Navigation path

Additional tools

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

 1. Δήλωση αποποίησης ευθύνης
 2. Κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου
 3. Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται και οι απόψεις που εκφράζονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ δεσμεύουν μόνο τους συντάκτες τους και δεν αντικατοπτρίζουν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν και για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή δεν φέρει την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενό της: για τις σελίδες "ευρωπαϊκού περιεχομένου" αρμόδια είναι η Επιτροπή ενώ για τις σελίδες "εθνικού περιεχομένου" κάθε κράτος μέλος της ΕΕ ευθύνεται για το περιεχόμενο και τους συνδέσμους των σελίδων.

Χάρη στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα άτομα που υπόκεινται σε συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση βάσει της Ευρωπαϊκής ή της εθνικής νομοθεσίας μπορούν:

 • να ενημερώνονται για τα εθνικά συστήματα ταυτοποίησης των φορολογουμένων, ειδικότερα για τα συστήματα που χρησιμοποιούν Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και
 • να ελέγχουν αν είναι έγκυρη η σύνταξη (δηλ. ο αλγόριθμος) ενός ΑΦΜ ή, εφόσον δεν είναι διαθέσιμες οι προδιαγραφές της σύνταξης (δηλ. ο αλγόριθμος), εάν είναι έγκυρη η δομή του ΑΦΜ.
  Η εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου του ΑΦΜ δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη και την πραγματική χορήγηση ΑΦΜ ούτε την ταυτότητα κάποιου προσώπου. Πιστοποιεί απλώς ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουν κοινοποιήσει οι χώρες της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο συγκεκριμένος ΑΦΜ αντιστοιχεί στη γενική δομή του ΑΦΜ και στον αλγόριθμο που έχει αποφασίσει και εφαρμόζει μια χώρα.

Κάθε άλλη χρήση και κάθε αντιγραφή και χρήση πληροφοριών και δεδομένων που δεν είναι συμβατή με τους στόχους αυτούς ούτε με την επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τους κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου όπως περιγράφεται στη συνέχεια απαγορεύεται αυστηρά.

Οι πληροφορίες αυτές:

 • έχουν μόνο γενικό χαρακτήρα και δεν αφορούν ειδικές περιπτώσεις ιδιωτών ή οντοτήτων·
 • δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες··
 • συνδέονται μερικές φορές με εξωτερικούς ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και για τους οποίους η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη·
 • δεν αποτελούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (για εξειδικευμένες συμβουλές πρέπει πάντοτε να απευθύνεστε σε ειδικούς).

Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ και η εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου του ΑΦΜ θα περιέχουν πάντοτε ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη διόρθωση των λαθών που εντοπίζουμε. Οι χώρες της ΕΕ θα ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες τις σχετικές αλλαγές το συντομότερο δυνατό ώστε αυτή να επικαιροποιεί τις αντίστοιχες σελίδες το γρηγορότερο σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδιασμό για τις τροποποιήσεις και τη συντήρηση.

Έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάποιο έγγραφο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο αντιστοιχεί επακριβώς σε επίσημο κείμενο. Μόνο η νομοθεσία της ΕΕ που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (έκδοση σε χαρτί) και η εθνική νομοθεσία που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές νομικές διατάξεις θεωρούνται αυθεντικές.

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τα προβλήματα που οφείλονται σε τεχνικά σφάλματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή διαρθρωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί με άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη όσον αφορά τέτοια προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου εξωτερικού ιστότοπου.

Αυτή η δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της Επιτροπής κατά παράβαση του ισχύοντος εθνικού δικαίου ούτε να την απαλλάξει από την ευθύνη της για ζητήματα για τα οποία δεν επιτρέπεται η απαλλαγή της με βάση αυτό το δίκαιο.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου

Δέσμευση για το απόρρητο των χρηστών

Η πολιτική "σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας" βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτή η γενική πολιτική καλύπτει τους ιστότοπους των οργάνων της ΕΕ στο πεδίο ορισμού eu.

Αν και μπορείτε να φυλλομετρήσετε τους περισσότερους από αυτούς τους ιστότοπους χωρίς να δώσετε προσωπικά σας στοιχεία, σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρασχεθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ζητάτε.

Οι ιστότοποι που ζητούν τέτοιες πληροφορίες τις μεταχειρίζονται σύμφωνα με την πολιτική που περιγράφεται στον προαναφερόμενο κανονισμό και παρέχουν πληροφορίες για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στις δικές τους δηλώσεις περί απορρήτου.

