SPØRGSMÅL OG SVAR - Suspensioner

Indholdsfortegnelse

  1. Hvad er autonome toldsuspensioner?
  2. Centrale toldsteder

Hvad er autonome toldsuspensioner?

De toldsuspensioner, der vedtages på grundlag af artikel 31 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, er en undtagelse fra den normale procedure, der foreskriver, at den told, der er fastsat i den fælles toldtarif, betales for alle de produkter, der overgår til fri omsætning.
Så længe foranstaltningen er gældende og for en ubegrænset mængde, uanset produktets oprindelse, giver den mulighed for fuldstændig eller delvis fritagelse for den told, der normalt pålægges indførselsvarer (anti-dumpingtold påvirkes ikke af disse toldsuspensioner).

De hører ind under Rådets forordning (EU) nr. 1387/2013 (EUT L 354 af 17.12.2013, s. 201). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1425376601430&uri=CELEX:32013R1387
Den revideres hver sjette måned.

Disse principper er fastsat i Kommissionens meddelelse vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter (EUT C 363 af 13.12.2011, s. 6): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:52011XC1213%2801%29

Hovedbetingelserne for at en suspension kan indrømmes er, at

  • der ikke allerede eksisterer et konkurrerende europæisk produkt, og
  • at den skyldige told ikke beløber sig til under 15 000 EUR om året.

Ansøgningerne sendes til Kommissionen via de kompetente myndigheder i medlemsstaterne og sidste ansøgningsfrist er:

  • den 15. marts for gennemførelse pr. 1. januar det efterfølgende år og
  • den 15. september for gennemførelse pr. 1. juli det efterfølgende år.
Mere information om de nationale ansøgningsfrister findes på de nationale myndigheders websteder.

Indsigelser mod suspensioner indsendes til de samme nationale myndigheder.

De formularer, der skal udfyldes, findes i Kommissionens meddelelse af 13. december 2011 (2011/K363/02).

Dette websted ajourføres løbende i forbindelse med modtagelsen af nye ansøgninger og drøftelserne i Gruppen for Økonomiske Tarifspørgsmål. Hvis du ønsker at blive underrettet om disse ajourføringer, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev Taxation & Customs online - Website Update http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/newsflash/index_da.htm