Navigation path

Additional tools

Právní upozornění

 1. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti
 2. Pravidla ochrany osobních údajů a ochrany soukromí
 3. Upozornění týkající se autorských práv

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Informace zveřejněné autory na Evropském portále o daňových identifikačních číslech (TIN) a stanoviska jimi na tomto portále vyjádřená nutně neodrážejí stanoviska Evropská komise. Portál provozuje Evropská komise, nicméně odpovědnost za jeho obsah se sdílí tímto způsobem: Obsahové stránky jsou buď „evropské“ (za ty je odpovědná Evropská komise) nebo „jednotlivých států“ (v tomto případě za obsah a odkazy na své stránky odpovědné příslušné členské státy EU).

Evropská komise Evropský portál o daňových identifikačních číslech provozuje, aby lidé, na něž se na základě evropských nebo vnitrostátních právních předpisů vztahuje konkrétní povinnost přiznat daň, mohli:

 • získat potřebné informace o určování totožnosti daňových poplatníků v rámci systémů jednotlivých členských států, a to především o daňových identifikačních číslech (DIČ)
 • zkontrolovat správnost syntaxe (tzn. způsob tvoření) čísla DIČ nebo (pokud nebyly poskytnuty její konkrétní charakteristiky) správnost jeho struktury.
  Modul pro kontrolu DIČ online nepotvrzuje existenci DIČ, ani to, že je číslo přiděleno, ani identitu případné osoby; potvrzuje pouze, že na základě údajů poskytnutých Evropské komisi ze strany členských států, dané číslo DIČ odpovídá v obecnosti struktuře čísla a způsobu jeho tvoření, které byly v dané zemi zvoleny a která tam jsou platné.

Jakékoli jiné užití či vynětí a využívání informací a údajů, které není v souladu s účely portálu či níže uvedenými upozorněními týkajícími se autorských práv a pravidly ochrany osobních údajů a ochrany soukromí, je přísně zakázáno.

Uvedené informace jsou:

 • jsou obecného charakteru a nezohledňují situaci konkrétních osob či subjektů
 • informace, které nejsou nutně ucelené, úplné, přesné nebo aktuální
 • informace odkazující na externí internetové stránky, na něž útvary Komise nemají žádný vliv a za něž Komise nenese jakoukoli odpovědnost
 • informace, které nelze považovat za odborné nebo právní rady (potřebujete-li poradit v konkrétních záležitostech, vždy je třeba se obracet na odborníky)

Snažíme se o to, aby informace poskytované na Evropském portále o daňových identifikačních číslech a v modulu pro kontrolu DIČ online byly aktuální a přesné. Snažíme se rovněž opravovat na stránkách všechny chyby, na něž nás upozorníte. Členské státy EU Evropské komisi oznámí případné změny co nejdříve a Evropská komise příslušné stránky co nejdříve (v souladu se stávajícím harmonogramem úprav a údržby) aktualizuje.

Upozornění: Nelze zaručit, aby dokument, který je k dispozici online, přesně odpovídal oficiálnímu znění. Za autentické znění se považuje pouze znění zveřejněné v tištěné podobě Úředního věstníku Evropské unie a zákony jednotlivých členských států zveřejněné v souladu s jejich platnými předpisy.

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech jsou vytvořeny či strukturovány do souborů či formátů, které nejsou bezchybné, a proto nemůžeme zajistit, že naše služby nebudou v důsledku takových problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Komise se vzdává veškeré odpovědnosti za problémy, které nastanou v důsledku používání portálu či jakékoliv jiné externí internetové stránky napojené odkazem.

Záměrem tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti není omezit odpovědnost Komise v případě porušení předpisů stanovených platnými zákony jednotlivých členských států, ani vyloučit odpovědnost Komise v záležitostech, ve kterých ji podle tohoto práva vyloučit nelze.

Ochrana osobních údajů a ochrana soukromí

Dodržujeme soukromí uživatelů

Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ vychází z nařízení č. 45/2001 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Tato obecná politika se týká internetových stránek orgán a institucí EU s doménou .eu.

Většinu těchto stránek lze prohlížet bez uvádění osobních údajů. V některých případech je však jejich uvedení nutné k poskytnutí elektronických služeb, které uživatel požaduje.

