Navigation path

Additional tools

Oikeudellinen huomautus

 1. Vastuuvapauslauseke
 2. Tietosuojamääräykset
 3. Tekijänoikeusilmoitukset

Vastuuvapauslauseke

Verotunnisteportaalissa julkaistut tiedot ja esitetyt kannat ovat kirjoittajien kantoja, eivätkä ne välttämättä edusta Euroopan komission näkemyksiä. Portaalia ylläpitää Euroopan komissio, mutta vastuu sen sisällöstä jakautuu komission ja EU-maiden kesken: komissio vastaa EU-tason sivujen sisällöstä, ja kukin EU-maa omien sivujensa sisällöstä ja linkeistä.

Euroopan komission ylläpitämän portaalin tarkoitus on auttaa henkilöitä, joilla on erityinen EU:n tai kansallisessa lainsäädännössä asetettu veroilmoitusvelvollisuus

 • löytämään tietoja kansallisista veronmaksajien tunnistamisjärjestelmistä – erityisesti järjestelmistä, joissa käytetään verotunnisteita, ja
 • tarkistamaan verotunnisteen syntaksin (algoritmin) oikeellisuuden tai silloin, kun syntaksia (algoritmia) ei ole käytettävissä, verotunnisteen rakenteen oikeellisuuden.
  Verotunnisteiden online-tarkistusmoduulin avulla ei voida vahvistaa verotunnisteen voimassaoloa ja antamista eikä sen haltijan henkilöyttä. Sen avulla voidaan ainoastaan tarkistaa EU-maiden Euroopan komissiolle toimittamien eritelmien perusteella, että tietty verotunniste vastaa kyseisessä maassa määriteltyjen ja voimassa olevien verotunnisteiden yleistä rakennetta ja algoritmia.

Kaikenlainen muu käyttö ja tietojen haku ja käyttö, joka ei ole näiden tavoitteiden sekä jäljempänä kuvattujen tekijänoikeusilmoitusten ja henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa koskevien määräysten mukaista, on ehdottomasti kielletty.

Nämä tiedot:

 • ovat yleisiä, eikä niitä ole osoitettu erityisesti jonkin luonnollisen henkilön tai yhteisön erityisiin olosuhteisiin
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä eivätkä ajantasaisia
 • sisältävät linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komission yksiköiden valvonnassa ja joista komissio ei vastaa
 • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (jos tarvitset erityisiä neuvoja, ota aina yhteyttä pätevään ammattihenkilöön).

Komission tavoitteena on pitää tämä portaali ja verotunnisteiden online-tarkistusmoduuli ajantasaisena ja virheettömänä. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet. EU-maat ilmoittavat komissiolle merkittävistä muutoksista mahdollisimman nopeasti, ja komissio päivittää kyseiset sivut mahdollisimman nopeasti olemassa olevan muutos- ja ylläpitoaikataulun mukaisesti.

Huomattakoon, ettei voida taata sitä, että verkossa suorakäytössä (online) oleva asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallisen lehden painetussa laitoksessa julkaistu Euroopan unionin lainsäädäntö ja jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti julkaistu jäsenvaltioiden lainsäädäntö on todistusvoimaista.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin sivuston tiedot on kuitenkin voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon, tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuttaisi siihen. Komissio ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat verotunnisteportaalin tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa komission vastuuta vastoin sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimuksia tai poistaa komission vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei voida poistaa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan.

Henkilötietojen ja yksityisyyden suoja

Komissio on sitoutunut turvaamaan käyttäjien yksityisyyden suojan

Sitoumus perustuu yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 18. joulukuuta 2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001. Periaatetta sovelletaan kaikkiin EU:n toimielinten internet-sivustoihin, joiden verkkotunnuksen yhteinen loppuosa on .eu.

Vaikka näitä sivustoja voi selata antamatta itsestään minkäänlaisia henkilötietoja, joidenkin verkkopalvelujen käyttäminen edellyttää henkilötietojen antamista.

Annettuihin henkilötietoihin sovelletaan edellä mainitussa asetuksessa esitettyjä periaatteita. Lisäksi sivustolla on esitettävä yksilöidyt tietosuojaperiaatteet, joissa selitetään, mihin tietoja käytetään.

Tämä merkitsee seuraavaa:

 • Rekisterinpitäjä selvittää jokaisen verkkopalvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita.
 • Eri toimielimissä tietosuojasta vastaavat henkilöt varmistavat, että asetuksen säännöksiä noudatetaan, ja neuvovat rekisterinpitäjiä asetuksesta johtuvien velvoitteiden noudattamisessa (ks. asetuksen 24 artikla).
 • Kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena toimii Euroopan tietosuojavaltuutettu (ks. asetuksen 41–45 artikla).

EU:n toimielinten verkkosivuilla (joiden verkkotunnuksen loppuosa on .eu) on linkkejä muille internet-sivustoille. Koska EU ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Verotunnisteiden online-tarkistusmoduuli

Verotunnisteiden online-tarkistusmoduulin käyttöön tarvittavia teknisiä tietoja käytetään ainoastaan sovelluksen teknisten seikkojen tunnistamista varten, ja kaikki syötetyt tiedot poistetaan säännöllisesti. Järjestelmä ei koskaan pysty tunnistamaan käyttäjiä.

Verotunnistehauissa vastaus saadaan ilman, että kysyjä pääsisi tutustumaan kansallisiin tietoihin, joten henkilötiedot eivät ole loppukäyttäjien saatavilla.

Näyteasiakirjojen käyttö

EU-maiden verotunnisteportaaliin toimittamista malliasiakirjoista (jotka ovat kyseisten maiden omaisuutta) tulee sivustolle näkyviin vain osia.

Miten komissio käsittelee sille lähetettyjä sähköposteja?

Verkkosivulla julkaistaan yleensä yhteystiedot, joiden avulla voidaan lähettää kommentteja tai kysymyksiä.

Kun lähetät tällaisen viestin, vastaanottaja kerää annettuja henkilötietoja ainoastaan siinä määrin kuin tämä on tarpeen vastaamisen kannalta. Jos sähköpostilaatikon hallinnointiryhmä ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää sähköpostisi edelleen toiseen yksikköön. Portaaliin ei jää tietoja tällä tavoin lähetetyistä sähköpostiviesteistä.

Jos sinulla on kysymyksiä sähköpostiviestisi ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä, voit liittää ne viestiisi.

Sisällön, sivustojen ja internet-linkkien omistajat, niiden rooli ja oikeuksien hallinnointi

Verotunnisteportaaliin ei sisälly (sähköposti-)ilmoitusjärjestelmää, jonka välityksellä voitaisiin ottaa yhteyttä sisällön, sivustojen tai internet-linkkien omistajiin, eikä henkilötietoja kerätä tällaista tarkoitusta varten.

Sovellukseen ei liity roolien tai oikeuksien hallinnointia, eikä henkilötietoja kerätä tällaista tarkoitusta varten.

EU Euroopan unioni (2012) IE Irlanti (2012)
AT Itävalta (2012) IT Italia (2012)
BE Belgia (2012) LT Liettua (2012)
BG Bulgaria (2012) LU Luxemburg (2012)
CY Kypros (2012) LV Latvia (2012)
CZ Tšekki (2012) MT Malta (2012)
DE Saksa (2012) NL Alankomaat (2012)
DK Tanska (2012) PL Puola (2012)
EE Viro (2012) PT Portugali (2012)
EL Kreikka (2012) RO Romania (2012)
ES Espanja (2012) SE Ruotsi (2012)
FI Suomi (2012) SI Slovenia (2012)
FR Ranska (2012) SK Slovakia (2012)
HR Kroatia (2012) UK Yhdistynyt kuningaskunta (2012)
HU Unkari (2012)

Tekijänoikeusilmoitus – Euroopan unioni (2012)

Komission tai Euroopan unionin julkaisutoimiston, jäljempänä ’julkaisutoimisto’, komission puolesta hallussa pitämien asiakirjojen uudelleenkäyttöä koskevista ehdoista säädetään komission hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetussa komission päätöksessä (2006/291/EY, Euratom). Asiakirjojen uudelleenkäyttö on maksutonta.

Jollei toisin määrätä, tekstin jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Silloin kun teksti- ja multimedia-aineiston (ääni-, kuva-, ohjelmisto- ym. aineiston) jäljentäminen edellyttää ennakkolupaa, edellä mainittu yleinen lupa jäljentää aineistoa ei ole voimassa, koska ennakkoluvan vaatiminen osoittaa, että aineiston käyttöön liittyy rajoituksia.

Tekijänoikeusilmoitus – Itävalta (2012)

Kaikki eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Itävaltaa koskevat sivut ovat tekijänoikeuslain alaisia, ja kaikki oikeudet niihin pidätetään.

Eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Itävaltaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat julkisia, ja niitä saa jakaa tai jäljentää, kunhan niitä ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin ja lähde mainitaan.

Itävallan valtiovarainministeriö pyrkii kohtuuden rajoissa huolehtimaan siitä, että eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Itävaltaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia, mutta se ei vastaa näillä sivuilla tai niille linkitetyillä verkkosivustoilla olevien tietojen täsmällisyydestä, ajantasaisuudesta tai täydellisyydestä. Ministeriön tietoon tulevat virheet pyritään korjaamaan mahdollisimman nopeasti.

Eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Itävaltaa koskevilla sivuilla olevat tiedot ovat yleisluontoisia, joten niitä ei ole sovitettu henkilöiden, yhteisöjen tai järjestöiden yksittäisiin tarpeisiin. Ne eivät välttämättä ole täsmällisiä, täydellisiä tai ajantasaisia, ja ne liittyvät osittain muihin internetsivustoihin, joiden sisältöön valtiovarainministeriö ei voi vaikuttaa ja joista se ei vastaa. Tiedoilla ei ole tarkoitus korvata ammattimaista (oikeudellista) neuvontapalvelua. Jos tarvitset henkilökohtaista neuvontaa, käänny aina ensin kyseisen alan asiantuntijan puoleen. Jos asia koskee tuomioistuinkäsittelyä, ota yhteyttä toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Jos kyseessä on pyyntö tai hakemus, jossa on noudatettava määräaikaa, ota aina ensin yhteyttä toimivaltaiseen tuomioistuimeen tai viranomaiseen.

Itävallan valtiovarainministeriö ei takaa, että eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Itävaltaa koskevilta sivuilta saatavat asiakirjat vastaavat täysin niiden virallisesti hyväksyttyjä versioita.

Joissakin eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Itävaltaa koskeviin sivuihin linkitetyissä asiakirjoissa viitataan muiden toimijoiden toimittamiin tietoihin. Valtiovarainministeriö ei kuitenkaan vastaa tällaisten tietojen täsmällisyydestä, ajantasaisuudesta tai paikkansapitävyydestä.

Tekijänoikeusilmoitus – Belgia (2012)

Eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Belgiaa koskevilla sivuilla julkaistujen tietojen uudelleenkäyttöön sovelletaan voimassaolevaa Belgian lainsäädäntöä, erityisesti tekijän- ja lähioikeuksista kesäkuun 30 päivänä 1994 annettua lakia.

Lain mukaan tietojen uudelleenkäyttö edellyttää tekijänoikeuksien haltijoiden etukäteislupaa, ellei muuta mainita.

 • Lain 8 §:n 2 momentin mukaan viranomaisilla ei ole tekijänoikeuksia virallisiin asiakirjoihin. Viralliset asiakirjat rinnastetaan sellaisiin viranomaistoimiin, joilla on oikeusvaikutuksia (kuten lait, parlamentin asiakirjat ja tuomioistuimen päätökset).
 • Lain 21 §:n 1 momentissa säädetään, että laillisesti julkaistun teoksen lainaaminen arvostelussa, selostuksessa, arvioinnissa, opetuksessa tai tieteellisessä työssä hyvää ammattitapaa noudattaen ja siinä määrin, kuin lainaamisen tavoite edellyttää, ei loukkaa tekijänoikeutta. Lainauksessa on mahdollisuuksien mukaan mainittava lähde ja tekijän nimi.

Niihin verkkosivuihin, joihin viitataan eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Belgiaa koskevilla sivuilla, sovelletaan niiden omia tekijänoikeuslausekkeita. Belgian tuomioistuimilla on toimivalta tutkia kaikki valitukset, jotka liittyvät portaalin Belgiaa koskevilla sivuilla esitettyjen tietojen tekijänoikeuksiin.

