Navigation path

Additional tools

Правна информация

 1. Отказ от отговорност
 2. Декларация за поверителност
 3. Авторски права

Отказ от отговорност

Отговорност за публикуваната информация и изразените становища на този Европейски портал за TIN носят техните автори. Информацията и становищата не отразяват непременно позициите на Европейската комисия. Въпреки че Европейският портал за TIN се управлява от Европейската комисия, отговорността за неговото съдържание е споделена: страниците със съдържание са или „европейски“ (когато Комисията носи отговорност), или „национални“ (когато всяка страна членка носи отговорност за съдържанието и връзките на собствените си страници).

Европейската комисия поддържа този Европейски портал за TIN, за да могат хората, които подлежат на специфично задължение за данъчно отчитане, наложено им от европейско или национално законодателство:

 • да научат повече за националните системи за идентифициране на данъкоплатците, по-специалноза системите, използващи данъчни идентификационни номера (TIN), както и
 • да проверят дали синтаксисът (тоест алгоритъмът) на даден TIN е валиден или, когато липсват спецификации за синтаксиса (тоест алгоритъма) – дали структурата на TIN е валидна.         
  Модулът за онлайн проверки на TIN не потвърждава нито съществуването и действителното издаване на даден TIN, нито самоличността на дадено лице. Той потвърждава единствено, че въз основа на спецификациите, предоставени на Европейската комисия от страните членки, даден TIN отговаря на общата структура на TIN, създадена и прилагаща се в дадена държава, и на алгоритъма, създаден и прилагащ се в тази държава.

Всяка друга употреба на информацията и данните, която не е в съответствие с тези цели, както и с авторските права и декларациите за поверителност, както са описани по-долу, е строго забранена.

Тази информация:

 • е само от общ характер и няма за цел да отговори на конкретните обстоятелства на всяко отделно физическо или юридическо лице;
 • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
 • понякога е свързана с външни сайтове, които не се контролират от генералните дирекции на Комисията и за които тя не носи отговорност;
 • не представлява професионален или правен съвет (ако ви е нужен конкретен съвет, трябва винаги да се обръщате към специалист).

Нашата цел е да поддържаме актуалността и точността на Европейския портал за TIN и модула за онлайн проверка на TIN. Ще направим всичко възможно да поправим грешки, за които ни бъде съобщено. Страните от ЕС ще информират Европейската комисия за съответните промени възможно най-бързо, а Европейската комисия ще актуализира съответните страници в най-кратки срокове съгласно съществуващите планове за модификации и поддръжка.

Моля, имайте предвид, че не можем да гарантираме, че даден достъпен онлайн документ възпроизвежда точно даден официално приет текст. Само законодателството на ЕС, публикувано в печатните издания на Официален вестник на ЕС, и националното законодателство, публикувано в съответствие с приложимите национални правни разпоредби, се смятат за автентични.

Нашата цел е да сведем до минимум проблемите в работата на сайта, причинени от технически грешки. Някои данни или информация на Европейския портал за TIN може да са създадени или структурирани във файлове или формати, които са податливи на грешки, затова не можем да гарантираме, че услугата ни няма да бъде нарушена или засегната по друг начин от подобни проблеми. Комисията не поема отговорност с оглед на такива проблеми, възникнали в резултат от използването на Европейския портал за TIN или на свързани с него външни сайтове.

Настоящият отказ от отговорност няма за цел да ограничава отговорността на Комисията в разрез с изискванията, заложени в приложимото национално законодателство, нито да я освобождава от отговорност в области, в които това не е възможно съгласно това законодателство.

Защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот

Ангажимент към неприкосновеността на личния живот на потребителите

Политиката за поверителност на Комисията се основава на Регламент 45/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Тази обща политика обхваща уебсайтовете на институциите на ЕС в рамките на домейна „еu“.

Въпреки че можете да търсите в повечето от тези сайтове, без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да ви бъдат предоставени поисканите от вас електронни услуги.

Уебсайтовете, които изискват такава информация, я обработват съгласно политиката, описана в споменатия по-горе регламент, и предоставят информация за използването на вашите данни в своите декларации за поверителност.

С оглед на това:

 • контрольор определя целите и средствата за обработката на лични данни и гарантира съответствието на дадена електронна услуга с политиката за защита на личните данни;
 • във всяка институция служител по защита на данните гарантира, че разпоредбите на Регламента се изпълняват и съветва контрольорите относно изпълнението на техните задължения (чл. 24 от Регламента).
 • Независимият надзорен орган за всички институции е Европейският надзорен орган по защита на данните (чл. 41 - 45 от Регламента).

Уебсайтовете на институциите на ЕС в домейна „eu“ предлагат връзки към сайтове на трети страни. Тъй като ние нямаме контрол над тях, ви съветваме да разгледате политиките им за защита на личните данни.

Модул за онлайн проверка на TIN

Когато използвате модула за онлайн проверка на TIN, техническата информация се използва само за откриването на технически проблеми в приложението и цялата постъпила информация се изтрива редовно. Системата никога няма да бъде в състояние да идентифицира потребителите.

Доколкото става въпрос за търсене на TIN, тъй като отговорът се дава без никакъв достъп до национални бази данни, на разположение на крайните потребители не се дават никакви лични данни.

Използване на образци на документи

 

Само (част от) предоставените от страните от ЕС (собствениците на документите) образци на документи се показват на Европейския портал за TIN.

Как обработваме вашите електронни писма?

На много уебстраници има координати за връзка, позволяващи ви да изпращате коментари или въпроси до дадена функционална пощенска кутия.

Когато изпращате подобни съобщения, предоставените от вас лични данни се събират от адресата само доколкото това е необходимо, за да ви отговори. Ако екипът, който управлява пощенската кутия, не е в състояние да ви отговори, той ще препрати електронното ви писмо на друга служба. Европейският портал за TIN няма да съхранява записи на обмена на електронни писма, извършен по този начин.

Ако имате въпроси относно обработката на вашето електронно писмо и свързани с него лични данни, моля, включете ги в съобщението си.

Собственици на съдържание, страници и уеб връзки; управление на ролите и правата

Европейският портал за TIN не включва система за уведомяване (по електронна поща) за контакти със собствениците на съдържание, страници или уеб връзки, поради което не се събират никакви лични данни за тази цел.

Също така в приложението не съществува управление на ролите и правата и затова за тази цел не се събират лични данни.

EU Европейски съюз (2012) IE Ирландия (2012)
AT Австрия (2012) IT Италия (2012)
BE Белгия (2012) LT Литва (2012)
BG България (2012) LU Люксембург (2012)
CY Кипър (2012) LV Латвия (2012)
CZ Чешка република (2012) MT Малта (2012)
DE Германия (2012) NL Нидерландия (2012)
DK Дания (2012) PL Полша (2012)
EE Естония (2012) PT Португалия (2012)
EL Гърция (2012) RO Румъния (2012)
ES Испания (2012) SE Швеция (2012)
FI Финландия (2012) SI Словения (2012)
FR Франция (2012) SK Словакия (2012)
HR Хърватия (2012) UK Обединено кралство (2012)
HU Унгария (2012)

Авторски права – Европейски съюз (2012)

Повторното използване на документи, които са притежание на Комисията, или от нейно име – на Службата за публикации – подлежи на условията, определени в Решение (2006/291) относно повторното използване на информация на Комисията. Повторното използване на документи е безплатно.

Възпроизвеждането е разрешено при условие, че източникът е посочен, освен ако не е указано друго. Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

Авторски права – Австрия (2012)

Всички статии, публикувани на австрийските страници от Европейския портал за TIN, са защитени от законодателството в областта на авторското право, като всички права са запазени.

Информацията, поместена на австрийските страници от Европейския портал за TIN, се счита за обществено достъпна и може да бъде разпространявана или възпроизвеждана, при условие че не се използва за търговски цели и е указан нейният източник.

 

Независимо че Федералното министерство на финансите полага необходимите усилия да включи точна и актуална информация на австрийските страници от Европейския портал за TIN, то не носи отговорност за точността, актуалността и пълнотата на тази информация или за информацията на други уебсайтове, към които е предоставило връзки. В случай че бъдат открити грешки, те ще бъдат поправени във възможно най-кратък срок.

Информацията, предоставена от австрийските страници на Европейския портал за TIN, е от общ характер и следователно не е приспособена към конкретни индивидуални изисквания на лица, дружества или организации; не е непременно точна, пълна или актуална; отчасти е свързана с други уебсайтове, които нито се влияят от Федералното министерство на финансите, нито попадат в сферата на неговата отговорност. Тази информация няма за цел да замести услугите по предоставяне на професионални (юридически) консултации. Ако търсите съвет по въпрос, който ви засяга лично, във всички случаи първо се обръщайте към специалист в съответната област. Ако имате въпроси относно съдебно производство, в което участвате, обърнете се към компетентния съд. По отношение на молби или искания, за подаването на които е необходимо спазването на определен срок, във всички случаи първо следва да се потърси информация от компетентния съд или орган.

Ние не гарантираме, че даден документ, публикуван на австрийските страници на Европейския портал за TIN, напълно съответства на официално приетия текст.

 

Някои от документите, които са на разположение на австрийските страници от сайта на Европейския портал за TIN, се отнасят до предоставена от други организации информация. Независимо от това Федералното министерство на финансите не поема отговорност и не предоставя гаранции или уверения за точността, актуалността или верността на предоставената в тях информация.

Авторски права – Белгия (2012)

По отношение на повторното използване на информацията на белгийските национални страници на Европейския портал за TIN се прилага действащото белгийско законодателство, по-специално Законът за авторското право и сродните му права от 30 юни 1994 г.

Това означава, че освен ако не е посочено друго, за повторното използване на тази информация е необходимо носителите на авторските права да предоставят предварително разрешение.

 • Съгласно член 8, алинея 2 от посочения закон, официалните актове на публичните органи не са обект на авторското право. Официалните актове на публичните органи са тези, които пораждат правни последици (закони, парламентарни процедури, съдебни решения и др.)
 • Член 21, алинея 1 гласи, че „цитатите от правомерно публикувано произведение, направени с цел критика, обсъждане, анализ или обучение или включени в научни трудове в съответствие с добросъвестните професионални практики и в съответстващ на преследваната цел обхват, не накърняват авторското право. Посочените в предходната алинея цитати задължително трябва да бъдат съпроводени от споменаване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно.“

Към интернет страниците, към които препращат белгийските национални страници от Европейския портал за TIN, се прилагат специфични за тях клаузи за авторското право. Съдилищата в Белгия са компетентни да разглеждат всички искове за авторски права, които се отнасят до данни, посочени на белгийските национални страници.

Правна информация – България (2012)

Съдържание на информационните ресурси: Съдържанието на информационните ресурси, намиращи се на този уебсайт, отговаря на изискванията на действащото законодателство на България. В случай на несъответствие, излизане от употреба, ненадеждност или незаконност на публикуваната информация, моля, уведомете ни незабавно. Поместената на тази страница информация с правен характер не може да се счита за юридическа консултация, а е предоставена само с информационна цел. В случай на щети в резултат на съдебни или материални действия, предприети само въз основа на информацията, намираща се на този уебсайт, те са изцяло за сметка на лицата, предприели действията.

Отговорност за чуждо съдържание: Националната агенция за приходите на България не отговаря за законността, пълнотата, точността и актуалността на съдържанието на информационните ресурси на трети страни, към които на сайта може да има връзки, нито за законността на дейността на тези трети страни. Ако откриете връзки към информационни ресурси с остаряло, неточно или непълно съдържание или информационни ресурси, чието съдържание е в противоречие с действащото законодателство, моля, уведомете ни незабавно.

Авторско право: Цялата информация на страницата, която не представлява публична информация, подлежи на авторско право. Без предварителното писмено съгласие на Националната агенция за приходите на България не могат да се възпроизвеждат, превеждат, редактират или използват по какъвто и да било начин никакви части от защитените обекти.

Авторски права – Кипър (2012)

Към повторното използване на документи, държани от Министерството на вътрешните приходи на Кипър или от негово име от трети лица, посочени в Европейския портал за TIN, се прилагат националните разпоредби за авторското право, освен ако е посочено друго. Освен ако е посочено друго, възпроизвеждането на съдържанието на страниците на Министерството на вътрешните приходи на Кипър е разрешено, при условие че е посочен източникът.

Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

Авторски права – Чешка република (2012)

Към повторното използване на документи, държани от чешкото правителство или от негово име от трети лица, посочени на Европейския портал за TIN, се прилагат националните разпоредби за авторското право, освен ако е посочено друго. Освен ако е посочено друго, възпроизвеждането на съдържанието на чешките страници е разрешено само за нетърговски цели, при условие че е посочен източникът.

Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

Авторски права – Германия (2012)

Повторното използване от трети страни на документи, публикувани на Европейския портал за TIN и държани от Федерална република Германия, е защитено от правилата за авторското право, установени в германското право, в правото на Европейския съюз и в международните конвенции.

Не поемаме каквато и да било отговорност за пълнотата, за допуснати печатни и технически грешки, за пропуски или за точността на информацията на Европейския портал за TIN.

По-специално не предоставяме нито изрични, нито имплицитни гаранции по отношение на пълнотата или точността на информацията, получена от връзки към външни уебсайтове.

Операторите на уебсайтове носят отговорност по общия ред за съдържанието, което публикуват на своите страници. Съдържанието на собствените страници следва да се разграничава от връзки към съдържание, предоставено от оператори на външни уебсайтове.

Хипервръзки към съдържанието на външни уебсайтове се предоставят само за сведение.

За съдържанието на външни уебсайтове отговорност носи само предоставящият съдържанието. Външните уебсайтове се подлагат на внимателен анализ и на добросъвестна проверка от наша страна преди създаването на съответна връзка към тях. Независимо от това не предоставяме нито изрични, нито имплицитни гаранции по отношение на пълнотата или точността на информацията, получена от хипервръзки към външни уебсайтове. Съдържанието на външните уебсайтове може да бъде изменено по всяко време без знанието на германското правителство.

По отношение на всички връзки, предоставени на Европейския портал за TIN, изрично изтъкваме, че оформлението и съдържанието на външни уебсайтове, достъпни посредством връзки на този Европейски портал за TIN, са извън нашия контрол. Освен това тези връзки не означават, че подкрепяме уебсайтовете, към които има връзки, или тяхното съдържание. Настоящата декларация се отнася до всички страници на този Европейски портал за TIN и до всички връзки в него.

Интернет редакторите на германските национални страници на Европейския портал за TIN си запазват правото да променят, допълват или заличават без предизвестие предоставената на този уебсайт информация.

Авторски права – Дания (2012)

Предоставената от датското правителство информация относно CPR системата (TIN система), която е публикувана в Европейския портал за TIN, не подлежи на изискванията за авторското право.

Авторски права – Естония (2012)

Към информацията, предоставена от правителството на Република Естония, се прилагат изискванията за авторското право. Независимо от това информацията, публикувана на страниците на Република Естония от Европейския портал за TIN, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана с търговска и с нетърговска цел във всички издания, форми и медии, при условие че е посочен източникът на материала и е указано наличието на авторско право. Използваното съдържание на страниците на Република Естония от Европейския портал за TIN трябва да се възпроизвежда точно и да не се използва в контекст, който въвежда в заблуждение.

Авторски права – Гърция (2012)

Към предоставената от правителството на Гърция информация на Европейския портал за TIN не се прилагат изискванията за авторското право. Независимо от това някои от връзките към външни уебсайтове може да са обект на авторско право. Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

Авторски права – Испания (2012)

Достъпът до предоставеното от Испания съдържание на Европейския портал за TIN и неговото използване, съдържащата се информация и посочените връзки и услуги са прерогатив на Agencia Tributaria или органите, които работят в сътрудничество с нея, и са защитени от съответните права на интелектуална и индустриална собственост. Използването, възпроизвеждането, разпространението, съобщаването на обществеността или преобразуването на това съдържание или някоя друга подобна дейност абсолютно се забранява без изричното разрешение на Agencia Tributaria. Лицензът за потребителя да използва каквото и да било съдържание от този портал е ограничен до изтеглянето и използването за лични цели на това съдържание, при условие че то остава непокътнато.

Авторски права – Финландия (2012)

Предоставената от финландското правителство информация на Европейския портал за TIN е обществено достъпна и не подлежи на изискванията за авторското право.

Авторски права – Франция (2012)

Съдържанието на този уебсайт е изключителна собственост на Министерството на бюджета, публичните сметки, държавната администрация и държавната реформа и/или на неговите автори и на носителите на права върху него и е защитено от нормите на френското и международното законодателство, приложимо в областта на правата върху интелектуалната собственост, и по-специално, от разпоредбите на френския Кодекс за интелектуалната собственост.

 

Това се отнася по-специално за съдържащите се на уебсайта редакторски статии, за външния вид върху екрана и за необходимия за използването на сайта софтуер, както и за различните видове лого, изображения, снимки, графики, независимо от тяхното естество.

Министерството на бюджета, публичните сметки, държавната администрация и държавната реформа предоставя на потребителите само разрешение за визуализация на съдържанието; това изключва по-специално повторното използване на цялото съдържание на този уебсайт или на част от него, независимо от основанието.

Възпроизвеждането е разрешено само в цифров вид на компютъра, използван за достъп до сайта, за визуализиране на страниците, консултирани от софтуера на потребителя за работа в интернет.

 

Всяко възпроизвеждане на целия уебсайт или на част от него от което и да е дружество без изричното разрешение на Министерството на бюджета, публичните сметки, държавната администрация и държавната реформа е забранено и представлява фалшифициране по смисъла на членове L.335-2 и сл. от Кодекса за интелектуалната собственост.

 

Кодекс за интелектуалната собственост (само на френски)

Кодекс за интелектуалната собственост – наказателни разпоредби (само на френски)

Авторски права – Хърватия (2012)

-

Авторски права – Унгария (2012)

Към повторното използване на документи, държани от Унгария или от нейно име от трети лица, посочени на Европейския портал за TIN, се прилага унгарският закон за авторското право, освен ако е посочено друго. Възпроизвеждането за лично и официално ползване на съдържанието на унгарските страници е разрешено, при условие че е указан източникът, освен ако е посочено друго. За всяко друго използване е необходимо предварителното разрешение на носителя на авторските права.

Авторски права – Ирландия (2012)

Публикуваният на Европейския портал за TIN материал, предоставен от Ирландия, е обект на авторско право, чийто носител е правителството на Ирландия съгласно Законите за авторското право и сродните му права от 2000 г. (Copyright and Related Rights Acts 2000). Материалът може да бъде изтеглян в отделен файл или разпечатван само за лично ползване. Когато се предоставя на трети лица, трябва да се посочи източникът и наличието на авторско право.

Разрешението за възпроизвеждане на материал, върху който правителството на Ирландия има авторски права, не обхваща публикуван на Европейския портал за TIN материал, който може да е собственост на трето лице. Разрешение за възпроизвеждането на такъв материал трябва да бъде получено от съответния носител на авторско право.

Авторски права – Италия (2012)

Към повторното използване на документи, държани от Министерството на икономиката и финансите на Италия и други италиански публични институции или от тяхно име от страна на трети лица, посочени на Европейския портал за TIN, се прилагат националните правила за авторското право, освен ако е указано друго.

Възпроизвеждането на съдържанието на страниците на Министерството на икономиката и финансите на Италия и други италиански публични институции е разрешено, при условие че е посочен източникът, освен ако е указано друго.

 

Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждане или използване на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

Авторски права – Литва (2012)

Предоставената от Република Литва информация е защитена от литовския Закон за авторското право и сродните му права и може да бъде свободно използвана, при условие че е посочен източникът.

Авторски права – Люксембург (2012)

Към възпроизвеждането на съдържанието и информацията, представени на люксембургските страници, които са поддържани от люксембургската държава или трети лица, се прилагат разпоредбите на законодателството на Люксембург, освен ако е указано друго.

При липсата на други указания възпроизвеждането на информацията, която се съдържа на люксембургските страници от Европейския портал за TIN, е разрешено за нетърговски цели, при условие че източникът е изрично посочен.

