Navigation path

Additional tools

Õigusalane teave

 1. Vastutamatusesäte
 2. Isikuandmete kaitse reeglid
 3. Autoriõiguse märge

Vastutamatusesäte

Käesolevas Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud teave ja väljendatud arvamused kuuluvad nende autoritele ja ei pruugi kajastada Euroopa Komisjoni seisukohti. Kuigi Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali haldab Euroopa Komisjon, on vastutus portaali sisu eest jagatud – kui lehekülje sisu on „Euroopat puudutav”, siis on vastutajaks komisjon; kui aga „siseriiklik”, siis vastutab iga ELi liikmesriik oma lehekülje sisu ja linkide eest.

Euroopa Komisjon haldab käesolevat Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali selleks, et võimaldada inimestel, kellel on Euroopa või siseriiklikest õigusaktidest tulenevad teatavad maksualase aruandluse kohustused:

 • tutvuda siseriiklike maksumaksjate tuvastamise süsteemidega – eelkõige maksukohustuslaste numbreid kasutavate süsteemidega ning
 • kontrollida, kas maksukohustuslase numbri süntaks (st algoritm) on korrektne või kui süntaksi kirjeldus (st algoritm) ei ole kättesaadav, siis kas maksukohustuslase numbri struktuur on õige.
  Maksukohustuslaste numbrite internetipõhine kontrollimoodul ei võimalda kindlaks teha, kas maksukohustuslase number on olemas ja tegelikult väljastatud ega ka isikut tuvastada. Moodul võimaldab vaid selgitada ELi liikmesriikide poolt Euroopa Komisjonile edastatud kirjelduse põhjal, kas konkreetne maksukohustuslase number vastab vastavas riigis kavandatud ja kehtivale maksukohustuslaste numbrite üldisele struktuurile ning algoritmile.

Mis tahes muu teabe või andmete kasutamine ning kasutamise eesmärgil väljavõtmine, mis on vastuolus nende eesmärkidega, samuti allpool kirjeldatud autoriõiguse märgetega ning isikuandmete kaitse reeglitega, on rangelt keelatud.

Käesolev teave:

 • on üksnes üldist laadi ja selle eesmärk ei ole selgitada välja mingi konkreetse isiku või organisatsiooniga seotud asjaolusid;
 • ei ole tingimata kõikehõlmav, täielik, täpne ega ajakohane;
 • on mõnikord seotud väliste lehekülgedega, mille üle komisjoni talitustel puudub kontroll ja mille eest ei võta komisjon endale mingit vastutust ;
 • ei kujuta endast professionaalset nõu ega õigusabi (kui te vajate konkreetset nõu, peaksite te alati konsulteerima spetsialistiga).

Meie eesmärk on säilitada Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali ja maksukohustuslaste numbrite internetipõhise kontrollimooduli ajakohasus ja täpsus. Me anname oma parima selleks, et parandada kõik vead, millele meie tähelepanu juhitakse. ELi liikmesriigid teavitavad võimalikult aegsasti Euroopa Komisjoni asjaomastest muudatustest ning Euroopa Komisjon uuendab vastavad leheküljed võimalikult kiiresti kooskõlas muudatuste tegemise ja haldamise kehtiva kavaga.

Juhime teie tähelepanu sellele, et me ei saa tagada, et internetis kättesaadav dokument vastaks täpselt ametlikult vastuvõetud tekstile. Üksnes Euroopa Liidu Teataja paberväljaandes avaldatud ELi õigusakte ja kehtivate siseriiklike õigusnormidega kooskõlas avaldatud siseriiklikke õigusakte loetakse autentseteks.

Meie eesmärk on viia miinimumini tehnilistest riketest tingitud süsteemi katkestused. Siiski võivad mõned andmed või mõni teave Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis olla koostatud või struktureeritud sellistes failides või formaatides, mille puhul ei ole vead välistatud ning me ei saa tagada, et meie teenuses ei esineks katkestusi või muid probleeme. Komisjon ei võta endale mingit vastutust Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali või mis tahes sellega seotud väliste veebilehtede kasutamisel esinevate asjaomaste probleemide eest.

Käesoleva vastutamatusesätte eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust kehtivas siseriiklikus õiguses sätestatud mis tahes nõuete rikkumise korral ega ka vabastada komisjoni vastutusest küsimustes, mille puhul see ei ole siseriikliku õiguse kohaselt lubatud.

Isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitse

Kohustus tagada kasutajate eraelu puutumatus

Üksikisikute kaitse poliitika isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides põhineb ELi määrusel 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel. See üldpoliitika hõlmab ELi institutsioonide eu domeeniga veebilehti.

Kuigi te võite lehitseda enamikke neist veebilehtedest ilma enda kohta teavet jätmata, on teatavatel juhtudel soovitud e-teenuste saamiseks nõutav isikuandmete esitamine.

Veebilehed, kus sellist teavet nõutakse, töötlevad seda vastavalt eespool nimetatud määruses kirjeldatud korrale ning nad annavad teavet teie andmete kasutamise kohta oma vastavates privaatsuse kaitse teatistes.

Sellega seoses:

 • määratleb vastutav töötleja isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tagab vastava e-teenuse vastavuse privaatsuspoliitikale.
 • Igas institutsioonis tagab andmekaitseametnik määruse sätete rakendamise ning nõustab vastutavaid töötlejaid nende kohustuste täitmisel (määruse artikkel 24).
 • Kõigi institutsioonide sõltumatu järelevalveorgan on Euroopa andmekaitseinspektor (määruse artiklid 41–45).

ELi institutsioonide eu domeeniga veebilehed suunavad kasutaja kolmandate isikute veebilehtedele. Et me ei oma kontrolli nende üle, siis soovitame teil tutvuda nende privaatsuspoliitikaga.

Maksukohustuslaste numbrite internetipõhine kontrollimoodul

Kui te kasutate maksukohustuslaste numbrite internetipõhist kontrollimoodulit, siis kasutatakse tehnilisi andmeid üksnes rakenduse tehniliste probleemide lahendamiseks ning kogu sisestatud teave kustutatakse regulaarselt. Süsteem ei suuda kunagi kasutajaid tuvastada.

Maksukohustuslase numbri kohta päringu tegemisel ei satu isikuandmed kunagi lõppkasutajate kätte, kuna vastus koostatakse ilma siseriiklikele andmebaasidele juurdepääsu omamata.

Näidisdokumentide kasutamine

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis on väljas üksnes (osaliselt) ELi liikmesriikide (dokumentide omanike) näidisdokumendid.

Kuidas me töötleme meile saadetud e-kirju?

Paljudel veebilehtedel on kontaktandmed, mis võimaldavad teil saata oma märkusi ja küsimusi spetsiaalsesse eriotstarbelisse postkasti.

Kui te selliseid sõnumeid saadate, kogub saaja teie esitatud isikuandmeid üksnes nii palju, kui vastamiseks vajalik on. Kui postkasti haldusmeeskond ei ole suuteline teie küsimusele vastama, siis edastab ta teie e-kirja teisele talitusele. Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis ei säilitata mis tahes selliselt toimunud e-kirjade vahetusi.

Kui teil on küsimusi teie e-kirja ja sellega seotud isikuandmete töötlemise kohta, siis lisage need oma sõnumile.

Sisu, lehekülje ja veebilingi omanikud; rollide ja õiguste haldamine

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaal ei sisalda (e-posti kaudu) teavitamise süsteemi portaali sisu, lehekülje või veebilingi omanikega kontakteerumiseks ning seepärast ei koguta ka selleks otstarbeks isikuandmeid.

Rakendus ei sisalda ka rollide ja õiguste haldamist ning seepärast ei toimu ka isikuandmete kogumist selleks otstarbeks.

EU Euroopa Liit (2012) IE Iirimaa (2012)
AT Austria (2012) IT Itaalia (2012)
BE Belgia (2012) LT Leedu (2012)
BG Bulgaaria (2012) LU Luksemburg (2012)
CY Küpros (2012) LV Läti (2012)
CZ Tšehhi Vabariik (2012) MT Malta (2012)
DE Saksamaa (2012) NL Madalmaad (2012)
DK Taani (2012) PL Poola (2012)
EE Eesti (2012) PT Portugal (2012)
EL Kreeka (2012) RO Rumeenia (2012)
ES Hispaania (2012) SE Rootsi (2012)
FI Soome (2012) SI Sloveenia (2012)
FR Prantsusmaa (2012) SK Slovakkia (2012)
HR Horvaatia (2012) UK Ühendkuningriik (2012)
HU Ungari (2012)

Autoriõiguse märge – Euroopa Liit (2012)

Komisjoni või komisjoni nimel Euroopa Liidu Väljaannete Talituse (väljaannete talituse) käsutuses olevate dokumentide taaskasutamise suhtes kehtivad tingimused, mis on sätestatud otsuses (2006/291) komisjoni teabe taaskasutamise kohta. Dokumentide taaskasutamine on tasuta.