Oikeudellinen huomautus – Bulgaria (2012)

Tietolähteiden sisältö: Tällä internetsivustolla olevat tiedot ovat Bulgarian tämänhetkisen lainsäädännön mukaisia. Toivomme meille ilmoitettavan välittömästi, jos julkaistuissa tiedoissa on eroavaisuuksia tai jos ne ovat epäluotettavia tai laittomia. Oikeudellisia aiheita käsitteleviä tietoja ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvonnaksi, vaan ainoastaan tiedoksi. Kärsityt vahingot sellaisissa oikeudellisissa tai konkreettisissa toimenpiteissä, joihin on ryhdytty ainoastaan tällä sivustolla julkaistujen tietojen perusteella, ovat täysin niihin ryhtyneiden henkilöiden vastuulla.

Vastuu kolmansien osapuolien antamista tiedoista: Bulgarian kansallinen verovirasto ei ole vastuussa kolmansien osapuolien antamien tietojen laillisuudesta, täydellisyydestä, täsmällisyydestä tai ajantasaisuudesta, sivustolla mahdollisesti olevista linkeistä tai näiden kolmansien osapuolten toimien laillisuudesta. Toivomme meille ilmoitettavan välittömästi, jos sivustolla on vanhentunutta, väärää tai epätäydellistä tietoa, jonka sisältö on voimassa olevan lainsäädännön vastaista.

Tekijänoikeudet: Kaikki sivustolla oleva tieto, joka ei ole julkista tietoa, on suojattu tekijänoikeuksin. Mitään suojattujen tietojen osaa ei saa jäljentää, kääntää, muokata tai käyttää millään tavalla ilman Bulgarian verovirastolta etukäteen saatua kirjallista lupaa.

Tekijänoikeusilmoitus – Kypros (2012)

Eurooppalaisessa verotunnisteportaalissa olevan Kyproksen verohallinnon tai kolmansien osapuolten sen puolesta ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Ellei toisin ilmoiteta, Kyproksen verohallinnon sivujen sisällön jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selkeästi kaikki mahdolliset käyttörajoitukset.

Tekijänoikeusilmoitus – Tšekki (2012)

Eurooppalaisessa verotunnisteportaalissa olevan Tšekin tasavallan tai kolmansien osapuolten sen puolesta ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Ellei toisin ilmoiteta, Tšekkiä koskevien sivujen sisällön jäljentäminen ei-kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi mahdolliset käyttörajoitukset.

Tekijänoikeusilmoitus – Saksa (2012)

Eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevan Saksan liittotasavallan ylläpitämän sisällön käyttö on Saksan lainsäädäntöön, Euroopan unionin oikeuteen ja kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien tekijänoikeussääntöjen alaista.

Saksan liittotasavalta ei vastaa eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevien tietojen täydellisyydestä, täsmällisyydestä tai toimituksellisista tai teknisistä virheistä tai puutteista.

Saksan liittotasavalta ei välittömästi tai välillisesti takaa niiden tietojen täydellisyyttä tai täsmällisyyttä, jotka ovat saatavilla ulkopuolisilta verkkosivustoilta.

Verkkosivustojen ylläpitäjät ovat vastuussa sivustoillaan käytettäväksi asettamastaan sisällöstä yleisen lainsäädännön säännösten mukaisesti. Tätä ”omaa sisältöä” ei pidä sekoittaa linkkeihin, jotka johtavat ulkopuolisilla verkkosivustoilla tarjottuun sisältöön.

Linkit ulkopuolisten verkkosivustojen sisältöön on tarkoitettu vain tiedoksi.

Vastuu ulkopuolisten verkkosivustojen sisällöstä on ainoastaan kyseisen sisällön tuottajalla. Ulkopuoliset sivustot tarkastetaan huolellisesti ennen kyseisille sivustoille johtavien linkkien julkaisemista, mutta Saksan liittotasavalta ei kuitenkaan välittömästi tai välillisesti vastaa linkkien kautta saatavilla olevien tietojen täydellisyydestä tai täsmällisyydestä. Ulkopuolisten verkkosivustojen sisältö voi muuttua milloin tahansa ilman että asiasta ilmoitetaan Saksan hallitukselle.

Saksan liittotasavalta ilmoittaa nimenomaisesti kaikkien eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevien linkkien osalta, ettei sillä ole määräysvaltaa sellaisten ulkopuolisten verkkosivustojen ulkoasun ja sisällön suhteen, joihin pääsee portaalissa olevista linkeistä. Linkkien julkaiseminen ei myöskään tarkoita sitä, että Saksan liittotasavalta olisi hyväksynyt linkkien kautta saatavilla olevat verkkosivustot tai niiden sisällön. Tämä ilmoitus koskee kaikkia eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevia sivuja ja linkkejä.

Eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevien Saksan kansallisten sivujen toimituskunta varaa oikeuden muuttaa, täydentää tai poistaa portaalissa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

Tekijänoikeusilmoitus – Tanska (2012)

Eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevat Tanskan hallituksen CPR-järjestelmästä (verotunnistenumerojärjestelmästä) toimittamat tiedot eivät ole tekijänoikeussäännösten alaisia.

Tekijänoikeusilmoitus – Viro (2012)

Viron tasavallan hallituksen toimittamat tiedot ovat tekijänoikeussäännösten alaisia. Eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Viron tasavaltaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat kuitenkin vapaasti käytettävissä, ja niitä voidaan ladata, jäljentää, kääntää tai muokata kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikenlaisina versioina kaikissa muodoissa ja viestimissä, kunhan lähde ja tietojen tekijänoikeussuoja mainitaan. Eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Viron tasavaltaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot on jäljennettävä täsmällisesti, eikä niitä saa käyttää harhaanjohtavissa yhteyksissä.

Tekijänoikeusilmoitus – Kreikka (2012)

Kreikan hallituksen eurooppalaiseen verotunnistenumeroportaaliin toimittamat tiedot eivät ole tekijänoikeussääntöjen alaisia. Jotkut ulkopuoliset linkit saattavat kuitenkin olla tekijänoikeuslainsäädännön alaisia. Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi kaikki mahdolliset käyttörajoitukset.

Tekijänoikeusilmoitus – Espanja (2012)

Pääsy Espanjan eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa ylläpitämään tietoon, sen käyttö, tiedon sisältö sekä siihen kuuluvat linkit ja palvelut kuuluvat Espanjan valtion veroviraston (Agencia Tributaria)ja sen kanssa yhteistyötä tekevien tahojen toimivaltaan ja ovat asianmukaisten teollis- ja tekijänoikeuksien alaisia. Sisällön käyttö, jäljentäminen, jakaminen, yleisölle tiedottaminen ja muuttaminen tai kaikki muu vastaava toiminta on täysin kiellettyä ilman Espanjan valtion verovirastolta (Agencia Tributaria) saatua nimenomaista valtuutusta. Käyttäjän lupa minkä tahansa portaalissa olevan sisällön käyttöön on rajattu sisällön lataamiseen ja yksityiseen käyttöön edellyttäen, että tietoja ei muuteta millään tavalla.

Tekijänoikeusilmoitus – Suomi (2012)

Eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevat Suomen hallituksen toimittamat tiedot ovat julkisia, eivätkä ne ole tekijänoikeussäännösten alaisia.

Tekijänoikeusilmoitus – Ranska (2012)

Tämän internetsivuston sisältö kuuluu yksinomaan Ranskan budjetti-, julkishallinto- ja valtiouudistusministeriölle (Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'État) ja/tai sisällön tuottajille ja oikeudenhaltijoille. Se on Ranskan kansallisten ja kansainvälisten teollis- ja tekijänoikeussääntöjen, erityisesti teollis- ja tekijänoikeuslain alaista.

Internetsivuston tekijänoikeussuoja koskee muun muassa sivuston toimituksellista sisältöä, näytön ulkoasua ja sivuston käyttämiseen tarvittavia ohjelmistoja sekä kaikkia logoja, kuvitusta, valokuvia ja grafiikkaa.

Budjetti-, julkishallinto- ja valtiouudistusministeriö myöntää käyttäjille luvan pelkkään katseluun, mihin ei sisälly lupaa sivuston sisällön tai sen osan uudelleenkäyttöön missään tarkoituksessa.

Sisältöä saa jäljentää ainoastaan digitaalisessa muodossa tietokoneella, jonka selaimen avulla käyttäjä tutustuu sivustoon.