 

В случай че е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него се указва, ако е необходимо, всяко ограничение за използването.

 

Люксембургската държава не носи никаква отговорност за използването на информацията от люксембургските страници от Европейския портал за TIN. Трябва да се отбележи, че публикуваната на Европейския портал за TIN информация не е непременно пълна, изчерпателна, точна или актуална. При различие между публикуваните на тези страници текстове и оригиналните документи се прилагат последните така, както са публикувани в държавен вестник „Mémorial“.

В някои случаи страниците на люксембургската държава съдържат препратки към страници, поддържани от трети страни, върху които люксембургската държава няма никакъв контрол и за които тя не носи никаква отговорност.

Люксембургската държава не поема никаква отговорност за евентуална вреда, причинена на компютърното оборудване на ползвателя поради използването на страниците, поддържани от люксембургската държава или трети лица.

 

Люксембургската държава не носи никаква отговорност при прекъсване на услугата, предоставяна от тези страници, дори и ако то е временно.

 

Настоящите клаузи за отказ от отговорност нямат за цел заобикаляне на изискванията, наложени с приложимите правни разпоредби, или изключване на отговорността в случаите, когато тя не може да бъде изключена по силата на посочените разпоредби.

Авторски права – Латвия (2012)

Предоставената от правителството на Латвия информация е обществено достъпна и не подлежи на изискванията за авторското право. В това отношение информацията, публикувана на латвийските страници на Европейския портал за TIN, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана с търговска и с нетърговска цел във всички издания, форми и медии.

Авторски права – Малта (2012)

Правителството на Малта заедно със своите министерства и звена, както и органите и авторите на уебсайта полагат усилия за поддържане на надеждността на информацията, която се съдържа на Европейския портал за TIN, но не могат да гарантират, че публикуваната информация на някои от техните уебсайтове или външните връзки е пълна, актуална и точна, и поради тази причина те подчертават факта, че информацията на тях не следва да се счита за точна и пълна по отношение на който и да е въпрос. Не могат също така да бъдат гарантирани нито качеството и непрекъснатият достъп, нито липсата на прекъсване на функционирането поради технически причини. С оглед на това те не носят отговорност за каквато и да е вреда, загуба или щета, която би могла да настъпи от използването на информацията, тъй като тя е предоставена единствено като обща насока. Правителството на Малта си запазва правото да внася промени, да добавя или изтрива части от страници или цели страници за известно време без специално уведомление за целта.

Правителството на Малта заедно със своите министерства и звена, както и органите и авторите на уебсайта не осигуряват контрол на качеството за външните връзки. Фактът, че на страниците фигурира името на някое дружество или търговец, не следва да се разглежда като препоръчване на продуктите и/или услугите, предоставяни от това дружество или търговец.

Предназначението на страниците на Европейския портал за TIN не е да предоставят юридически консултации. Това остава в сферата на юридическата професия.

Материалите на този уебсайт са обхванати от разпоредбите на Закона за авторското право, законодателството на Малта, политиките и нормативната уредба и всяко международно споразумение, в което е посочено правителството на Малта. Информацията на този уебсайт е на разположение за нетърговско лично и обществено използване. Във връзка с тези две цели тя може да бъде безплатно възпроизвеждана и без да е необходимо разрешение от страна на правителството на Малта, при условие че материалът, който се възпроизвежда, е вярно с оригинала копие и че правителството на Малта е посочено като негов източник. По никакъв начин възпроизвежданият материал не може да бъде представян като официалната версия, нито като съставен в сътрудничество с правителството на Малта или с неговото съгласие.

Авторски права – Нидерландия (2012)

Към обществено достъпната информация, която е предоставена от правителството на Нидерландия, не се прилагат разпоредбите за авторското право, освен ако е посочено друго. В това отношение информацията, която е публикувана на нидерландските страници на Европейския портал за TIN, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана във всякакви издания, форми и медии за търговски и нетърговски цели, освен ако в (някои части на) предоставената информация е включена клауза за авторското право.

Авторски права – Полша (2012)

Съдържанието на полските страници на Европейския портал за TIN е само с обща информационна цел и не представлява консултация. Министерство на финансите не дава уверение или гаранции за точността, своевременността или приложимостта на съдържанието.

