ČASTO KLADENÉ OTÁZKY – Pozastavenia

Obsah

  1. Čo znamená pozastavenie uplatňovania autonómnych ciel?
  2. Kontaktné miesta

Čo sú pozastavenia uplatňovania autonómnych ciel?

Pozastavenia schválené na základe článku 31 Zmluvy o fungovaní EÚ predstavujú výnimku z bežného stavu – platby ciel stanovených v Spoločnom colnom sadzobníku za všetky výrobky prepustené do voľného obehu.
Počas doby platnosti opatrenia povoľujú pre neobmedzené množstvo a nezávisle od pôvodu úplné odpustenie (úplné pozastavenie) alebo čiastočné odpustenie (čiastočné pozastavenie) bežných ciel uplatniteľných na dovážaný tovar (tieto pozastavenia sa nevzťahujú na antidumpingové clá).

Patria pod nariadenie Rady (EÚ) č. 1387/2013 (Ú. v. EÚ L 354, 17.12.2013, s. 201). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1425376601430&uri=CELEX:32013R1387
Preskúmava sa každých šesť mesiacov.

Zásady sú stanovené v oznámení Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (Ú. v. EÚ C 363, 13.12.2011, s. 6)\: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52011XC1213%2801%29

Hlavným predpokladom na získanie pozastavenia je, že

  • neexistuje žiadny konkurenčný európsky výrobok a
  • výška nevybraného cla nesmie byť nižšia ako 15 000 EUR ročne.

Žiadosti sa Komisii musia predložiť prostredníctvom príslušných správnych orgánov členského štátu, a to najneskôr dňa:

  • 15. marca, ak sa má zaviesť 1. januára nasledujúceho roka, a
  • 15. septembra, ak sa má zaviesť 1. júla nasledujúceho roka.
Ďalšie informácie o všetkých lehotách stanovených na vnútroštátnej úrovni nájdete na webovej lokalite Vašich správnych orgánov.

Námietky proti pozastaveniam sa musia predložiť rovnakým správnym orgánom členských štátov.

Tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť, sa nachádzajú v oznámení Komisie z 13. 12. 2011 (2011/K 363/02).

Táto webová lokalita sa pravidelne aktualizuje po doručení nových žiadostí a na základe rokovaní Skupiny pre otázky colného hospodárstva. Ak máte záujem dostávať informácie o týchto aktualizáciách, objednajte si prosím náš prehľad správ Dane a colná únia – Aktualizácia webovej lokality http\://ec.europa.eu/taxation_customs/common/newsflash/index_en.htm