Sivuston jäljentäminen kokonaan tai osittain kaupalliseen käyttöön ilman budjetti-, julkishallinto- ja valtiouudistusministeriön nimenomaista lupaa on kielletty, ja se katsotaan sellaiseksi teollis- ja tekijänoikeuslain rikkomiseksi, jonka seuraamuksista säädetään lain L 335-2 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

Ranskan teollisuus- ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö (ainoastaan ranskan kielellä)

Ranskan teollisuus- ja tekijänoikeuksia koskeva lainsäädäntö, rikosoikeudellisia seuraamuksia koskeva luku (ainoastaan ranskan kielellä)

Tekijänoikeusilmoitus – Kroatia (2012)

-

Tekijänoikeusilmoitus – Unkari (2012)

Unkarin tai kolmansien osapuolten sen puolesta eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Ellei toisin ilmoiteta, Unkarin internetsivujen sisällön jäljentäminen yksityiseen tai viralliseen käyttöön on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Kaikkeen muuhun käyttöön tarvitaan oikeudenhaltijan etukäteislupa.

Tekijänoikeusilmoitus – Irlanti (2012)

Irlannin hallituksella on tekijänoikeudet sen tuottamaan, eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevaan aineistoon vuoden 2000 tekijän- ja lähioikeuslain mukaisesti. Aineistoa voi kopioida tiedostoon tai tulostaa ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Aineistoa kolmansille osapuolille luovutettaessa on mainittava lähde sekä aineistoa koskeva tekijänoikeussuoja.

Lupa jäljentää Irlannin hallituksen tekijänoikeuden alaista aineistoa ei koske sellaista eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevaa aineistoa, joka on kolmannen osapuolen omaisuutta. Tällaisen aineiston jäljentämiseen on pyydettävä lupa asianomaiselta tekijänoikeuden haltijalta.

Tekijänoikeusilmoitus – Italia (2012)

Italian talous- ja valtiovarainministeriön tai muiden julkisten elinten tai kolmansien osapuolten eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa niiden puolesta ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita.

Ellei toisin ilmoiteta, Italian talous- ja valtiovarainministeriön ja muiden julkisten elinten sivujen sisällön jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi mahdolliset käyttörajoitukset.

Tekijänoikeusilmoitus – Liettua (2012)

Liettuan tasavallan toimittamiin tietoihin sovelletaan paikallisia tekijän- ja lähioikeuksia koskevaa lainsäädäntöä. Tiedot ovat vapaasti käytettävissä, kunhan lähde mainitaan.

Tekijänoikeusilmoitus – Luxemburg (2012)

Luxemburgin internetsivuilla olevan, Luxemburgin valtion tai kolmansien osapuolten ylläpitämän sisällön tai tietojen jäljentämiseen sovelletaan Luxemburgin lakia, ellei muuta mainita.

Ellei toisin ilmoiteta, eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Luxemburgia koskevilla sivuilla olevien tietojen jäljentäminen ei-kaupallisiin tarkoituksiin on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi kaikki mahdolliset käyttörajoitukset.

Luxemburgin valtio ei vastaa eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Luxemburgia koskevilla sivuilla julkaistujen tietojen käytöstä. Näillä sivuilla julkaistut tiedot eivät välttämättä ole täydellisiä, täsmällisiä tai ajantasaisia. Jos näillä sivuilla julkaistujen tekstien ja alkuperäisten asiakirjojen välillä on eroja, alkuperäiset asiakirjat ovat todistusvoimaisia sellaisina kuin ne on julkaistu Luxemburgin virallisessa lehdessä (Mémorial).

Luxemburgia koskevilla internetsivuilla saatetaan viitata kolmansien osapuolten ylläpitämiin internetsivuihin, jotka eivät ole Luxemburgin valtion valvonnassa ja joiden sisällöstä se ei vastaa.

Luxemburgin valtio ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjälle Luxemburgin valtion tai kolmansien osapuolten ylläpitämien internetsivujen käytöstä.

Luxemburgin valtio ei vastaa näillä sivuilla tarjottujen palvelujen väliaikaisistakaan keskeytyksistä.

Näiden vastuuvapauslausekkeiden tarkoituksena ei ole rajoittaa Luxemburgin vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimusten kanssa, eikä vapauttaa sitä vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

Tekijänoikeusilmoitus – Latvia (2012)

Latvian tasavallan toimittamat tiedot ovat julkisia, eivätkä ne ole tekijänoikeuden alaisia. Eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Latviaa koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat tältä osin vapaasti käytettävissä, ja niitä voidaan ladata, jäljentää, kääntää tai muokata kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikenlaisina versioina kaikissa muodoissa ja viestimissä.

Tekijänoikeusilmoitus – Malta (2012)

Maltan hallitus, sen ministeriöt ja yksiköt sekä viranomaiset ja verkkosivustojen laatijat pyrkivät huolehtimaan eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevien tietojen luotettavuudesta. Ne eivät kuitenkaan voi taata, että kaikilla niiden verkkosivustoilla tai niille linkitetyillä verkkosivustoilla olevat tiedot ovat täydellisiä, ajantasaisia ja paikkansapitäviä. Tästä syystä korostetaan, ettei tällaisia tietoja tulisi pitää täsmällisinä ja kattavina minkään aihepiirin osalta. Verkkosivustojen laatua tai jatkuvaa saatavuutta ei voida taata eikä myöskään sitä, ettei sivustoilla esiintyisi teknisistä syistä aiheutuvia häiriöitä. Edellä mainitut tahot eivät tästä syystä vastaa tietojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä, koska esitetyt tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisohjeiksi. Maltan hallitus varaa toistaiseksi oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa sivujen osia tai kokonaisia sivuja ilman eri ilmoitusta.

Maltan hallitus, sen ministeriöt ja yksiköt sekä viranomaiset ja verkkosivustojen laatijat eivät varmista ulkopuolisten linkkien laatua. Näillä sivuilla olevien yritysten tai kaupallisten toimijoiden nimiä ei pidä käsittää kyseisten yritysten tai kaupallisten toimijoiden tuotteiden ja/tai palveluiden suosittelemiseksi.

Eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin sivujen tarkoituksena ei ole tarjota oikeudellista neuvontaa, jota saavat antaa ainoastaan oikeusalan ammattilaiset.

Tällä verkkosivustolla olevaan aineistoon sovelletaan Maltan tekijänoikeuslain, muiden lakien ja asetusten säännöksiä sekä kaikkien kansainvälisten sopimusten määräyksiä, joissa Maltan hallitus on osapuolena. Tällä verkkosivustolla olevat tiedot on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupalliseen julkiseen käyttöön. Näihin käyttötarkoituksiin tietoja voi jäljentää maksutta ja ilman muuta Maltan hallituksen lupaa, kunhan jäljennetty aineisto vastaa tarkasti alkuperäistä ja Maltan hallitus mainitaan lähteenä. Jäljennettyä aineistoa ei saa missään tapauksessa esittää virallisena versiona silloinkaan, kun se on tuotettu yhdessä Maltan hallituksen kanssa tai sen suostumuksella.

Tekijänoikeusilmoitus – Alankomaat (2012)

Julkisesti saatavilla olevat Alankomaiden hallituksen toimittamat tiedot eivät ole tekijänoikeussäännösten alaisia, ellei toisin mainita. Eurooppalaisen verotunnistenumeroportaalin Alankomaita koskevilla sivuilla julkaistut tiedot ovat näin ollen vapaasti käytettävissä, ja niitä voidaan ladata, jäljentää, kääntää tai muokata kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikenlaisina versioina kaikissa muodoissa ja viestimissä, kunhan lähde ja tietojen tekijänoikeussuoja mainitaan, ellei tietoihin (tai niiden joihinkin osiin) sisälly tekijänoikeuslauseketta.

Tekijänoikeusilmoitus – Puola (2012)

Eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevien Puolaa koskevien sivujen tiedot ovat yleisluontoisia, eikä niitä julkaista neuvontatarkoituksessa. Valtiovarainministeriö ei vahvista tai takaa sisällön täsmällisyyttä, ajankohtaisuutta tai sovellettavuutta.

Puolan valtiovarainministeriö ei vastaa tällä sivustolla julkaistuista tiedoista. Sivuston sisältöön tai sen osiin voidaan soveltaa erityisiä vastuuvapaus- tai tekijänoikeuslausekkeita. Puolaa koskevilla internetsivuilla julkaistut tiedot ovat vapaasti käytettävissä siltä osin kuin niihin ei sovelleta erityisiä vastuuvapaus- tai tekijänoikeuslausekkeita, ja niitä voidaan ladata, jäljentää, kääntää tai muokata kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin kaikenlaisina versioina kaikissa muodoissa ja viestimissä.

