Navigation path

Additional tools

Juridisks paziņojums

 1. Saistību atruna
 2. Noteikumi par personas datu un privātuma aizsardzību
 3. Paziņojumi par autortiesībām

Saistību atruna

Eiropas portālā NIN publicētā informācija un paustā nostāja attiecināma uz autoriem, un tā ne vienmēr atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Lai gan Eiropas portāla NIN darbību nodrošina Eiropas Komisija, atbildība par tās saturu ir kopēja — lapu saturs ir vai nu eiropeisks (tad par to ir atbildīga Komisija), vai arī nacionāls (tādā gadījumā katra ES dalībvalsts ir atbildīga par saturu un saitēm savās lapās).

Eiropas Komisija nodrošina Eiropas portāla NIN darbību, lai cilvēki, kuriem saskaņā ar ES vai valstu tiesību aktu noteikumiem ir jāiesniedz nodokļu deklarācija,

 • varētu uzzināt par valstu sistēmām nodokļu maksātāju identificēšanai, jo īpaši par sistēmām, kurās izmanto nodokļu identifikācijas numurus (NIN), un
 • pārbaudīt, vai NIN sintakse (t. i., algoritms) ir pareiza,vai arī, ja sintakses specifikācijas (t. i., algoritms) nav pieejamas, pārbaudīt, vai NIN struktūra ir pareiza.
  NIN tiešsaistes pārbaudes modulis neapstiprina to, vai NIN pastāv un ir faktiski piešķirts, un arī neidentificē personu. Tas, ņemot vērā specifikācijas, ko ES dalībvalstis iesniegušas Eiropas Komisijai, tikai nosaka, vai norādītais NIN atbilst NIN vispārīgajai struktūrai, kura ir spēkā attiecīgajā valstī un kuru tur piemēro, un šajā valstī izveidotajam un izmantotajam algoritmam.

Izmantot un iegūt informāciju un datus veidā, kas neatbilst šiem mērķiem, kā arī paziņojumiem par autortiesībām un noteikumiem par personas datu un privātuma aizsardzību (skatiet zemāk), ir stingri aizliegts.

Šī informācija:

 • ir tikai vispārīga, un to nav paredzēts attiecināt uz kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas īpašajiem apstākļiem;
 • ne vienmēr ir pilnīga, precīza vai atjaunināta;
 • atsevišķos gadījumos ir saistīta ar ārējām vietnēm, kuras nav Komisijas dienestu pārziņā un par kurām Komisija neuzņemas atbildību;
 • nav profesionāls vai juridisks ieteikums (ja jums ir vajadzīga īpaša informācija, iesakām vienmēr konsultēties ar speciālistu).

Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka informācija, kas pieejama ES portālā NIN un tiešsaistes pārbaudes modulī, ir precīza un atjaunināta. Mēs darīsim visu iespējamo, lai novērstu kļūdas, par kurām tiksim informēti. ES dalībvalstis, cik vien ātri iespējams, informēs Eiropas Komisiju par attiecīgām pārmaiņām, un Eiropas Komisija pēc iespējas ātri atjauninās konkrētās lapas atbilstīgi saskaņotajam labojumu un uzturēšanas plānam.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram garantēt tiešsaistē pieejamā dokumenta precīzu atbilstību oficiāli pieņemtajam tekstam. Par autentiskiem uzskatāmi tikai ES Oficiālā Vēstneša drukātajos izdevumos publicētie ES tiesību akti un atbilstīgi piemērojamām valstu tiesību normām publicētie valstu tiesību akti.

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt tehnisku kļūdu izraisītus darbības traucējumus. Taču atsevišķi Eiropas portālā NIN publicēti dati un informācija var būt izveidoti vai strukturēti kļūdainās datnēs vai formātos, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks vai citādi neietekmēs mūsu pakalpojumu darbību. Komisija neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās, izmantojot Eiropas portālu NIN vai jebkuru saistīto ārējo vietni.

Šīs saistību atrunas mērķis nav ierobežot Komisijas atbildību par piemērojamos valstu tiesību aktos noteikto prasību pārkāpšanu, nedz arī to atbrīvot no atbildības tad, kad atbildība jāuzņemas saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem.

Personas datu un privātuma aizsardzība

Lietotāju privātuma aizsardzība

„Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs” ir noteikta ES Regulā (EK) Nr. 45/2001 par personas datu apstrādi. Šī vispārīgā politika attiecas uz ES iestāžu tīmekļa vietnēm domēnā “.eu”.

Lai gan vairumā gadījumu jūs varat pārlūkot šīs tīmekļa vietnes, nesniedzot par sevi informāciju, atsevišķos gadījumos personas informācija tiek prasīta, lai varētu sniegt jūsu pieprasītos e‑pakalpojumus.

Tīmekļa vietnēs, kurās tiek prasīta šāda informācija, to apstrādā atbilstīgi Regulā aprakstītajai politikai, un informācija par jūsu datu izmantošanu ir sniegta attiecīgo vietņu paziņojumos par personas datu aizsardzību.

Tāpēc

 • par datu apstrādi atbildīgā persona nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus un nodrošina attiecīgā e‑pakalpojuma atbilstību personas datu aizsardzības regulai;
 • katras iestādes datu aizsardzības inspektors nodrošina Regulas noteikumu piemērošanu un konsultē par datu apstrādi atbildīgās personas par viņu pienākumu izpildi (Regulas 24. pants);
 • neatkarīga uzraudzības iestāde attiecībā uz visām iestādēm ir Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (Regulas 41.–45. pants).

ES iestāžu tīmekļa vietnēs, kam ir domēns “.eu”, ir ievietotas saites uz ārējām vietnēm. Tā kā mēs šīs vietnes nepārraugām, aicinām jūs iepazīties ar noteikumiem, ko tajās piemēro datu aizsardzības jomā.

NIN tiešsaistes pārbaudes modulis

NIN tiešsaistes pārbaudes moduļa izmantošanas laikā tehniskā informācija kalpo vienīgi tehnisku lietojumprogrammas problēmu identificēšanai, un visa ievadītā informācija tiek regulāri dzēsta. Sistēma nevar identificēt lietotājus.

Atbildē uz nodokļu identifikācijas numura vaicājumu tiešais lietotājs nesaņem nekādus personas datus, jo sistēmai nav pieejamas valstu datubāzes.

Dokumentu paraugu izmantošana

Eiropas portālā NIN ir attēloti tikai ES dalībvalstu (dokumentu īpašnieku) nodrošināto dokumentu paraugi (to daļas).

Kā mēs apstrādājam e‑pasta ziņojumus, ko mums nosūtāt?

Dažādās tīmekļa lapās ir sniegta kontaktinformācija, lai jūs uz speciālu pastkasti varētu nosūtīt mums komentārus vai jautājumus.

Personas datus, kas tiek sniegti, nosūtot šādus ziņojumus, apkopo tikai adresāts un tikai tādā apjomā, kas vajadzīgs, lai atbildētu. Ja personas, kuru ziņā ir šī funkcionālā pastkaste, nevarēs atbildēt uz jautājumu, tās pārsūtīs jūsu e‑pasta ziņojumu citam dienestam. Eiropas portāls NIN nesaglabās informāciju par šādu e‑pasta ziņojumu apmaiņu.

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu e‑pasta ziņojumu un ar tiem saistīto personas datu apstrādi, lūdzu, iekļaujiet tos ziņojumā.

Satura, lapas un tīmekļa saišu īpašnieki; uzdevumu un tiesību pārvaldība

Eiropas portālā NIN nav (e‑pasta) paziņojumu sistēmas, ko izmantot, lai sazinātos ar satura, lapu vai tīmekļa saišu īpašniekiem, tāpēc personas dati šādam nolūkam netiek apkopoti.

Lietojumprogrammā nekāda uzdevumu un tiesību pārvaldība nav paredzēta, tāpēc šim nolūkam personas dati netiek apkopoti.

EU Eiropas Savienība (2012.) IE Īrija (2012.)
AT Austrija (2012.) IT Itālija (2012.)
BE Beļģija (2012.) LT Lietuva (2012.)
BG Bulgārija (2012.) LU Luksemburga (2012.)
CY Kipra (2012.) LV Latvija (2012.)
CZ Čehijas Republika (2012.) MT Malta (2012.)
DE Vācija (2012.) NL Nīderlande (2012.)
DK Dānija (2012.) PL Polija (2012.)
EE Igaunija (2012.) PT Portugāle (2012.)
EL Grieķija (2012.) RO Rumānija (2012.)
ES Spānija (2012.) SE Zviedrija (2012.)
FI Somija (2012.) SI Slovēnija (2012.)
FR Francija (2012.) SK Slovākija (2012.)
HR Horvātija (2012) UK Apvienotā Karaliste (2012.)
HU Ungārija (2012.)

Paziņojums par autortiesībām — Eiropas Savienība (2012.)

Uz Komisijas pārziņā esošu dokumentu vai tādu dokumentu atkalizmantošanu, ko Komisijas vārdā pārzina Eiropas Savienības Oficiālo publikāciju birojs (Publikāciju birojs), attiecas Lēmuma (2006/291) par Komisijas informācijas atkalizmantošanu nosacījumi. Dokumentu atkalizmantošana ir bez maksas.