Dokumentide paljundamine on lubatud tingimusel, et allikale on viidatud, kui ei ole teisiti märgitud. Kui tekstilise või multimeedia teabe (heli, piltide, tarkvara jne) paljundamiseks või kasutamiseks on vaja saada eelnev luba, siis kaotab loa saamisel kehtivuse eespool nimetatud üldine luba ning väljastatud loas peavad olema selgelt märgitud kõik kasutamispiirangud.

Autoriõiguse märge – Austria (2012)

Kõik Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Austri lehekülgedel avaldatud artiklid on kaitstud autoriõigusseadusega ja nende kõik õigused on kaitstud.

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Austria lehekülgedel esitatud teavet loetakse avalikuks teabeks ja seda võib levitada või paljundada tingimusel, et seda ei kasutata ärilistel eesmärkidel ja allikale on viidatud.

Kuna Austria rahandusministeerium teeb mõistlikke pingutusi selleks, et Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Austria lehekülgedel avaldatud teave oleks täpne ja ajakohane, ei võta ta endale mingit vastutust selle teabe ega Austria lehekülgede kaudu kättesaadavatel teistel veebilehtedel avaldatud teabe täpsuse, ajakohasuse ega terviklikkuse eest. Vigade või rikete ilmnemise korral parandatakse need võimalikult kiiresti.

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Austria lehekülgedel avaldatud teave on üldist laadi ja seega ei ole see kohandatud vastavalt konkreetsete isikute, asutuste või organisatsioonide individuaalsetele nõudmistele, ei ole tingimata täpne, terviklik ega ajakohane, on osaliselt ühendatud teiste veebilehtedega, mida Austria rahandusministeerium ei saa mõjutada ning mille eest ta ei saa ka vastutada. Selle teabe eesmärk ei ole asendada professionaalset (õigusalast) nõustamisteenust. Kui teil on vaja personaalset nõustamist, palun pöörduge alati esmalt vastava valdkonna spetsialisti poole. Kui teil tekib kohtumenetlusega seotud küsimusi, palun pöörduge pädeva kohtu poole. Ettepanekute või taotluste osas, mille puhul on nõutav tähtajast kinnipidamine, tuleb igal juhul esmalt esitada päringud pädevale kohtule või ametiasutusele.

Me ei garanteeri Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Austria lehekülgede kaudu kättesaadavate dokumentide vastavust ametlikult vastuvõetud tekstidele.

Mõned Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Austria lehekülgede kaudu kättesaadavad dokumendid viitavad teiste organisatsioonide esitatud teabele. Austria rahandusministeerium ei anna mingit tagatist, kinnitust ega garantiid selles sisalduvate andmete täpsuse, ajakohasuse ega korrektsuse suhtes.

Autoriõiguse märge – Belgia (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Belgia lehekülgedel sisalduva teabe taaskasutamise suhtes kohaldatakse kehtivaid Belgia õigusakte, eelkõige 30. juuni 1994. aasta seadust autoriõiguse ja sellega seotud õiguste kohta.

See tähendab, et kui teisiti ei ole märgitud, siis on sellise teabe taaskasutamiseks nõutav autoriõiguse omajate eelnev luba.

 • Vastavalt sama seaduse artikli 8 lõikele 2 ei ole riigi ametiasutuste ametlikud dokumendid autoriõigusega kaitstud. Riigi ametiasutuste ametlikud dokumendid on need, mis omavad seaduslikku jõudu (seadused, parlamendi menetlused, kohtuotsused jne).
 • Artikli 21 lõikes 1 on sätestatud, et autoriõigust ei rikuta, kui kasutatakse seaduslikult avaldatud teostest võetud tsitaate kriitika tegemiseks, vaidlusteks, uurimis- või õppetöös või haridusvaldkonnas kasutamiseks kooskõlas kutseala mõistlike tavadega ning kavandatud eesmärgile vastaval määral. Eelmises lõigus nimetatud tsitaatide juures peavad võimaluse korral olema viited allikale ja autorile.

Veebilehtede suhtes, millele Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Belgia leheküljed viitavad, kohaldatakse nende enda autoriõiguse tingimusi. Belgia kohtutel on volitus läbi vaadata mis tahes avaldused, mis on seotud Belgia lehekülgedel esitatud andmete autoriõigusega.

Õigusteave – Bulgaaria (2012)

Teabeallikate sisu: Käesoleval veebilehel asuvate teabeallikate sisu vastab Bulgaaria kehtivate õigusaktide nõuetele. Kui avaldatud teave on vastuoluline, aegunud, ebausaldusväärne või ebaseaduslik, palun teavitage meid sellest viivitamatult. Käesoleval leheküljel esinevat õigusalast teavet ei saa käsitleda õigusabina – see on avaldatud üksnes teavitamise eesmärgil. Kui üksnes käesoleval veebilehel asuva teabe põhjal võetud juriidiliste või varaliste meetmete tulemusel on tekkinud kahju, siis kannavad sellised kulud täielikult isikud, kes neid meetmeid on rakendanud.

Vastutus välisallikate sisu eest: Bulgaaria maksuamet ei vastuta käesoleval lehel olevate linkide kaudu juurdepääsetavate kolmandate isikute teabeallikate sisu õiguspärasuse, terviklikkuse, täpsuse ega ajakohasuse eest ega ka nende kolmandate isikute tegevuse seaduslikkuse eest. Kui te avastate linke vananenud, ebaõige või puuduliku sisuga teavet või kehtivate õigusaktidega vastuolus olevat teavet sisaldavatele lehekülgedele, palun teavitage meid sellest viivitamatult.

Autoriõigus: Käesoleval veebilehel avaldatud teabe, välja arvatud avaliku teabe suhtes kohaldatakse autoriõigust. Autoriõigusega kaitstud objekte ei tohi mis tahes viisil paljundada, tõlkida, toimetada ega kasutada ilma Bulgaaria maksuameti eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Autoriõiguse märge – Küpros (2012)

Küprose maksuametile kuuluvate või nende nimel kolmandate isikute poolt hallatavate Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud dokumentide suhtes kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguseeskirju, kui ei ole teisiti märgitud. Küprose maksuametile kuuluvate lehekülgede paljundamine on lubatud tingimusel, et allikale on viidatud, kui ei ole teisiti märgitud.

Kui tekstilise või multimeedia teabe (heli, piltide, tarkvara jne) paljundamiseks või kasutamiseks on vaja saada eelnev luba, siis kaotab kehtivuse eespool nimetatud üldine luba ning väljastatud loas peab olema selgelt märgitud kõik kasutamispiirangud.

Autoriõiguse märge – Tšehhi Vabariik (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud Tšehhi Vabariigile kuuluvate või tema nimel kolmandate isikute poolt hallatavate dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguseeskirju, kui ei ole teisiti märgitud. Tšehhi lehekülgedel avaldatud teabe paljundamine on lubatud juhul, kui allikale on viidatud ja kui ei ole teisiti märgitud ning sellist teavet võib paljundada üksnes mitteärilistel eesmärkidel.

Kui tekstilise või multimeedia teabe (heli, piltide, tarkvara jne) paljundamiseks või kasutamiseks on vaja saada eelnev luba, siis kaotab kehtivuse eespool nimetatud üldine luba ning väljastatud loas peab olema selgelt märgitud mis tahes kasutuspiirangud.

Autoriõiguse märge – Saksamaa (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud Saksamaa Liitvabariigile kuuluvate dokumentide taaskasutamist kolmandate isikute poolt kaitsevad autoriõigust käsitlevad eeskirjad, mis on sätestatud Saksamaa õigusaktidega ning Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste konventsioonidega.

Me ei võta endale mingit vastutust Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud teabe terviklikkuse, trüki- või tehniliste vigade, teabe puudulikkuse ega ebatäpsuste eest.

Eelkõige ei anna me ei otsest ega kaudset tagatist välistele veebilehtedele suunavate linkide kaudu saadud teabe terviklikkuse ega täpsuse suhtes.

Veebilehtede haldajad vastutavad ise nende lehtedel avaldatud teabe sisu eest vastavalt üldistele eeskirjadele. Sellist nn „oma sisu” tuleb eristada väliste veebilehtede haldajate avaldatud sisule suunavatest linkidest.

Väliste veebilehtede sisule suunavatel hüperlinkidel on vaid informatiivne eesmärk.

Väliste veebilehtede sisu eest vastutavad üksnes selle teabe autorid. Väliseid veebilehti jälgitakse ja kontrollitakse hoolikalt meie paremate teadmiste ja veendumuste kohaselt enne mis tahes uue asjakohase lingi lisamist. Siiski ei anna me ei otsest ega kaudset tagatist välistele veebilehtedele suunavate linkide kaudu saadud teabe terviklikkuse ega täpsuse suhtes. Väliste veebilehtede sisu võib muuta igal ajal ilma Saksamaa valitsust teavitamata.

Me deklareerime selgelt, et meil ei ole mingit kontrolli käesolevas Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis olevate linkide kaudu kättesaadavate väliste veebilehtede ülesehituse ega sisu üle. Lisaks sellele ei väljenda selliste linkide olemasolu toetust nendele veebilehtedele ega nende sisule. Käesolev deklaratsioon kehtib kõigi käesoleva Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali lehekülgede ja seal sisalduvate linkide kohta.

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali on-line toimetus jätab endale õiguse ilma eelneva teavituseta muuta, täiendada või kõrvaldada käesoleval veebilehel avaldatud teavet.

Autoriõiguse märge – Taani (2012)

Taani valitsuse poolt maksukohustuslaste numbrite süsteemi kohta antud ning Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud teabe suhtes ei kohaldata autoriõiguse tingimusi.

Autoriõiguse märge – Eesti (2012)

Eesti Vabariigi avaldatud teabe suhtes kohaldatakse autoriõiguse tingimusi. Siiski on Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Eesti Vabariigi lehekülgedel avaldatud teave vabalt kättesaadav ning seda võib alla laadida/ paljundada/ tõlkida/ muuta mis tahes väljaannetes, kujul või viisil nii ärilistel kui mitte-ärilistel eesmärkidel tingimusel, et materjali allikas on tuvastatud ja selle autoriõiguse staatus on märgitud. Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Eesti Vabariigi lehekülgedel avaldatud dokumentide sisu tuleb paljundada täpselt ja seda ei tohi kasutada eksitavas kontekstis.

Autoriõiguse märge – Kreeka (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud Kreeka valitsuse esitatud teabe suhtes ei kohaldata autoriõiguse tingimusi. Siiski võidakse teatavate välislinkide suhtes kohaldada autoriõigusseadust. Kui tekstilise või multimeedia teabe (heli, piltide, tarkvara jne) paljundamiseks või kasutamiseks on vaja saada eelnev luba, siis kaotab kehtivuse eespool nimetatud üldine luba ning väljastatud loas peavad olema selgelt märgitud kõik kasutamispiirangud.

Autoriõiguse märge – Hispaania (2012)

Hispaania poolt Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud teabele ning portaaliga seotud linkidele ja teenustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks on eelisõigus Agencia de Tributaria’lja selle asutuse koostööpartneritel ning see teave on kaitstud vastavate intellektuaalomandi ja tööstusomandi õigustega. Teabe sisu kasutamine, paljundamine, levitamine, avalikustamine, muutmine või mis tahes muu sarnane tegevus on täielikult keelatud ilma Agencia de Tributaria selge nõusolekuta. Käesolevas portaalis sisalduvat teavet on lubatud kasutada vaid isiklikuks tarbeks alla laadides tingimusel, et teavet ei muudeta.

Autoriõiguse märge – Soome (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis Soome valitsuse poolt avaldatud teave on avalik ja selle suhtes ei kohaldata autorõiguse tingimusi.

Autoriõiguse märge – Prantsusmaa (2012)

Käesoleva veebilehe sisu on eelarve-, rahandus-, avaliku teenistuse ja riigireformi ministeeriumi ja/või selle autorite või autoriõiguse omanike ainuomand ning see on kaitstud rahvusvaheliste omandiõiguste suhtes kohaldatavate Prantsusmaa ja rahvusvaheliste õigusaktidega ning eelkõige Prantsusmaa intellektuaalomandi seaduse sätetega.

See kehtib muu hulgas veebilehel avaldatud artiklite, ekraanivormide, lehekülje kasutamiseks vajaliku tarkvara, logode, piltide, fotode ja mis tahes kujunduse kohta.

Eelarve-, rahandus-, avaliku teenistuse ja riigireformi ministeerium lubab kasutajatel üksnes vaadata lehekülje sisu, mis välistab eelkõige kogu lehekülje või selle osa mis tahes eesmärgil taaskasutamist.

Paljundamine on lubatud vaid digitaalselt arvutis, mida kasutatakse veebilehele juurdepääsuks eesmärgiga lugeda lehekülgi, mis on vaadatavad kasutaja navigeerimsitarkvara abil.

Käesoleva veebilehe mis tahes täielik või osaline taasesitamine mis tahes ettevõtte poolt ilma eelarve-, rahandus-, avaliku teenistuse ja riigireformi ministeeriumi selge nõusolekuta on keelatud ja seda loetakse võltsimiseks Prantsusmaa intellektuaalomandi seaduse artiklite L.335-2 ja järgnevate artiklite tähenduses.