Puolan valtiovarainministeriö ei vastaa millään tavalla internetsivuston selauksen, tietojen käytön tai aineiston latauksen yhteydessä aiheutuneesta vahingosta, joka voi johtua muun muassa virheistä, epätäsmällisyyksistä, puutteista tai harhaanjohtavista tai loukkaavista väitteistä. Tällä internetsivustolla oleviin tietoihin voi liittyä mielipiteitä tai näkemyksiä, jotka eivät välttämättä vastaa valtiovarainministeriön mielipiteitä ja näkemyksiä, ellei nimenomaisesti toisin ilmoiteta.

Tällä internetsivustolla on linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole valtiovarainministeriön valvonnassa ja joista valtiovarainministeriö ei vastaa.

Tekijänoikeusilmoitus – Portugali (2012)

Eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevien Portugalin ylläpitämien tietojen uudelleenkäyttö kolmansien osapuolten toimesta on Portugalin lainsäädäntöön, Euroopan unionin oikeuteen ja kansainvälisiin sopimuksiin sisältyvien tekijän- ja lähioikeussääntöjen sekä teollisoikeuksien alaista. Portaalissa olevat tiedot ovat julkisia. Ellei toisin ilmoiteta, niiden jäljentäminen ja uudelleenkäyttö on sallittua, kunhan lähde mainitaan. Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan. Sellaisten asiakirjojen, joissa on tietoa, joka ei ole vapaasti käytettävissä, uudelleenkäyttöön ja jäljentämiseen voidaan myöntää erityinen lupa, jossa on selkeästi eriteltävä kaikkien sen kattamien asiakirjojen kaikki mahdolliset käyttörajoitukset.

Tekijänoikeusilmoitus – Romania (2012)

Romanian tai kolmansien osapuolten sen puolesta eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Ellei toisin ilmoiteta, Romanian internetsivujen sisällön jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Jos tekstin tai multimediasisällön (ääni, kuvat, ohjelmistot jne.) jäljentämiseen tai käyttöön tarvitaan etukäteislupa, tällainen lupa syrjäyttää edellä mainitun yleisluvan, ja siinä on ilmoitettava selvästi kaikki mahdolliset käyttörajoitukset.

Tekijänoikeusilmoitus – Ruotsi (2012)

Eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevat Ruotsin hallituksen toimittamat tiedot ovat julkisia, eivätkä ne ole tekijänoikeussäännösten alaisia.

Tekijänoikeusilmoitus – Slovenia (2012)

Eurooppalaisessa verotunnistenumeroportaalissa olevat Slovenian verohallinnon toimittamat tiedot ovat julkisia, eivätkä ne ole tekijänoikeussäännösten alaisia.

Tekijänoikeusilmoitus – Slovakia (2012)

Eurooppalaisessa verotunnisteportaalissa olevan Slovakian tasavallan tai kolmansien osapuolten sen puolesta ylläpitämän sisällön uudelleenkäyttöön sovelletaan kansallisia tekijänoikeussääntöjä, ellei muuta mainita. Tekijänoikeuden, lähioikeuksien ja tietokantoja suojaavan sui generis -oikeuden rajoitukset sallitaan ainoastaan tekijänoikeuslaissa 618/2003 Coll., sellaisena kuin se on muutettuna, säädetyissä erityistapauksissa. Tekijänoikeuslain mukainen aineiston käyttö ei saa olla ristiriidassa sen tavanomaisen käyttötarkoituksen kanssa eikä se saa kohtuuttomasti haitata oikeudenhaltijoiden oikeutettuja etuja. Muussa tapauksessa aineiston käytölle on hankittava etukäteislupa (lisenssi).

Lisätietoja Slovakian tekijänoikeuslaista on seuraavilla internetsivustoilla:

Slovakian tekijänoikeuslaki – lisätietoja englanniksi

Slovakian tekijänoikeuslaki – lisätietoja slovakiksi

Tekijänoikeusilmoitus – Yhdistynyt kuningaskunta (2012)

Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamat tiedot on suojattu kruunun tekijänoikeudella. Niihin tutustuminen ja niiden uudelleenkäyttö on maksutonta. Kruunun tekijänoikeuden alaisten tietojen uudelleenkäyttö on sallittua, kunhan lähde ja tietojen tekijänoikeussuoja mainitaan. Kruunun tekijänoikeutta ei saa käyttää harhaanjohtavalla tai loukkaavalla tavalla.