Izņemot gadījumus, kad noteikts citādi, pārpublicēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots. Gadījumos, kad vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas un multivides (skaņas, attēlu, programmatūras u. c.) informācijas pārpublicēšanai vai izmantošanai, šāda atļauja atceļ iepriekš minēto vispārīgo atļauju un skaidri norāda ierobežojumus, kas skar attiecīgās informācijas izmantošanu.

Paziņojums par autortiesībām — Austrija (2012.)

Uz visiem Eiropas portāla NIN Austrijas lapās publicētajiem rakstiem attiecas tiesību akti par autortiesībām, un visas ar tiem saistītās tiesības ir saglabātas.

Eiropas portāla NIN Austrijas lapās ievietotā informācija ir uzskatāma par publisku informāciju, un to drīkst izplatīt vai kopēt, ja tas netiek darīts komerciālā nolūkā un tiek norādīts tās avots.

Lai gan Federālā finanšu ministrija (BMF) dara visu, lai Eiropas portāla NIN Austrijas lapās informācija būtu precīza un atjaunināta, tā negarantē, ka šī informācija vai informācija tīmekļa lapās, uz kurām tā norādījusi ar saitēm, ir precīza, atjaunināta un pilnīga. Ja un ciktāl tiks konstatētas kļūdas un kļūmes, tās pēc iespējas ātri tiks novērstas.

Eiropas portāla NIN Austrijas lapās sniegtā informācija ir vispārīga un tāpēc nav pielāgota fizisku vai juridisku personu īpašām prasībām; tā var nebūt precīza, pilnīga un atjaunināta; tā ir daļēji saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, kuras BMF nevar ietekmēt un par kurām tā neuzņemas nekādu atbildību. Informācijas mērķis nav aizstāt speciālista konsultāciju (juridisku). Ja jums ir vajadzīga personīga konsultācija, lūdzu, vienmēr vispirms sazinieties ar attiecīgās jomas ekspertu. Ja jums ir jautājumi par jūsu tiesas procesu, lūdzu, sazinieties ar kompetento tiesu. Jautājumos par prasībām, kas saistītas ar konkrētiem termiņiem, vienmēr vispirms būtu jāsazinās ar kompetento tiesu vai iestādi.

Mēs negarantējam Eiropas portāla NIN Austrijas lapās pieejamo dokumentu precīzu atbilstību oficiāli pieņemtajiem tekstiem.

Atsevišķos dokumentos, kam var piekļūt no Eiropas portāla NIN Austrijas lapām, ir atsauces uz citu organizāciju sniegtu informāciju. Taču BMF neuzņemas atbildību un saistības un nesniedz garantijas par to, ka tajās sniegtie dati ir precīzi, atjaunināti un pareizi.

Paziņojums par autortiesībām — Beļģija (2012.)

Uz Eiropas portāla NIN Beļģijas valsts lapu informācijas atkalizmantošanu attiecas spēkā esošie Beļģijas tiesību akti, jo īpaši 1994. gada 30. jūnija Likums par autortiesībām un blakustiesībām.

Tas nozīmē, ka, ja nav noteikts citādi, šīs informācijas atkalizmantošanai vajadzīga autortiesību īpašnieku iepriekšēja atļauja.

 • Atbilstīgi šā likuma 8. panta 2. punktam autortiesības neattiecas uz oficiāliem valsts iestādes dokumentiem. Oficiāli valsts iestādes dokumenti ir tādi akti, kam ir juridisks spēks (tiesību akti, parlamentārās procedūras, tiesu un tribunālu lēmumi u. c.).
 • Likuma 21. panta 1. punktā noteikts, ka „likumīgi publicētu darbu citēšana zinātniskos darbos vai tādiem nolūkiem kā kritika, polemika, recenzija, izglītība nepārkāpj autortiesības, ja to dara atbilstīgi godīgai profesijas praksei un paredzētajam nolūkam vajadzīgā apjomā. Ja iespējams, iepriekšējā punktā minētajiem citātiem jāpievieno atsauces uz informācijas avotu un autora vārds”.

Interneta lapām, uz kurām sniegtas atsauces Eiropas portāla NIN Beļģijas valsts lapās, piemēro citus noteikumus par autortiesībām. Beļģijas tiesu ziņā ir prasības par autortiesībām, kas ir saistītas ar datiem, kas minēti Beļģijas valsts lapās.

Juridisks paziņojums — Bulgārija (2012.)

Informatīvo resursu saturs — šīs tīmekļa vietnes informatīvo resursu saturs atbilst pašreizējo Bulgārijas tiesību aktu prasībām. Lūdzam mūs nekavējoties informēt, ja publicētā informācija ir neatbilstīga, novecojusi, neuzticama vai nelikumīga. Lapā ievietotā juridiskā informācija nav uzskatāma par juridisku ieteikumu. Tā ir sniegta tikai informatīvā nolūkā. Ja juridiskas vai materiālas darbības, kuru pamatā ir tikai šajā tīmekļa vietnē izvietotā informācija, ir radījušas kaitējumu, par zaudējumiem ir atbildīgas vienīgi tās personas, kas veikušas attiecīgās darbības.

Atbildība par ārvalstu saturu — Bulgārijas Valsts ieņēmumu dienests nav atbildīgs par to, lai trešo personu informatīvie resursi, uz kuriem vietnē varētu būt izvietotas saites, būtu pilnīgi, precīzi un atjaunināti, nedz arī par šo trešo personu rīcības likumību. Ja atrodat saites uz informatīviem resursiem ar novecojušu, nepareizu vai nepilnīgu saturu vai informatīviem resursiem, kuru saturs neatbilst spēkā esošiem tiesību aktiem, lūdzam mūs par to nekavējoties informēt.

Autortiesības — uz visu lapā ievietoto informāciju, kas nav publiska, attiecas autortiesības. Jebkāda ar autortiesībām aizsargātu objektu daļu pārpublicēšana, tulkošana, rediģēšana vai izmantošana bez iepriekšējas Bulgārijas Valsts ieņēmumu dienesta rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Paziņojums par autortiesībām — Kipra (2012.)

Ja nav norādīts citādi, valsts noteikumi par autortiesībām attiecas uz Eiropas portālā NIN izvietoto Kipras Valsts ieņēmumu dienesta ziņā esošo dokumentu un citu tādu dokumentu atkalizmantošanu, kurus tā vārdā pārzina trešās iestādes. Izņemot gadījumus, kad noteikts citādi, Kipras Valsts ieņēmumu dienesta lapu satura pārpublicēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

Gadījumos, kad vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas un multivides (skaņas, attēlu, programmatūras u. c.) informācijas pārpublicēšanai vai izmantošanai, ar šādu atļauju atceļ iepriekš minēto vispārīgo atļauju un tajā skaidri norāda visus ierobežojumus, kas skar attiecīgās informācijas izmantošanu.

Paziņojums par autortiesībām — Čehijas Republika (2012.)

Ja nav norādīts citādi, uz Eiropas portālā NIN izvietoto Čehijas valdības ziņā esošo dokumentu vai tādu dokumentu atkalizmantošanu, kurus tās uzdevumā pārzina trešās personas, attiecas valsts noteikumi par autortiesībām. Izņemot gadījumus, kad noteikts citādi, Čehijas lapu satura pārpublicēšana ir atļauta tikai nekomerciālā nolūkā un tad, ja tiek norādīts avots.

Gadījumos, kad vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas un multivides (skaņas, attēlu, programmatūras u. c.) informācijas pārpublicēšanai vai izmantošanai, šāda atļauja atceļ iepriekš minēto vispārīgo atļauju un skaidri norāda visus ierobežojumus, kas skar attiecīgās informācijas izmantošanu.

Paziņojums par autortiesībām — Vācija (2012.)

Uz trešām personām, kas atkalizmanto Eiropas portālā NIN izvietotos un Vācijas Federatīvās Republikas ziņā esošos dokumentus, attiecas Vācijas tiesību aktos, Eiropas Savienības un starptautiskajās konvencijas paredzētie noteikumi par autortiesībām.

Mēs neuzņemamies atbildību par Eiropas portālā NIN ievietotās informācijas pilnīgumu, redakcionālajām un tehniskajām kļūdām, izlaidumiem vai precizitāti.

Mēs arī nesniedzam ne tiešas, ne netiešas garantijas par to, ka informācija, kas iegūta, izmantojot saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, būs pilnīga vai precīza.

{0>Operators of websites are responsible for the content they make available for use on their own websites, subject to the provisions of general law.<}0{>Atbilstīgi vispārīgo tiesību aktu noteikumiem tīmekļa vietņu operatori ir atbildīgi par saturu, ko tie dara pieejamu savās tīmekļa vietnēs.<0} {0>This “own content” is to be distinguished from links to content provided by operators of external websites.<}0{>Šis „pašu saturs” ir jānošķir no saitēm uz saturu, kuru nodrošina ārējo tīmekļa vietņu operatori.

<

Hipersaites uz ārējo tīmekļa vietņu saturu ir sniegtas tikai informatīvā nolūkā.

Par ārējo tīmekļa vietņu saturu ir atbildīgs tikai šā satura nodrošinātājs. Pirms saites izveidošanas uz ārējām tīmekļa vietnēm mēs šīs vietnes ļoti rūpīgi un uzmanīgi pārbaudām. Taču mēs nesniedzam ne tiešas, ne netiešas garantijas par to, ka informācija, kas iegūta, izmantojot ārējas hipersaites, būs pilnīga vai precīza. Ārējo tīmekļa vietņu saturs jebkurā laikā var tikt mainīts, neinformējot par to Vācijas valdību.