Internetové stránky, které takové informace vyžadují, s nimi nakládají v souladu s výše uvedeným nařízením a o použití údajů informace informují ve zvláštních prohlášeních o ochraně soukromí.

Z toho vyplývá, že:

 • správce zpracování údajů určí účel a prostředky zpracování a zajistí, aby byly požadované elektronické služby poskytnuty v souladu s politikou ochrany soukromí
 • v každém orgánu a instituci zajišťuje úředník odpovědný za ochranu údajů, aby se postupovalo podle výše uvedeného nařízení; tato osoba je zároveň nápomocna správcům zpracování údajů s plněním jejich povinností (článek 24 nařízení)
 • nezávislým orgánem dohledu pro všechny orgány a instituce je Evropský inspektor ochrany údajů

Internetové stránky orgánů a institucí EU s doménou .eu odkazují na stránky třetích stran. Ty Komise nespravuje, a proto vám doporučujeme, abyste si prostudovali jejich pravidla na ochranu soukromí.

Modul pro kontrolu DIČ online:

Při používání modulu pro kontrolu DIČ online se technické informace využívají pouze k řešení technických otázek aplikace, přičemž všechny zadané informace se pravidelně odstraňují. Je proto vyloučeno, aby systém uživatele identifikoval.

U dotazů na daňové identifikační číslo koncový uživatel osobní údaje k dispozici nemá, protože odpověď se poskytuje bez přístupu do databází jednotlivých členských států.

Používání vzorů dokladů

Na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech se využívají pouze vzory dokladů (části), poskytnuté členskými státy (které jsou jejich majiteli).

Jak nakládáme s e-maily, které nám zasíláte?

Na různých internetových stránkách uvádíme kontaktní údaje, abyste nám mohli do speciálních e-mailových schránek zasílat své náměty, připomínky či dotazy.

Jejich adresát použije poskytnuté osobní údaje pouze k zodpovězení dotazu. Pokud zaměstnanci, kteří danou e-mailovou schránku spravují, nemohou dotaz zodpovědět, předají váš e-mail jinému útvaru. Evropský portál o daňových identifikačních číslech tento druh e-mailové korespondence nezaznamenává.

Pokud máte dotazy týkající se zpracovávání vašeho e-mailu a souvisejících osobních údajů, nezapomeňte je do svého e-mailu uvést.

Role a správa práv vlastníka obsahu, stránky a internetového odkazu

Evropský portál o daňových identifikačních číslech neobsahuje žádný systém, jehož prostřednictvím by e-mailem byl kontaktován vlastník obsahu, stránky nebo internetového dotazu. Sběr osobních údajů za tímto účelem se tedy neprovádí.

V aplikaci nemají tito vlastníci žádnou roli a jejich práva aplikace nespravuje. Ani pro tyto účely tedy sběr osobních údajů neprobíhá.

EU Evropská unie (2012) IE Irsko (2012)
AT Rakousko (2012) IT Itálie (2012)
BE Belgie (2012) LT Litva (2012)
BG Bulharsko (2012) LU Lucembursko (2012)
CY Kypr (2012) LV Lotyšsko (2012)
CZ Česká republika (2012) MT Malta (2012)
DE Německo (2012) NL Nizozemsko (2012)
DK Dánsko (2012) PL Polsko (2012)
EE Estonsko (2012) PT Portugalsko (2012)
EL Řecko (2012) RO Rumunsko (2012)
ES Španělsko (2012) SE Švédsko (2012)
FI Finsko (2012) SI Slovensko (2012)
FR Francie (2012) SK Slovinsko (2012)
HR Chorvatsko (2012) UK Spojené království (2012)
HU Maďarsko (2012)

Upozornění týkající se autorských práv – Evropská unie (2012)

Opětovné použití dokumentů, které má v držení Komise nebo jejím jménem Úřad pro publikace Evropské unie se řídí rozhodnutím (2006/291) o opakovaném použití informací Komise. Opětovné použití dokumentů je bezplatné.

Není-li uvedeno jinak, je reprodukce povolena za předpokladu, že je uveden zdroj. Je-li nutné získat k reprodukci či použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) povolení, ruší takové povolení výše zmíněné obecné povolení a jasně popisuje veškerá omezení týkající se použití.

