Suspension What's New?

ITEM REMARK SOURCE
Combined Nomenclature 2015 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1101/2014 zo 16. októbra 2014 , ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku link
Notice to economic operators Oznámenie hospodárskym subjektom – Nové kolo žiadostí o pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky (2015/01) link
Regulation for autonomous suspensions 2014/01 (base regulation) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1387/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1344/2011 link
Regulation for autonomous suspensions 2014/07 (first amending regulation) Nariadenie Rady (EÚ) č. 722/2014 z 24. júna 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013 o pozastavení autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov link
Regulation for autonomous suspensions 2015/01 (second amending regulation) Nariadenie Rady (EÚ) č. 1341/2014 z 15. decembra 2014 , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov link
Regulation for autonomous suspensions 2015/07 (third amending regulation) NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/982 z 23. júna 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov link