Ευρωπαϊκή Δεσμευτική Δασμολογική Πληροφορία(ΕΔΔΠ)
 

Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στις ΔΔΠ.

Για πληροφόρηση, πιέστε εδώ.


Για υπάρχουσα ΔΔΠ, μπορείτε να απευθυνθείτε στην τελωνειακή διοίκηση του κράτους μέλους που την έχει εκδώσει. Η προστασία δεδομένων, περιορίζει πληροφορίες που δίδονται από τη Διοίκηση.

Εάν χρειάζεστε ΔΔΠ, συμπληρώστε και στείλτε αίτηση στην αρμόδια Τελωνειακή Διοίκηση.