Upozornění týkající se autorských práv – Rakousko (2012)

Veškeré články zveřejněné na rakouských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech jsou chráněny autorským právem a všechna práva jsou vyhrazena.

Informace uvedené na rakouských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech jsou považovány za veřejné a lze je šířit či kopírovat za předpokladu, že nejsou využity ke komerčním účelům a že je uveden jejich zdroj.

Spolkové ministerstvo financí (BMF) se v rozumné míře snaží uvádět na rakouských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech přesné a aktuální informace, nenese však žádnou odpovědnost za přesnost, včasnost či úplnost těchto informací či odpovědnost za informace na jiných internetových stránkách, na něž uvedla odkazy. Vyjdou-li najevo chyby a nesrovnalosti, budou co nejrychleji opraveny.

Informace uvedené na rakouských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech jsou obecné povahy, a tudíž nejsou přizpůsobeny konkrétním individuálním požadavkům osob, subjektů či organizací; nejsou nutně přesné, úplné nebo aktuální; zčásti souvisejí s jinými internetovými stránkami, které spolkové ministerstvo financí (BMF) nijak neovlivňuje ani nespadají pod jeho odpovědnost. Tyto informace nemají nahradit odbornou (právní) poradenskou službu. Pokud požadujete osobní poradenství, vždy se nejprve obraťte na odborníka v příslušné oblasti zájmu. Máte-li dotazy k vašemu soudnímu řízení, obraťte se na příslušný soud. Pokud jde o návrhy nebo žádosti, u nichž je třeba dodržet určitý termín, v každém případě by mělo být nejprve provedeno šetření u příslušného soudu nebo orgánu.

Nezaručujeme, že dokument dostupný na rakouských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech přesně odpovídá úředně přijatému znění.

Některé dokumenty, k nimž lze získat přístup na rakouských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech, odkazují na informace poskytované jinými organizacemi. Spolkové ministerstvo financí (BMF) však neposkytuje žádné záruky ani nevznáší požadavky, pokud jde o přesnost, včasnost nebo správnost údajů, které jsou na uvedených stránkách poskytovány.

Upozornění týkající se autorských práv – Belgie (2012)

Opětovné používání informací uvedených na belgických stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech podléhá platným belgickým právním předpisům, zejména zákonu ze dne 30. června 1994 o autorském právu a právech s ním souvisejících.

To znamená, že není-li stanoveno jinak, je k opětovnému použití takovýchto informací nutné získat povolení od držitelů autorských práv.

 • V souladu s čl. 8 odst. 2 téhož zákona nezakládají úřední akty veřejného orgánu autorské právo. Úřední akty veřejného orgánu jsou takové akty, které mají právní účinek (zákony, parlamentní postupy, rozhodnutí soudů a tribunálů atd.).
 • Ustanovení čl. 21 odst. 1 stanoví, že „citace převzaté ze zákonně zveřejněného díla pro účely kritiky, sporu, přezkumu nebo výuky nebo pro zařazení do vědecké práce, uváděné v souladu s dobrými mravy dané profese a v rozsahu nezbytném pro daný účel, neporušují autorské právo. K citacím, např. citacím uvedeným v předchozím odstavci, musí být přiloženy odkazy na zdroj a jméno autora, je-li to možné.“

Internetové stránky, na něž odkazují belgické stránky Evropského portálu o daňových identifikačních číslech, podléhají vlastním doložkám o autorských právech. Belgické soudy mají pravomoc k tomu, aby vyslechly jakýkoli návrh ohledně autorského práva v souvislosti s údaji uvedenými na belgických stránkách.

Právní oznámení – Bulharsko (2012)

Obsah zdrojů informací: Obsah zdrojů informací umístěných na těchto internetových stránkách splňuje požadavky stávajících bulharských právních předpisů. Vykazují-li zveřejněné informace nesrovnalosti, jsou-li zastaralé, nespolehlivé či nezákonné, neprodleně nás o tom informujte. Informace právní povahy uvedené na této stránce nelze považovat za právní poradenství, ale jsou poskytnuty výhradně pro informační účely. Vznikne-li v důsledku právních nebo věcných akcí přijatých pouze na základě informací umístěných na těchto stránkách škoda, náklady na její odstranění ponesou v plném rozsahu jednotlivci, kteří akce provedli.

