Sökväg

Navigering

Åtgärder på klimatområdet ger ekonomisk återhämtning enligt européerna

Åtgärder på klimatområdet ger ekonomisk återhämtning enligt européerna

Enligt en särskild Eurobarometerundersökning som offentliggjordes i dag anser fyra av fem personer i EU att man genom bekämpning av klimatförändringar och en effektivare energianvändning kan stimulera ekonomin och sysselsättningen. Det är något fler än enligt den senaste undersökningen som gjordes 2011, då 78 % gav uttryck för denna synpunkt.

 

Flera av de medlemsstater som drabbades hårdast av den ekonomiska och finansiella krisen finns bland de länder där uppfattningen om att klimatåtgärder och energieffektivitet gynnar ekonomin är störst. Inte i någon av medlemsstaterna var antalet som delade denna uppfattning lägre än 65 %.

Undersökningen[1] visade även att sju av tio personer instämmer i att man genom att minska importen av fossila bränslen från länder utanför EU kan gynna ekonomin.

– Vi kan inte välja mellan god ekonomi och klimatskydd. Kostnadseffektiva klimatåtgärder är ju just god ekonomi. Det gläder mig att de europeiska medborgarna också inser det. Denna undersökning skickar en stark signal till EU:s ledare att vidta djärva klimatåtgärder för en hållbar ekonomisk återhämtning. Det är också uppmuntrande för oss som arbetar i kommissionen att fortsätta att kämpa för ambitiösa klimatåtgärder i Europa, säger EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

– Undersökningen visar att en klar majoritet av européerna förväntar sig att deras politiker ska ta tag i klimatutmaningen nu. De förstår att klimatförändringarna inte försvann medan regeringarna höll på att lösa den ekonomiska krisen. Det handlar inte om att satsa antingen på tillväxt och konkurrenskraft eller på klimatet. Vi måste satsa på båda. Jag hoppas att EU-ledarna kommer att lyssna på folket och handla i enlighet med detta på Europeiska rådets möte senare denna månad när de kommer att diskutera förslagen på klimat- och energiområdena inför 2030, säger Connie Hedegaard, kommissionär för klimatfrågor.

De viktigaste resultaten från undersökningen är följande:

80 % av de tillfrågade delar uppfattningen att bekämpning av klimatförändringar och effektivare energianvändning kan stimulera ekonomin och sysselsättningen, medan 31 % instämmer helt och 49 % instämmer delvis. Den största andelen som instämmer helt finns i Spanien (52 %), Sverige (50 %), Malta (44 %), Irland och Cypern (43 %) och Grekland (42 %.) Den lägsta andelen av de tillfrågade som antingen instämmer helt eller instämmer delvis var i Estland (65 %).

Nio av tio européer anser att klimatförändringarna är ett allvarligt problem. En klar majoritet, 69 %, tycker att det är ett "mycket allvarligt" problem och 21 % ett "ganska allvarligt" problem. Bara 9 % anser att det inte är ett allvarligt problem. På en skala på 1 (lägst) till 10 (högst) rankades allvaret av klimatförändringarna till 7,3. Detta kan jämföras med siffrorna 7,4 för 2011 och 7,1 för 2009.

Klimatförändringar anses vara ett mycket allvarligt problem som världen står inför näst efter fattigdom och den ekonomiska situationen. 2011 kom klimatförändringarna på andra plats efter fattigdom, svält och brist på vatten men före ekonomin. I dag tycker hälften (50 %) av den europeiska allmänheten att klimatförändringarna är bland de fyra allvarligaste problemen. De tillfrågade i Sverige (39 %), Danmark (30 %) och Malta (30 %) var mest benägna att anse att klimatfrågan är det allvarligaste globala problemet i dag.

 70 % av européerna delar uppfattningen att en minskning av importen av fossila bränslen skulle kunna gynna EU ekonomiskt, medan 26 % instämmer helt och 44 % instämmer delvis. Den största andelen som instämmer helt finns i Spanien (45 %), Österrike (40 %), Cypern (38 %), Irland (37 %), Portugal (34 %) och Malta (34 %).

 Det stora flertalet européer stöder nationella insatser inom energieffektivitet och förnybara energikällor. 92 % av de tillfrågade tycker att det är viktigt att deras regeringar ger stöd för förbättring av energieffektiviteten fram till 2030, medan drygt hälften (51 %) säger att det är "mycket viktigt". När det gäller förnybara energikällor anser 90 % att det är viktigt att deras regeringar sätter upp mål för att öka användningen av förnybar energi fram till 2030 medan 49 % anser att det är "mycket viktigt".

50 % av européerna säger sig ha ta gjort någon typ av insats för att bekämpa klimatförändringarna de senaste sex månaderna, vilket innebär en liten sänkning från 53 % 2011. Men när de tillfrågade fick en lista över särskilda insatser som de skulle kunna göra och utan någon särskild tidsplan, ökade andelen till 89 % jämfört med 85 % 2011. De vanligaste insatserna är att minska och återanvända avfall (69 %) samt försöka skära ner på användningen av engångsartiklar (51 %).

 

Länk till Eurobarometerns sida:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#409

Facebooksidan för EU:s klimatåtgärder[1]Särskild Eurobarometerundersökning 409: Climate Change (Klimatförändring). Undersökningen genomfördes i de 28 medlemsstaterna mellan den 23 november och den 2 december 2013.

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej