KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED - Peatamine

Sisukord

  1. Mida tähendab ühepoolne tariifide peatamine?
  2. Kontaktpunktid

Mida tähendab ühepoolne tariifide peatamine ?

ELi toimimise lepingu artikli 31 põhjal heakskiidetud peatamised on erand tavaolukorrast, kus ühises tollitariifistikus sätestatud tollimaksud makstakse kõigi vabasse ringlusse lastud toodete eest.
Meetme kehtivuse ajal võib mis tahes päritolu imporditud kaupadele piiramatus koguses kehtestada imporditud kaupade suhtes tavapäraselt kohaldatavate tollimaksude täieliku (täielik peatamine) või osalise (osaline peatamine) peatamise (selline peatamine ei mõjuta dumpinguvastaseid tollimakse).

Need kuuluvad määruse (EL) nr 1387/2013 (ELT L 354, 17.12.2013, lk 201) reguleerimisalasse. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1425376601430&uri=CELEX:32013R1387
See vaadatakse läbi iga kuue kuu järel

Põhimõtted on sätestatud komisjoni teatises ühepoolsete tariifide peatamise ja kvootide kohaldamise kohta (ELT C 363, 13.12.2011, lk 6): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52011XC1213%2801%29

Tollimaksu peatamise peamised eeltingimused on, et

  • Euroopas ei ole konkureerivat toodet ja
  • hinnanguline saamata jääva tollimaksu summa ei tohi olla vähem kui 15 000 eurot aastas.

Taotlused tuleb komisjonile esitada liikmesriigi pädeva haldusasutuse kaudu hiljemalt:

  • 15. märtsil rakendamiseks järgmise aasta 1. jaanuaril ning
  • 15. septembril rakendamiseks järgmise aasta 1. juulil.
Lisateave riigi tasemel kehtestatud tähtaegade kohta on kättesaadaval asjaomase riigi haldusasutuse veebisaidil.

Vastuväited peatamise kohta tuleb esitada samale liikmesriigi haldusasutusele.

Vajalikud vormid on esitatud komisjoni 13.detsembri 2011. aasta teatises (2011/C 363/02).

Käesolevat veebisaiti uuendatakse alati pärast uute taotluste saamist ja nende üle peetud arutelusid tollitariifistiku majandusküsimuste töörühmas . Kui soovite uuendustega kursis olla, tellige meie uudiskiri Taxation & Customs online - Website Update (Maksunduse ja tolliliit veebis - veebisaidi uuendamine) http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/newsflash/index_et.htm