystanie i powielanie dokumentów zawierających informacje, które, w ramach określonych warunków, nie podlegają swobodnemu ponownemu wykorzystywaniu. W szczegółowym zezwoleniu wyraźnie określa się ograniczenia mające zastosowanie do wykorzystania dokumentów ujętych w zezwoleniu.

Informacja o prawach autorskich – Rumunia (2012 r.)

Ponowne wykorzystanie przez osoby trzecie dokumentów zmieszczonych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, będących w posiadaniu Rumunii lub w imieniu Rumunii, podlega krajowym przepisom w zakresie prawa autorskiego, o ile nie wskazuje się innych ustaleń. Powielanie treści stron rumuńskich jest dozwolone pod warunkiem wskazania źródła, chyba że wskazuje się inne ustalenia.

W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie uprzedniego pozwolenia na powielanie lub wykorzystanie informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięku, obrazów, oprogramowania itp.), pozwolenie takie unieważnia wyżej wspomniane pozwolenie ogólne i w wyraźny sposób określa ewentualne ograniczenia w zakresie wykorzystania.

Informacja o prawach autorskich – Szwecja (2012 r.)

Informacje na europejskim portalu identyfikacji podatkowej przekazywane przez rząd szwedzki są informacjami publicznymi i nie są objęte prawami autorskimi.

Informacja o prawach autorskich – Słowenia (2012 r.)

Informacje na europejskim portalu identyfikacji podatkowej przekazywane przez słoweńskie władze podatkowe są informacjami publicznymi i nie są objęte prawami autorskimi.

Informacja o prawach autorskich – Słowacja (2012 r.)

Ponowne wykorzystanie przez osoby trzecie dokumentów zmieszczonych na europejskim portalu identyfikacji podatkowej, będących w posiadaniu Republiki Słowackiej lub w jej imieniu, podlega słowackim przepisom w zakresie prawa autorskiego, o ile nie wskazuje się innych ustaleń. Ograniczenia w zakresie praw autorskich, praw związanych z prawami autorskimi oraz prawami sui generis związanymi z bazami danych są dozwolone jedynie w szczególnych przypadkach określonych w ustawie o prawach autorskich nr 618/2003 Coll. z późniejszymi zmianami. Wykorzystanie treści lub dysponowanie treścią zgodnie z ustawą o prawach autorskich nie może być sprzeczne z normalnym zamierzonym przeznaczeniem oraz nie może w sposób nieuzasadniony naruszać uzasadnionych interesów posiadaczy praw. W pozostałych przypadkach należy uzyskać uprzednie zezwolenie na wykorzystywanie treści (licencję).

Słowackie prawa autorskie – więcej informacji w języku angielski

Słowackie prawa autorskie – więcej informacji w języku słowackim

Informacja o prawach autorskich – Zjednoczone Królestwo (2012 r.)

Informacje sporządzane przez rząd Zjednoczonego Królestwa są objęte ochroną na mocy publicznych praw autorskich. Dostęp do nich i ich ponowne wykorzystanie są bezpłatne. Informacje chronione publicznymi prawami autorskimi mogą być ponownie wykorzystywane pod warunkiem wskazania źródła i prawa autorskiego. Publicznych praw autorskich nie można używać w sposób wprowadzający w błąd lub naruszający przepisy.