Odpovědnost za zahraniční obsah: Bulharská Národní agentura pro příjmy není odpovědná za zákonnost, úplnost, přesnost ani včasnost obsahu zdrojů informací třetích stran, za odkazy, které mohou být na těchto stránkách uvedeny, ani za zákonnost činností těchto třetích stran. Pokud narazíte na odkazy na zdroje informací se zastaralým, nesprávným či neúplným obsahem nebo na zdroje informací, jejichž obsah je v rozporu se stávajícími právními předpisy, neprodleně nás informujte.

Autorské právo: Veškeré informace na těchto stránkách kromě informací veřejných podléhají autorskému právu. Žádné části chráněných údajů nelze reprodukovat, překládat, editovat či jiným způsobem používat bez předchozího písemného souhlasu bulharské Národní agentury pro příjmy

Upozornění týkající se autorských práv – Kypr (2012)

Není-li uvedeno jinak, na opětovné použití dokumentů v držení kyperského Finančního ředitelství nebo jeho jménem třetími subjekty uvedenými v Evropském portálu o daňových identifikačních číslech se vztahují vnitrostátní předpisy o autorském právu. Není-li uvedeno jinak, reprodukce obsahu na stránkách kyperského Finančního ředitelství je povolena za podmínky uvedení zdroje.

Je-li nutné získat k reprodukci či použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) povolení, nahrazuje takové povolení výše uvedené všeobecné povolení a jasně uvádí všechna omezení týkající se použití.

Upozornění týkající se autorských práv – Česká republika (2012)

Není-li uvedeno jinak, vztahují se na opětovné použití dokumentů držených českou vládou nebo jejím jménem třetími subjekty uvedenými v Evropském portálu o daňových identifikačních číslech vnitrostátní pravidla upravující autorské právo. Není-li stanoveno jinak, je reprodukce obsahu na českých stránkách povolena za předpokladu, že je uveden zdroj, a obsah lze reprodukovat pouze pro nekomerční účely.

Je-li nutné získat k reprodukci či použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) povolení, ruší takové povolení výše zmíněné obecné povolení a jasně popisuje veškerá omezení týkající se použití.

Upozornění týkající se autorských práv – Německo (2012)

Opětovné použití dokumentů třetími stranami, které jsou umístěny na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech a jsou v držení Spolkové republiky Německo, je chráněno pravidly upravujícími autorské právo, která jsou vymezena v německých právních předpisech, úmluvách Evropské unie a mezinárodních úmluvách.

Neneseme žádnou odpovědnost za úplnost, redakční a technické chyby, opomenutí nebo nepřesnost informací uvedených v Evropském portálu o daňových identifikačních číslech.

Zejména nijak výslovně ani nepřímo nezaručujeme úplnost nebo přesnost informací získaných prostřednictvím odkazů na externí internetové stránky.

Provozovatelé internetových stránek odpovídají za obsah, který na svých stránkách zpřístupňují, s výhradou ustanovení obecného práva. Tento „vlastní obsah“ je třeba odlišovat od odkazů na obsah poskytovaný provozovateli externích internetových stránek.

Odkazy na obsah externích internetových stránek jsou poskytovány výhradně pro informační účely.

Odpovědnost za obsah externích internetových stránek nese výhradně poskytovatel tohoto obsahu. Před vytvořením příslušného odkazu jsou externí internetové stránky důkladně prozkoumány a zkontrolovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně výslovně ani nepřímo nezaručujeme úplnost nebo přesnost informací získaných prostřednictvím odkazů na externí internetové stránky. Obsah externích internetových stránek se může kdykoli změnit, aniž by o tom německá vláda věděla.

Pokud jde o veškeré odkazy uvedené na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech, výslovně prohlašujeme, že nemáme žádnou kontrolu nad strukturou ani obsahem externích internetových stránek, k nimž lze získat přístup prostřednictvím odkazů na tomto Evropském portálu o daňových identifikačních číslech; kromě toho takovéto odkazy nejsou potvrzením stránek, na něž se odkazuje, ani jejich obsahu. Toto prohlášení se týká všech stránek na tomto Evropském portálu o daňových identifikačních číslech a všech odkazů, které jsou na portálu uvedeny.

Pracovníci odpovědní za redakci online obsahu stránek Spolkové republiky Německo na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech si vyhrazují právo bez předchozího oznámení změnit, doplnit či odstranit informace poskytované na těchto internetových stránkách.

Upozornění týkající se autorských práv – Dánsko (2012)

Na informace poskytnuté dánskou vládou o systému CPR (systém DIČ) a zveřejněné na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech se nevztahují žádné podmínky upravující autorská práva.

Upozornění týkající se autorských práv – Estonsko (2012)

Na informace poskytnuté vládou Estonské republiky se vztahují podmínky upravující autorská práva. Informace zveřejněné na stránkách Estonské republiky na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech jsou však volně dostupné a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat ve všech edicích, formách a médiích pro komerční či nekomerční účely za předpokladu, že je uveden zdroj materiálu a je uznán jejich status autorských práv. Obsah převzatý ze stránek Estonské republiky na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech musí být reprodukován přesně a nesmí být používán v zavádějícím kontextu.

Upozornění týkající se autorských práv – Řecko (2012)

Informace, které řecká vláda poskytuje na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech, nepodléhají podmínkám upravujícím autorská práva. Určité externí odkazy však autorskému právu podléhat mohou. Je-li nutné získat pro reprodukci či použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) předchozí povolení, ruší takové povolení výše zmíněná obecná povolení a jasně popisuje veškerá omezení týkající se použití.

Upozornění týkající se autorských práv – Španělsko (2012)

Přístup k obsahu, který Španělsko poskytuje na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech, k informacím, které jsou v něm obsaženy, připojeným odkazům a službám a používání tohoto obsahu, těchto informací, odkazů a služeb jsou výsadou agentury Agencia Tributaria nebo subjektů, které s touto agenturou spolupracují, a tento obsah, informace a odkazy jsou chráněny odpovídajícími právy duševního a průmyslového vlastnictví. Používání, reprodukce, šíření a sdělování tohoto obsahu veřejnosti nebo jeho změna či jiná obdobná činnost jsou bez výslovného povolení agentury Agencia Tributaria zcela zakázány. Uživatelská licence k použití jakéhokoli obsahu tohoto portálu je omezena na stahovaní a použití obsahu pro soukromé účely, a to za předpokladu, že zůstane neporušený.

Upozornění týkající se autorských práv – Finsko (2012)

Informace, které finská vláda poskytuje na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech, jsou veřejné a nepodléhají podmínkám upravujícím autorská práva.

Upozornění týkající se autorských práv – Francie (2012)

Obsah této internetové stránky je výlučným vlastnictvím ministerstva pro rozpočet, veřejné účty, veřejnou správu a reformu státní správy a autorů a/nebo držitelů autorských práv a je chráněn francouzskými a mezinárodními právními předpisy týkajícími se práv duševního vlastnictví, a zejména ustanoveními francouzského zákona o duševním vlastnictví.

Jedná se především o redakční prvky internetové stránky, provedení na obrazovce, software potřebný k použití, loga, obrázky, fotky a grafiky jakéhokoliv druhu.

Ministerstvo pro rozpočet, veřejné účty, veřejnou správu a reformu státní správy povoluje uživatelům pouze zobrazení obsahu, které vylučuje zejména opětovné použití jakékoli části obsahu této stránky k jakýmkoliv účelům.

Reprodukce se povoluje pouze v digitální podobě na počítači, který slouží ke konzultaci stránky, pro účely zobrazení stránek konzultovaných prohlížečem uživatele.

Úplná nebo částečná reprodukce internetové stránky společnostmi bez výslovného povolení ministerstva pro rozpočet, veřejné účty, veřejnou správu a reformu státní správy se zakazuje a trestá se jako padělání podle článků L.335-2 a násl. zákona o duševním vlastnictví.

francouzský zákon o duševním vlastnictví (pouze francouzsky)

francouzský zákon o duševní vlastnictví – trestní sankce (pouze francouzsky)

Upozornění týkající se autorských práv – Chorvatsko (2012)

-

Upozornění týkající se autorských práv – Maďarsko (2012)

Není-li uvedeno jinak, vztahuje se na opětovné použití dokumentů v držení maďarské vlády nebo jejím jménem třetími subjekty uvedenými v Evropském portálu o daňových identifikačních číslech maďarský zákon upravující autorské právo. Není-li stanoveno jinak, soukromá a úřední reprodukce obsahu maďarských stránek je povolena za předpokladu, že je uveden zdroj. Jakékoli jiné použití musí nejprve povolit držitel práv.

Upozornění týkající se autorských práv – Irsko (2012)

V souladu se zákonem o autorském právu a souvisejících právech z roku 2000 podléhá materiál umístěný na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech a připravený Irskem autorskému právu irské vlády. Materiál lze stahovat za účelem uložení či tisku pouze pro osobní účely. Je-li materiál poskytován jiným osobám, musí být uveden zdroj a status autorských práv.

Povolení reprodukovat materiál, který podléhá autorskému právu irské vlády, se nevztahuje na žádný materiál na tomto Evropskému portálu o daňových identifikačních číslech, které by mohl být ve vlastnictví třetí strany. Povolení k reprodukci takového materiálu musí být získáno od dotčených držitelů autorských práv.

Upozornění týkající se autorských práv – Itálie (2012)

Není-li uvedeno jinak, vztahují se na opětovné použití dokumentů držených italským ministerstvem hospodářství a financí nebo jinými veřejnými institucemi nebo jejich jménem třetími subjekty uvedenými v Evropském portálu o daňových identifikačních číslech vnitrostátní pravidla upravující autorské právo.

Není-li stanoveno jinak, je reprodukce obsahu na stránkách italského ministerstva hospodářství a financí nebo jiných veřejných institucí povolena za předpokladu, že je uveden zdroj.

Je-li nutné získat k reprodukci či použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) povolení, ruší takové povolení výše zmíněné obecné povolení a jasně popisuje veškerá omezení týkající se použití.

Upozornění týkající se autorských práv – Litva (2012)

Informace poskytnuté Litevskou republikou jsou chráněny litevským zákonem o autorském právu a souvisejících právech a lze je volně používat za předpokladu, že je uveden jejich zdroj.

Upozornění týkající se autorských práv – Lucembursko (2012)

Není-li uvedeno jinak, na reprodukci obsahu a informací umístěných na lucemburských stránkách a udržovaných lucemburským státem nebo jinými stranami se vztahují lucemburské právní předpisy.

Není-li uvedeno jinak, je reprodukce informací uvedených na lucemburských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech povolena pro nekomerční účely za předpokladu, že je výslovně citován zdroj.

Je-li nutné získat k reprodukci či použití textových nebo multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) povolení, ruší takové povolení obecné povolení a je-li to nutné, popisuje veškerá omezení týkající se použití.

Lucemburský stát odmítá přijmout jakoukoli odpovědnost za používání informací uvedených na lucemburských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech. Je třeba podotknout, že informace zveřejněné na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech nejsou nutně úplné, vyčerpávající, přesné či aktuální. Pokud se mezi texty zveřejněnými na těchto stránkách a původními texty objeví nesrovnalosti, je třeba použít původní dokumenty zveřejněné v dokumentu Mémorial.

Stránky lucemburského státu někdy odkazují na stránky spravované jinými stranami, nad nimiž lucemburský stát nemá žádnou kontrolu a za něž odmítá přijmout jakoukoli odpovědnost.

Lucemburský stát nepřijímá žádnou odpovědnost za škodu vzniklou na počítačovém zařízení uživatele v důsledku použití stránek spravovaných lucemburským státem nebo jinými subjekty.

Lucemburský stát odmítá přijmout jakoukoli odpovědnost v případě, že je služba poskytovaná těmito stránkami pozastavena, byť jen dočasně.

Účelem těchto prohlášení o vyloučení odpovědnosti není obejít požadavky platných právních předpisů ani zbavit se odpovědnosti v případech, kdy se jí podle výše zmíněných právních předpisů zbavit nelze.

Upozornění týkající se autorských práv – Lotyšsko (2012)

Informace poskytnuté vládou Lotyšské republiky jsou veřejné a nevztahují se na ně podmínky upravující autorská práva. V tomto ohledu jsou informace zveřejněné na lotyšských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech volně k dispozici a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat ve všech edicích, formách a médiích pro komerční či nekomerční účely.

Upozornění týkající se autorských práv – Malta (2012)

Maltská vláda společně s ministerstvy a odbory, jakož i orgány a autoři internetových stránek se snaží, aby informace uvedené v Evropském portálu o daňových identifikačních číslech byly spolehlivé, nemůže však zaručit, že informace zveřejněné na některé z internetových stránek tohoto portálu nebo na externích internetových stránkách, na něž portál odkazuje, jsou úplné, aktuální a správné. Vyžadují tudíž , aby informace na těchto stránkách a odkazech nebyly považovány za správné a úplné informace o jakémkoli tématu. Stejně tak nelze zaručit kvalitu a nepřetržitou dostupnost ani to, že nedojde k přerušení z technických důvodů. Proto nemohou přijmout odpovědnost za jakoukoli újmu, ztrátu nebo škodu, k nimž by mohlo v důsledku použití informací dojít, jelikož uvedené informace mají sloužit výhradně jako obecné vodítko. Maltská vláda si vyhrazuje právo dočasně změnit, doplnit či smazat části či celé stránky, aniž by o tom výslovně informovala.

Maltská vláda společně s ministerstvy a odbory ani orgány a autoři internetových stránek neprovádějí kontrolu kvality externích odkazů. Uvedení názvu společnosti nebo obchodníka na stránkách by nemělo být vnímáno jako doporučení výrobků a/nebo služeb, které společnost nebo obchodník poskytují.

Stránky Evropského portálu o daňových identifikačních číslech neslouží k poskytování právního poradenství. Toto poradenství zůstává výsadou právní profese.

Materiál na těchto internetových stránkách podléhá ustanovením zákona o autorském právu, maltským zákonům, politikám a předpisům a všem mezinárodním dohodám, které zmiňují maltskou vládu. Informace na těchto stránkách jsou k dispozici pro osobní použití a veřejné použití, není-li komerční. Slouží-li těmto dvěma účelům, lze je reprodukovat bezplatně či bez povolení od maltské vlády, a to za předpokladu, že reprodukovaný materiál je věrnou kopií originálu a že je maltská vláda uvedena jako zdroj. Reprodukovaný materiál v žádném případě nepředstavuje úřední znění, a to ani tehdy, je-li vytvořen společně s maltskou vládou nebo s jejím souhlasem.

Upozornění týkající se autorských práv – Nizozemsko (2012)

Na informace poskytnuté veřejnosti nizozemskou vládou se nevztahují podmínky upravující autorská práva, není-li tak uvedeno. V tomto ohledu jsou informace zveřejněné na nizozemských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech volně k dispozici a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat ve všech edicích, formách a médiích pro komerční i nekomerční účely, pokud není v poskytnutých informacích (v určitých částech těchto informací) obsažena doložka o autorském právu.

Upozornění týkající se autorských práv – Polsko (2012)

Obsah polských internetových stránek Evropského portálu o daňových identifikačních číslech slouží pouze obecným informačním účelům a nepředstavuje poradenství. Ministerstvo financí neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, včasnosti nebo použitelnosti jakékoli části obsahu.

Ministerstvo financí nenese žádnou odpovědnost za informace uvedené na těchto internetových stránkách a nepřijímá v souvislosti s těmito informacemi žádné závazky. Kromě toho se na určitý obsah nebo části těchto internetových stránek mohou vztahovat zvláštní prohlášení o vyloučení odpovědnosti či upozornění týkající se autorských práv. Informace na polských stránkách Evropského portálu o daňových identifikačních číslech, na něž se nevztahují zvláštní prohlášení o vyloučení odpovědnosti či upozornění týkající se autorských práv, jsou volně k dispozici a lze je stahovat/reprodukovat/překládat/upravovat ve všech edicích, formách a médiích pro komerční či nekomerční účely.

