VANLIGA FRÅGOR – tullbefrielser

Innehållsförteckning

  1. Vad är autonoma tullbefrielser?
  2. Kontaktpunkter

Vad är autonoma tullbefrielser?

De tullbefrielser som beviljas på grundval av artikel 31 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör ett undantag från normalfallet, eftersom betalning av tullar föreskrivs i den gemensamma tulltaxan för alla produkter som övergår till fri omsättning.
Under åtgärdens giltighetstid, och för en obegränsad kvantitet, oavsett ursprung, medges helt undantag (fullständig befrielse) eller partiellt undantag (partiell befrielse) från den normala tull som är tillämplig på de importerade varorna (antidumpningstullar berörs inte av dessa befrielser).

De omfattas av rådets förordning (EU) nr 1387/2013 (EUT L 354, 17.12.2013, s. 201). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1425376601430&uri=CELEX:32013R1387
De ses över var sjätte månad.

Principerna fastställs i kommissionens meddelande om autonoma tullbefrielser och tullkvoter (EUT C 363, 13.12.2011, s. 6): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52011XC1213%2801%29

Huvudvillkoren för en tullbefrielse är att

  • det inte finns någon europeisk konkurrerande produkt och
  • att beloppet av den outtagna tullen inte understiger 15 000 euro per år.

Begäranden måste lämnas in till kommissionen via de behöriga förvaltningarna i medlemsstaterna senast den

  • 15 mars för genomförande den 1 januari följande år och
  • den 15 september för genomförande den 1 juli följande år.
Mer information om nationella tidsfrister finns på den berörda förvaltningens webbplats.

Invändningar mot tullbefrielser lämnas in till samma förvaltningar i medlemsstaterna.

Formulär finns i kommissionens meddelande av den 13 december 2011 (2011/C 363/02).

Den här webbplatsen uppdateras regelbundet med nya begäranden och efter diskussioner i gruppen för tulltaxefrågor av ekonomisk art. Om du vill ha information om uppdateringarna kan du prenumerera på nyhetsbrevet Taxation & Customs online - Website Update http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/newsflash/index_sv.htm