Για τον σκοπό αυτόν:

 • ένας υπεύθυνος επεξεργασίας καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει ότι η παρεχόμενη διαδικτυακή υπηρεσία είναι συμβατή με την πολιτική περί απορρήτου.
 • Σε κάθε θεσμικό όργανο, ένας υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού και καθοδηγεί τους υπεύθυνους επεξεργασίας σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους (άρθρο 24 του κανονισμού)·
 • Η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας για όλα τα όργανα είναι ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων (άρθρα 41 μέχρι 45 του κανονισμού).

Οι θεσμικοί ιστότοποι της ΕΕ στο πεδίο ορισμού eu οδηγούν μέσω συνδέσμων σε ιστότοπους τρίτων μερών. Επειδή δεν τους ελέγχουμε, σας παρακαλούμε να ενημερώνεστε για τις δικές τους πολιτικές περί απορρήτου.

Ηλεκτρονικός έλεγχος ΑΦΜ

Όταν χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό έλεγχο ΑΦΜ, οι τεχνικές πληροφορίες χρησιμεύουν μόνο για την εξακρίβωση στοιχείων τεχνικού χαρακτήρα και όλες οι πληροφορίες διαγράφονται τακτικά από την εφαρμογή. Το σύστημα δεν θα είναι ποτέ σε θέση να εξακριβώσει την ταυτότητα των χρηστών.

Όσον αφορά την έρευνα σχετικά με τον αριθμό φορολογικού μητρώου, εφόσον η απάντηση δίδεται χωρίς πρόσβαση σε εθνικές βάσεις δεδομένων, κανένα προσωπικό δεδομένο δεν τίθεται στη διάθεση του τελικού χρήστη.

Χρήση δειγμάτων εγγράφων

Στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ δημοσιεύονται μόνο δείγματα εγγράφων (τμήματα από έγγραφα) που παρέχουν οι χώρες της ΕΕ (κάτοχοι των εγγράφων).

Πώς μεταχειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που μας στέλνετε;

Διάφορες ιστοσελίδες περιέχουν στοιχεία επικοινωνίας που σας επιτρέπουν να στέλνετε τα σχόλια ή τις ερωτήσεις σας σε ειδική υπηρεσιακή ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε τέτοια μηνύματα, τα προσωπικά δεδομένα που δίνετε συγκεντρώνονται από τον παραλήπτη μόνο εφόσον είναι αναγκαία για να σας απαντήσει. Αν η ομάδα διαχείρισης της ηλεκτρονικής θυρίδας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα διαβιβάσει το μήνυμα σε άλλη υπηρεσία. Η Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ δεν διατηρεί αρχεία των ανταλλασσόμενων με τον τρόπο αυτόν μηνυμάτων.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία του ηλεκτρονικού σας μηνύματος και των προσωπικών δεδομένων που αυτό περιέχει, θα πρέπει να τις συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας.

Ιδιοκτήτες περιεχομένου, δικτυακών συνδέσμων και ιστοσελίδων· διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων

Η Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ δεν περιέχει σύστημα γνωστοποίησης (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος) για την επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες περιεχομένου, δικτυακών συνδέσμων και ιστοσελίδων και συνεπώς δεν συγκεντρώνονται προσωπικά δεδομένα γι’ αυτόν τον σκοπό.

Δεδομένου ότι δεν απαιτείται διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων για την εφαρμογή, δεν συγκεντρώνονται προσωπικά δεδομένα γι’ αυτόν τον σκοπό.

EU Ευρωπαϊκή Ένωση (2012) IE Ιρλανδία (2012)
AT Αυστρία (2012) IT Ιταλία (2012)
BE Βέλγιο (2012) LT Λιθουανία (2012)
BG Βουλγαρία (2012) LU Λουξεμβούργο (2012)
CY Κύπρος (2012) LV Λετονία (2012)
CZ Τσεχική Δημοκρατία (2012) MT Μάλτα (2012)
DE Γερμανία (2012) NL Κάτω Χώρες (2012)
DK Δανία (2012) PL Πολωνία (2012)
EE Εσθονία (2012) PT Πορτογαλία (2012)
EL Ελλάδα (2012) RO Ρουμανία (2012)
ES Ισπανία (2012) SE Σουηδία (2012)
FI Φινλανδία (2012) SI Σλοβενία (2012)
FR Γαλλία (2012) SK Σλοβακία (2012)
HR Κροατία (2012) UK Ηνωμένο Βασίλειο (2012)
HU Ουγγαρία (2012)

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Ευρωπαϊκή Ένωση (2012)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που έχει στην κατοχή της η Επιτροπή ή η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για λογαριασμό της Επιτροπής υπόκειται στους όρους της απόφασης (2006/291) για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών. Η περαιτέρω χρήση εγγράφων γίνεται δωρεάν.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή τους, εφόσον γίνεται αναφορά της πηγής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όπου απαιτείται άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών με τη μορφή κειμένου ή πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κ.λπ.), η άδεια αυτή θα ακυρώνει την ανωτέρω γενική άδεια και θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Αυστρία (2012)

Όλα τα κείμενα που δημοσιεύονται στις σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ που αφορούν την Αυστρία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ που αφορούν την Αυστρία έχουν δημόσιο χαρακτήρα και μπορούν να διαδίδονται ή να αναπαράγονται, υπό τον όρο ότι δεν θα χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς και ότι θα αναφέρεται η πηγή τους.

Μολονότι το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών (BMF) καταβάλλει τις αναγκαίες προσπάθειες ώστε οι σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ που αφορούν την Αυστρία να περιλαμβάνουν ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια, την επικαιροποίηση και την πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών ή πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε άλλους ιστότοπους προς τους οποίους γίνεται μεταφορά μέσω συνδέσμων. Εάν υπάρχουν σφάλματα και λάθη, και στο μέτρο που επισημαίνονται και γνωστοποιούνται, θα διορθώνονται το συντομότερο δυνατόν.

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των σελίδων της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ που αφορούν την Αυστρία είναι γενικής φύσεως και, ως εκ τούτου, δεν είναι προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες μεμονωμένων προσώπων, φορέων ή οργανισμών· δεν είναι απαραίτητα ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες· συνδέονται εν μέρει με άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από το BMF ούτε υπάγονται στον τομέα ευθύνης του. Σκοπός τους δεν είναι να αντικαθιστούν την παροχή επαγγελματικών (νομικής φύσεως) συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αν ψάχνετε για προσωπικές συμβουλές, παρακαλείσθε προηγουμένως, και σε κάθε περίπτωση, να επικοινωνείτε με εμπειρογνώμονα του οικείου τομέα. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με δικαστικές υποθέσεις σας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο δικαστήριο. Για αιτήματα ή διαβήματά σας που απαιτούν συμμόρφωση προς συγκεκριμένο όρο, θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να αποτείνεσθε προηγουμένως στο αρμόδιο δικαστήριο ή την αρμόδια αρχή.

Δεν εγγυώμαστε ότι κάθε έγγραφο που θα βρείτε μέσω των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ που αφορούν την Αυστρία, αντιστοιχεί επακριβώς στο δημοσιευμένο επίσημο κείμενο.

Ορισμένα από τα έγγραφα, στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω των σελίδων της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ, περιλαμβάνουν πληροφορίες που παρέχουν άλλοι οργανισμοί. Ωστόσο, το BMF δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση, δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, την επικαιροποίηση και την ορθότητα των εκεί αναφερόμενων στοιχείων και δεδομένων.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - το Βέλγιο (2012)

Μπορεί να γίνεται περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ που αφορούν το Βέλγιο εφόσον τηρείται η ισχύουσα βελγική νομοθεσία, και ειδικότερα ο νόμος της 30ής Ιουνίου 1994 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

Αυτό σημαίνει ότι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών αυτών απαιτεί σχετική προηγούμενη έγκριση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ίδιου αυτού νόμου, επίσημες πράξεις των δημοσίων αρχών δεν οδηγούν σε κτήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσημες πράξεις δημόσιας αρχής είναι οι πράξεις εκείνες που παράγουν έννομα αποτελέσματα (νόμοι, κοινοβουλευτικές εργασίες, αποφάσεις των δικαστηρίων, κ.λπ.).
 • Το άρθρο 21 παράγραφος 1 ορίζει ότι «η χρήση αυτούσιων αποσπασμάτων νομίμως δημοσιευμένων έργων, που λαμβάνονται για τους σκοπούς κριτικής, αντίλογου, αξιολόγησης ή διδασκαλίας ή για την ενσωμάτωση σε ακαδημαϊκή εργασία, εφόσον συνάδει με την ορθή άσκηση του οικείου επαγγέλματος και κατά το μέτρο που αυτό δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό, δεν συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποσπάσματα, όπως αυτά που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να συνοδεύονται από αναφορά στην πηγή και στο όνομα του συγγραφέα, εκτός αν αυτό αποδεικνύεται αδύνατον».

Οι ιστοσελίδες στις οποίες αναφέρονται οι σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ που αφορούν το Βέλγιο υπόκεινται στις δικές τους ρήτρες πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα βελγικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία να εκδικάζουν αιτήσεις παροχής έννομης προστασίας σχετικά με πνευματικά δικαιώματα αναφερόμενα στα δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο αναφοράς στις βελγικές εθνικές σελίδες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου όσον αφορά τη Βουλγαρία (2012)

Περιεχόμενο των πληροφοριακών πηγών: Το περιεχόμενο των πληροφοριακών πηγών που βρίσκονται στον παρόντα ιστότοπο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Βουλγαρίας. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο των δημοσιευόμενων πληροφοριών παρουσιάζει διαφορές, είναι παρωχημένο, μη αξιόπιστο ή παράνομο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως. Οι νομικής φύσεως πληροφορίες της παρούσας ιστοσελίδας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νομικές συμβουλές, αλλά παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης. Αν προκληθεί ζημία, ως αποτέλεσμα των νομικών ή υλικών ενεργειών οι οποίες έγιναν αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο, η ζημία αυτή βαρύνει πλήρως τα άτομα τα οποία προέβησαν στις εν λόγω ενέργειες.

Ευθύνη για ξένο περιεχόμενο: Η Εθνική Υπηρεσία Εσόδων της Βουλγαρίας δεν φέρει καμία ευθύνη για τη νομιμότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια και την επικαιρότητα (ενημερότητα) του περιεχομένου των πληροφοριακών πηγών τρίτων, σύνδεσμοι προς τις οποίες ενδεχομένως υπάρχουν σ’ αυτόν τον ιστότοπο, ούτε για τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων αυτών των τρίτων. Αν βρείτε συνδέσμους προς πληροφοριακές πηγές με παρωχημένο, ανακριβές ή ελλιπές περιεχόμενο ή πηγές το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, και δεν αποσκοπούν σε απλή ενημέρωση του κοινού, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κανένα μέρος των προστατευόμενων πληροφοριών δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να μεταφραστεί, να υποστεί επεξεργασία ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων της Βουλγαρίας.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Κύπρος (2012)

Η περαιτέρω χρησιμοποίηση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων της Κύπρου ή άλλων φορέων εξ ονόματός του και περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ υπόκειται στην εφαρμογή εθνικών κανόνων προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των ιστοσελίδων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων της Κύπρου, υπό τον όρο αναφοράς της πηγής, εκτός των περιπτώσεων όπου ορίζεται διαφορετικά.

Όπου απαιτείται άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών με τη μορφή κειμένου ή πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κ.λπ.), η άδεια αυτή θα ακυρώνει την ανωτέρω γενική άδεια και θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - την Τσεχική Δημοκρατία (2012)

Η περαιτέρω χρησιμοποίηση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της Τσεχικής Κυβέρνησης ή, εξ ονόματός της, στην κατοχή τρίτων περιλαμβανομένων στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ διέπεται από εθνικούς κανόνες προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των ιστοσελίδων που αφορούν την Τσεχική Δημοκρατία, υπό τον όρο αναφοράς της πηγής, εκτός των περιπτώσεων όπου ορίζεται διαφορετικά και αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς.

Όπου απαιτείται άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών με τη μορφή κειμένου ή πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κ.λπ.), η άδεια αυτή θα ακυρώνει την ανωτέρω γενική άδεια και θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Γερμανία (2012)

Η περαιτέρω χρήση από τρίτους εγγράφων που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ και των οποίων νόμιμος κάτοχος είναι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας προστατεύεται από κανόνες περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οι οποίοι περιέχονται στη γερμανική νομοθεσία, στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς συμβάσεις.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη όσον αφορά την πληρότητα, τα λάθη σύνταξης και τα τεχνικά σφάλματα, τις παραλείψεις ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ.

Ειδικότερα, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω συνδέσμων προς εξωτερικούς ιστότοπους.

Οι διαχειριστές των ιστότοπων είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δικών τους ιστοσελίδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της γενικής νομοθεσίας. Αυτό το περιεχόμενο θα πρέπει να διακρίνεται από το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων στο οποίο οδηγείται ο χρήστης μέσω των σχετικών συνδέσμων.

Οι υπερσύνδεσμοι προς το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων ευθύνεται αποκλειστικά ο πάροχος του περιεχομένου αυτού. Οι εξωτερικοί ιστότοποι υποβάλλονται σε ενδελεχή, εξ όσων γνωρίζουμε και πιστεύουμε, εξέταση και έλεγχο, πριν από τη δημιουργία του σχετικού συνδέσμου. Εντούτοις, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που αποκτώνται μέσω εξωτερικών υπερσυνδέσμων. Το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστότοπων μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να το γνωρίζει η γερμανική κυβέρνηση.

Όσον αφορά όλους τους συνδέσμους που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ, δηλώνουμε ρητώς ότι δεν ελέγχουμε σε καμία περίπτωση τον σχεδιασμό και το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων, στους οποίους η πρόσβαση μπορεί να γίνεται μέσω συνδέσμων της παρούσας Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης· η ύπαρξη τέτοιων συνδέσμων δεν υποδηλώνει έγκριση των συνδεδεμένων ιστότοπων ή του περιεχομένου τους. Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ και για όλους τους συνδέσμους που περιέχονται σ’ αυτή.

Το προσωπικό σύνταξης των γερμανικών ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει, χωρίς προειδοποίηση, σε αλλαγή, συμπλήρωση ή αφαίρεση πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας- Δανία (2012)

Για τις πληροφορίες που παρέχονται από την κυβέρνηση της Δανίας σχετικά με το σύστημα CPR (σύστημα ΑΦΜ) και δημοσιεύονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ δεν υπάρχουν όροι ως προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας- Εσθονία (2012)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ σχετικά με τη Δημοκρατία της Εσθονίας διατίθενται πάντως ελεύθερα, και μπορούν να γίνουν το αντικείμενο τηλεφόρτωσης / αναπαραγωγής / μετάφρασης / προσαρμογής σε κάθε είδους έκδοση, μορφή, μέσο ενημέρωσης για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι η πηγή του υλικού τους μπορεί να εντοπιστεί και γίνεται αναφορά στο καθεστώς της πνευματικής ιδιοκτησίας τους. Περιεχόμενο που αντλείται από τις εσθονικές σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ θα πρέπει να αναπαράγεται με ακρίβεια και να μην χρησιμοποιείται παραπλανητικά.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Ελλάδα (2012)

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή πύλη ΑΦΜ και παρέχονται από την ελληνική κυβέρνηση δεν προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, ορισμένοι σύνδεσμοι προς εξωτερικούς ιστότοπους είναι δυνατόν να υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Όπου απαιτείται άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών με τη μορφή κειμένου ή πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κ.λπ.), η άδεια αυτή θα ακυρώνει την ανωτέρω γενική άδεια και θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Ισπανία (2012)

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή πύλη ΑΦΜ και παρέχονται από την ισπανική κυβέρνηση καθώς και οι υπάρχοντες στις σχετικές ιστοσελίδες σύνδεσμοι και συνδεδεμένες υπηρεσίες ανήκουν αποκλειστικά στην Agencia de Tributaria ή στους φορείς που συνεργάζονται με αυτήν και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό ή μετατροπή του περιεχομένου αυτού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα απαγορεύονται χωρίς τη ρητή άδεια της Agencia de Tributaria. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε υλικό από αυτήν την πύλη μόνον εφόσον πρόκειται να το τηλεφορτώσουν για ιδιωτική χρήση και υπό την προϋπόθεση ότι θα το διατηρήσουν ανέπαφο.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Φινλανδία (2012)

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ, τις οποίες παρέχει η κυβέρνηση της Φινλανδίας, δεν έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα και δεν προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Γαλλία (2012)

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία του υπουργείου Προϋπολογισμού, Εθνικών Λογαριασμών, Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης του Δημοσίου ή/και των κατόχων των δικαιωμάτων και των εξ αυτών ελκόντων δικαιώματα, και προστατεύεται από τους γαλλικούς και διεθνείς νομοθετικούς κανόνες που ισχύουν σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και, ειδικότερα, από τις διατάξεις του γαλλικού κώδικα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πρόκειται ιδίως για δεδομένα με τη μορφή κειμένων που περιέχονται στον ιστότοπο, τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων στην οθόνη και το λογισμικό που απαιτείται για την εκμετάλλευση, καθώς και τους λογότυπους, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τα κάθε είδους γραφικά.

Το υπουργείο Προϋπολογισμού, Εθνικών Λογαριασμών, Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης του Δημοσίου επιτρέπει στους χρήστες μόνο την ανάγνωση και απαγορεύει την περαιτέρω χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για οποιοδήποτε σκοπό.

Επιτρέπεται μόνο η ψηφιακή αναπαραγωγή στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο με σκοπό την εμφάνιση των σελίδων με το λογισμικό πλοήγησης του χρήστη.

Απαγορεύεται κάθε ολική ή μερική αναπαραγωγή του ιστότοπου από οποιαδήποτε εταιρεία χωρίς τη ρητή άδεια του υπουργείου Προϋπολογισμού, Εθνικών Λογαριασμών, Δημόσιας Διοίκησης και Μεταρρύθμισης του Δημοσίου• αυτή η αναπαραγωγή θα συνιστούσε παραποίηση/απομίμηση διωκόμενη δυνάμει των άρθρων L.335-2 και επόμενα του γαλλικού Κώδικα Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Γαλλικός Κώδικας Διανοητικής Ιδιοκτησίας (μόνο στα γαλλικά)

Γαλλικός Κώδικας Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Ποινικές κυρώσεις (French only)

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Λουξεμβούργο (2012)

-

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Ουγγαρία (2012)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή της Ουγγαρίας ή τρίτων εξ ονόματός της και τα οποία περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ υπόκειται στην ουγγρική νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Τόσο η ιδιωτική όσο και η δημόσια αναπαραγωγή περιεχομένου των σελίδων που αφορούν την Ουγγαρία επιτρέπεται, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, υπό τον όρο αναφοράς της πηγής. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται προηγούμενη άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Ιρλανδία (2012)

Το υλικό που έχει δοθεί από την Ιρλανδία και έχει καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του ιρλανδικού Δημοσίου, σύμφωνα με τον νόμο του 2000 για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων (Copyright and Related Rights Acts 2000). Το υλικό μπορεί να τηλεφορτωθεί ή να τυπωθεί μόνο για προσωπική χρήση. Σε περίπτωση που πρόκειται να διανεμηθεί σε τρίτους, πρέπει να γίνει αναφορά στην πηγή και στο καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που το διέπει.

Η άδεια αναπαραγωγής υλικού που εμπίπτει στην πνευματική ιδιοκτησία του ιρλανδικού Δημοσίου δεν αφορά το υλικό που περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ, αλλά αποτελεί ιδιοκτησία τρίτου κατόχου. Η άδεια για την αναπαραγωγή αυτού του υλικού πρέπει να ζητηθεί από τους σχετικούς κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Ιταλία (2012)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του ιταλικού υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων δημόσιων οργανισμών ή στην κατοχή τρίτων εξ ονόματός τους και τα οποία περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ υπόκειται στην ιταλική νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Επιτρέπεται, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, η αναπαραγωγή περιεχομένου των ιστοσελίδων του ιταλικού υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ή άλλων δημόσιων οργανισμών, υπό τον όρο αναφοράς της πηγής.

Όπου απαιτείται άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών με τη μορφή κειμένου ή πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κ.λπ.), η άδεια αυτή θα ακυρώνει την ανωτέρω γενική άδεια και θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Λιθουανία (2012)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από τη Δημοκρατία της Λιθουανίας προστατεύονται από το λιθουανικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται η πηγή.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Λουξεμβούργο (2012)

Η αναπαραγωγή του περιεχομένου και των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις σελίδες που αφορούν το Λουξεμβούργο και ενημερώνονται από το κράτος του Λουξεμβούργου ή από τρίτους διέπεται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου .

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η αναπαραγωγή των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ και αφορούν το Λουξεμβούργο επιτρέπεται για σκοπούς μη εμπορικούς, εφόσον γίνεται ρητή αναφορά της πηγής.

Όπου απαιτείται άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών με τη μορφή κειμένου ή πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κ.λπ.), η άδεια αυτή θα ακυρώνει την ανωτέρω γενική άδεια και θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Το κράτος του Λουξεμβούργου δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ που αφορούν το Λουξεμβούργο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σχετικά με την Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ δεν είναι απαραίτητα πλήρεις, εξαντλητικές, ακριβείς και ενημερωμένες. Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κειμένων που δημοσιεύονται στις σελίδες αυτές και των πρωτότυπων εγγράφων, ισχύουν τα πρωτότυπα έγγραφα, όπως έχουν δημοσιευθεί στο Μémorial.

Οι σελίδες του κράτους του Λουξεμβούργου παραπέμπουν συχνά σε σελίδες που τηρούνται από τρίτους, επί των οποίων το κράτος του Λουξεμβούργου δεν έχει κανέναν έλεγχο, και για τις οποίες δεν αποδέχεται καμία ευθύνη.

Το κράτος του Λουξεμβούργου δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην εγκατάσταση του υπολογιστή του χρήστη από τη χρήση των σελίδων που τηρούνται από το κράτος του Λουξεμβούργου ή άλλους.

Το κράτος του Λουξεμβούργου δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση αναστολής, έστω παροδικής, της παροχής των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις σελίδες αυτές.

Σκοπός της ανωτέρω αποποίησης ευθύνης δεν είναι να καταστρατηγηθούν οι ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ούτε να αποκλειστεί η ευθύνη στις περιπτώσεις όπου αυτή δεν μπορεί να αποκλειστεί κατ’ εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Λετονία (2012)

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την κυβέρνηση της Λετονίας έχουν δημόσιο χαρακτήρα και δεν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Από την άποψη αυτή, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ και αφορούν τη Λετονία μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από το κοινό και να γίνονται το αντικείμενο τηλεφόρτωσης / αναπαραγωγής / μετάφρασης / προσαρμογής με όλες τις μορφές, τις εκδόσεις και τα μέσα ενημέρωσης τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Μάλτα (2012)

Η κυβέρνηση της Μάλτας, από κοινού με τα υπουργεία της και τις Διευθύνσεις τους, όπως επίσης οι Αρχές και οι υπεύθυνοι συντάκτες των ιστοσελίδων, καταβάλλουν προσπάθειες διαφύλαξης της αξιοπιστίας των πληροφοριών που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ αλλά δεν μπορούν να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες τους ή σε ιστοσελίδες τρίτων είναι πλήρεις, πραγματικές και σωστές και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται εξ ορισμού σωστές και πλήρεις σχετικά με οποιοδήποτε θέμα. Δεν είναι δυνατόν να δοθεί εγγύηση για την ποιότητα ή την αδιάλειπτη προσπελασιμότητα στις ιστοσελίδες, ούτε για την απουσία τεχνικών προβλημάτων. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκληθεί από τη χρήση των πληροφοριών αυτών, δεδομένου ότι τα στοιχεία που παρέχονται με τις εν λόγω ιστοσελίδες παρέχουν αποκλειστικά γενικές κατευθύνσεις. Η κυβέρνηση της Μάλτας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, να προσθέτει ή να διαγράφει ορισμένα μέρη ή ολόκληρες σελίδες, χωρίς συγκεκριμένη προειδοποίηση, για μια μεταβατική περίοδο.

Η κυβέρνηση της Μάλτας, από κοινού με τα υπουργεία της και τις Διευθύνσεις τους, όπως επίσης οι Αρχές και οι υπεύθυνοι συντάκτες των ιστοσελίδων, δεν προβλέπουν ποιοτικό έλεγχο των εξωτερικών συνδέσμων. Η αναφορά της επωνυμίας οποιασδήποτε εταιρείας ή εμπόρου στις ιστοσελίδες δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως σύσταση σχετικά με προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία ή τον έμπορο.

Σκοπός των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ δεν είναι να προσφέρουν νομικές συμβουλές. Αυτό εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των νομικών.

Το υλικό αυτού του ιστότοπου καλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, των Νόμων της Μάλτας, των πολιτικών και των κανονισμών, όπως και κάθε διεθνούς συμφωνίας στην οποία γίνεται αναφορά στην κυβέρνηση της Μάλτας. Οι πληροφορίες που περιέχει ο ιστότοπος διατίθενται για προσωπική και για δημόσια αλλά μη εμπορική χρήση. Με βάση τα παραπάνω, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αποτελούν το αντικείμενο δωρεάν αναπαραγωγής και δεν υπόκεινται σε παροχή άλλης άδειας από πλευράς της κυβέρνησης της Μάλτας, υπό την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο υλικό αποτελεί αληθές αντίγραφο του πρωτοτύπου και η κυβέρνηση της Μάλτας αναγνωρίζεται ως πηγή του υλικού. Το αναπαραγόμενο υλικό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρουσιάζεται ως επίσημη έκδοση, ούτε καν ως παραγόμενο από κοινού με την κυβέρνηση της Μάλτας ή με τη συγκατάθεση της.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Κάτω Χώρες (2012)

Οι πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό από την κυβέρνηση των Κάτω Χωρών δεν υπόκεινται σε όρους όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Από την άποψη αυτή, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στις ολλανδικές σελίδες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από το κοινό και να γίνονται το αντικείμενο τηλεφόρτωσης / αναπαραγωγής / μετάφρασης / προσαρμογής με όλες τις μορφές, τις εκδόσεις και τα μέσα ενημέρωσης τόσο για εμπορικούς όσο και για μη εμπορικούς σκοπούς εκτός εάν στις πληροφορίες που παρέχονται ή σε μέρος αυτών περιλαμβάνεται ρήτρα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Πολωνία (2012)

Το περιεχόμενο των πολωνικών ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ είναι για γενική ενημέρωση και μόνο, και δεν συνιστά παροχή συμβουλών. Το υπουργείο Οικονομικών δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, την ενημερότητα, ή την εφαρμογή οποιουδήποτε στοιχείου των περιεχομένων.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν είναι κατά κανένα τρόπο υπεύθυνο για τις πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτόν τον ιστότοπο και δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη. Μπορεί, επιπλέον, να ισχύουν ειδικές ρήτρες αποποίησης ευθυνών ή ανακοινώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία όσον αφορά ορισμένο περιεχόμενο ή ορισμένα τμήματα του ιστότοπου. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις πολωνικές ιστοσελίδες και για τις οποίες δεν ισχύουν ειδικές ρήτρες αποποίησης ευθυνών ή ειδοποιήσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας διατίθενται ελεύθερα και μπορούν να γίνουν αντικείμενο τηλεφόρτωσης /αναπαραγωγής /μετάφρασης /προσαρμογής σε κάθε έκδοση, μορφή και μέσο, για εμπορικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και αποκλείει κάθε υποχρέωση αποζημίωσης σε σχέση με την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, τη χρήση πληροφοριών ή την τηλεφόρτωση οποιουδήποτε υλικού από αυτόν, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της υποχρέωσης αποζημίωσης για σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή παραπλανητικές ή δυσφημιστικές δηλώσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται σ’ αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να περιλαμβάνουν γνώμες και απόψεις οι οποίες, εκτός εάν αναφέρεται ρητώς κάτι διαφορετικό, δεν είναι κατ’ ανάγκη οι γνώμες και οι απόψεις του υπουργείου Οικονομικών.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους τους οποίους οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών δεν ελέγχουν και για τους οποίους το υπουργείο Οικονομικών δεν φέρει καμία ευθύνη.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Πορτογαλία (2012)

Η περαιτέρω χρήση, από τρίτους, εγγράφων που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ και των οποίων κάτοχος είναι η Πορτογαλία, προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με την πορτογαλική νομοθεσία, τη νομοθεσία της ΕΕ και τις εφαρμοστέες διεθνείς συμφωνίες. Οι πληροφορίες που περιέχονται σ’αυτή τη δικτυακή πύλη δεν έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα και, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά, μπορούν να αναπαραχθούν και να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω, υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η πηγή τους. Όπου απαιτείται άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών με τη μορφή κειμένου ή πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κ.λπ.), η άδεια αυτή θα ακυρώνει την ανωτέρω γενική άδεια. Για την περαιτέρω χρήση και την αναπαραγωγή εγγράφων που περιέχουν πληροφορίες των οποίων, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται η περαιτέρω ελεύθερη χρήση, μπορεί να χορηγηθεί ειδική άδεια κατόπιν αιτήσεως. Η ειδική άδεια ορίζει με σαφήνεια τους περιορισμούς που εφαρμόζονται στη χρήση των εγγράφων που αυτή καλύπτει.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Ρουμανία (2012)

Για κάθε περαιτέρω χρήση εγγράφων που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ, κάτοχος των οποίων είναι η Ρουμανία ή τρίτοι εξ ονόματός της, εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία για την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου των ιστοσελίδων για τη Ρουμανία, εφόσον γίνεται αναφορά της πηγής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Όπου απαιτείται άδεια για την αναπαραγωγή ή χρήση πληροφοριών με τη μορφή κειμένου ή πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κ.λπ.), η άδεια αυτή θα ακυρώνει την ανωτέρω γενική άδεια και θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Σουηδία (2012)

Οι προερχόμενες από τη σουηδική κυβέρνηση πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ διατίθενται ελεύθερα στο κοινό χωρίς να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Σλοβενία (2012)

Οι πληροφορίες της Ευρωπαϊκής δικτυακής πύλης ΑΦΜ, τις οποίες έχει διαβιβάσει η φορολογική διοίκηση της Σλοβενίας δεν έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα και δεν προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Σλοβακία (2012)

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων που κατέχει η Σλοβακική Δημοκρατία, ή τρίτοι εξ ονόματός της, τα οποία διατίθενται στην Ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη ΑΦΜ υπόκειται στους κανόνες της Σλοβακίας περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός εάν ορίζεται κάτι διαφορετικό. Περιορισμοί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, των συγγενικών δικαιωμάτων και των ειδικής φύσης δικαιωμάτων κατασκευαστή βάσεων δεδομένων επιτρέπονται μόνον σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες προβλέπονται από το νόμο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αριθ. 618/2003, όπως τροποποιήθηκε. Η χρήση ή η διάθεση περιεχομένου σύμφωνα με τον νόμο περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν πρέπει να συγκρούεται με τη συνήθη εκμετάλλευση του περιεχομένου ούτε να θίγει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα των κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε άλλες περιπτώσεις, πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίζεται άδεια για τη χρήση του περιεχομένου.

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Σλοβακία – Περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Σλοβακία – Περισσότερες πληροφορίες στα σλοβακικά

Ανακοίνωση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - Ηνωμένο Βασίλειο (2012)

Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από την κυβέρνηση του ΗΒ προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του βρετανικού Δημοσίου (Πνευματική ιδιοκτησία του Στέμματος - Crown copyright). Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και η περαιτέρω χρησιμοποίησή τους είναι δωρεάν. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του βρετανικού Δημοσίου εφόσον αναφέρετε τη συγκεκριμένη πηγή και αναγνωρίζετε τα εν λόγω δικαιώματα. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του βρετανικού Δημοσίου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με παραπλανητικό ή ανάρμοστο τρόπο.