Ministerstvo financí nepřijímá žádnou odpovědnost a vylučuje veškeré závazky v souvislosti s vyhledáváním na těchto internetových stránkách, používáním informací či stahováním materiálů z těchto stránek, a to mimo jiné včetně závazků v souvislosti s chybami, nepřesnostmi, opomenutími či zavádějícími nebo hanlivými prohlášeními. Informace na těchto internetových stránkách mohou obsahovat stanoviska či názory, které nutně nepředstavují stanoviska či názory ministerstva financí, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Tyto internetové stránky obsahují odkazy na externí internetové stránky, nad nimiž nemají útvary ministerstva financí žádnou kontrolu a za které ministerstvo financí nenese žádnou odpovědnost.

Upozornění týkající se autorských práv – Portugalsko (2012)

Opětovné použití dokumentů na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech ve vlastnictví Portugalska třetími stranami je chráněno autorským právem a souvisejícími právy a právy průmyslového vlastnictví podle portugalských právních předpisů a použitelných mezinárodních dohod. Informace uvedené na tomto portálu jsou veřejné a není-li stanoveno jinak, lze je reprodukovat a opětovně používat za předpokladu, že je uveden jejich zdroj. Je-li k reprodukci či použití textových nebo multimediálních informací (zvuku, obrázků, počítačových programů atd.) požadováno povolení, výše zmíněné obecné povolení se nepoužije. Pro opětovné použití a reprodukci dokumentů s informacemi, které podle stanovených podmínek nelze volně opětovně používat, lze udělit zvláštní povolení. Zvláštní povolení jasně vymezuje omezení, která se vztahují na používání dokumentů, které jsou v něm uvedeny.

Upozornění týkající se autorských práv – Rumunsko (2012)

Není-li uvedeno jinak, vztahují se na opětovné použití dokumentů držených Rumunskem nebo jeho jménem třetími subjekty uvedenými v Evropském portálu o daňových identifikačních číslech vnitrostátní předpisy upravující autorské právo. Není-li stanoveno jinak, je reprodukce obsahu na rumunských stránkách povolena za předpokladu, že je uveden zdroj.

Je-li nutné získat k reprodukci či použití textových a multimediálních informací (zvuku, obrázků, softwaru atd.) povolení, ruší takové povolení výše zmíněná obecná povolení a jasně popisuje veškerá omezení týkající se použití.

Upozornění týkající se autorských práv – Švédsko (2012)

Informace švédské vlády na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech jsou veřejné a nevztahují se na ně žádné podmínky upravující autorské právo.

Upozornění týkající se autorských práv – Slovensko (2012)

Informace, které slovinský správce daně poskytuje na Evropském portálu o daňových identifikačních číslech, jsou veřejné a nepodléhají podmínkám upravujícím autorská práva.

Upozornění týkající se autorských práv – Slovinsko (2012)

Není-li uvedeno jinak, vztahují se na opětovné použití dokumentů držených slovenskou vládou nebo jejím jménem třetími subjekty uvedenými v Evropském portálu o daňových identifikačních číslech slovenská pravidla upravující autorské právo. Omezení autorského práva, práv týkajících se autorského práva a práva sui generis k databázi je povoleno pouze ve zvláštních případech stanovených v zákoně o autorském právu č. 618/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Používání či volné nakládání s obsahem podle zákona o autorském právu nesmí být v rozporu s běžným zamýšleným použitím a nesmí nepřiměřeně ohrožovat legitimní zájmy držitelů práv. V jiných případech musí být k použití obsahu získáno předchozí povolení (licence).

podrobnější informace o slovenském duševním vlastnictví (anglicky)

podrobnější informace o slovenském duševním vlastnictví (slovensky)

Upozornění týkající se autorských práv – Spojené království (2012)

Informace poskytnuté vládou Spojeného království jsou chráněny autorským právem Spojeného království. Přístup k nim je bezplatný a lze je bezplatně opětovně používat. Můžete opětovně používat informace, na něž se vztahuje autorské právo Spojeného království, pokud uvedete zdroj a uznáte autorské právo. Informace, na něž se vztahuje autorské právo Spojeného království, nesmějí být používány zavádějícím či hanlivým způsobem.