Attiecībā uz visām Eiropas portālā NIN iekļautajām saitēm mēs skaidri paziņojam, ka nepārraugām no Eiropas portālā NIN ievietotajām saitēm pieejamo ārējo tīmekļa vietņu veidu un saturu un šīs saites nav uzskatāmas par saistīto tīmekļa vietņu vai to satura apstiprinājumu. Šis paziņojums attiecas uz visām Eiropas portāla NIN lapām un tajās ievietotajām saitēm.

Eiropas portāla NIN Vācijas valsts lapu tiešsaistes redaktori patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, papildināt vai noņemt šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju.

Paziņojums par autortiesībām — Dānija (2012.)

Uz Dānijas valdības sniegto informāciju par sistēmu CPR (sistēmu NIN), kas publicēta Eiropas portālā NIN, neattiecas autortiesības.

Paziņojums par autortiesībām — Igaunija (2012.)

Uz Igaunijas Republikas valdības sniegto informāciju attiecas noteikumi par autortiesībām. Taču Eiropas portāla NIN Igaunijas Republikas lapās publicētā informācija ir brīvi pieejama un to drīkst lejupielādēt/pārpublicēt/tulkot/pielāgot jebkādā izdevumā, formā un vidē gan komerciāliem, gan nekomerciāliem mērķiem, ja tiek identificēts materiāla avots un norādīts tā ar autortiesībām aizsargātais statuss. Eiropas portāla NIN Igaunijas Republikas lapu saturs jāpārpublicē precīzi un to nedrīkst izmantot maldināšanas nolūkā.

Paziņojums par autortiesībām — Grieķija (2012.)

Uz Grieķijas valdības sniegto informāciju Eiropas portālā NIN neattiecas noteikumi par autortiesībām. Taču tiesību akti par autortiesībām var attiekties uz atsevišķām ārējām saitēm. Gadījumos, kad vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas vai multivides (skaņas, attēlu, programmatūras u. c.) informācijas pārpublicēšanai vai izmantošanai, ar šādu atļauju atceļ iepriekš minēto vispārīgo atļauju un tajā skaidri norāda visus ierobežojumus, kas skar attiecīgās informācijas izmantošanu.

Paziņojums par autortiesībām — Spānija (2012.)

Piekļuve saturam, ko Eiropas portālam NIN nodrošinājusi Spānija, tajā iekļautā informācija un pievienotās saites un pakalpojumi ir Spānijas nodokļu iestādes (Agencia de Tributaria) vai partnerstruktūru īpašums un uz to attiecas piemērojamās intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības. Izmantot, pārpublicēt, izplatīt, publiski izziņot vai pārveidot šo saturu, kā arī veikt citas līdzīgas darbības bez skaidras Agencia de Tributaria atļaujas ir pilnīgi aizliegts. Lietotājam piešķirtā atļauja izmantot šajā portālā ievietoto saturu attiecas tikai uz tā lejupielādi un izmantošanu privātām vajadzībām, nemainot saturu.

Paziņojums par autortiesībām — Somija (2012.)

Somijas valdības sniegtā informācija Eiropas portālā NIN ir publiska, un uz to neattiecas noteikumi par autortiesībām.

Paziņojums par autortiesībām — Francija (2012.)

Šīs tīmekļa vietnes saturs ir ekskluzīvs Budžeta, publisko finanšu, civildienesta un valsts reformu ministrijas un/vai informācijas autoru vai autortiesību īpašnieku īpašums, un uz to attiecas piemērojamie Francijas un starptautiskie tiesību akti intelektuālā īpašuma tiesību jomā, jo īpaši Francijas Intelektuālā īpašuma kodeksa noteikumi.

Runa ir par tīmekļa vietnes redakcionālajiem elementiem, ekrānu noformējumu, vietnes izmantošanai vajadzīgo programmatūru, kā arī visiem logotipiem, attēliem, fotogrāfijām un grafiskajiem attēliem.

Budžeta, valsts finanšu, civildienesta un valsts reformu ministrija lietotājiem atļauj tikai skatīt saturu; tādējādi aizliedzot visa vietnes satura vai tā daļu atkalizmantošanu jebkādā nolūkā.

Pārpublicēt ir atļauts tikai digitālā formātā uz tā datora, ar kuru piekļūts vietnei, un tikai tam, lai skatītu lapas, kuras tiek atvērtas ar lietotāja navigācijas programmatūru.

Ja uzņēmums nav saņēmis skaidru Budžeta, publisko finanšu, civildienesta un valsts reformu ministrijas atļauju, tam ir aizliegts pilnīgi vai daļēji attēlot tīmekļa vietni, un šāda rīcība saskaņā ar Francijas Intelektuālā īpašuma kodeksa L.335-2. pantu un turpmākajām daļām tiks uzskatīta par viltošanu.

