Sökväg

Navigering

EU:s fria rörlighet viktigast för svenskarna

EU:s fria rörlighet viktigast för svenskarna

Drygt två tredjedelar, 69 %, av svenskarna känner sig som medborgare i den Europeiska Unionen, jämfört med 59 % för EU-genomsnittet vilket är det lägsta uppmätta resultatet på tre år. Det visar den senaste Eurobarometern om vad EU betyder för svenskarna och hur de vill att EU ska ta sig ur den ekonomiska krisen, vars nationella resultat publiceras idag.

 

Två tredjedelar, 67 % av svenskarna, anser att det viktigaste med EU är friheten att kunna resa, studera och arbeta var som helst inom unionen, i jämförelse med EU-genomsnittet på 43 %. Därefter följer "fred", med 44 %, som det viktigaste för svenskarna jämfört med EU-genomsnittet på 25 %. Euron anses av 32 % av EU-medborgarna vara det viktigaste med EU, jämfört med 20 % av svenskarna.

Även om många länder i Europa fortfarande kämpar med stora ekonomiska problem så kan man börja skönja en mer positiv känsla bland medborgarna. Hälften av svenskarna ansåg när Eurobarometern genomfördes i november 2013 att krisens inverkan på sysselsättningen har nått sin kulmen och de ser alltmer optimistiskt på EU:s framtid. Detta är en ökning med nästan 10 procentenheter jämfört med föregående mätning ett halvår tidigare och med 25 procentenheter jämfört med ett år tidigare.

För att EU skall ta sig ur den ekonomiska krisen föredrar svenskarna olika klimatåtgärder i en betydligt större utsträckning än européer i genomsnitt. En majoritet på 92 % av alla svenskar anser att satsningar på en resurseffektiv ekonomi är ett viktigt sätt att ta sig ur krisen. 

Jämfört med EU-genomsnittet på 29 % anser en betydligt högre andel svenskar, nämligen 41 %, att man är mycket eller ganska välinformerad om EU-frågor. I Sverige och EU i stort delar runt hälften av befolkningen uppfattningen att det talas lagom mycket om EU i de flesta medier. Jämfört med förra mätningen är förhållandena i princip oförändrade för EU-genomsnittet. I Sverige har andelen som tycker att det finns för lite information ökat. En tredjedel av svenskarna anser att TV, radio och press rapporterar för lite om EU. Många som tidigare har ansett att det varit lagom mycket har nu övergått till att tycka att det talas för lite om EU.

Läs hela rapporten här.

 

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek

Håll dig uppdaterad

Hjälp oss att bli bättre!

Ja Nej