Navigation path

Additional tools

Teisinis pranešimas

 1. Atsakomybės apribojimas
 2. Asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisyklės
 3. Autorių teisių apsaugos nuostatos

Atsakomybės apribojimas

Šiame Europos mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių (TIN) portale jo autorių skelbiama informacija ir reiškiamos nuomonės nebūtinai atitinka Europos Komisijos poziciją. Nors Europos TIN portalą tvarko Europos Komisija, atsakomybė už jo turinį yra bendra: dalis šio turinio puslapių yra Europos (už juos atsako Komisija), o dalis – nacionaliniai (kiekviena ES valstybė narė atsako už savo puslapių turinį ir nuorodas).

Europos Komisija tvarko šį Europos TIN portalą, kad asmenys, turintys konkrečių mokesčių deklaravimo prievolių pagal Europos arba nacionalinės teisės aktus, galėtų:

 • sužinoti apie nacionalines mokesčių mokėtojų identifikavimo sistemas, ypač tas, kuriose naudojami mokesčių mokėtojų identifikaciniai numeriai (TIN), ir
 • patikrinti, ar TIN sintaksė (t. y. algoritmas) yra tinkama arba, kai sintaksės (t. y. algoritmo) specifikacijos nėra žinomos, ar TIN struktūra yra tinkama.
  Naudojantis TIN patikros internetu moduliu neįmanoma sužinoti, ar yra konkretus mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ir ar jis yra kam nors priskirtas, taip pat neįmanoma nustatyti asmens tapatybės. Juo naudojantis galima sužinoti tik tiek, kad pagal Europos Komisijai ES šalių pateiktas specifikacijas nurodytas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris atitinka konkrečioje valstybėje nustatytą ir taikomą bendrą mokesčių mokėtojų identifikacinių numerių struktūrą, taip pat toje valstybėje nustatytą bei taikomą algoritmą.

Bet kokie kiti naudojimo būdai ir informacijos bei duomenų gavimas ir naudojimas nesilaikant šių tikslų ir autorių teisių nuostatų bei asmens duomenų ir privatumo apsaugos taisyklių, kaip aprašyta toliau, yra griežtai draudžiami.

Ši informacija yra:

 • tik bendro pobūdžio, joje neatsižvelgiama į jokio fizinio ar juridinio asmens konkrečias aplinkybes;
 • nebūtinai visapusiška, išsami, tiksli arba naujausia;
 • kai kuriais atvejais susijusi su išorinėmis svetainėmis, kurių Komisijos padaliniai nekontroliuoja ir už kuriuos Komisija neatsako;
 • ji nėra specialistų ar teisinės konsultacijos (jeigu Jums reikia konkrečios konsultacijos, visada turėtumėte kreiptis į specialistą).

Mūsų tikslas – nuolat atnaujinti šį Europos TIN portalą ir TIN patikros internetu modulį ir užtikrinti juose pateiktų duomenų tikslumą. Pastebėtas klaidas kiek galėdami stengsimės ištaisyti. ES valstybės kuo greičiau praneš Europos Komisijai apie susijusius pakeitimus, o Europos Komisija kuo greičiau atnaujins atitinkamus puslapius pagal nustatytą keitimų ir priežiūros planą.

Atkreipkite dėmesį, jog negalime garantuoti, kad interneto svetainėje paskelbtas dokumentas visiškai atitiktų oficialiai priimtą tekstą. Autentiškais laikomi tik spausdintiniame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti ES teisės aktai ir pagal taikytinas nacionalinės teisės nuostatas paskelbti nacionalinės teisės aktai.

Siekiame kuo labiau mažinti dėl techninių klaidų atsirandančius trikdžius. Tačiau kai kurie Europos TIN portale skelbiami duomenys arba informacija gali būti sukurti arba susisteminti tokiose rinkmenose arba tokiais formatais, kuriuose yra klaidų, ir mes negalime garantuoti, kad dėl tokių problemų nekils portalo veikimo trikdžių ar kitokių nesklandumų. Komisija neprisiima atsakomybės už tokias problemas, kurių gali kilti naudojantis Europos TIN portalu ar kuriomis nors išorės svetainėmis, kurių nuorodos pateiktos portale.

Šiuo atsakomybės apribojimu nesiekiama apriboti Komisijos atsakomybės pažeidžiant kokius nors taikytinos nacionalinės teisės reikalavimus nei paneigti jos atsakomybės už bet kokius klausimus, kurių negali nereglamentuoti ta teisė.

Asmens duomenų ir privatumo apsauga

Įsipareigojimas saugoti naudotojų privatumą

Asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms tvarkant asmens duomenis politikos pagrindas – ES reglamentas Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis. Ši bendroji politika taikoma ES institucijų interneto svetainėms, esančioms ES domene.

Nors daugumoje šių svetainių galima naršyti nepateikiant jokios informacijos apie save, kartais reikia pateikti asmeninę informaciją, kad jums galėtų būti suteiktos e. paslaugos. Kai interneto svetainėse prašoma pateikti tokią informaciją, ji tvarkoma laikantis minėtame reglamente nustatytos politikos; kiekvienoje tokioje svetainėje skelbiamas pareiškimas apie privatumo apsaugą, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip bus naudojami Jūsų duomenys.

Šiuo tikslu:

 • duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus bei priemones ir užtikrina, kad konkreti e. paslauga atitiktų privatumo politiką;
 • kiekvienos institucijos duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, ir padeda duomenų valdytojams vykdyti savo įsipareigojimus (Reglamento 24 str.);
 • visas institucijas prižiūri nepriklausoma priežiūros institucija – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (Reglamento 41–45 str.).

Domenui „.eu“ priklausančiose ES institucijų interneto svetainėse pateikiama nuorodų į trečiųjų asmenų svetaines. Mes šių svetainių nekontroliuojame, todėl patariame susipažinti su jų privatumo politika.

TIN patikros internetu modulis

Naudojantis TIN patikros internetu moduliu, techninė informacija naudojama tik taikomojoje programoje techninėms reikmėms, ir visa įvesta informacija reguliariai pašalinama. Sistema negali nustatyti naudotojų tapatybės.

Pateikus užklausą dėl mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio, atsakymas parengiamas nesinaudojant nacionalinėmis duomenų bazėmis, todėl galutinis naudotojas negauna jokių asmens duomenų.

Naudojimasis dokumentų pavyzdžiais

Europos TIN portale rodomi tik ES valstybių (dokumentų savininkų) pateikti dokumentų pavyzdžiai (jų dalys).

Kaip tvarkome iš Jūsų gautus e. laiškus?

Įvairiuose tinklalapiuose skelbiami kontaktiniai duomenys, todėl savo pastabas arba klausimus galite siųsti į tam skirtą e. pašto dėžutę.

Kai siunčiate tokius e. laiškus, adresatas pateiktus asmens duomenis renka tik tiek, kiek yra būtina norint atsakyti. Jeigu e. pašto dėžutės tvarkytojų grupė į Jūsų klausimą atsakyti negalės, ji persiųs Jūsų e. laišką kitai tarnybai. Jokie duomenys apie tokį keitimąsi e. laiškais Europos TIN portale nebus registruojami.

Jei turite klausimų apie savo e. laiško ir susijusių asmens duomenų tvarkymą, užduokite juos savo laiške.

Turinio, tinklalapių ir saitų savininkai: vaidmenų ir teisių valdymas

Europos TIN portale nėra pranešimo (e. paštu) turinio, interneto puslapių ar saitų savininkams sistemos, todėl tuo tikslu nerenkama jokių asmens duomenų.

Vaidmenų bei teisių valdymo nėra ir taikomojoje programoje, taigi tuo tikslu nerenkama jokių asmens duomenų.

EU Europos Sąjunga (2012 m.) IE Airija (2012 m.)
AT Austrija (2012 m.) IT Italija (2012 m.)
BE Belgija (2012 m.) LT Lietuva (2012 m.)
BG Bulgarija (2012 m.) LU Liuksemburgas (2012 m.)
CY Kipras (2012 m.) LV Latvija (2012 m.)
CZ Čekija (2012 m.) MT Malta (2012 m.)
DE Vokietija (2012 m.) NL Nyderlandai (2012 m.)
DK Danija (2012 m.) PL Lenkija (2012 m.)
EE Estija (2012 m.) PT Portugalija (2012 m.)
EL Graikija (2012 m.) RO Rumunija (2012 m.)
ES Ispanija (2012 m.) SE Švedija (2012 m.)
FI Suomija (2012 m.) SI Slovėnija (2012 m.)
FR Prancūzija (2012 m.) SK Slovakija (2012 m.)
HR Kroatija (2012) UK Jungtinė Karalystė (2012 m.)
HU Vengrija (2012 m.)

Europos Sąjungos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Komisijos arba jos vardu Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro (toliau – Leidinių biuras) turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos Sprendime (2006/291) dėl pakartotinio Komisijos informacijos naudojimo nustatytos sąlygos. Dokumentus pakartotinai naudoti leidžiama nemokamai.

Jeigu nenurodyta kitaip, atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį. Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, toks leidimas pakeičia minėtą bendrą leidimą ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Austrijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Visos teisės į visus Europos TIN portalo Austrijai skirtuose puslapiuose paskelbtus straipsnius saugomos autorių teises reglamentuojančių įstatymų.

Europos TIN portalo Austrijai skirtuose puslapiuose pateikiama informacija yra laikoma vieša ir ją galima platinti arba kopijuoti, tačiau tik ne komerciniais tikslais ir nurodžius šaltinį.

Į Europos TIN portalo Austrijai skirtus puslapius Federalinė finansų ministerija siekia įtraukti tikslią ir naujausią informaciją, tačiau neprisiima atsakomybės už tos informacijos bei informacijos kitose interneto svetainėse, į kurias pateikė nuorodų, tikslumą, pateikimą laiku ar išsamumą. Pastebėtos klaidos ir netikslumai bus nedelsiant ištaisyti.

Europos TIN portalo Austrijai skirtuose puslapiuose pateikiama bendro pobūdžio informacija, taigi ji nepritaikyta konkretiems atskirų asmenų, subjektų arba organizacijų poreikiams, nebūtinai yra tiksli, išsami arba naujausia, yra iš dalies susijusi su kitomis svetainėmis, kurių Federalinė finansų ministerija nekontroliuoja ir už kurias neatsako. Šia informacija nesiekiama pakeisti specialistų (teisininkų) konsultacijų. Jeigu norite gauti asmeninę konsultaciją, visada pirmiausia kreipkitės į atitinkamos srities specialistą. Jeigu turite klausimų apie savo teismo procesą, kreipkitės į kompetentingą teismą. Dėl prašymų ir paraiškų, kai yra nustatytas terminas, pirmiausia bet kuriuo atveju reikėtų kreiptis į kompetentingą teismą arba instituciją.

Neužtikriname, kad Europos TIN portalo Austrijai skirtuose puslapiuose pateikiamas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą tekstą.

Kai kuriuose Europos TIN portalo Austrijai skirtuose puslapiuose pateikiamuose dokumentuose nurodyta kitų organizacijų informacija, tačiau Federalinė finansų ministerija negarantuoja jos tikslumo, pateikimo laiku ar teisingumo.

Belgijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Informacijos, pateikiamos Europos TIN portalo Belgijos nacionaliniuose puslapiuose, pakartotiniam naudojimui taikomi galiojantys Belgijos teisės aktai, visų pirma 1994 m. birželio 30 d. Įstatymas dėl autoriaus teisių ir gretutinių teisių.

Tai reiškia, kad, jeigu nenurodyta kitaip, norint pakartotinai naudoti tokią informaciją, reikia gauti išankstinį jos autorių teisių turėtojų leidimą.

 • Pagal šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalį institucijų oficialieji aktai nėra saugomi autorių teisių. Institucijų oficialieji aktai – tai teisinį poveikį turintys institucijų aktai (įstatymai, su parlamento veikla susiję dokumentai, žemesnės ir aukštesnės instancijos teismų sprendimai ir kt.).
 • 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „teisėtai paskelbto kūrinio citatomis, pateikiamomis kritikos, polemikos, peržiūros, mokymo tikslu arba moksliniuose darbuose laikantis sąžiningos profesinės praktikos ir ne daugiau nei reikia citavimo tikslui pasiekti, autoriaus teisės nepažeidžiamos. Ankstesnėje pastraipoje minėtose citatose būtina nurodyti šaltinį ir autoriaus pavardę, nebent tai būtų neįmanoma“.

Interneto puslapiams, į kuriuos pateiktos nuorodos Europos TIN portalo Belgijos nacionaliniuose puslapiuose, taikomos jų autorių teisių nuostatos. Belgijos teismų jurisdikcijai priklauso nagrinėti visus prašymus dėl autorių teisių, susijusių su Belgijos nacionaliniuose puslapiuose nurodytais duomenimis.

Teisinis pranešimas. Bulgarija (2012 m.)

Informacijos išteklių turinys. Šioje interneto svetainėje esančių informacijos išteklių turinys atitinka galiojančių Bulgarijos teisės aktų reikalavimus. Jeigu pastebėtumėte, kad paskelbta netiksli, pasenusi, nepatikima ar neteisėta informacija, nedelsdami mums apie tai praneškite. Šiame puslapyje pateikiama teisinio pobūdžio informacija negali būti laikoma teisine konsultacija – ji pateikiama tik susipažinti. Jeigu dėl teisinių ar materialių veiksmų, kurių imtasi remiantis tik šioje interneto svetainėje esančia informacija, patiriama žalos, už ją atsako tik tie asmenys, kurie ėmėsi tų veiksmų.

Atsakomybė už svetimą turinį. Bulgarijos nacionalinė mokesčių agentūra neatsako nei už trečiųjų asmenų informacijos išteklių, nuorodos į kuriuos gali būti pateikiamos šioje interneto svetainėje, turinio teisėtumą, išsamumą, tikslumą ir naujumą, nei už šių trečiųjų asmenų veiklos teisėtumą. Jeigu rastumėte nuorodų į informacijos išteklius, kurių turinys pasenęs, neteisingas ar neišsamus, arba informacijos išteklių, kurių turinys prieštarauja galiojantiems teisės aktams, nedelsdami mums apie tai praneškite.

Autorių teisės. Visa šiame puslapyje pateikiama informacija, kuri nėra vieša, yra saugoma autorių teisių. Be išankstinio rašytinio Bulgarijos nacionalinės mokesčių institucijos sutikimo negalima atgaminti, versti, redaguoti ar kaip nors naudoti jokių saugomų objektų dalių.

Kipro autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, Europos TIN portale skelbiamų Kipro valstybinio mokesčių departamento arba jo vardu trečiųjų asmenų turimų dokumentų, kurie skelbiami Europos TIN portale, pakartotiniam naudojimui taikomos nacionalinės autorių teisių taisyklės. Jeigu nenurodyta kitaip, Kipro valstybinio mokesčių departamento puslapių turinį leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, toks leidimas pakeičia minėtą bendrą leidimą ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Čekijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, Europos TIN portale skelbiamų Čekijos vyriausybės arba jos vardu trečiųjų asmenų turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos nacionalinės autoriaus teisių nuostatos. Jeigu nenurodyta kitaip, Čekijai skirtuose puslapiuose pateikiamus tekstus leidžiama atgaminti tik nekomerciniais tikslais ir nurodžius šaltinį.

Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, juo panaikinamas minėtas bendras leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Vokietijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Europos TIN portale skelbiamus Vokietijos Federacinės Respublikos dokumentus tretieji asmenys gali pakartotinai naudoti laikydamiesi autorių teisių apsaugos taisyklių, išdėstytų Vokietijos ir Europos Sąjungos teisėje ir tarptautinėse konvencijose.

Už Europos TIN portale pateikiamos informacijos išsamumą, redakcinio pobūdžio ir technines klaidas, praleidimus arba tikslumą neatsakome.

Visų pirma tiesiogiai ar netiesiogiai negarantuojame informacijos, gautos pasinaudojus nuorodomis į išorės interneto svetaines, išsamumo ar tikslumo.

Už savo interneto svetainėse pateikiamos informacijos turinį pagal bendrąsias teisės nuostatas atsakingi šių svetainių tvarkytojai. Šį „nuosavą turinį“ reikia atskirti nuo nuorodų į išorės interneto svetainių tvarkytojų teikiamą turinį.

Hipersaitai į išorės interneto svetainių turinį nurodyti tik informacijos tikslais.

Už išorės interneto svetainių turinį išimtinai atsakingas tokio turinio teikėjas. Prieš sukuriant atitinkamas nuorodas, kiek mums žinoma, išorės interneto svetainės atidžiai peržiūrimos ir patikrinamos. Vis dėlto informacijos, gautos naudojantis išorės hipersaitais, išsamumo ar tikslumo tiesiogiai ar netiesiogiai negarantuojame. Išorės interneto svetainių turinys gali būti bet kada pakeistas apie tai nepranešus Vokietijos vyriausybei.

Dėl visų Europos TIN portale pateikiamų nuorodų aiškiai pareiškiame, kad išorės interneto svetainių, į kurias galima patekti naudojantis Europos TIN portale pateikiamomis nuorodomis, struktūros ir turinio nekontroliuojame; be to, tokių nuorodų pateikimas nereiškia, kad patvirtinamos interneto svetainės, į kurias pateikiamos nuorodos, ar jų turinys. Šis pareiškimas taikomas visiems Europos TIN portalo puslapiams ir visoms juose pateiktoms nuorodoms.

Europos TIN portalo Vokietijos nacionalinių puslapių interneto redakcija pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti, papildyti arba pašalinti šioje interneto svetainėje skelbiamą informaciją.

Danijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Europos TIN portale skelbiama Danijos vyriausybės pateikta informacija apie CPR sistemą (TIN sistemą) nėra saugoma autorių teisių.

Estijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Estijos Respublikos vyriausybės pateikta informacija saugoma autoriaus teisių, tačiau Estijos Respublikai skirtuose Europos TIN portalo puslapiuose skelbiama informacija galima laisvai naudotis ir ją parsisiųsdinti, atgaminti, versti ir (arba) pritaikyti visokio pobūdžio leidiniams, teikti ją bet kokia forma ir priemonėmis, komerciniais ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas informacijos šaltinis ir autorių teisės. Estijos Respublikai skirtų Europos TIN portalo puslapių tekstai turi būti atgaminami tiksliai ir nenaudojami klaidinančiame kontekste.

Graikijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Europos TIN portale Graikijos vyriausybės pateikiama informacija nėra saugoma autorių teisių, tačiau tam tikroms išorės svetainių nuorodoms autorių teisių nuostatos gali būti taikomos. Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, toks leidimas pakeičia minėtą bendrą leidimą ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Ispanijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Ispanijos mokesčių agentūra (Agencia Tributaria) ir su ja bendradarbiaujančios įstaigos turi išimtinę prieigą prie Ispanijos turinio Europos TIN portale, jame pateikiamos informacijos, nuorodų ir paslaugų, ir išimtinę teisę jais naudotis. Visa tai yra saugoma atitinkamų intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių. Be aiškaus Agencia Tributaria leidimo naudoti šį turinį, jį atgaminti, platinti, skelbti visuomenei ar keisti arba vykdyti bet kokią kitą panašią veiklą griežtai draudžiama. Naudotojo licencija naudoti bet kokį šio portalo turinį taikoma tik to turinio parsisiųsdinimui ir privačiam naudojimui, bet jis negali būti keičiamas.

Suomijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Europos TIN portale Suomijos vyriausybės pateikiama informacija yra vieša ir nesaugoma autorių teisių.

Prancūzijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Šios interneto svetainės turinys – išimtinė Biudžeto, valstybės sąskaitų, valstybės tarnybos ir valstybės reformų ministerijos ir (arba) jo autorių ar jų teisių turėtojų nuosavybė, ginama tarptautines nuosavybės teises reglamentuojančių Prancūzijos ir tarptautinių teisės aktų ir ypač Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso nuostatų.

Tai, be kita ko, taikoma svetainėje pateiktiems bet kokio pobūdžio tekstams, ekranų pateikčiai, naudotis svetaine būtinai programinei įrangai, įvairiems logotipams, vaizdams, nuotraukoms ir grafikai.

Biudžeto, valstybės sąskaitų, valstybės tarnybos ir valstybės reformų ministerija naudotojams leidžia tik peržiūrėti turinį; pakartotinai naudoti visą šios svetainės turinį arba jo dalį – nesvarbu kokiais tikslais – draudžiama.

Turinį leidžiama atgaminti tik skaitmenine forma tame pačiame kompiuteryje, iš kurio buvo patekta į interneto svetainę siekiant peržiūrėti jos puslapius naudojantis naršymo programine įranga.