Министерство на финансите не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт. Освен това към някои части на съдържанието или на сайта могат да се прилагат специални клаузи за отказ от отговорност или специални клаузи за авторското право. Информацията на полските страници, към която не се прилагат специални клаузи за отказ от отговорност или специални клаузи за авторското право, е свободно достъпна и може да бъде изтегляна/възпроизвеждана/превеждана/адаптирана във всякакви издания, форми и медии за търговски или нетърговски цели.

 

Министерството на финансите не носи никаква отговорност във връзка с посещаването на този уебсайт, използването на информация или изтеглянето на каквито и да е материали от него, включително, но не само, отговорност за грешки, неточности, пропуски или заблуждаваща или клеветническа информация. Информацията на този уебсайт може да включва мнения или гледни точки, които не е задължително да са на Министерството на финансите, освен ако изрично е посочено друго.

 

Този уебсайт съдържа връзки към външни сайтове, върху които службите на Министерството на финансите нямат контрол и за които последното не носи отговорност.

Авторски права – Португалия (2012)

Повторното използване от страна на трети лица на съдържащите се на Европейския портал за TIN документи, които са притежание на Португалия, е защитено от авторското право и сродните му права и от правата върху индустриалната собственост, установени в законодателството на Португалия, Европейския съюз и в приложимите международни споразумения. Информацията на този портал е обществена и освен ако изрично е указано друго, тя може свободно да бъде възпроизвеждана и повторно използвана, при условие че е посочен източникът. Ако е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова или мултимедийна информация (звук, изображения, компютърни програми и др.), не се прилага горепосоченото общо разрешение. Може да бъде предоставено специално разрешение при формулиране на искане за целта с оглед на повторното използване и възпроизвеждането на документи с информация, която съгласно установените условия не може да бъде свободно повторно използвана. В специалното разрешение ясно се посочват ограниченията, които се прилагат към използването на документите, за които то се отнася.

Авторски права – Румъния (2012)

Към повторното използване на документи, държани от Румъния или от нейно име от страна на трети лица, посочени на Европейския портал за TIN, се прилагат националните правила за авторското право, освен ако е указано друго. Възпроизвеждането на съдържанието на румънските страници е разрешено, при условие че е посочен източникът, освен ако е указано друго.

Когато е необходимо предварително разрешение за възпроизвеждането или използването на текстова и мултимедийна информация (звук, изображения, софтуер и др.), с това разрешение се отменя горепосоченото общо разрешение и в него ясно се посочват ограниченията за използването.

Авторски права – Швеция (2012)

Информацията от шведското правителство на Европейския портал за TIN е обществено достъпна и не подлежи на изискванията за авторското право.

Авторски права – Словения (2012)

Предоставената от словенската данъчна администрация информация на Европейския портал за TIN е обществено достъпна и към нея не се прилагат изискванията на авторското право.

Авторски права – Словакия (2012)

Към повторното използване на документи, държани от Словашката република или от нейно име от страна на трети лица, посочени на Европейския портал за TIN, се прилагат словашките правила за авторското право, освен ако е указано друго. Ограниченията във връзка с авторското право, сродните му права и sui generis правото върху бази данни са разрешени само в специални случаи, установени в Акт № 618/2003 Coll. за авторското право с последващите изменения. Използването или разпореждането с информация съгласно Акта за авторското право не трябва да противоречи на обичайното използване, за което е предназначена информацията, и не трябва неоснователно да накърнява законните интереси на носителите на правата. В другите случаи трябва да бъде получено предварително разрешение за използване на информацията (лиценз).

Авторското право в Словакия - повече информация на английски

Авторското право в Словакия - повече информация на словашки

Авторски права – Обединено кралство (2012)

Информацията, предоставена от правителството на Обединеното кралство, е защитена с авторското право на Короната. Тя е достъпна и може безплатно да бъде повторно използвана. Можете да използвате повторно предмета на авторското право на Короната, при условие че посочите източника и наличието на авторско право. В никакъв случай авторското право на Короната не може да се използва по заблуждаващ или недобросъвестен начин.