Prantsusmaa intellektuaalomandi seadus (prantsuse keeles)

Prantsusmaa intellektuaalomandi seadus – kriminaalkarsitused (prantsuse keeles)

Autoriõiguse märge – Horvaatia (2012)

-

Autoriõiguse märge – Ungari (2012)

Ungarile kuuluvate või selle nimel kolmandate isikute poolt hallatava Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis esitatud dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse Ungari autoriõigusseadust, kui ei ole märgitud teisiti. Ungari lehekülgedel esitatud teabe eraviisiline ja ametlik paljundamine on lubatud, kui allikale on viidatud ja kui ei ole teisiti märgitud. Mis tahes muu kasutamine eeldab autoriõiguse omaniku loa olemasolu.

Autoriõiguse märge – Iirimaa (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud Iirimaa esitatud materjali suhtes kohaldatakse Iirimaa valitsuse autoriõiguseeskirju kooskõlas 2000. aasta autoriõiguse ja sellega seonduvate õiguste seadusega. Materjali saab alla laadida arvutisse või välja printida üksnes isiklikuks kasutamiseks. Kui materjali väljastatakse muudele isikutele, siis peab olema viidatud allikale ja autoriõigusele.

Iirimaa valitsuse antud luba autoriõigusega kaitstud materjalide paljundamiseks ei laiene mis tahes käesolevas Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud kolmandatele isikutele kuuluvale materjalile. Luba sellise materjali paljundamiseks tuleb taotleda asjaomastelt autoriõiguse omanikelt.

Autoriõiguse märge – Itaalia (2012)

Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumile ja teistele riigiasutustele kuuluvate või nende nimel kolmandate isikute poolt hallatavate Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud dokumentide suhtes kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguseeskirju, kui ei ole teisiti märgitud.

Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumile ja teistele riigiasutustele kuuluvate lehekülgede paljundamine on lubatud tingimusel, et allikale on viidatud, kui ei ole teisiti märgitud.

Kui tekstilise või multimeedia teabe (heli, piltide, tarkvara jne) paljundamiseks või kasutamiseks on vaja saada eelnev luba, siis kaotab kehtivuse eespool nimetatud üldine luba ning väljastatud loas peab olema selgelt märgitud kõik kasutamispiirangud.

Autoriõiguse märge – Leedu (2012)

Leedu Vabariigi avaldatud teave on kaitstud Leedu seadusega autoriõiguse ja sellega seotud õiguste kohta ning seda võib vabalt kasutada tingimusel, et allikale on viidatud.

Autoriõiguse märge – Luksemburg (2012)

Luksemburgi lehekülgedel esitatud ja Luksemburgi riigi või teiste isikute hallatava teabe suhtes kohaldatakse Luksemburgi õigust, kui teisiti ei ole märgitud.

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis sisalduva teabe paljundamine on lubatud mitte-ärilistel eesmärkidel tingimusel, et allikas on selgelt märgitud.

Kui tekstilise või multimeedia teabe (heli, piltide, tarkvara jne) paljundamiseks või kasutamiseks on vaja saada eelnev luba, siis kaotab kehtivuse eespool nimetatud üldine luba ning väljastatud loas peab olema selgelt märgitud kõik kasutamispiirangud.

Luksemburgi riik ei võta mingit vastutust Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Luksemburgi lehekülgedel sisalduva teabe kasutamise eest. Tuleb märkida, et Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud teave ei ole tingimata terviklik, ammendav, täpne ega ajakohane. Kui nendel lehekülgedel avaldatud dokumentide ja originaaldokumentide vahel esineb lahknevusi, siis kehtivad Mémorial’is avaldatud originaaldokumendid.

Luksemburgi riigi lehekülgedel on mõnikord viidatud teiste isikute hallatavatele lehekülgedele, mille üle Luksemburgi riigil puudub kontroll ja mille suhtes ta keeldub võtmast igasugust vastutust.

Luksemburgi riik ei võta mingit vastutust Luksemburgi riigi või teiste isikute hallatavate lehekülgede kasutamisel kasutaja arvutisüsteemile tekkinud mis tahes rikete eest.

Luksemburgi riik ei võta mingit vastutust juhul, kui teenuse pakkumine nende lehekülgede kaudu kasvõi ajutiselt katkeb.

Vastututamatusesätte eesmärk ei ole hoida kõrvale kehtivate õigusaktide täitmisest ega välistada vastutust sellistel juhtumitel, kui eespool nimetatud õigusaktide kohaselt ei ole seda võimalik välistada.

Autoriõiguse märge – Läti (2012)

Läti valitsuse avaldatud teave on avalik ja selle suhtes ei kohaldata autoriõiguse tingimusi. Seega on Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Läti lehekülgedel avaldatud teave avalikult kättesaadav ja seda võib alla laadida/ paljundada/ tõlkida/ muuta mis tahes väljaannetes, kujul või viisil nii ärilistel kui mitte-ärilistel eesmärkidel.

Autoriõiguse märge – Malta (2012)

Malta valitsus koos oma ministeeriumide ja osakondadega, samuti ametiasutuste ja veebilehe autoritega teevad kõik selleks, et säilitada Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud teabe usaldusväärsus, kuid nad ei saa tagada, et kõigil nende veebilehtedel või välislinkide kaudu kättesaadav teave oleks terviklik, ajakohane ja korrektne ning seepärast rõhutavad nad, et seal sisalduvat mis tahes teemalist teavet ei tohiks pidada õigeks ja terviklikuks. Nad ei saa tagada ei teabe kvaliteeti ega pidevat kättesaadavust ega ka tehnilistest probleemidest tingitud katkestuste puudumist. Seepärast ei võta nad mingit vastutust mis tahes rikete või kahjude eest, mis võivad tekkida sellise teabe kasutamisel, kuna esitatud teave on mõeldud üksnes üldiste juhistena. Malta valitsus jätab endale õiguse ajutiselt muuta, lisada või kustutada kogu või osa lehekülgede sisust ilma sellest konkreetselt teavitamata.

Malta valitsus koos oma ministeeriumide ja osakondadega, samuti ametiasutuste ja veebilehe autoritega ei taga kvaliteedikontrolli välislinkide üle. Mis tahes äriühingu või ettevõtte nimetamist nendel lehekülgedel ei tohiks mõista kui soovitust selle äriühingu või ettevõtte toodete ja/või teenuste ostmiseks.

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali lehekülgede eesmärk ei ole pakkuda õigusabi. See jääb juristide pärusmaaks.

Käesoleval veebilehel avaldatud materjali suhtes kohaldatakse Malta autoriõigusseaduse ja Malta seaduste ning eeskirjade ja määruste sätteid, ning kõiki rahvusvahelisi lepinguid, kus on mainitud Malta valitsust. Käesoleval leheküljel avaldatud teave on mõeldud eraviisiliseks kasutamiseks ning avalikuks kasutamiseks mitte-ärilistel eesmärkidel. Arvestades neid kahte eesmärki võib nimetatud teavet tasuta paljundada ilma Malta valitsuse loata tingimusel, et paljundatud materjal on originaali täpne koopia ja teabe allikana on märgitud Malta valitsus. Paljundatud materjali ei saa mingil juhul esitada ametliku versioonina ja isegi mitte materjalina, mis on koostatud ühiselt Malta valitsusega või viimase nõusolekul.

Autoriõiguse märge – Madalmaad (2012)

Madalmaade valitsuse poolt koostatud avalikkusele kättesaadavaks tehtud teabe suhtes ei kohaldata autoriõiguse tingimusi, kui ei ole teisiti märgitud. Seega Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Hollandi lehekülgedel avaldatud teave on vabalt kättesaadav ning seda võib alla laadida/ paljundada/ tõlkida/ muuta mis tahes väljaannetes, kujul või viisil nii ärilistel kui mitte-ärilistel eesmärkidel välja arvatud juhul, kui esitatud teabe (teatavate osade) juurde on lisatud märkus autoriõiguse kohta.

Autoriõiguse märge – Poola (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaali Poola lehekülgedel avaldatud teabel on vaid teavituslik eesmärk ja seda ei saa käsitleda nõuandena. Rahandusministeerium ei anna mingit tagatist selle teabe sisu täpsuse, ajakohasuse ega asjakohasuse suhtes.

Rahandusministeerium ei vastuta käesoleval veebilehel sisalduva teabe eest ega võta endale sellega seoses mingeid kohustusi. Lisaks võidakse teatavate dokumentide või lehekülje osade suhtes kohaldada eri vastustuse välistamise klausleid või märkusi autoriõiguse kohta. Poola lehekülgedel avaldatud teave, mille suhtes ei kohaldata mingeid vastustuse välistamise klausleid või märkusi autoriõiguse kohta, on vabalt kättesaadav ja seda võib alla laadida/ paljundada/ tõlkida/ muuta mis tahes väljaannetes, kujul või viisil nii ärilistel kui mitte-ärilistel eesmärkidel.

Rahandusministeerium ei vastuta ega võta endale mingeid kohustusi seoses käesoleva veebilehe sirvimise, teabe kasutamise või materjalide allalaadimisega, muu hulgas vastutust mis tahes vigade, ebatäpsuste, kärbete või eksitavate või laimavate väidete eest. Käesoleval veebilehel avaldatud teave võib sisaldada arvamusi või seisukohti, mis ei ühti tingimata rahandusministeeriumi seisukohtadega, kui ei ole selgelt teisiti väidetud.

Käesolev veebileht sisaldab linke välistele lehekülgedele, mille üle rahandusministeeriumi talitustel puudub kontroll ja mille eest rahandusministeerium ei vastuta.

Autoriõiguse märge – Portugal (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis sisalduvate Portugalile kuuluvate dokumentide taaskasutamine kolmandate isikute poolt on kaitstud autoriõiguse ja sellega seotud õigustega ning Portugali ja ELi õigusaktidest ning kehtivatest rahvusvahelistest lepingutest tulenevate tööstusomandi õigustega. Käesolevas portaalis sisalduv teave on avalik ja seda võib paljundada või taaskasutada vaid tingimusel, et allikale on viidatud, kui ei ole teisiti märgitud. Kui tekstilise või multimeedia teabe (heli, piltide, tarkvara jne) paljundamiseks või kasutamiseks on vaja saada eelnev luba, siis kaotab kehtivuse eespool nimetatud üldine luba. Eriluba võidakse selle taotlemisel anda sellist teavet sisaldavate dokumentide taaskasutamiseks ja paljundamiseks, mis kehtivate tingimuste kohaselt ei ole vabalt taaskasutatav. Eriloas on selgelt märgitud piirangud, mis kehtivad loaga hõlmatud dokumentide kasutamise suhtes.

Autoriõiguse märge – Rumeenia (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud Rumeeniale kuuluvate või tema nimel kolmandate isikute poolt hallatavate dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse siseriiklikke autoriõiguseeskirju, kui ei ole teisiti märgitud. Rumeenia lehekülgedel avaldatud teabe paljundamine on lubatud juhul, kui allikale on viidatud ja kui ei ole teisiti märgitud.

Kui tekstilise või multimeedia teabe (heli, piltide, tarkvara jne) paljundamiseks või kasutamiseks on vaja saada eelnev luba, siis kaotab kehtivuse eespool nimetatud üldine luba ning väljastatud loas peavad olema selgelt märgitud kõik kasutamispiirangud.

Autoriõiguse märge – Rootsi (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis Rootsi valitsuse poolt avaldatud teave on avalik ja selle suhtes ei kohaldata autorõiguse tingimusi.

Autoriõiguse märge – Sloveenia (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis Sloveenia maksuameti poolt avaldatud teave on avalik ja selle suhtes ei kohaldata autorõiguse tingimusi.

Autoriõiguse märge – Slovakkia (2012)

Euroopa maksukohustuslaste numbrite portaalis avaldatud Slovaki Vabariigile kuuluvate või tema nimel kolmandate isikute poolt hallatavate dokumentide taaskasutamise suhtes kohaldatakse Slovakkia autoriõiguseeskirju, kui ei ole teisiti märgitud. Autoriõiguse, sellega seotud õiguste ja tarkvara kasutamise sui generis õiguste piiramine on lubatud muudetud autoriõigusseaduses nr 618/2003 Coll. sätestatud erijuhtudel. Dokumentide kasutamine või edastamine vastavalt autoriõigusseadusele ei tohi olla vastuolus selle tavalise eesmärgipärase kasutamisega ning ei tohi põhjendamatult kahjustada õiguste omanike seaduslikke huve. Muudel juhtudel tuleb taotleda dokumentide kasutamiseks eelnev luba (litsents).

Slovakkia autoriõigus – rohkem teavet inglise keeles

Slovakkia autoriõigus – rokem teavet slovaki keeles

Autoriõiguse märge – Ühendkuningriik (2012)

Ühendkuningriigi valitsuse avaldatud teave on kaitstud Ühendkuningriigi autoriõigusega. Teave on kättesaadav ja taaskasutatav tasuta. Te võite Ühendkuningriigi autoriõigusega kaitstud dokumente taaskasutada tingimusel, et viitate allikale ja tunnistate autoriõigust. Ühendkuningriigi autoriõigusega kaitstud dokumente ei tohi kasutada eksitaval ega moondatud kujul.