Representation in Sweden

News

Pages

Airport Woldig-cc0
2017-04-21

EU har antagit en lagstiftning för att se till att passagerarna har rättigheter vid  förseningar när de reser med flyg, tåg, båt eller buss.  När olika transportsätt används efter varandra för att nå ett resmål kan dock inte passagerarnas rättigheter garanteras för hela resan.  Detta beror på att EU:s nuvarande lagstiftning om passagerares rättigheter reglerar de olika transportsätten var för sig.

Nu vill Europeiska kommissionen undersöka hur man kan skydda passagerarna bättre när man använder "multimodala transporter", som exempelvis tågresa till flygplatsen, sedan flyg och sedan ytterligare en tågresa. 

Område:
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
A woman and children in the snowy refugee camp of Krnjača, Serbia
2017-04-18

De senaste två åren har ett ökande antal barn migrerat till EU, många av dem utan sina familjer.

EU-lagstiftningen och medlemsländernas lagstiftning omfattar en solid ram som skyddar barn, men senare tids ökade migrationsflöden har pressat de nationella systemen och visat på luckor och brister. Därför lägger EU-kommissionen fram åtgärder för att stärka skyddet för alla barn som migrerar hit, i alla skeden av processen. Det är nödvändigt att se till att de barn som migrerar till EU snabbt identifieras vid ankomsten och får en barnanpassad behandling. Utbildad personal måste kunna bistå barnen under den tid som deras status fastställs och barnen måste får hållbara långsiktiga framtidsutsikter genom bättre tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård. Skyddet av barn är en central prioritering i den europeiska migrationsagendan, och EU-kommissionen kommer att fortsätta att stödja EU-ländernas insatser genom fortbildning, vägledning, operativt stöd och finansiering.

2017-04-11

Sedan fem år presenterar EU-kommissionen en årlig genomgång av EU-ländernas rättssystem, för att hjälpa de nationella myndigheterna att bli effektivare.

Nu har 2017 års rapport publicerats.

Svensk flagga
2017-04-07

Vi tänker på det svenska folket efter de tragiska händelserna i Stockholm idag. På EU-kommissionens vägnar vill jag framföra mina uppriktiga kondoleanser till offrens familjer och hylla den modiga räddningspersonal som så snabbt kom på plats.

En av Europas mest levande och färgstarka städer tycks ha attackerats av någon eller några som vill skada staden och vår livsstil. Vi står sida vid sida i solidaritet med det svenska folket och de svenska myndigheterna kan räkna med att EU-kommissionen kommer att stödja dem på alla sätt vi kan.

Ett angrepp mot en av våra medlemsstater är ett angrepp mot oss alla.

2017-03-29

Artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) beskriver det förfarande som ska följas när ett medlemsland vill lämna Europeiska unionen. Artikeln infördes genom Lissabonfördraget 2007.

Område:
Övergripande EU-frågor
2017-03-28

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram ett initiativ inom ramen för programmet Erasmus +, som ytterligare främjar lärande och rörlighet för unga européer.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
2017-03-25

Den 25 mars träffas EU:s ledare i Rom för att fira Romfördragens 60-årsdag. De undertecknades denna dag 1957. Kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, deltar i toppmötet i Rom, där flera evenemang anordnas för att uppmärksamma dagen och reflektera över EU:s gemensamma framtid.

Område:
Övergripande EU-frågor
2017-03-20

Hur ser dina elever på EU? Vad vet de? Nu kan du anmäla din klass till EU-minuten - en filmtävling på Instagram för elever i grundskolan och gymnasieskolan.

Område:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
skogsbruk
2017-03-16

I Dagens Industri den 14 mars hävdar Helena Jonsson och Sven Erik Hammar, LRF, att Sverige och andra skogsländer i EU "riskerar att få fasta avverkningstak som skadar skogsbrukets ekonomi och har tvivelaktiga resultat". Detta är ett missförstånd. EU kommer inte att sätta ett tak för hur mycket skog som får avverkas i Sverige. EU-kommissionen vill inte heller detaljstyra skogspolitiken utan anser tvärtom att den måste anpassas nationellt till de mycket olika förutsättningar som råder i olika medlemsländer.

Område:
Jordbruk, fiske och mat
2017-03-10

Europeiska investeringsbanken (EIB) har undertecknat ett lån på 75 miljoner euro med fastighetsbolaget Castellum, för byggnation av två "nära-nollenergibyggnader” i Sverige. Lånet möjliggjordes genom stöd från Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), vilken är en central del av EU-kommissionens investeringsplan för Europa

Område:
Ekonomi, finans och skatter

Pages