Visoms bendrovėms draudžiama pateikti visą interneto svetainę arba jos dalį be Biudžeto, valstybės sąskaitų, valstybės tarnybos ir valstybės reformų ministerijos aiškaus sutikimo; tokie veiksmai būtų laikomi klastojimu, kaip nustatyta Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L.335-2 ir tolesniuose straipsniuose.

Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodeksas (tik prancūzų kalba)

Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodeksas: baudžiamosios sankcijos (tik prancūzų kalba)

Liuksemburgo autorių teisių apsaugos nuostatos (2012)

-

Vengrijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, Europos TIN portale pateikiamų Vengrijos arba trečiųjų asmenų jos vardu turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos Vengrijos autorių teisių nuostatos. Jei nenurodyta kitaip, Vengrijos puslapių turinį asmeniniu arba oficialiu tikslu atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį. Jeigu siekiama šią informaciją naudoti kaip nors kitaip, būtina iš pradžių gauti teisių turėtojo leidimą.

Airijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Europos TIN portale skelbiamos Airijos parengtos informacijos autoriaus teisės priklauso Airijos vyriausybei pagal 2000 m. Autorių ir gretutinių teisių aktą („Copyright and Related Rights Acts 2000“). Informaciją parsisiųsdinti ir išsaugoti arba atspausdinti galima tik asmeniniam naudojimui. Kai ji perduodama kitiems, būtina nurodyti šaltinį ir autorių teises.

Leidimas atgaminti informaciją, kurios autoriaus teisės priklauso Airijos vyriausybei, netaikomas jokiai šiame Europos TIN portale skelbiamai informacijai, kuri gali būti trečiosios šalies nuosavybė. Leidimą atgaminti tokią informaciją reikia gauti iš jos autorių teisių turėtojų.

Italijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, Italijos ekonomikos ir finansų ministerijos ir kitų valstybės institucijų arba jų vardu trečiųjų asmenų turimų dokumentų, kurie skelbiami Europos TIN portale, pakartotiniam naudojimui taikomos nacionalinės autorių teisių taisyklės.

Jeigu nenurodyta kitaip, Italijos ekonomikos ir finansų ministerijos ir kitų valstybės institucijų puslapiuose pateikiamą turinį atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį.

Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, toks leidimas pakeičia minėtą bendrą leidimą ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Lietuvos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Lietuvos Respublikos pateikiama informacija saugoma Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir gali būti laisvai naudojama nurodžius šaltinį.

Liuksemburgo autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, Liuksemburgo interneto puslapiuose pateikiamas turinys ir informacija, kuriuos tvarko Liuksemburgo valstybė arba kiti subjektai, atgaminami laikantis Liuksemburgo teisės.

Jeigu nenurodyta kitaip, Europos TIN portalo Liuksemburgui skirtuose puslapiuose pateikiamą informaciją leidžiama atgaminti nekomerciniais tikslais aiškiai nurodžius šaltinį.

Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, toks leidimas pakeičia bendrą leidimą ir prireikus jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Liuksemburgo valstybė neprisiima jokios atsakomybės už Europos TIN portalo Liuksemburgui skirtuose puslapiuose pateikiamos informacijos naudojimą. Pažymėtina, kad šiame portale skelbiama informacija nebūtinai yra išsami, visapusiška, tiksli ar naujausia. Jei šiuose puslapiuose skelbiami tekstai skiriasi nuo dokumentų originalų, taikytini svetainėje „Mémorial“ paskelbti dokumentų originalai.

Kartais Liuksemburgo valstybei skirtuose puslapiuose teikiamos nuorodos į kitų asmenų tvarkomus puslapius, kurių Liuksemburgo valstybė nekontroliuoja ir už kuriuos ji neprisiima jokios atsakomybės.

Liuksemburgo valstybė neprisiima jokios atsakomybės už žalą, padarytą naudotojo kompiuterinei įrangai jam naudojantis Liuksemburgo valstybės arba kitų asmenų tvarkomais puslapiais.

Liuksemburgo valstybė neprisiima jokios atsakomybės už galimą paslaugos teikimo šiuose puslapiuose sustabdymą (taip pat laikiną).

Šiomis atsakomybės neprisiėmimo išlygomis nesiekiama apeiti galiojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ar neprisiimti atsakomybės tais atvejais, kai pagal minėtus aktus ją privaloma prisiimti.

Latvijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Latvijos vyriausybės pateikiama informacija yra vieša ir nėra saugoma autorių teisių. Taigi Latvijai skirtuose Europos TIN portalo puslapiuose skelbiama informacija galima laisvai naudotis ir ją parsisiųsdinti, atgaminti, versti ir (arba) pritaikyti visokio pobūdžio leidiniams, teikti ją bet kokia forma ir priemonėmis, komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Maltos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Maltos vyriausybė kartu su ministerijomis ir departamentais, taip pat kompetentingomis tarnybomis ir svetainių autoriais deda pastangas, kad Europos TIN portale pateikta informacija būtų patikima, bet negali užtikrinti, kad kai kuriose jų svetainėse arba išorės svetainėse, į kurias pateikiamos nuorodos, būtų paskelbta išsami, naujausia ir teisinga informacija, todėl primygtinai prašo ten nurodomos informacijos nelaikyti teisinga ir išsamia informacija visais klausimais. Taip pat negalima užtikrinti kokybės, nuolatinės prieigos ir nepertraukiamo darbo be techninių nesklandumų. Todėl jie negali prisiimti atsakomybės už jokį galimą neigiamą poveikį, nuostolius arba žalą, kurie gali būti patiriami naudojantis tokia informacija, nes ji pateikiama tik susipažinti. Maltos vyriausybė pasilieka teisę kurį laiką keisti, pildyti ar šalinti interneto puslapius arba jų dalis apie tai atskirai nepranešdama.

Maltos vyriausybė, jos ministerijos ir departamentai, taip pat kompetentingos tarnybos ir interneto svetainių autoriai nekontroliuoja išorės svetainių, į kurias pateikiamos nuorodos, kokybės. Jeigu interneto puslapiuose pateikiamas kokios nors bendrovės ar prekiautojo pavadinimas ar vardas ir pavardė, to nereikėtų suprasti kaip rekomendacijos pirkti tos bendrovės ar prekiautojo produktus ir (arba) paslaugas.

Europos TIN portalo puslapiai neskirti teisinėms konsultacijoms. Jas gali teikti tik teisininkai.

Šioje svetainėje pateikiamai informacijai taikomos Autorių teisių įstatymo ir kitų Maltos įstatymų, politikos ir teisės aktų bei visų tarptautinių susitarimų, kuriuose minima Maltos vyriausybė, nuostatos. Šioje interneto svetainėje pateikiama informacija skirta asmeniniam naudojimui ir viešam nekomerciniam naudojimui. Šiais dviem tikslais informaciją galima atgaminti nemokamai ir be Maltos vyriausybės sutikimo, su sąlyga, kad atgaminta medžiaga būtų tiksli originalo kopija ir būtų nurodytas jos šaltinis – Maltos vyriausybė. Atgamintos medžiagos jokiais būdais negalima pateikti kaip oficialios dokumento versijos, net jeigu ji parengta kartu su Maltos vyriausybe arba jai sutikus.

Nyderlandų autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, Nyderlandų vyriausybės viešai pateikiama informacija nėra saugoma autorių teisių. Todėl Europos TIN portalo Nyderlandams skirtuose puslapiuose skelbiama informacija galima laisvai naudotis ir ją parsisiųsdinti, atgaminti, versti ir (arba) pritaikyti visokio pobūdžio leidiniams, teikti ją bet kokia forma ir priemonėmis, komerciniais ir nekomerciniais tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai su informacija (tam tikra jos dalimi) pateikiama ir autorių teisių apsaugos nuostata.

Lenkijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Europos TIN portalo Lenkijos puslapių turinys yra bendro informacinio pobūdžio ir nėra skirtas konsultuoti. Finansų ministerija nežada ir negarantuoja šio turinio tikslumo, pateikimo laiku arba tinkamumo pritaikyti.

Finansų ministerija neprisiima jokios atsakomybės už šioje svetainėje pateiktą informaciją ir niekaip dėl jos neįsipareigoja. Tam tikram svetainės turiniui arba tam tikroms dalims gali būti taikomos atskiros specialios atsakomybės apribojimo arba autorių teisių nuostatos. Lenkijos interneto puslapiuose skelbiama informacija, kuriai netaikomos atskiros specialios atsakomybės apribojimo arba autorių teisių nuostatos, galima laisvai naudotis ir ją parsisiųsdinti, atgaminti, versti ir (arba) pritaikyti visokio pobūdžio leidiniams, teikti ją bet kokia forma ir priemonėmis, komerciniais ir nekomerciniais tikslais.

Finansų ministerija neprisiima atsakomybės ir niekaip neįsipareigoja dėl šios interneto svetainės naršymo, joje pateiktos informacijos naudojimo ar bet kokios medžiagos parsisiuntimo iš jos; be kita ko, ji neatsako už klaidas, netikslumus, praleistą informaciją ir klaidinančius arba šmeižikiškus pareiškimus. Šioje interneto svetainėje kartu su informacija gali būti pateikta nuomonių arba požiūrių, kurie, jeigu nėra aiškiai nurodyta priešingai, nebūtinai sutampa su Finansų ministerijos pozicija.

Šioje interneto svetainėje pateikta nuorodų į išorės svetaines, kurių Finansų ministerijos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Finansų ministerija neatsako.

Portugalijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Europos TIN portale skelbiami Portugalijai priklausantys dokumentai, pakartotinai naudojami trečiųjų asmenų, yra saugomi autorių bei gretutinių teisių ir pramoninės nuosavybės teisių pagal Portugalijos įstatymus, ES teisę ir taikomus tarptautinius susitarimus. Šiame portale pateikiama informacija yra vieša ir, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, ją galima atgaminti arba pakartotinai naudoti nurodžius šaltinį. Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, minėto bendro leidimo nuostata netaikoma. Paprašius gali būti suteiktas specialus leidimas pakartotinai naudoti ir atgaminti dokumentus, kurių informacijos pakartotinis naudojimas pagal nustatytas sąlygas yra apribotas. Specialiame leidime aiškiai nustatomi dokumentų, kuriems jis skirtas, naudojimo apribojimai.

Rumunijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Jeigu nenurodyta kitaip, Rumunijos arba jos vardu trečiųjų asmenų turimų dokumentų, kurie skelbiami Europos TIN portale, pakartotiniam naudojimui taikomos nacionalinės autorių teisių taisyklės. Jeigu nenurodyta kitaip, Rumunijos puslapių turinį atgaminti leidžiama nurodžius šaltinį.

Jeigu teksto ar įvairialypei informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir kt.) atgaminti arba naudoti turi būti gautas išankstinis leidimas, toks leidimas pakeičia minėtą bendrą leidimą ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Švedijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Europos TIN portale Švedijos vyriausybės pateikiama informacija yra vieša ir nesaugoma autorių teisių.

Slovėnijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Europos TIN portale Slovėnijos mokesčių administracijos teikiama informacija yra vieša ir nesaugoma autorių teisių.

Slovakijos autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

Jei nenurodyta kitaip, Europos TIN portale pateikiamų Slovakijos Respublikos arba trečiųjų asmenų jos vardu turimų dokumentų pakartotiniam naudojimui taikomos Slovakijos autorių teisių nuostatos. Autorių teisių, gretutinių teisių ir su duomenų bazėmis susijusių teisių sui generis apribojimai leidžiami tik specialiais atvejais, nurodytais Autorių teisių įstatyme Nr. 618/2003 Coll. su pakeitimais. Turinio naudojimas arba disponavimas juo pagal Autorių teisių įstatymą neturi prieštarauti jo įprastai paskirčiai, taip pat neturi būti nepagrįstai pažeidžiami teisėti teisių turėtojų interesai. Kitais atvejais būtina gauti išankstinį leidimą (licenciją) naudoti minėtą turinį.

Autorių teisės Slovakijoje. Daugiau informacijos anglų kalba

Autorių teisės Slovakijoje. Daugiau informacijos slovakų kalba

Jungtinės Karalystės autorių teisių apsaugos nuostatos (2012 m.)

JK vyriausybės pateikiama informacija yra saugoma Karūnos autorių teisių. Ją galima gauti ir ja pakartotinai naudoti nemokamai. Karūnos autorių teisių saugomą informaciją galima pakartotinai naudoti, jeigu nurodomas šaltinis ir pripažįstamos autorių teisės. Karūnos autorių teisių saugomą informaciją draudžiama naudoti klaidinančiais arba žeminančiais būdais.