Francijas Intelektuālā īpašuma kodekss (tikai franču valodā)

Francijas Intelektuālā īpašuma kodekss — kriminālsodi (tikai franču valodā)

Paziņojums par autortiesībām — Horvātija (2012)

-

Paziņojums par autortiesībām — Ungārija (2012.)

Ja nav norādīts citādi, Ungārijas tiesību akti par autortiesībām attiecas uz Eiropas portālā NIN izvietoto Ungārijas ziņā esošo dokumentu un citu tādu dokumentu atkalizmantošanu, kurus Ungārijas vārdā pārzina trešās personas. Izņemot gadījumus, kad norādīts citādi, Ungārijas lapu satura privāta un oficiāla pārpublicēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots. Lai izmantotu informāciju citos veidos, vajadzīga autortiesību īpašnieka iepriekšēja atļauja.

Paziņojums par autortiesībām — Īrija (2012.)

Uz Īrijas nodrošināto Eiropas portālā NIN izvietoto materiālu atbilstīgi 2000. gada Likumam par autortiesībām un blakustiesībām attiecas Īrijas valdības autortiesības. Materiāla lejupielāde saglabāšanai vai drukāšanai ir atļauta tikai privātām vajadzībām. Nododot materiālu citiem, ir jānorāda tā avots un ar autortiesībām aizsargātais statuss.

Atļauja pārpublicēt ar autortiesībām aizsargāto Īrijas valdības materiālu neattiecas uz tādu Eiropas portālā NIN ievietotu materiālu, kas var būt trešās personas īpašums. Atļauja pārpublicēt šādu materiālu jāsaņem no attiecīgā autortiesību īpašnieka.

Paziņojums par autortiesībām — Itālija (2012.)

Ja nav norādīts citādi, valsts noteikumi par autortiesībām attiecas uz Eiropas portālā NIN izvietoto Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas un citu Itālijas valsts iestāžu ziņā esošo dokumentu un citu tādu dokumentu atkalizmantošanu, kurus šo iestāžu vārdā pārzina trešās struktūras.

Izņemot gadījumus, kad noteikts citādi, Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas un citu Itālijas valsts iestāžu lapās iekļautā satura pārpublicēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

Gadījumos, kad vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas un multivides (skaņas, attēlu, programmatūras u. c.) informācijas pārpublicēšanai vai izmantošanai, ar šādu atļauju atceļ iepriekš minēto vispārīgo atļauju un tajā skaidri norāda visus ierobežojumus, kas skar attiecīgās informācijas izmantošanu.

Paziņojums par autortiesībām — Lietuva (2012.)

Uz Lietuvas Republikas sniegto informāciju attiecas Lietuvas Likums par autortiesībām un blakustiesībām, un to drīkst brīvi izmantot, ja tiek norādīts avots.

Paziņojums par autortiesībām — Luksemburga (2012.)

Ja nav norādīts citādi, informāciju un saturu, kas ievietots Luksemburgas lapās un kas ir Luksemburgas valsts vai trešo personu ziņā, regulē Luksemburgas tiesību akti.

Ja nav noteikts citādi, Eiropas portāla NIN Luksemburgas lapās ievietoto informāciju ir atļauts izmantot nekomerciāliem mērķiem, skaidri norādot tās avotu.

Gadījumos, kad vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras u. c.) informācijas pārpublicēšanai vai izmantošanai, ar šādu atļauju atceļ vispārīgo atļauju un vajadzības gadījumā tajā norāda visus lietošanas ierobežojumus.

Luksemburgas valsts neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz Eiropas portāla NIN Luksemburgas lapās ievietotās informācijas izmantošanu. Jānorāda, ka Eiropas portālā NIN publicētā informācija var nebūt pilnīga, visaptveroša, precīza vai atjaunināta. Ja šajās lapās publicētie teksti un oriģinālie dokumenti atšķiras, jāpiemēro Mémorial publicētie oriģinālie dokumenti.

Dažkārt Luksemburgas valsts lapās ir sniegtas atsauces uz citu personu uzturētām lapām, ko Luksemburgas valsts nepārrauga un attiecībā uz kurām tā neuzņemas nekādu atbildību.

Luksemburgas valsts neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas lietotāja datorā radies, izmantojot Luksemburgas valsts vai citu personu uzturētās lapas.

Luksemburgas valsts neuzņemas atbildību par šo lapu sniegto pakalpojumu darbības pārtraukumu (pat īslaicīgu).

Šo saistību atrunu mērķis nav pārkāpt piemērojamos tiesību aktos noteiktās prasības vai atbrīvot no atbildības gadījumos, kad saskaņā ar minētajiem tiesību aktiem tas nav iespējams.

Paziņojums par autortiesībām — Latvija (2012.)

Latvijas valdības sniegtā informācija ir publiska, un uz to neattiecas noteikumi par autortiesībām. Tāpēc Eiropas portāla NIN Latvijas lapās publicētā informācija ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pārpublicēt/tulkot/pielāgot gan komerciāliem, gan nekomerciāliem mērķiem jebkurā izdevumā, formā un vidē.

Paziņojums par autortiesībām — Malta (2012.)

Maltas valdība kopā ar tās ministrijām un dienestiem, kā arī iestādēm un tīmekļa vietņu sagatavotājiem nopietni strādā, lai nodrošinātu Eiropas portālā NIN ievietotās informācijas uzticamību, taču nevar nodrošināt, ka atsevišķās tā lapās vai no saitēm pieejamās ārējās lapās publicētā informācija būs pilnīga, atjaunināta un pareiza, tāpēc tā norāda, ka attiecīgajās lapās atrodamā tematiskā informācija nav uzskatāma par pareizu un pilnīgu. Tās nevar arī garantēt kvalitāti, pastāvīgu piekļuvi un novērst tehnisku problēmu izraisītu darbības pārtraukumu. Tāpēc tās neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem, zaudējumiem vai kaitējumu, ko varētu izraisīt informācijas izmantošana, jo sniegtā informācija ir tikai vispārīga un informatīva. Maltas valdība patur tiesības bez īpaša brīdinājuma uz laiku mainīt, pievienot vai dzēst visas lapas vai to daļas.

Maltas valdība kopā ar tās ministrijām un dienestiem, kā arī iestādēm un tīmekļa vietņu sagatavotājiem nekontrolē ārējo saišu kvalitāti. Neviena uzņēmuma vai tirgotāja nosaukuma iekļaušana lapās nav uzskatāma par ieteikumu izmantot attiecīgā uzņēmuma vai tirgotāja produktus un/vai pakalpojumus.

Eiropas portāla NIN lapas nav paredzētas juridisku konsultāciju sniegšanai. Šāda veida pakalpojumus var sniegt tikai juristi.

Uz šajā tīmekļa vietnē iekļauto materiālu attiecas noteikumi, kas paredzēti Maltas Likumā par autortiesībām, Maltas tiesību aktos, politikās un noteikumos, kā arī ikvienā starptautiskā nolīgumā, ko parakstījusi Maltas valdība. Šīs tīmekļa vietnes informācija ir pieejama privātai un publiskai izmantošanai nekomerciālā nolūkā. Ja informāciju izmanto abiem minētajiem mērķiem, to drīkst pārpublicēt bez maksas vai Maltas valdības atļaujas, ja pārpublicētais materiāls ir oriģinālā dokumenta faktiskā kopija un kā dokumenta avots tiek norādīta Maltas valdība. Nekādā gadījumā nedrīkst norādīt, ka pārpublicētais materiāls ir dokumenta oficiālā versija vai dokuments, kas sagatavots kopā ar Maltas valdību vai ar tās piekrišanu.

Paziņojums par autortiesībām — Nīderlande (2012.)

Ja nav norādīts citādi, uz publiskoto Nīderlandes valdības sniegto informāciju neattiecas noteikumi par autortiesībām. Tāpēc Eiropas portāla NIN Nīderlandes lapās publicētā informācija, ja tai (vai atsevišķām tās daļām) nav pievienots noteikums par autortiesībām, ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pārpublicēt/tulkot/pielāgot gan komerciāliem, gan nekomerciāliem mērķiem jebkādā izdevumā, formā un vidē.

Paziņojums par autortiesībām — Polija (2012.)

Eiropas portāla NIN Polijas lapu saturs ir tikai vispārīgs un informatīvs un nav uzskatāms par ieteikumu. Finanšu ministrija neuzņemas atbildību un nesniedz garantijas par satura precizitāti, aktualitāti vai piemērojamību.

Finanšu ministrija neuzņemas atbildību un saistības attiecībā uz šajā tīmekļa vietnē iekļauto informāciju. Uz atsevišķu saturu vai vietnes daļām var attiekties arī īpašas saistību atrunas vai paziņojumi par autortiesībām. Polijas lapās ievietotā informācija, uz ko neattiecas īpašas saistību atrunas vai paziņojumi par autortiesībām, ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pārpublicēt/tulkot/pielāgot gan komerciāliem, gan nekomerciāliem mērķiem jebkādā izdevumā, formā un vidē.

Finanšu ministrija neuzņemas nekādu atbildību un saistības attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes pārlūkošanu, tajā sniegtās informācijas izmantošanu vai tajā publicēto dokumentu lejupielādi, tostarp, tā neuzņemas atbildību par kļūdām, neprecizitātēm, izlaidumiem un maldinošiem vai apmelojošiem paziņojumiem, kuri, iespējams, ir minētajās vietnēs, informācijā vai dokumentos. Šajā tīmekļa vietnē sniegtajā informācijā varētu būt iekļauti viedokļi vai uzskati, kas, ja nav skaidri norādīts citādi, ne vienmēr ir Finanšu ministrijas uzskati.

Šajā tīmekļa vietnē ir iekļautas saites uz ārējām vietnēm, kuras Finanšu ministrijas dienesti nepārrauga un par kurām Finanšu ministrija neuzņemas atbildību.

Paziņojums par autortiesībām — Portugāle (2012.)

Trešām personām, kas atkalizmanto Eiropas portālā NIN iekļautos Portugāles dokumentus, ir jāievēro autortiesības un blakustiesības, kā arī rūpnieciskā īpašuma tiesības saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem, ES tiesību aktiem un piemērojamajiem starptautiskajiem nolīgumiem. Šajā portālā iekļautā informācija ir publiska, un, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi, tās pārpublicēšana un atkalizmantošana ir atļauta, ja tiek norādīts avots. Gadījumos, kad vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas vai multivides (skaņas, attēla, datorprogrammu u. c.) informācijas pārpublicēšanai vai izmantošanai, iepriekš minētā vispārīgā atļauja netiek piemērota. Pēc pieprasījuma var tikt piešķirta īpaša atļauja atkalizmantot un pārpublicēt tādus dokumentus, kuros ir informācija, kuru atbilstīgi spēkā esošajiem noteikumiem nevar brīvi atkalizmantot. Īpašajā atļaujā ir skaidri izklāstīti attiecīgo dokumentu izmantošanas ierobežojumi.

Paziņojums par autortiesībām — Rumānija (2012.)

Ja nav norādīts citādi, valsts noteikumi par autortiesībām attiecas uz Eiropas portālā NIN izvietoto Rumānijas ziņā esošo dokumentu un tādu dokumentu atkalizmantošanu, kurus Rumānijas vārdā pārzina trešās personas. Izņemot gadījumus, kad noteikts citādi, Rumānijas lapu satura pārpublicēšana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

Gadījumos, kad vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas vai multivides (skaņas, attēlu, programmatūras u. c.) informācijas pārpublicēšanai vai izmantošanai, ar šādu atļauju atceļ iepriekš minēto vispārīgo atļauju un tajā skaidri norāda visus izmantošanas ierobežojumus.

Paziņojums par autortiesībām — Zviedrija (2012.)

Eiropas portālā NIN ievietotā Zviedrijas valdības sniegtā informācija ir publiska, un uz to neattiecas noteikumi par autortiesībām.

Paziņojums par autortiesībām — Slovēnija (2012.)

Slovēnijas Nodokļu iestādes sniegtā informācija Eiropas portālā NIN ir publiska, un uz to neattiecas noteikumi par autortiesībām.

Paziņojums par autortiesībām — Slovākija (2012.)

Ja nav norādīts citādi, Slovākijas noteikumi par autortiesībām attiecas uz Eiropas portālā NIN izvietoto Slovākijas Republikas ziņā esošo dokumentu un tādu dokumentu atkalizmantošanu, kurus Slovākijas vārdā pārzina trešās personas. Autortiesību, blakus tiesību un ar datubāzēm saistītu sui generis tiesību ierobežojumi ir atļauti tikai īpašos gadījumos, kas noteikti grozītajā Likumā Nr. 618/2003 (Lik. krāj.) par autortiesībām. Informācijas izmantojums saskaņā ar autortiesību likumu nedrīkst būt pretrunā ar parasto izmantojumu, kam attiecīgā informācija ir paredzēta, un nedrīkst nepamatoti kaitēt autortiesību īpašnieku likumīgajām interesēm. Visos citos gadījumos informācijas izmantošanai ir jāsaņem iepriekšēja atļauja (licence).

Autortiesības Slovākijā — vairāk informācijas angļu valodā

Autortiesības Slovākijā — vairāk informācijas slovāku valodā

Paziņojums par autortiesībām — Apvienotā Karaliste (2012.)

Uz Lielbritānijas valdības sniegto informāciju attiecas Lielbritānijas autortiesības (Crown copyright). Informāciju var aplūkot un atkalizmantot par velti. Informāciju, uz ko attiecas Lielbritānijas autortiesības, drīkst atkalizmantot, norādot tās avotu un ar autortiesībām aizsargāto statusu. Informāciju, uz ko attiecas Lielbritānijas autortiesības, nedrīkst izmantot maldinošā vai ļaunprātīgā veidā.